Da Rules Bout Da Steala Guys
221“If one guy go steal one cow o one sheep, an he kill um o sell um, fo da cow he wen steal he gotta pay back five cows, an fo da sheep he gotta pay back four sheeps.
2“If da peopo catch one steala guy wen he broke inside one house nite time, an dey bus up da steala guy an he mahke, no need kill da peopo dat wen bus up da steala guy. 3But if dey catch da steala guy day time afta da sun come up, an dey kill um, den da peopo dat kill um gotta mahke too.
Da steala guy gotta pay back da owna. If he no can pay, dey can sell da steala guy fo come one slave, an use dat money fo pay back da owna a da field.
4If dey catch da steala guy, an he still get da cow o da donkey o da sheep he wen steal an dey alive, den da steala guy gotta pay back double wat dey worth.
5“If one guy let his animals go inside one nodda guy field o grape farm, an da animals eat up da stuff from inside da field, da guy gotta pay back da but dat own da field, wit da bestest stuff from his own field o his own grape farm.
6“If get one fire, an da fire go burn da thorn bush fence, an burn some odda guy field, o da wheat dat ready fo cut, o da wheat dat stay cut awready, da guy dat wen let da fire run away gotta pay back da owna.
7“If one guy give money o stuffs to one nodda guy fo keep fo him, an somebody steal um outa da house wea da guy keep um -- if dey catch da steala guy, he gotta pay double wat he wen steal. 8But if dey no catch da steala guy, den da house owna guy dat wen keep da money gotta go in front God so God can tell da peopo if he wen touch da stuffs he keep fo da odda guy, o if he neva. 9Same ting, any odda kine ting wea one guy tink one nodda guy get his stuffs, an he not suppose to (one cow, o one donkey, o one sheep, o one clothes, o someting da guy wen lose), an one guy say, “Eh! Dass mines!” -- gotta check out da two guys in front God. Da one dat God say wen do bad ting, he gotta pay back da odda guy double wat da ting cost.
10Wen one guy give anodda guy one donkey, o one cow, o one sheep, o one nodda animal, fo da odda guy keep um fo him, an da animal get hurt, o mahke, o somebody steal da animal, an no mo nobody see wat happen, 11den da two guys gotta come togedda in front God. Da guy dat keep da animal fo da odda guy gotta go in front Yahweh, an swear to God dat he neva do notting to da animal. Da guy dat wen own da animal gotta say, “Kay den, dass okay.” Den da odda guy no gotta pay back da owna guy. 12But if somebody steal da animal from da guy dat keep um fo da odda guy, den da one keeping um gotta pay back da owna guy. 13If da wild animals wen kill um, da guy dat keep um gotta bring in da skin an bones fo show da owna. Den he no need pay fo one animal dat da wild animals kill.
14“Wen one guy aks fo borrow one animal from one nodda guy, an da animal get hurt o mahke an da owna guy no stay dea, da guy dat wen borrow um gotta pay back da owna guy. 15If da owna guy stay dea wit da animal dat da guy borrow, den da guy dat wen borrow um no gotta pay um back. If he wen pay rent fo da animal dat mahke, den da money he pay fo rent um goin pay fo um.
Do Da Right Ting Fo Odda Peopo
16“If one guy tell one girl fo go sleep wit him, den da guy sleep wit her, an da girl not engage to nobody yet, den da guy dat wen sleep wit her gotta marry her an pay da price fo marry one girl, to her ohana. 17But if da girl fadda no like let dat guy marry his daughta, da guy still yet gotta pay all da price fo marry one girl, wit silva, wateva da guys pay fo marry one girl dat neva sleep wit one guy.
18“Any wahine dat stay make kahuna, no let um live.
19“Anybody go make sex wit one animal, gotta kill um.
20“Anybody go make sacrifice to one nodda god dass not Yahweh, gotta wipe um out.
21“Wen get one guy come from odda place dat live wit you guys, no make any kine to him, an no give him hard time. Cuz you know, da time you guys wen live Egypt side, you was from odda place too.
22“Wen get one widow, o one kid dat no mo fadda o mudda guys, no make to dem jalike dey notting. 23Cuz if you make to dem jalike dey notting, an dey yell to me fo help, I Yahweh goin lissen to dem right away. 24I no goin take wat you guys doing to dem. Jalike wen one fire come big fire, I goin go afta you guys an make odda peopo go kill you guys wit swords. Den you guys wifes goin come widows, an yoa kids no goin get mudda an fadda.
25“If you lend money to my peopo, da ones dat no mo notting dat live dea wit you, no make like dat yoa business. No make um pay back you guys wit interes money. 26If you make one guy dat live by you guys leave his coat wit you till he pay back da money dat he owe you, you gotta give da coat back to him befo da sun go down. 27Cuz wat if dass da ony clothes da guy get fo cova his body, how da guy goin sleep good if you take um? So, if you keep da coat, an da guy yell to me fo help um, I goin lissen. Cuz me, I like do good tings fo peopo.
(Jesus Guys 23:5)
28“You betta not say bad tings bout me, yoa God. You betta not tell me, yoa God, fo damn da leadas fo yoa peopo.
29Wen you guys start fo cut da wheat o make da juice fo da wine o squeeze da oil from da olive, no hold back da bestes stuff from me, from da firs wheat an wine an oil dat come out.
Same ting, da firs boy dass born fo you guys, you gotta give um to me. 30Same ting wit yoa cows an yoa sheeps: da firs boy kine animal from ery wahine kine cow o sheep, can stay seven days wit da mudda. Da numba eight day, you guys gotta give um to me.
31“You guys goin be one peopo dat stay spesho fo me. Fo show dat, you guys no goin eat da meat from da animals dat da wild animals kill. Throw um outside, let da dogs eat um.