Da Rules Fo Da Slave Peopo
211Dis da rules you goin give da peopo so dey know wat right an wat wrong:
2Wen you buy one Hebrew guy fo be yoa slave, he gotta be yoa slave six year. From da numba seven year, he can go, an no be yoa slave no moa, an he no need pay you notting fo let um go. 3Wen you buy da slave guy, if he no mo wife, den wen he pau be yoa slave he can go. Wen you buy one married guy, den wen he pau, him an his wife can go. 4If da slave owna guy give da slave guy one wife, an she born kids, den wen da slave guy pau, da wife an da kids gotta stay wit da slave owna guy. Ony da guy go, da wife stay wit da slave owna guy.
5But if da slave guy tell, “I get plenny love an aloha fo my owna guy, an fo my wife an my kids. I no like go way from hea an no be slave no moa,” 6den da slave owna guy gotta take da slave guy in front God. Da slave owna guy put da slave guy by da door, an take one spike an push um thru da bottom a his ear lobe in da door an take um out. Den da slave guy goin stay one slave wit da owna guy till he mahke.
7Wen one guy sell his girl fo her come one slave, get diffren rule fo how she pau be slave, not same jalike da rule fo da slave guys. 8If da guy dat own her tell, ‘Dis wahine, she fo me,’ but den tink she no good, he gotta let her ohana buy her back. Da slave owna no can sell her to one guy from one nodda place, cuz he wen buy her fo himself, but den he no get respeck fo her no moa, da way he suppose to. 9If he buy her fo his boy, den jalike she not one slave. She get da same rights jalike she was da guy daughta, an he gotta make lidat to her. 10If bumbye da slave owna guy marry one nodda wahine too, he no can no give da slave wahine food an clotheses, an he no can no sleep wit her jalike he sleep wit da odda one, so she can get kids. 11If he no do da right ting bout dose three tings: give her food, an clotheses, an sex, den she can go way. She not one slave no moa, an she no need pay da guy money notting fo let her go.
Da Rules Fo Wen Somebody Get Hurt
(Matthew 15:4; Mark 7:10)
12Anybody hit one guy, an da guy mahke, da one dat wen kill um gotta mahke too. 13But if he neva go afta da guy fo kill um, but God jus let um happen, den God goin give da guys one place wea da guy can run an dey no can kill um.
14But wen one guy ony like fo go kill one nodda guy, an he bulai da guy an kill um, den no matta da killa guy stay right dea by my altar, take um away an kill um.
15“Anybody bus up dea fadda guy o dea mudda guy, gotta kill um.
16Anybody kidnap one guy, gotta kill um. No matta he sell da guy he wen kidnap, o he still yet stay holding um wen you catch um, gotta kill um.
17Anybody like make kahuna to dea fadda guy o dea mudda guy, gotta kill um.
18Wen two guys make argue an one guy bus up da odda guy wit one stone o wit his hand, an da odda guy no mahke, but gotta stay in da bed long time, 19den if da guy dat get mess up come litto bit okay, so can get up an walk aroun outside da house wit one walking stick -- den no need punish da guy dat wen bus um up. Da guy ony need pay fo da work time da odda guy wen lose, an pay fo make um come okay too.
20If one guy take one stick an go bus up his slave guy o his slave wahine, an dey mahke right den an dea, gotta punish da guy dat wen bus um up. 21But, if da bus up slave guy o wahine stay alive one-two day moa, den no need punish da slave owna guy fo wat he wen do, cuz he own um.
(Matthew 5:38)
22If get some guys dat stay fighting, an dey push one hapai wahine, an she lose da bebe but da wahine no mahke, da guy dat wen do um gotta pay fine. Da wahine husband, he gotta figga wit da judges how much da guy gotta pay. 23But if somebody get hurt bad an mahke, den gotta punish da guy.
If he kill somebody, kill him too.
24If he mess up somebody eye, mess up his eye too,
One eye fo one eye,
One teeth fo one teeth,
One hand fo one hand,
One feet for one feet,
25One scar fo one scar,
One bruise fo one bruise,
One cut fo one cut.
26If one guy hit his slave guy o slave wahine on top dea eye, an make um so dey no can see, da slave owna guy gotta let um go. Dey not slave no moa, cuz a da eye. 27Same ting, if da slave owna guy bus up da slave guy o da slave wahine so one teeth fall out, gotta let um go. Dey not slave no moa, cuz a da teeth.
Da Rules Fo Da Animals
28If get one bull cow, an da bull cow use his horn fo kill one guy o one wahine, den erybody gotta throw rocks fo kill da cow, an no can eat da meat. But da guy dat own da cow, no need punish him. 29But if from long time da bull cow like use his horn fo go afta peopo, an peopo awready tell da owna he betta watch dat cow, an da owna no do notting fo make shua da cow no go afta peopo -- den, if da cow use his horn fo kill one guy o one wahine, erybody gotta throw stone fo kill da cow, an fo kill da owna too. 30But if da ohana make deal wit da owna guy, an he pay dem money so den dey no kill him, da owna guy gotta pay wateva dey figga, fo buy back his life. 31Same ting, if da cow use his horn kill one boy o one girl, get da same rule fo wat da cow owna guy gotta pay fo buy back his life. 32If da cow use his horn kill one slave guy o slave wahine, da cow owna gotta pay 30 piece silva to da slave owna guy, an erybody gotta throw stone fo kill da cow.
33“Wen one guy open da cova from one big hole inside da groun, o he dig one big hole an no cova um up, an if one cow o one donkey fall down inside da big hole, 34den da guy dat wen open up da hole gotta pay money to da owna guy. He gotta pay fo da animal dat wen fall inside an mahke, but he can keep da mahke body.
35If one guy get one cow, an dat cow hurt one nodda guy cow, an dat cow mahke, dey gotta sell da cow dat stay alive an half half da money, an half half da meat from da mahke cow. 36But if peopo know from long time dat dat cow like use his horn fo go afta da odda cows, an da owna no do notting fo make shua da cow no go afta um -- den da owna guy gotta pay back one cow fo da one his cow wen kill, but he can keep da mahke cow.