Da Prieses
1. Da Burn Up Kine Sacrifice (1:1 - 1:17)
2. Da Sacrifice Wit Grain (2:1 - 2:16)
3. Da Sacrifice Dat Show You An God Stay Tight (3:1 - 3:17)
4. Sacrifices Wen Peopo Do Bad Kine Stuff (4:1 - 4:26)
5. Da Sacrifice Fo Da Odda Kine Peopo (4:27 - 4:35)
6. Sacrifices Wen Peopo No Tell Wat Dey Wen See (5:1 - 5:13)
7. Da Sacrifice Cuz A Da Blame (5:14 - 6:7)
8. Da Sacrifice Dey Burn Up (6:8 - 6:13)
9. Da Sacrifice Wit [Grain / Wheat o Barley] (6:14 - 6:23)
10. Da Sacrifice Cuz Somebody Do Bad Ting (6:24 - 6:30)
11. Da Sacrifice Wen Somebody Get Da Blame (7:1 - 7:10)
12. Da Sacrifice Fo Show Dat One Guy Stay Tight Wit Yahweh (7:11 - 7:21)
13. No Can Eat Da Blood O Da Fat (7:22 - 7:27)
14. Da Part Fo Da Pries Guy (7:28 - 7:38)
15. Aaron An His Boys Come Prieses (8:1 - 8:36)
16. Da Priest Guys Start Dea Work (9:1 - 9:24)
17. Wen Peopo Do Someting Bad, Dey Suffa (10:1 - 10:7)
18. Da Rule Fo Da Prieses (10:8 - 10:20)
19. Da Kine Food Dat Make You So You Can Go In Front God, An Da Kine Food Dat Make You So You No Can Go In Front God (11:1 - 11:47)
20. Afta One Wahine Born One Bebe, How She Can Come In Front Yahweh (12:1 - 12:8)
21. Da Rules Bout Da Kine Sick On Top Da Skin Dat Odda Peopo Can Catch (13:1 - 13:46)
22. Da Rules Bout Da Mildew (13:47 - 13:59)
23. How Peopo Can Go In Front God, Afta Dey Get One Sick On Top Da Skin Dat Anodda Guy Can Catch (14:1 - 14:20)
24. Sacrifices Fo Da Guy Dat No Mo Notting (14:21 - 14:32)
25. Da Rules Fo Stuff Dat Get Mildew On Top Um (14:33 - 14:57)
26. Rules Bout Stuff Dat Come Out From Da Body (15:1 - 15:33)
27. Da Day Fo Bring Back Erybody Da Same Side Wit God (16:1 - 16:10)
28. Da Sacrifices Dey Make Fo Bring Erybody Da Same Side Wit God (16:11 - 16:34)
29. Mo Plenny Rules (17:1 - 17:16)
30. Peopo Dat Fool Aroun Wit Somebody Dey Not Suppose To (18:1 - 18:30)
31. Odda Kine Rules (19:1 - 19:37)
32. God Punish Da Peopo Fo No Do How He Tell Um Fo Do (20:1 - 20:27)
33. Da Rules Fo Da Pries Guys (21:1 - 21:24)
34. Food Dat Stay Spesho Fo God (22:1 - 22:16)
35. Da Kine Sacrifices Yahweh Take An No Take (22:17 - 22:33)
36. Da Spesho Religious Times (23:1 - 23:3)
37. Da Spesho Times Afta Da [Cold / Winta] Time (23:4 - 23:22)
38. Da Spesho Times Fo Da Hot Time An Afta (23:23 - 23:25)
39. Da Day Fo Bring Da Peopo Da Same Side Wit Yahweh (23:26 - 23:44)
40. Da Olive Oil An Da Bread Fo Put In Front Yahweh (24:1 - 24:9)
41. Da Guy Dat Talk Stink Bout Yahweh (24:10 - 24:23)
42. Da Year Fo Res (25:1 - 25:7)
43. Da Spesho Year Fo Give Back (25:8 - 25:55)
44. God Do Good Tings Fo Da Peopo Dat Lissen Him (26:1 - 26:13)
45. God Punish Da Peopo Dat No Lissen Him (26:14 - 26:46)
46. Buying Back Yahweh's Stuff (27:1 - 27:34)