Da Tent
261“Now, da Place Fo Me Live. Make ten long piece fancy kine linen cloth. Weave um wit blue an purple an red wool string wit da cloth fo make picha dat look like da awesome angel watcha guys all ova da cloth. 2Ery piece cloth gotta be da same size, 14 yard long an 2 yard wide. 3Join togedda five piece cloth, long side to long side, fo make one side a da tent, an five piece fo make da odda side. 4-5All down da long side a da las 14 yard piece fo da one side a da tent make 50 loop wit blue wool string. Same ting fo da las 14 yard piece fo da odda side a da tent, make 50 loop dat go wit da 50 loop on top da odda piece. 6Make 50 gold hook, an use um fo make da whole ting come da Place Fo Me Stay.
7“Fo da tent dat go ova da Place Fo Me Stay, make cloth outa goat hair, 11 long piece. 8Da goat hair cloth, ery one gotta be same size, 15 yard long an 2 yard wide. 9Join 5 piece goat hair cloth long side to long side fo make one side a da tent, an join 6 piece goat hair cloth side by side togedda fo make da odda side. Da extra cloth from da numba six piece, fold um double fo lay ova da front a da tent. 10All down one side a da las 15 yard piece fo da one side a da tent, make 50 loop. Same ting fo da las 15 yard piece fo da odda side a da tent, make 50 loop dat go wit da 50 loop on top da odda piece. 11Den make 50 bronze hook, an put um in da loop fo make da whole ting come one tent cova. 12Da goat hair cloth tent goin be mo long den da main piece, so let da extra cloth hang down da back side. 13Goin get eighteen inch mo long den da linen cloth still yet on da two side a da tent. So, let dat hang down da two side, fo cova da odda part a my spesho place.
14“Fo da whole tent, make one cova wit da skin a da sheeps dat wen dye red. An ova dat, make one nodda cova from da dolphin skin.
Da Frame
15“Fo da Place Fo Me Stay, make koa wood boards dat stand up all aroun fo hold da cloth. 16Ery board, 15 feet long an 2 feet 3 inch wide. 17Da bottom side wea ery board fo da Tent stand up, cut da wood so get two piece dat stick out nex to each odda, an dis go inside da metal piers, so come strong. 18Fo my place, make 20 board fo da south side. 19Make 40 pier outa silva metal fo go unda da 20 board, two pier unda ery board fo hold da two piece dat stick out. 20Fo da odda side a da Place Fo Me Stay, dass da north side, same ting: make 20 board 21an 40 silva pier, two pier unda ery board. 22Fo da back side a da Tent, dass da west side, make 6 board. 23Make two board wit da shape fo make da two back corna too. 24Da two corna board, fo da side an da back, dey gotta meet an come even. Top side, put da ring fo make da two corna stay togedda. 25So, da back side get 8 board an 16 silva pier, 2 pier unda ery board.
26“Make poles fo hold togedda da main boards from koa wood, 5 a dem fo da boards da north side a da Place Fo Me Stay, 27an 5 fo da boards da south side a my place. Make 5 moa poles, fo da boards da back side a my place, dass da wes side. 28Da middo pole fo hold da boards togedda gotta go ova all da boards, fo make dat side a da Tent. 29Cova all da boards wit gold. Put gold rings on top ery board, fo da poles go inside. Cova da poles wit gold.
30“Den put togedda da Place Fo Me Stay. Make um jalike da plan I stay show you hea on top dis mountain.
Da Curtain
31“Make one thick curtain outa da fancy kine linen cloth. Weave um wit blue an purple an red wool string, fo put picha dat look jalike da awesome angel watcha guys all ova da cloth. 32Make four pos outa koa wood, an put gold all ova dem, an one gold hook on da top a ery pos. Make four silva pier fo da four pos, an put da poses inside da piers. Hang da curtain down from da four pos. 33Hang da curtain right unda da hooks dat hold da top cloth togedda inside da middo. Den carry da Box Fo Help Da Peopo Rememba Da Deal Dey Get Wit Me inside dea, da odda side da curtain. Dat way, da curtain goin stand dea wit da Spesho Place fo Me one side, an da Real, Real Spesho Place fo Me da odda side. 34Inside da Real, Real Spesho Place fo Me, on top da Box Fo Help Da Peopo Rememba Da Deal Dey Get Wit Me, put da cova wea I goin hemo da shame fo all da bad tings da peopo do, fo bring da peopo on da same side wit me. 35Da odda side a da curtain, inside da Spesho Place Fo Me, put da Table Fo Da Spesho Breads nex to da north side wall a da Tent, an da Lamp Stan nex to da south side wall.
36Make one curtain so no can look inside da Tent from outside. Make um outa da fancy kine linen cloth, an weave um fancy kine with da blue an purple an red wool string. 37Make five pos outa koa wood fo hold up da outside curtain, an put gold all ova dem, an one gold hook on da top a ery pos. Melt bronze metal fo make five pier fo da five pos.