Da Kine Food Dat Make You So You Can Go In Front God, An Da Kine Food Dat Make You So You No Can Go In Front God
(Rules 14:3-20; 1 Peter 1:16)
111Yahweh tell Moses an Aaron 2fo tell da Israel peopo: “Dese da kine animals you guys can eat, from all da animals dat live on top da land. 3You guys can eat da kine animals dat get split in da hoof all da way, an dat chew dea food ova an ova.
4“Get some animals dat ony chew dea food ova an ova, o dat ony get split kine hoof, but you guys no can eat dem. Da camel chew dea food ova an ova, but no mo split kine hoof, so if you guys eat um, you guys no can come in front me. 5Da rock badger chew dea food ova an ova, but dey no mo split kine hoof, so if you guys eat um, you guys no can come in front me. 6Da wild rabbit chew da food ova an ova, but dey no mo split kine hoof, so if you guys eat um, you guys no can come in front me. 7Da pig, he get split kine hoof all da way, but he no chew da food ova an ova. If you guys eat um, you guys no can come in front me. 8You guys no can eat dea meat o touch dea mahke body, cuz dat goin make you guys no can come in front me.
9“From all da animals dat live inside da sea an da streams, you guys can eat wateva get fins an scales. 10But all da animals inside da sea an da streams dat no mo fins o scales, no matta dey all swim togedda, o da odda animals inside da watta, you guys gotta make to dem jalike dey pilau fo you. 11An cuz dey stay pilau fo you guys, you guys betta not eat dea meat, an you guys betta make dea mahke bodies jalike dey pilau fo you. 12All dat, anyting dat live inside da watta dat no mo fin o scale, az pilau fo you guys.
13“Dese da kine birds az pilau fo you guys, an no eat um, cuz dey not fo eat: da eagle, all kine scavenja birds, 14all kine kite birds, 15all kine raven birds, 16all da kine owl dat live inside da boonies, all diffren kine hawk, 17da small owl, da cormorant, da pueo, 18da barn owl, da pelican, da fish eagle, 19da stork, any kine heron, da hoopoe bird, an da bat.
20“All da kine inseck dat move aroun togedda an crawl, dey all pilau fo you guys. 21But get some get wings dat move aroun togedda dat you guys can eat: da kine dat get legs wit joint fo hop on top da groun. 22You guys can eat all kine locust bug, grasshoppa, an cricket. 23But all da odda tings dat move aroun togedda dat get wings an crawl, you guys gotta ack like dey pilau.
24“If you guys eat um, you no can come in front me. Anybody touch dea mahke body, no can come in front me till da sun go down. 25Whoeva pick up one a dea mahke body, dey gotta go wash dea clotheses, an dey no can come in front me till da sun go down.
26“All da animals dat get da split kine hoof but not all da way, o dat no chew dea food ova an ova, if you guys eat um, dat make you guys so you no can come in front me. An whoeva touch dea mahke body, dey no can come in front me. 27From all da animals dat walk wit four leg, da kine dat walk on top dea flat paws, if you guys eat um, dat make you guys so you no can come in front me. Whoeva touch dea mahke body no can come in front me till da sun go down. 28Whoeva pick up one a dea bodies gotta wash dea clotheses, an dey no can come in front me till da sun go down. Dey make you guys so you no can come in front me.
29“From da small kine animals dat run aroun on top da groun, dese kine animal, if you guys eat um, dey make you guys so you no can come in front me: da weasel, da rat, all kine big lizard, 30da gecko, da monitor lizard, da shiny kine lizard, da skink kine lizard, an da chameleon. 31From all da animals dat run aroun on top da groun, dese da ones dat if you eat um, dey make you so you no can come in front me, Yahweh. Whoeva touch um wen dey stay mahke, no can come in front me till da sun go down. 32Wen one a dem mahke an fall down on top someting, no can use dat ting, no matta az wood, clotheses, leather, o burmbag cloth. Gotta put um inside da watta. No can use um till da sun go down. Afta dat, can use. 33If one a dem mahke an fall down inside one clay pot, eryting inside da pot no good, no can use, no can eat. You gotta broke da pot. 34If get food, an da watta from inside da pot splash on top da food, no can eat da food. Anyting you can drink dat get watta from da pot mix wit um, no can drink um. 35If dea mahke body fall down on top someting, no can use da ting. Gotta broke um, if one clay oven o clay pot. 36But if da mahke body a dat kine animal fall down inside one puka fo watta o one big hole fo keep watta, still can drink da watta. But anybody touch da animal body, dey no can come in front me. 37An if one a dea mahke bodies fall down on top some seeds dat somebody goin plant, da seeds still yet stay good an you can use um. 38But if da seed get watta on top, an da mahke body a one a da small animals fall down on top, da seed no good, so you no can use um.
39“If one a da animals dat you guys can eat go mahke, anybody touch da mahke body no can come in front me till da sun go down. 40Anybody go eat some a da meat from da mahke body, dey gotta go wash dea clotheses, an dey no can come in front me till da sun go down. Anybody pick up da mahke body gotta wash dea clotheses too, an dey no can come in front me till da sun go down.
41“All da small animals dat run aroun togedda on top da groun, az pilau if you guys eat dem. 42You no can eat da kine dat move aroun on top dea stomach, o walk wit four feet, o walk wit plenny feets -- all dat kine small animal, pilau if you guys eat um. 43No go make yoaself come pilau from da small kine animals dat run aroun togedda on top da groun. No make yoaself so you no can come in front me, cuz a dem. 44Cuz me, I yoa God Yahweh. Make yoaself spesho fo me, an stay spesho fo me, cuz I stay spesho. No make so you no can come in front me, from touch any a da small animals dat run aroun togedda on top da groun. 45I Yahweh, da One wen bring you guys outa Egypt, fo me come yoa God. Az why you guys gotta stay spesho fo me, cuz I spesho.
46“Dis, da rules bout animals, birds, eryting dat stay alive, dat move aroun inside da watta an on top da groun. 47Dey diffren den each odda. You guys gotta know wat kine animal you no can eat cuz dey make you so you no can come in front me, an wat kine you can eat cuz dey no make you so you no can come in front me.”