Da Start
1. God Make Da World (1:1 - 2:4)
2. God Make Da Firs Guy (2:5 - 2:7)
3. God Put Da Guy Inside One Place Wit Trees (2:8 - 2:14)
4. God Tell Da Guy Wat He Gotta Do (2:15 - 2:17)
5. Da Guy Stay Alone By Himself (2:18 - 2:20)
6. God Make Da Firs Wahine (2:21 - 2:25)
7. Da Peopo Do Wat Dey Not Suppose To Do (3:1 - 3:7)
8. God Know Wat Dey Wen Do (3:8 - 3:13)
9. God Punish Da Snake (3:14 - 3:15)
10. God Punish Da Wahine (3:16 - 3:16)
11. God Punish Da Guy (3:17 - 3:21)
12. God Trow Out Adam An Eve From Da Place He Wen Make (3:22 - 3:24)
13. Adam An Eve Get Kids (4:1 - 4:2)
14. Cain an Abel Make Present Fo God (4:3 - 4:5)
15. Yahweh Tell Cain His Sacrifice Not Right (4:6 - 4:7)
16. Cain Kill His Own Brudda Abel (4:8 - 4:12)
17. God Wen Make Cain Go Way (4:13 - 4:16)
18. Da Peopo Dat Come From Cain (4:17 - 4:18)
19. Lamek (4:19 - 4:24)
20. Adam Get One Nodda Boy (4:25 - 4:26)
21. Da Adam Genealogy (5:1 - 5:5)
22. Seth, Enosh, Kenan, Mahalel (5:6 - 5:17)
23. Jared an Enok (5:18 - 5:24)
24. Metuselah, Lamek, Noah (5:25 - 5:32)
25. Yahweh Goin Send Big Watta (6:1 - 6:4)
26. Da Peopo Stay Do Bad Kine Stuff (6:5 - 6:8)
27. Da Noah Story (6:9 - 6:12)
28. Da Big Boat (6:13 - 6:16)
29. Da Animals (6:17 - 6:22)
30. Time Fo Go Inside Da Big Boat (7:1 - 7:10)
31. Da Big Watta Come (7:11 - 7:16)
32. Da Big Watta Cova Eryting (7:17 - 7:24)
33. Da Watta Start Fo Go Down (8:1 - 8:5)
34. Da Birds Show, Still Yet Get Too Plenny Watta (8:6 - 8:12)
35. Da Watta Go Down (8:13 - 8:19)
36. God Make Promise To Noah (8:20 - 8:22)
37. God Make Deal Fo Noah (9:1 - 9:7)
38. God Make Promise Fo No Wipe Out Erybody Wit Watta (9:8 - 9:11)
39. God Make Da Rainbow Fo One Sign (9:12 - 9:17)
40. Da Story Bout Noah Boys (9:18 - 9:19)
41. Noah Come Drunk An Make Shame (9:20 - 9:23)
42. Noah Tell God Fo Make Bad Ting Happen To Da Canaan Ohana (9:24 - 9:29)
43. Da Story Bout Da Diffren Ohana Peopos (10:1 - 10:1)
44. Da Jafet Ohana (10:2 - 10:5)
45. Da Ham Ohana (10:6 - 10:20)
46. Da Shem Ohana (10:21 - 10:32)
47. Da Babylon Peopo Get Big Head An Build One Towa (11:1 - 11:4)
48. Yahweh Mess Up Da Babylon Peopo Language (11:5 - 11:9)
49. Da Story Bout Da Peopos Dat Come From Shem (11:10 - 11:26)
50. Da Story Bout Da Terah Ohana (11:27 - 11:32)
51. God Tell Abram, “Come Be My Guy!” (12:1 - 12:5)
52. Abram Go Canaan Side (12:6 - 12:9)
53. Abram An Sarai Bulai Da Egypt Peopo (12:10 - 12:13)
54. Da Pharaoh Guy Like Marry Sarai, But No Can (12:14 - 12:20)
55. Abram An Lot (13:1 - 13:7)
56. Lot Pick Da Valley, Abram Stay Up Country (13:8 - 13:13)
57. God Make Da Same Promise One Mo Time (13:14 - 13:18)
