Da Story Bout Da Diffren Ohana Peopos
101Dis da story bout da ohana peopo dat wen born fo Noah an his boys Shem an Ham an Jafet. Afta da big watta come, da boys wen get kids.
Da Jafet Ohana
2Dis da ohana dat come from Jafet: dey was Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek, an Tiras.
3Da ohana dat come from Gomer: Ashkenaz, Rifat, an Togarmah.
4Da ohana dat come from Javan: Elishah, an Tarshish (dass da Spain peopo), an Kittim (dass da Cyprus Island peopo) an Dodan (dass da Rhodes Island peopo). 5Some a da Javan ohana peopos, dey da ones dat live nowdays nea da Mediterranean Sea an on top da islands. Ery ohana get dea own land, an dea own language, an dea own family line.
Da Ham Ohana
6Dis da ohana dat come from Ham: dey was Cush (dass da Egypt Mauka peopo), Mizraim (dass da Egypt peopo), an Put (dass da Libya peopo), an Canaan.
7Da ohana dat come from Cush: Seba, Havilah, Sabtah, Ra`amah, an Sabteka. Da ohana dat come from Ra`amah: Sheba an Dedan.
8An had one nodda guy dat wen come from Cush ohana, da guy name Nimrod. Nimrod was da firs guy dat eva live in da world dat dey wen call one “tough man.” 9Nimrod wen come real good fo hunt, an Yahweh know bout him. Da guys dat good fo hunt, da peopo still yet like talk bout um lidis: “Yahweh, he know bout dis guy jalike Nimrod, real good fo hunt.” 10Nimrod wen come one king, an da main places wea he was king was Babylon town, Erech town, Akkad town, an Kalneh town, ova dea Shinar side. 11From dea, Nimrod wen go take ova eryting Assyria side an build Nineveh town, Rehobot town, Kalah town, 12an Resen town. Resen stay in da middo a Nineveh and Kalah, an wen come da main town fo Nimrod, you know.
13Mizraim (dass da guy da Egypt peopo come from), da Lud peopo come from Mizraim too, an da Anam peopo, da Lehab peopo, da Naftuh peopo, 14da Patrus peopo, da Kasluh peopo, an da Crete Island peopo. Da Kasluh peopo, az wea da Filisha peopo wen come from.
15Canaan, his numba one boy was Sidon, an den Het. 16Had da Jebus peopo dat wen come from Canaan too, an da Amor peopo, da Girgash peopo, 17da Hiv peopo, da Ark peopo, da Sin peopo, 18-19da Arvad peopo, da Zemar peopo, an da Hamat peopo. (Befo time, da land wea da Canaan peopo wen live wen start makai side, from Sidon, an go by Gerar nea Gaza, den go mauka side by Sodom an Gomorrah, an from dea go by Admah an Zeboim nea Lasha. Lata, da diffren ohanas dat wen come from Canaan, dey wen go live all ova da place).
20Dass all da diffren peopos dat wen come from Ham - da diffren ohanas an language, ery kine peopo wit dea own land an dea own govmen.
Da Shem Ohana
21Shem, da one dat was Jafet older brudda, he wen get boys too. So all da diffren peopos dat come from Eber, Shem dea ancesta too, cuz Eber wen come from da Shem ohana.
22Dis da peopos dat wen come from Shem: Elam, Asshur, Arpakshad, anodda Lud guy, an Aram.
23Da ones dat come from Aram: Uz, Hul, Geter, an Mash.
24Shelah wen come from Arpakshad, an Eber wen come from Shelah.
25Eber wen get two boys. Da older boy, dey wen give um da name Peleg (cuz was da time dat dey make watta ditch all ova, you know, an "Peleg," az da Hebrew word fo "watta ditch"). Peleg brudda, his name Joktan.
26Joktan, he da ancesta fo Almodad, Shelef, Hazar-mavet, Jerah, 27Hadoram, Uzal, Diklah, 28Obal, Abima`el, Sheba, 29Ofir, Havilah, an Jobab. All dose guys come from Joktan. 30Da place wea dey all wen live go from Mesha to Sefar, dass da up country east side.
31All dose peopos wen come from Shem -- da diffren ohanas an language, ery kine peopo wit dea own land an dea own govmen.
32So den. Dis all da diffren ohanas dat come from Noah. Now you know da story, wea dey all come from, an da diffren place wea dey make dea govmens. Afta da Big Watta, all da diffren peopos all ova da world wen come from Noah an his boys.