Da Guy Dat Know How Fo Make Nice Looking Tings
311Den Yahweh tell Moses: 2“You know wat? I stay give you da name fo da guy dat goin work wit you. Dass Bezalel, Uri boy. His granfadda, Hur. He come from da Judah ohana. 3An I wen make my Spirit take ova him, fo make him smart how fo make nice looking tings, an know all da diffren ways fo do um, an know how fo do any kine job he gotta do. 4He know how fo tink bout how da gold an silva an bronze metal goin look, an den make um look good. 5He know how fo cut da jewelry stones an make frame fo dem, an how fo cut da wood fo make ery kine ting. Bezalel, az da guy dat know how fo do all dese kine tings.
Da Helpa Guys
6An I wen pick Oholiab fo help him, Ahisamak boy. He from da Dan ohana. Get plenny odda peopo dat I wen make dem smart fo make all kine stuffs. I like dey make all da tings I stay tell you fo make:
7da Tent Wea I Come Togedda Wit You Guys, an
da Box Fo Rememba Da Deal, an
da Place Fo Hemo Da Shame Fo Da Bad Tings Peopo Do Fo Bring Um Back Same Side Wit Me on top da Box.
Dey goin make all da furnitures fo inside da Tent:
8da Table an da tings you use fo um,
da Lamp Stan made outa pure gold an da tings you use fo da lamps,
da Altar fo da incense, 9
da big altar fo burn da sacrifices on top an da tings you use fo dat,
da watta tub an da stand,
10da thick religious kine clotheses fo da pries guys,
da spesho clotheses Aaron goin wear cuz he da main pries,
an da clotheses his boys goin wear fo da pries kine job.
11An da helpa guys goin make da spesho oil fo put on top da pries guys head fo make um come da prieses, and da incense dat smell nice fo go inside da Spesho Place inside da Tent. Dey goin make um all jalike I wen tell you fo make um.”
Da Rules Fo Da Res Day
12Den Yahweh tell Moses: 13“Tell da Israel peopo dis: No matta wat happen bumbye, you guys gotta do wat da Rules fo da Res Day say foeva. Da Res Day, goin show dat me an you guys get deal, an even da peopo dat goin come from you guys. So den you guys no goin foget dat was me Yahweh, dat wen make you guys spesho fo me. 14You guys gotta make da Res Day one spesho day, cuz was me dat wen make dat day spesho fo you guys. Anybody dat no mo respeck fo da Res Day, gotta mahke. Anybody go work dat day, you guys gotta cut um off from da Israel ohana an no let um stay wit you guys. 15Get six days fo work an do eryting you gotta do. But da numba seven day, dass da day fo no work an do notting, ery week. Dat day, spesho fo me, Yahweh. Anybody go work da Res Day, gotta mahke. 16Da Israel peopo gotta do wat da Rules fo da Res Day say, you guys, an da peopo dat goin come from you guys afta. Dass da deal foeva. 17Dis goin be jalike one sign foeva, fo da Deal dat I get wit you Israel peopo. Cuz me, I Yahweh, an I wen work six days fo make da sky an da world, but da numba seven day, I pau my work, an wen res an feel good bout um.”
18Wen Yahweh tell Moses eryting he gotta do, ova dea on top Mount Sinai, he give Moses da two flat stone. Was God dat wen write da Deal his own self on top da stone wit his finga.