Da Sacrifice Dat Show You An God Stay Tight
31“If somebody make da kine sacrifice dat show dat him an me, Yahweh, stay tight wit each odda, da guy can give one cow, boy kine o girl kine. He goin bring um in front Yahweh, one animal dat no mo notting wrong wit um. 2He goin put his hand on top da head a da sacrifice animal, den kill um outside da place wea you go inside da yard fo da Tent wea da peopo meet me, Yahweh. Den Aaron's boys, da pries guys, goin sprinkle da blood on [top] all da sides a da altar. 3Da guy dat bring da sacrifice fo show dat him an me, Yahweh, stay tight wit each odda, goin take one part from da sacrifice fo burn up fo Yahweh. He burn all da fat dat cova da stomach an da guts, an da fat dat stick wit da odda inside parts, 4an da two kidneys wit da fat on top um in da middo a da rib an da hip bone, an da part a da liver dat stick out. He goin take um out wit da kidneys. 5Den da pries guys, Aaron's boys, goin burn all dat on top da altar, on top da odda burn up kine sacrifice dey get on top da burning wood. An da smoke from da fire goin go up an make one real nice smell fo me, Yahweh.
6“If somebody bring one sheep fo da kine sacrifice dat show dat him an me, Yahweh, stay tight wit each odda, he can bring one boy kine sheep, o one girl kine sheep, dat no mo notting wrong wit um. 7If he bring one bebe sheep fo make sacrifice, he goin bring um in front me, Yahweh. 8He goin put his hand on top da head a da sacrifice animal, den kill um in front da Tent wea da peopo meet me. Den Aaron's boys goin sprinkle da blood on top all da sides a da altar. 9From da sacrifice dat show dat him an me, Yahweh, stay tight wit each odda, he goin bring one part fo make sacrifice fo me wit fire: da fat, all da fat tail he cut off nea da bone by da back, all da fat dat cova da stomach an da guts, an da fat dat stick wit da odda inside parts, 10da two kidneys wit da fat on top um in da middo a da rib an da hip bone, an da part a da liver dat stick out. He goin take um out wit da kidneys. 11Da pries guy goin burn um up on top da altar fo one food kine sacrifice, dat he make wit fire fo me, Yahweh.
12“If somebody bring one goat fo sacrifice, he goin bring um in front me, Yahweh. 13He goin put his hand on top da goat head, den kill um in front da Tent wea da peopo come fo meet me. Den da pries guys, Aaron's boys, goin sprinkle da blood on top all da sides a da altar. 14One part a da sacrifice animal he bring, he suppose to burn um up fo me, Yahweh, on top da fire: all da fat dat cova da inside parts, o dat stick wit um: 15both da kidneys wit da fat on top um in da middo a da rib an da hip bone, an da part a da liver dat stick out. He goin take um out wit da kidneys. 16Da pries guy goin burn um on top da altar fo one food kine sacrifice dat he make wit fire. An da smoke from da fire goin go up an make one real nice smell fo me, Yahweh. All da fat stay fo me.
17“Dis one ting you guys gotta do foeva, you an all da peopo dat goin come from you guys, no matta wea you guys stay: No eat da fat o da blood.”