58. Da Babylon Army Guys Make Trouble (14:1 - 14:7)
59. Da Babylon Army Guys Grab Lot (14:8 - 14:12)
60. Abram Get Lot Outa Trouble (14:13 - 14:16)
61. Abram an Melkizedek (14:17 - 14:20)
62. Abraham Give Back Eryting To Da King Fo Sodom (14:21 - 14:24)
63. God Make Promise To Abram (15:1 - 15:5)
64. Abram Trus God (15:6 - 15:9)
65. Abram Make Sacrifice, An God Make Deal Fo Him (15:10 - 15:16)
66. God Make Promise Fo Give Abram Da Land (15:17 - 15:21)
67. Hagar An Sarai (16:1 - 16:6)
68. God Talk To Hagar Inside Da Boonies (16:7 - 16:16)
69. God Make Spesho Deal Wit Abraham (17:1 - 17:8)
70. God Tell Da Abraham Ohana, Gotta Cut Skin (17:9 - 17:14)
71. God Make Promise Bout Sarah Boy (17:15 - 17:27)
72. Yahweh Go By Abraham (18:1 - 18:8)
73. God Tell Sarah She Goin Get Bebe Boy (18:9 - 18:15)
74. God Tell Abraham He Goin Wipe Out Sodom Town (18:16 - 18:21)
75. Abraham Beg God Fo No Wipe Out Da Sodom Peopo (18:22 - 18:26)
76. Abraham Aks God Some Moa (18:27 - 18:33)
77. Da Bad Peopo Sodom Town (19:1 - 19:11)
78. Lot Folks Run Away Zoar Side (19:12 - 19:22)
79. God Wipe Out Sodom Town An Gomorrah Town (19:23 - 19:29)
80. Lot an His Daughtas (19:30 - 19:38)
81. Abraham An King Abimelek (20:1 - 20:18)
82. Isaac Wen Born (21:1 - 21:7)
83. Hagar An Ishmael Gotta Go Way (21:8 - 21:21)
84. Abraham An Abimelek Make Deal (21:22 - 21:34)
85. God Check Out Abraham (22:1 - 22:19)
86. Abraham Nephew Guys (22:20 - 22:24)
87. Sarah Mahke (23:1 - 23:20)
88. Isaac an Rebecca (24:1 - 24:67)
89. Abraham Mahke (25:1 - 25:11)
90. Da Ishmael Ohana (25:12 - 25:18)
91. Da Isaac Ohana Story (25:19 - 25:28)
92. Esau Sell Da Right Fo Get His Fadda Stuffs (25:29 - 25:34)
93. Isaac Move House Gerar Side (26:1 - 26:5)
94. Isaac Bulai Abimelek (26:6 - 26:11)
95. Isaac An Da Philistine Peopo Make Argue Bout Da Watta (26:12 - 26:16)
96. Da Old Pukas Fo Watta (26:4 - 26:22)
97. God Make Promise To Isaac (26:23 - 26:25)
98. Abimelek Like Come Friends One Mo Time (26:26 - 26:35)
99. Jacob Steal Da Rights Esau Get Cuz He Da Oldes (27:1 - 27:7)
100. Rebecca Make Plan Fo Trick Isaac (27:8 - 27:17)
101. Jacob Make Isaac Tink He Esau (27:18 - 27:25)
102. Isaac Make Blessing Fo Jacob (27:26 - 27:29)
103. Esau Come Back (27:30 - 27:41)
104. Jacob Run Away Haran Side (27:42 - 27:46)
105. Isaac Tell Jacob How He Gotta Do (28:1 - 28:4)
106. Isaac Tell Jacob Fo Go (28:5 - 28:5)
107. Esau Marry Ishmael Daughta (28:6 - 28:9)
108. Jacob Get Dream Bout God, Bethel Side (28:10 - 28:17)
109. Jacob Put Up One Rock Fo Rememba Wat Wen Happen (28:18 - 28:22)
110. Jacob Go Laban House (29:1 - 29:8)
111. Jacob Meet Rachel (29:9 - 29:12)
