Da Judah Story
381Almos da same time, Judah go way from da place wea his brudda guys stay. He wen go da sout side, an put up tent nea one guy name Hirah from da peopo dat stay Adullam side. 2Ova dea, Judah spock one wahine. Her fadda, one guy from da Canaan peopo name Shuwa. Judah, he marry da wahine an dey live togedda. 3Judah wife come hapai, an she born one boy. Judah give da boy da name Er. 4Da wahine come hapai one mo time, an she born one nodda boy, an she give um da name Onan. 5Afta dat, she born one nodda boy, an she give um da name Shelah. Dat time wen she born him, dey stay live Kezib side.
Judah Boys No Like Do Da Right Ting
6Afta Er come big, Judah go get wife fo him, cuz he da numba one boy. Her name, Tamar. 7Da way Yahweh wen see Er, Judah numba one boy, he was one real bad guy. Az how come Yahweh make shua he mahke.
8Den Judah tell Onan, “You da brudda in law, you know, an wen yoa older brudda wen mahke, he no mo kids. So now, you gotta marry da wahine dat was yoa brudda guy wife, an make her come hapai fo yoa brudda guy, so can keep yoa brudda name.” 9But Onan, he figga dat if he make Tamar hapai, da kid no goin be fo him, goin be fo his mahke brudda ohana. Dass how come, erytime him an Tamar make sex, Onan pull out quick make shua her no come hapai fo his mahke brudda ohana. 10Yahweh, he see dat az real bad, how Onan no stay do wat he suppose to fo his mahke brudda guy. Az how come Yahweh make shua Onan mahke too.
Judah No Like Do Da Right Ting Fo Tamar
11Judah tell his daughta in law Tamar, “Go back to yoa fadda place. You can live dea, cuz yoa husban mahke. Bumbye my odda boy Shelah come big, den he marry you jalike suppose to.”
But Judah stay tinking lidis: “No good Shelah marry Tamar an bumbye he mahke jalike his two brudda guys.” So, Tamar wen go home by her fadda guy, and she live dea.
Tamar Bulai Judah
12Long time afta dat, Judah wife, dat was Shuwa daughta, wen mahke. Judah wen make funeral fo her. Afta da funeral pau, Judah an his friend Hirah from da Adullam peopo, dey go togedda Timnah side, cuz Judah get guys ova dea dat cutting wool from his sheeps. 13Somebody tell Tamar, “Eh! Yoa fadda in law going Timnah fo help dem cut wool from da sheeps he get ova dea.”
14Den Tamar change her clotheses. Befo time, she wen wear da kine clotheses she supposed to wear cuz her husband mahke. Now, she put on regula kine clotheses, an she take one piece cloth an cova her face. She go ova dea wea da Timnah road go inside Enaim, an she sit down ova dea nea to da road, wit one blanket aroun her. Tamar do dat cuz she know dat Shelah big awready, but Judah neva tell her fo come marry Shelah.
15Judah, he see Tamar sitting dea. He figga az one wahine dat fool aroun fo money, cuz she cova her face. 16Judah wen stop an go ova dea by her, an tell her, “Eh come! I like sleep wit you!” He talk lidat cuz he neva know, az was his own daughta in law.
Tamar tell, “So! How much you goin pay me fo sleep wit me?”
17Judah tell, “I send you one bebe goat, from da goats I get.”
She tell um, “How I know you goin pay? You gotta leave someting wit me, till you send da goat. Den I give um back to you.”
18Judah tell, “Wat kine tings you like?”
Tamar tell, “Da ring dat you use fo put yoa mark on top stuff, an da string fo tie da ring aroun da neck, and da walking stick you carry.” So Jacob give Tamar da tings. Den he make sex wit her, an she come hapai from him. 19Den Tamar go home from dea. She take off da cloth dat cova her face, an change her clotheses, so now she wearing da kine clotheses she suppose to wear cuz her husband mahke.
20Lata, Judah tell his friend da Adullam guy, “Eh! Take dis bebe goat to da wahine ova dea dat fool aroun fo money, an bring back da tings I wen leave by her.” But da Adullam guy no can find her. 21Da friend, he aks da peopo from dat place, “Eh, you guys know da wahine dat fool aroun fo money, da one from da temple fo you guys gods, Enaim side? Da one dat was sitting ova dea nea da road?”
Dey tell da Adullam guy, “Wat you talking bout? No mo dat kine wahine dat fool aroun fo money fo da temple, ova hea.”
22Da Adullam guy go back by Judah, an tell um, “I no can find da wahine dat fool aroun fo money! An da peopo from dat place, dey tell me, no mo dat kine wahine ova dea.”
23Judah tell his friend, “Mo betta da wahine keep da tings I wen give her. No good erybody make us guys shame cuz dey tink us guys no like pay. Fo shua, I wen send dis bebe goat fo her, but you neva find her.”
Tamar Make Judah Tell He Neva Do Da Right Ting Fo Her
24Three month afta dat wen somebody tell Judah, “Eh! You know yoa daughta in law, Tamar? She wen go sleep wit some guy fo money. Now, she hapai.”
Judah tell, “Go get her. Gotta burn her up inside da fire!”
25Wen dey ready fo go take her outside fo kill her, she tell one guy fo go by her fadda in law, an tell um dis: “Da guy dat wen make me come hapai, he wen give me three tings, an he da fadda fo my bebe.”
Afta Judah get dea, she tell erybody, “Check out dis stuff. Get one ring fo make mark, an da string fo tie da ring aroun da neck, and one walking stick. You guys know who da owna?”
26Judah know dass his stuffs. He tell, “Yeah, dass mines. Dis Tamar, she wen do da right ting mo den me. Cuz fo shua, I suppose to give her to my boy Shelah fo marry from long time, an I neva.” Afta dat, Judah neva touch Tamar again.
Tamar Get Twins
27Wen time awready fo born da bebe, had twin boys! 28Afta Tamar start fo born da bebes, one a dem put his hand outside. Da wahine dat helping Tamar, she grab da hand an tie one piece red string on top, fo show dat was da bebe dat wen born firs. 29But da bebe wen pull da hand back inside, an den da odda brudda come out. Tamar say, “Wot! How you wen push fo open da way fo yoaself fo come outside!” Dass how come dey give um da name Perez, cuz sound kinda like “push fo come outside,” dea language. 30Da odda brudda dat get da red string tie on top his hand, he come out afta. Dey give him da name Zerah, cuz sound kinda like “strong color,” dea language.