Da Watta Start Fo Go Down
81All dat time, God neva foget bout Noah an all da wild animals an da farm animals dat was inside da big boat wit him. Dass why God wen make da wind blow ova da world, an da watta start fo go down. 2Da pukas wea da watta come out undaneat da wild ocean come pau, an same ting wit da big watta dat come down from inside da sky. An dis way, God wen stop da rain from da sky. 3Afta bout five month, da watta dat stay on top da groun wen go down litto bit. 4Was da numba seven month afta da watta come up, day numba seventeen inside dat month, da big boat wen come down on top one mountain Ararat side. 5Till da numba ten month, da watta stay going down litto bit erytime. Da firs day inside da nex month, dey can see da tops a da odda mountains nea dea.
Da Birds Show, Still Yet Get Too Plenny Watta
6But still yet was anodda forty days afta da big boat wen come down on top da groun, dat Noah wen open da window he wen make 7an let go one black scavenja bird, da kine dey call “raven.” Dat bird go out an fly aroun one side an da odda side an come back, all da time till da watta dry up from on top da groun. 8Afta dat, Noah wen let go one dove, fo find out if da watta stay going down awready from on top da groun. 9But da dove neva can find one dry place fo go down, so wen go back by Noah inside da big boat, cuz still yet get watta all ova da groun. Noah put out one hand fo da dove come down, an take um back inside da big boat.
10Noah wen wait one mo week, an he let da dove go out from da big boat one mo time. 11Wen da sun going down, da dove come back, an you know wat? Inside da mout, get one new olive tree leaf dat da dove wen pull off one tree! Az how Noah know dat da watta wen go down fo real kine from on top da groun. 12Still yet, he wait one mo week for let go da dove one mo time. Dat time, da dove neva come back by Noah.
Da Watta Go Down
13Noah 601 year old, dat time. Da firs month inside da year, an da firs day inside da month, Noah wen go take off da canvas dat cova da open space aroun da top a da boat, an he see dat da groun stay coming dry awready. 14Was da numba two month, day numba 27 inside da month, an den da groun wen come dry fo real kine.
15Dat time, God wen tell Noah, 16“Kay den. Go outside da big boat, you an yoa wife, an yoa boys an dea wifes. 17Bring outside all da diffren kine animals dat stay wit you -- da birds, an da animals, an tings dat crawl on top da groun, so dey can all get plenny kids an come plenny all ova da world.” 18So Noah an his wife, an his boys an dea wifes, wen go outside. 19All da diffren ohanas wen go outside da big boat, ery animal an eryting dat crawl on top da groun, an ery bird.
God Make Promise To Noah
20Dat time, Noah wen pile up stone fo make one altar fo da God Yahweh, fo make sacrifice on top. Den Noah wen take one animal from ery diffren kine dass okay fo sacrifice, an one bird from ery diffren kine dass okay fo sacrifice. He wen put um on top da altar, an kill um fo make da sacrifice, an burn up all da meat on top dea. 21Yahweh, he smell da nice smell from da sacrifice, an he stay good inside. He tell, “Dis da last time I goin make bad ting happen to da groun just cuz a da peopo. Cuz from small kid time, weneva da peopo go tink an make plan, dey ony like do bad kine stuff. But I no goin wipe out eryting dat stay alive again, da way I wen do dis time.
22From now till da world pau,
Goin get time fo plant seed an fo cut food.
Cold time an hot time,
Summa time an winta time,
Day time an nite time,
No goin stop.”