112. Laban Take In Jacob (29:13 - 29:15)
113. Jacob Like Marry Rachel (29:16 - 29:20)
114. Laban Trick Jacob (29:21 - 29:25)
115. Laban Make Jacob Work Mo Plenny Fo Marry Rachel (29:26 - 29:30)
116. God Give Leah Kids (29:31 - 29:35)
117. Rachel Give Her Slave Girl To Jacob (30:1 - 30:8)
118. Da Odda Slave Girl Get Kids Fo Leah (30:9 - 30:16)
119. Leah Get Her Las Kids (30:17 - 30:21)
120. God Give Rachel Kids (30:22 - 30:24)
121. Jacob Like Go Home (30:25 - 30:30)
122. Jacob Pick Da Sheeps An Goats Dat Laban No Like (30:31 - 30:36)
123. Jacob Come Rich From Da Sheeps An Goats (30:37 - 30:43)
124. Jacob Get Ready Fo Go Home (31:1 - 31:3)
125. Jacob Tell How God Wen Help Him (31:4 - 31:13)
126. Jacob Wifes, Dey Like Go Too (31:14 - 31:16)
127. Laban Chase Jacob (31:17 - 31:24)
128. Laban Catch Up Jacob (31:25 - 31:30)
129. Laban Look Fo Da Idol Gods (31:31 - 31:35)
130. Jacob Make Grumble Wit Laban (31:36 - 31:42)
131. Laban An Jacob Make Strong Promise To Each Odda (31:43 - 31:47)
132. Laban An Jacob Make Strong Promise (31:48 - 31:55)
133. Jacob Make Ready Fo Meet Esau (32:1 - 32:2)
134. Jacob Send Messenja Guys By Esau (32:3 - 32:21)
135. Jacob Meet God (32:22 - 32:32)
136. Jacob An Esau Make Good To Each Odda (33:1 - 33:15)
137. Jacob Make House Shekem Side (33:16 - 33:20)
138. Da Rape (34:1 - 34:4)
139. Da Fadda Like Make Deal (34:5 - 34:12)
140. Da Plan (34:13 - 34:24)
141. Jacob Boys Bus Up Da Shekem Peopo (34:25 - 34:31)
142. Jacob Move House Bethel Side (35:1 - 35:5)
143. Jacob Pray To God Bethel Side (35:6 - 35:8)
144. God Give Jacob New Name (35:9 - 35:15)
145. Rachel Mahke (35:16 - 35:20)
146. Jacob Kids (35:21 - 35:26)
147. Isaac Mahke (35:27 - 35:29)
148. Da Esau Ohana (36:1 - 36:9)
149. Esau Kids (36:10 - 36:19)
150. Da Se`ir Ohana (36:20 - 36:30)
151. Da King Guys Edom Side (36:31 - 36:43)
152. Da Story Bout Joseph an His Brudda Guys (37:1 - 37:4)
153. Joseph Tell Wat He Wen Dream (37:5 - 37:8)
154. Joseph Get Dream One Mo Time (37:9 - 37:11)
155. Joseph Go Look Fo His Brudda Guys (37:12 - 37:17)
156. Da Brudda Guys Make Plan Fo Kill Joseph (37:18 - 37:22)
157. Dey Grab Joseph (37:23 - 37:25)
158. Da Brudda Guys Sell Joseph (37:26 - 37:30)
159. Da Brudda Guys Cova Ova Wat Dey Wen Do (37:31 - 37:35)
160. Joseph One Slave, Egypt Side (37:36 - 37:36)
161. Da Judah Story (38:1 - 38:5)
162. Judah Boys No Like Do Da Right Ting (38:6 - 38:10)
163. Judah No Like Do Da Right Ting Fo Tamar (38:11 - 38:11)
164. Tamar Bulai Judah (38:12 - 38:23)
165. Tamar Make Judah Tell He Neva Do Da Right Ting Fo Her (38:24 - 38:26)
166. Tamar Get Twins (38:27 - 38:30)
