Da Sacrifice Wen Somebody Get Da Blame
71“Dis da rules fo make sacrifice fo anybody dat get da blame fo do bad ting to somebody. Az one real spesho sacrifice fo God. 2Da pries guys gotta kill da animal fo da sacrifice fo whoeva get da blame, da same place dey kill da animals fo da burn up kine sacrifice. Dey gotta sprinkle da blood on top all da sides a da altar. 3Da pries goin take all da fat to da altar -- da fat tail, an da fat on top da inside parts, 4both kidneys an da fat on top um in da middo a da rib an da hip bone, an da part a da liver dat stick out, an take out da liver wit da kidneys. 5Da pries guy goin burn all dat on top da altar, fo be da kine sacrifice he make fo me, Yahweh, wit fire. Az da kine sacrifice fo wen anybody get blame fo do bad ting to somebody. 6Inside da pries ohana, any man can eat da meat, but da wahines no can eat um. Da pries guys gotta eat um inside one place dass spesho fo me, Yahweh, cuz az one sacrifice dat stay real spesho fo me.
7“Da same rule stay good fo both da sacrifice cuz somebody do someting bad an he donno was bad, an da sacrifice cuz somebody know an get da blame fo do bad ting to somebody -- da meat from da sacrifice animal stay fo da pries guy dat bring back da peopo da same side wit me, Yahweh. 8Da pries guy dat make burn up kine sacrifice fo somebody, can keep da skin from da animal. 9Ery wheat o barley sacrifice dey bake inside one oven, o dey cook inside one pan o on top one pan, az fo da pries guy dat take da sacrifice in front Yahweh fo anodda guy. 10Ery wheat o barley sacrifice, no matta dey mix um wit olive oil o not, az fo all Aaron's boys. Ery boy get same same wit his bruddas.”
Da Sacrifice Fo Show Dat One Guy Stay Tight Wit Yahweh
11Dis da rules fo da sacrifice fo show dat one guy an Yahweh stay tight wid each odda.
12“If da guy give dat kine sacrifice cuz he like tank me, Yahweh, fo someting, den wit da sacrifice he goin give breads dat no mo yeast inside an he mix um wit olive oil, an crackas dat no mo yeast an he spread da olive oil on top, an roun flat breads dat he make wit da bestes kine flour an no mo yeast an he mix um wit oil. 13Wit da sacrifice fo show dat me, Yahweh, an da guy stay tight wit each odda, fo tank me fo someting, he suppose to give bread dat get yeast too. 14He goin bring one bread from ery kine fo give me, Yahweh. Az fo da pries guy dat sprinkle blood fo da sacrifice fo show dat me an da guy stay tight wit each odda. 15Da meat from da sacrifice fo show dat me an da guy stay tight wit each odda, fo tank me, dey gotta eat um da same day dey make da sacrifice. Dey no can leave anyting till da nex morning.
16“But if da guy make da sacrifice cuz he wen make one strong promise, o cuz he jus like give um, dey can eat da sacrifice da same day, o wateva stay lefova, dey can eat um da nex day. 17But da meat from da sacrifice dat show dat me an one guy stay tight wit each odda, an stay till day numba three, you gotta burn um up inside da fire. 18If somebody eat some a da meat from da sacrifice fo show dat me, Yahweh, an da guy stay tight wit each odda on day numba three, I no goin take dat sacrifice. I no goin take um fo da guy dat wen give um, cuz stay rotten an no stay clean. Da guy dat eat um goin get da blame cuz he eat um.
19“Da meat dat touch someting dass not okay fo put in front Yahweh, no can eat um. You gotta burn um inside da fire. But fo odda meat, whoeva get da right fo come in front me, Yahweh, can eat um. 20But if somebody dat no can come in front me, eat some meat from da sacrifice dat show dat me, Yahweh, an one guy stay tight wit each odda, you gotta cut off dat guy from his peopo. 21If somebody touch someting dat make dem so dey no can come in front me -- anyting dat make um so dey no can come in front me, no matta come from peopo o from one animal, o some odda ting dat I hate -- if dat guy eat meat from da sacrifice dat show dat me, Yahweh, an one guy stay tight wit each odda, you gotta cut off da guy dat eat wat he not suppose to, from his peopo. Cuz da sacrifice stay fo me, Yahweh.”
No Can Eat Da Blood O Da Fat
22Yahweh tell Moses, 23fo tell da Israel peopo dis: “No eat da fat from da cows, da sheeps, o da goats. 24Da fat from one animal you guys find wen he awready stay mahke, o dat one wild animal wen rip um up, you guys can use fo odda tings, but you no can eat um. 25Whoeva eat da fat from one animal dey can use fo make da kine sacrifice dey make wit fire fo me, Yahweh, you gotta cut dem off from dea peopo. 26Wea eva you guys stay, you no can eat da blood from any kine bird o animal. 27Anybody eat any kine blood, you gotta cut dem off from dea peopo.”
Da Part Fo Da Pries Guy
28Yahweh tell Moses, 29fo tell da Israel peopo dis: “Anybody bring one sacrifice fo me, Yahweh, fo show dat me an him stay tight wit each odda, afta he kill da sacrifice animal, he goin make one part a da animal az jalike one present fo me. 30Wit his own hands he goin bring dat part a da sacrifice fo burn um up wit fire, fo give um to me, Yahweh. He goin bring da fat an da breast part an lif um up in front me, fo show dass da present he goin give me, Yahweh. 31Den da pries guy goin burn up da fat on top da altar, but da breast meat stay fo Aaron an his boys. 32You guys goin give da pries guy da right thigh from da sacrifice too, fo show dat me an you guys stay tight wit each odda. 33Wateva one a Aaron's boys bring me da blood an da fat from da sacrifice fo show dat me an da guy stay tight wit each odda, dass da one goin get da right thigh fo himself. 34From da sacrifice fo show dat me an one Israel guy stay tight wit each odda, I like da breast part dat da pries guys lif up, an da thigh dat dey bring, an I give um to Aaron da pries guy an his boys. Dey get da right foeva, fo get all dat from da Israel peopo.”
35Az da part from ery kine sacrifice dey burn wit fire fo me, Yahweh, dat stay fo Aaron an his boys, from da day dey come pries guys fo me. 36Da day I, Yahweh, wen pick da pries guys, an Moses put oil on top dea heads fo show dat dey stay pries guys, I tell da Israel peopo fo give dem dis kine stuff, az dea part from da sacrifice. Dass da rule fo da peopo dat stay alive now an fo dea kids foeva.”
37Dis, da rules fo da kine sacrifice dey burn up, da kine sacrifice dey make wit da wheat o barley, da kine sacrifice dey make wen somebody do someting bad, da kine sacrifice dey make wen dey get blame fo do bad ting to somebody. Tell wat dey do fo make guys come pries guys, an da sacrifice fo show dat da peopo an me, Yahweh, stay tight wit each odda. 38Dass wat Yahweh wen tell Moses he gotta do, on top Mount Sinai, inside da Sinai boonies, da time Yahweh tell da Israel peopo dey gotta bring dea sacrifices fo Yahweh.