Time Fo Go Inside Da Big Boat
71Den Yahweh wen tell Noah, “Time awready! Go inside da boat, you an all yoa ohana. Cuz from all da peopo dat stay alive, you da ony guy I see dat do da right ting erytime. 2I like you take da diffren kine animals. Da ones dat da right kine fo make sacrifice an fo eat, fo ery kine, take seven boy kine an seven girl kine wit you. Da odda animals dat not da right kine fo make sacrifice an fo eat, fo ery kine take two, one boy kine an one girl kine. 3Same ting fo da birds dat fly inside da sky. Fo ery kine bird, take seven boy kine an seven girl kine wit you. Dey goin be jalike da seeds fo make da whole world come alive one mo time. 4You gotta do dat, cuz afta seven days, I goin make da rain come down hard on top da groun. Fo forty days goin rain day time an nite time, an no goin stop notting. Dass how I goin wipe out eryting dat stay alive from dis world, dat I wen make.” 5So Noah, he wen do eryting jalike Yahweh tell um fo do.
6Dat time, Noah was 600 year old. Dass wen da big watta from da sky wen go all ova da world. 7Noah, an his boys, an his wife, and his boys wifes, dey all wen go inside da big boat togedda, fo get away from da big watta. 8Da animals dat da right kine fo make sacrifice, an da odda animals, an da birds, an eryting dat crawl on top da groun, 9had two a dem, boy kine and girl kine, dat wen go by Noah fo go inside da big boat, jalike God wen tell Noah fo do. 10Den, day numba seven, da big watta from da sky wen come down all ova da world.
Da Big Watta Come
11Noah was six hundred year an two month an seventeen day old, da day dat wen happen. Dass wen
Da watta dat run undaneat da wild ocean wen bus loose,
An da big watta from inside da sky wen come down,
Jalike dey wen open up da windows up dea.
12Dat time, day time an nite time, fo forty days da rain wen come down on top da groun.
13Dat was da same day dat Noah, an Noah boys Shem an Ham an Jafet, wen go inside da big boat, plus Noah wife an da three wahines dat married to his boys. 14Da ohana guys, an ery kine wild animal, an ery kine animal big an small dat live wit peopo, an all kine tings dat crawl on top da groun, an ery kine bird, eryting dat get wing, 15ery kine ting dat need air fo live, had two a dem dea. Dey all go by Noah inside da big boat. 16Da ones dat go inside, had da boy kine an da girl kine fo ery kine ting dat stay alive, jalike God wen tell Noah fo get. Den, Yahweh wen shut da door, wit Noah dem inside.
Da Big Watta Cova Eryting
17Dat big watta from da sky wen stay on top da groun forty day. Da watta wen come plenny, an wen pick up da big boat, an make um float up ova wea da groun was befo time. 18Da watta wen come mo an mo plenny on top da groun, an da big boat just go hea an dea on top da watta. 19Had so plenny watta on top da groun, dat even wen cova all da big mountains dat get unda da sky. 20An still yet, da watta stay go up, till was mo den 25 feet ova da top a all da mountains. 21Eryting dat wen move on top da groun wen mahke -- da birds, an da animals dat live wit peopo, an da wild animals, an da small kine tings dat crawl all ova da groun, an all da peopo. 22Eryting dat need air fo live, eryting dat live on top da dry land, dey all mahke. 23Afta, neva have notting dat live on top da groun, neva have peopo, o animals dat live wit peopo, o tings dat crawl on top da groun, o birds dat fly inside da sky. God wen wipe um all out. Noah, he da ony guy dat stay alive, him an da odda peopo dat stay wit him inside da big boat.
24Da watta stay high on top da groun, fo five month.