Da Babylon Peopo Get Big Head An Build One Towa
111Had one time, all da peopo inside da world talk da same language still yet. 2Dat time, had plenny peopo dat no like stay da same place long time, dey like move house from da east side. Wen dey going, dey come Shinar side (dass Babylon side, you know), an dey find one flat place wit plenny land an plenny watta. So dey make house ova dea.
3Erybody tell dea friends: “Eh, we go make brick fo house, da kine you put inside da fire fo make um come real hard.” Ova dea, dey use brick cuz no mo rock, an dey ony get da tar dat come outa da groun fo make da brick stuck togedda, cuz no mo da right kine mud. 4Den dey talk: “Eh! You know wat? We go build one big town fo all us guys. We make one big towa dea dat go up inside da sky wea God stay! If we do dat, den we goin get big name, an all us guys goin stay hea togedda, we no need move house all ova da place no moa.”
Yahweh Mess Up Da Babylon Peopo Language
5Yahweh Up Dea Inside Da Sky, he wen go down by dea town fo look, an fo check out da towa dat da peopo build. 6Yahweh, he tinking lidis: “Dis peopo, dey all one, an dey all get one language. Wit dis towa, dis peopo ony starting fo do stuff! An latas, dey goin do moa. Cuz now, dey get da powa fo do wateva dey make plan fo do. 7So! I going down dea by dem an mess up dea language. Den no goin get nobody dat undastan each odda language.”
8Dass how Yahweh wen make da peopo move all ova da world, an az why dey neva finish building da town. 9An dass how come nowdays dey call dat place Babylon, cuz was dea dat Yahweh wen mess up dea language. Dat make all da diffren peopos hea inside da world talk diffren kine. "Babylon" sound kinda like how dey say "mess up", Hebrew language. Dass how Yahweh wen make all da diffren peopos go way from Shinar an go all ova da world.
Da Story Bout Da Peopos Dat Come From Shem
10Now, dis da story bout da diffren ohanas dat come from Shem.
Afta da big watta, two year afta dat, Shem was hundred year old. Dass wen he wen get one boy Arpakshad. 11An afta Arpakshad wen born, Shem still live 500 year, an he get odda kids too, boys an girls.
12Arpakshad, afta he live 35 year, den he get one boy Shelah. 13An afta Shelah wen born, Arpakshad still live 403 year, an he get odda kids too, boys an girls.
14Shelah, afta he live 30 year, den he get one boy Eber. 15An afta Eber wen born, Shelah still live 403 year, an he get odda kids too, boys an girls.
16Eber, afta he live 34 year, den he get one boy Peleg. 17An afta Peleg wen born, Eber still live 430 year, an he get odda kids too, boys an girls.
18Peleg, afta he live 30 year, den he get one boy Re`u. 19An afta Re`u wen born, Peleg still live 209 year, an he get odda kids too, boys an girls.
20Re`u, afta he live 32 year, den he get one boy Serug. 21An afta Serug wen born, Re`u still live 207 year, an he get odda kids too, boys an girls.
22Serug, afta he live 30 year, den he get one boy Nahor. 23An afta Nahor wen born, Serug still live 200 year, an he get odda kids too, boys an girls.
24Nahor, afta he live 29 year, den he get one boy Terah. 25An afta Terah wen born, Nahor still live 119 year, an he get odda kids too, boys an girls.
26Terah, afta he live 70 year, den he get three boys: Abram, an Nahor, an Haran.
Da Story Bout Da Terah Ohana
27Now dis da story bout da ohana dat come from Terah.
Terah, he get da three boys, Abram, Nahor, an Haran. Haran, he get one boy Lot. 28Dey wen live Ur town, wea da Chaldea kine peopo live. But Haran wen mahke wen he was still young, right dea da same place his ohana live. 29Bumbye, Abram an Nahor wen find wahines an get married. Abram, he wen marry one wahine name Sarai. Nahor, he wen marry one wahine name Milkah, da daughta a his brudda Haran, da guy dat wen mahke awready. She get one nodda sista name Iskah. 30Sarai, Abram wife, she no can born kids.
31Den Terah wen talk to his boy Abram an his grankid Lot dat was Haran boy, an his daughta in law Sarai, da one dat wen marry his boy Abram. He tell um: “Eh, we all go move house Canaan side!” So dey wen go outa Ur, da Chaldea town, to Canaan side. But dey neva go Canaan yet. Firs ting, dey wen stop Haran town an make house dea instead.
32Terah, he wen live 205 year. He mahke Haran town.