Day Numba Seven
(Hebrews 4:4, 10; 6:8)
21Az how God wen finish make da sky, an da world, an all da tings inside dem. 2Wen da day numba seven come, God was pau awready wit da work he was doing. 3God say, “Day numba seven, dass da bestes day!” He make dat day da spesho day fo him. Cuz dat was da day wen he pau make eryting an no need do moa. 4An dass da story bout how was, wit da sky an da world, wen God wen make um all.
God Make Da Firs Guy
(Matthew 19:5; Mark 10:7-8; 1 Corint 6:16, 15:45, 47; Efesus 5:31)
Dat time, wen God, da one dey call Yahweh, wen make da world an da sky, 5All ova da world, neva even have bushes inside da fields. Neva have grass dat come up inside da fields, cuz da God Yahweh neva make da rain come down on top da groun yet, an cuz neva have nobody fo work da groun. 6Had fog come up outa da groun, an da dew from dat was da ony watta dat da land get, dat time.
7Den da God Yahweh take dirt from da groun an make one guy. God blow on top his face fo make da guy come alive. Az how da guy get life inside him.
God Put Da Guy Inside One Place Wit Trees
8Da God Yahweh wen plant plenny trees one place ova dea Eden side, da east side. Dass wea he put da guy he wen make. 9Da God Yahweh make um grow outa da groun, all nice kine tree you like look at, da kine dat make fruits good fo eat. Inside da place wit all da trees, inside da middo, had one Tree Dat Can Make You Live Foeva if you eat da fruit, an one Tree Dat Can Make You Know Wass Good An Wass Bad if you eat da fruit. 10Had one riva dat come up inside Eden an give watta fo all da trees inside dat place. Outside, da riva split up an come four diffren riva. 11One riva get da name Pishon, an go aroun da outside Havilah land. (Dass da place wea get gold inside da groun, 12da bestes kine gold, an gum from one tree fo make perfume, an rocks da kine fo make jewelry.) 13One nodda riva get da name Gihon, an go aroun da outside Cush land. 14One nodda river get da name Tigris, da one dat go by Assyria on da east side. Da odda river, dass da Eufrates Riva.
God Tell Da Guy Wat He Gotta Do
15Da God Yahweh wen put da guy inside Eden, da place he wen plant all da trees, fo live dea an work da groun an take care eryting. 16God tell um wat he gotta do, “All da trees inside dis place, you can eat da fruits from dem, wateva you like. 17Ony one tree -- da Tree Dat Get Fruits Dat Can Make You Know Wass Good An Wass Bad, no eat da fruit from dat. Cuz wen you eat dat fruit, den you goin get cut off from me, an you goin mahke fo shua!”
Da Guy Stay Alone By Himself
18Den da God Yahweh tell, “No good da guy ony stay alone by himself. I goin make somebody fo him, jalike him but diffren, dat goin kokua him.” 19Befo time, da God Yahweh take dirt from da groun an make all da diffren kine wild animals an all da diffren kine birds in da sky. He bring um all in front da guy, fo find out wat name da guy goin give um. Eryting dat stay alive, da name dat da guy give um, dass da name dey goin get. 20So da guy give name to all da kine animals dat live wit peopo, an all da kine birds in da sky, an all da kine wild animals. But still yet, da guy neva find one a dem dat stay jalike him but diffren, fo kokua him.
God Make Da Firs Wahine
21Den da God Yahweh make da guy lay down an go pass out sleep. Wen da guy sleeping, God take one rib outa him, an den close up da place wit skin. 22Den da God Yahweh make one wahine outa da rib. He make her go by da guy.
23Da guy say,
“Now, dis one, jus right fo me!
She da wahine fo me.
Her bones, come from my bones,
Her skin, come from my skin.
Dis one, I goin give her da name ‘Wahine,’
Cuz God wen take her outa me, one guy.”
24(Dass how come da guys go way from dea fadda-mudda guys, an come tight wit dea wife, an da guy an da wahine, dey come jalike dey one.)
25Now even so, da guy an da wahine was naked, but dey neva have shame from dat.