167. Joseph Work Fo Potifar (39:1 - 39:6)
168. Potifar Wife an Joseph (39:7 - 39:10)
169. Potifar Wife Make Trouble Fo Joseph (39:11 - 39:15)
170. Joseph Go Prison (39:16 - 39:20)
171. God Take Care Joseph Inside Da Prison (39:21 - 39:23)
172. Two Prisonas Get Dream (40:1 - 40:8)
173. Joseph Tell Wat Dea Dreams Mean (40:9 - 40:19)
174. Wen Happen Jalike Joseph Tell (40:20 - 40:23)
175. Da King Get One Dream (41:1 - 41:7)
176. Da Guy Dat Get Outa Prison Rememba Bout Joseph (41:8 - 41:13)
177. Joseph Tell Wat Da Dream Mean (41:14 - 41:32)
178. Joseph Tell Da King Wat He Gotta Do (41:33 - 41:36)
179. Da King Make Joseph In Charge A Egypt (41:37 - 41:49)
180. Wen No Mo Food, Joseph Can Handle (41:50 - 41:57)
181. Joseph Brudda Guys Go Egypt Fo Buy Wheat (42:1 - 42:5)
182. Joseph See His Brudda Guys, But Dey Donno Who Him (42:6 - 42:11)
183. Joseph Give His Brudda Guys Hard Time (42:12 - 42:17)
184. Joseph Let His Brudda Guys Go Home (42:18 - 42:20)
185. Da Brudda Guys Tell, Dey Wen Do Bad Ting To Joseph (42:21 - 42:24)
186. Da Brudda Guys Go Back Canaan Side (42:25 - 42:28)
187. Da Brudda Guys Tell Jacob Wat Wen Happen Egypt Side (42:29 - 42:38)
188. Joseph Bruddas Go Back Egypt Side (43:1 - 43:7)
189. Jacob Let Da Odda Bruddas Take Benjamin Egypt Side (43:8 - 43:14)
190. Joseph Brudda Guys Go Back Egypt Wit Benjamin (43:15 - 43:17)
191. Da Brudda Guys Eat Wit Joseph (43:18 - 43:18)
192. Joseph Make Lu`au (43:19 - 43:28)
193. Joseph See Benjamin (43:29 - 43:34)
194. Da Cup Inside Da Bag (44:1 - 44:2)
195. Da Egypt Guy Go Afta Da Bruddas (44:3 - 44:13)
196. Joseph Aks Da Bruddas How Come Dey Wen Rip [Um] Off (44:14 - 44:17)
197. Judah Go Aks Joseph Fo Let Benjamin Go (44:18 - 44:34)
198. Joseph Tell His Brudda Guys Who Him (45:1 - 45:15)
199. Da Pharaoh Tell Da Bruddas Dey Can Make House Dea (45:16 - 45:20)
200. Da Jacob Boys Go Back An Tell Jacob (45:21 - 45:28)
201. Jacob An His Ohana Peopo Go Egypt Side (46:1 - 46:7)
202. Da Jacob Ohana Genealogy (46:8 - 46:34)
203. Da King Give Land To Da Jacob Israel Ohana (47:1 - 47:6)
204. Joseph Bring His Fadda By Pharaoh (47:7 - 47:12)
205. No Mo Food, All Ova Egypt (47:13 - 47:19)
206. Joseph Take Land Fo Food (47:20 - 47:27)
207. Jacob Come Old (47:28 - 47:31)
208. Jacob Make Blessing Fo Joseph Boys (48:1 - 48:22)
209. Israel Tell His Boys How Dey Goin Be (49:1 - 49:28)
210. Israel Tell His Boys Wea Dey Gotta Bury Him (49:29 - 49:33)
211. Dey Bury Israel (50:1 - 50:6)
212. Joseph Go Canaan Fo Bury His Fadda (50:7 - 50:14)
213. Da Brudda Guys Worry Bout Wat Joseph Goin Do To Dem (50:15 - 50:21)
214. Da Jacob Story Pau (50:22 - 50:26)