Da Altar Fo Burn Up Da Sacrifices
381Bezalel dem wen make da big altar fo burn up da sacrifices. Dey make um outa koa wood, 7 feet 6 inch square, an 4 feet 6 inch high. 2Dey make tings dat look like horn, dat stick out, an put um on top da four corna. All dis, he make um in one piece, den cova da whole ting wit bronze metal. 3Dey use bronze metal too fo make da buckets an da shovels fo take away da ashes, an da bowls, an da forks fo da meat, an da pans fo carry da fire. 4Dey make one bronze grill jalike one net. Da grill go inside da middo a da altar, half way down unda da top. 5Dey melt bronze metal fo make four rings fo da four cornas a da grill, fo put da poles fo carry um. 6Dey make da poles outa koa wood and cova dem wit bronze. 7Dey put da poles inside da rings, da two sides a da altar, so can carry um. Dey make da altar wit notting inside, jus boards aroun da outside.
Da Bronze Watta Tank
(Outa Egypt 30:18)
8Bezalel dem make da watta tub an da stand, from da bronze mirrors dey get from da wahines dat work just outside da door in front da Tent Fo Come Togedda Wit God.
Da Yard Around Da Tent
9Nex, Bezalel dem make fo da yard aroun da Tent Fo Come Togedda Wit God, one fence. Da sout side, get 50 yards fancy kine linen cloth, 10wit 20 poses an 20 bronze piers undaneat. Da top a da poses, get silva hooks an straps. 11Da nort side, same ting.
12Da wes side, had 25 yards fancy kine linen cloth, wit 10 poses an 10 bronze piers undaneat. Da top a da poses, get silva hooks an straps.
13Da eas side, dass da front side, get 25 yards fancy kine linen cloth -- 14but dey wen put 7 an a half yards on top three poses an three piers da one side a da door, 15an 7 an a half yards on top three poses an three piers da odda side a da door.
Da Curtains Fo Da Yard
16All da curtains dat go aroun da yard, dey make um wit fancy kine linen cloth. 17All da piers dat go undaneat da poses, dey make um outa bronze metal. Da hooks an da straps on top a da poses, dey make um outa silva, an cova da top part a da poses wit silva.
18Fo da gate in front da yard, dey weave one curtain outa fancy linen, an den dey take da blue an purple an red wool string an make pichas all ova. Da front curtain, 10 yards long an 7 feet 6 inch high. Same ting fo da odda curtains dat go aroun da yard, dey all 7 feet 6 inch high. 19Da gate curtain get 4 poses. Ery pos get bronze pier undaneat. Da hooks on top fo hold da curtain, dey make um outa silva, an dey cova da tops a da poses an make da straps aroun um wit silva. 20Da pegs fo da Tent an da yard, dey make all dem outa bronze.
How Many Tings Dey Check Out Fo Da Metal Dey Use Fo Da Tent
21So, all dis az how many tings dey check out fo Da Tent Fo Come Togedda Wit God, dass Da Tent Fo Rememba Da Deal. Moses wen tell um fo check out eryting. Da Levi ohana guys do da work fo check um out, an Itamar da pries, Aaron boy, was in charge. 22(Bezalel, Uri boy an Hur grankid, from da Judah ohana, he da one dat make eryting Yahweh wen tell Moses dey gotta make. 23Da guy dat work wit him, Oholiab, Ahisamak boy from da Dan ohana. He real good fo cut wood an metal, an fo tink how fo make tings, an how fo make picha on top da fancy linen cloth wit blue an purple and red wool string.)
24All da gold dey wen use fo make da spesho tings fo God, dat da peopo wen give, was 2,195 pound. 25Da silva from da tax wen da Levi ohana guys wen count da peopo was 7,550 pound. 26Da Levi guys wen count 603,550 mens dat make 20 years o moa, an wen da guys write dea name, da Levi ohana guys charge erybody one half shekel. 27Da builda guys wen use 7,500 pound silva fo melt an make da piers dat go undaneat da boards fo da main tent an undaneat da poses fo da thick curtain inside da Tent, 100 piers wit 75 pounds silva ery pier. 28Da odda 50 pound, dey use um fo make da hooks an da straps on top da poses, an fo cova da top part a da poses.
29Da bronze dat da peopo wen bring fo gifs to God was 5,310 pound. 30Dey use dat fo make da piers fo da poses in front da Tent Fo Come Togedda Wit God, an fo da big altar an da bronze grill dat get inside, an da bronze pans an tings dat dey use fo dat altar, 31an fo da piers fo da poses dat go aroun da yard, an fo da poses fo da gate, an da pegs fo da ropes fo da Tent an da poses fo go aroun da yard.