Da Altar
271“Make one altar outa koa wood. Make um 7 feet 6 inch square, an 4 feet 6 inch high. 2Make horn dat stick out at da four cornas, an make da altar one piece. Cova da whole ting wit bronze metal. 3Use bronze metal too fo make da buckets an da shovels dat you goin use fo take away da ashes afta you burn da fat. Same ting fo da bowls, an da hooks fo move da meat, an da pans fo carry da fire. 4Make bronze grill look jalike one net, an put bronze rings on da four cornas. 5Put da grill inside da middle a da altar, unda da top half way down. 6Make poles outa koa wood fo carry da altar, and cova dem wit bronze. 7Da poles go inside da rings, so da poles stay da two sides a da altar wen dey lift um up fo carry um. 8Make da altar wit notting inside, jus boards aroun da outside. Dass how da guys suppose to make um, jalike da plan I show you hea on top da mountain.
Da Yard Aroun Da Tent
9“Make one yard aroun da Place Fo Me Stay Wit You Guys:
Hang 50 yard fancy kine linen cloth fo make da south side. 10Make 20 pos an 20 bronze pier. Make silva hook on top ery pos, an put one silva band aroun da top a ery pos. 11Same ting fo da nort side -- 50 yard fancy kine linen cloth fo hang, wit 20 pos an 20 bronze pier, an silva hook an silva band. 12Fo da back side, dass da west side, 25 yard fancy kine linen cloth fo hang, wit 10 pos an 10 pier.
13“Da front side, dass da east side, goin be 25 yard too, but make um lidis:
14One side a da door, 3 pos an 3 pier, an 7 an a half yard cloth fo hang. 15Da odda side, same ting. 16Fo put in front da place fo go inside da yard, so no can look inside from da outside, weave one curtain from fancy kine linen string wit blue an purple an red wool string, 10 yard. Hang um from 4 pos wit 4 pier.
17“All da poses dat go aroun da yard, put silva band aroun da top an silva hook da top side. Make all da piers outa bronze. 18Da yard goin be 50 yard long an 25 yard wide an 7 feet 6 inch high, wit fancy kine linen cloth fo hang all aroun. Da poses all get bronze pier undaneat. 19All da odda tings dat go inside da yard, make um outa bronze. All da pans an tools, same ting too. Da tent pegs you use fo hold up da outside poses an odda stuff inside da yard, make um all outa bronze metal.
Da Spesho Olive Oil Fo Da Lamps
20“Tell da Israel peopo dey gotta poun olives fo make oil dat no mo junks inside. Dat oil goin be fo da lamps dat stay on top da lamp stand inside my place, fo make light ery day an ery nite. 21Aaron an his boys, dey get da job fo make ready da lamps inside da Tent Wea I Come Togedda Wit You Guys, outside da curtain dat hide da Box Fo Rememba Da Deal Wit God. Dey gotta put da lamps in front Yahweh wen da sun go down, an dey gotta pio um wen da sun go up. Dis one kuleana dey goin get foeva, from da Israel ohana.