No Copy Odda Peopos Funeral
141“You guys da kids fo yoa God Yahweh. So no go cut yoaself o shave da front a yoa head wen somebody mahke. 2Cuz you guys, one peopo dat stay spesho fo yoa God Yahweh. He wen pick you guys from all da peopos on top da earth fo come his spesho peopo dat stay ony fo him.
Food Dat Make You So You No Can Come In Front God
3“No eat no pilau kine ting, notting. 4Dis da kine animals you guys can eat: cows, sheeps, an goats, 5deers, gazelle kine deers, red deers, wild goats, da ibex kine deer, da antelope kine deer, an da mountain sheep. 6You guys can eat any kine animal dat get split in da hoof all da way, an dat chew da food ova an ova. 7But from da animals dat no mo split in da hoof all da way, no matta dey chew da food ova an ova, you guys no can eat da camel, da rabbit, o da rock badger. No matta dey chew da food ova an ova, dey no mo da split in da hoof all da way, so dey can make you guys so you no can come in front God if you eat um. 8Same ting fo da pig, make you so you no can come in front God too if you eat um, even if get split in da hoof all da way, cuz no chew da food ova an ova. You guys no can eat dea meat o touch dea body wen dey mahke.
9“From all da animals living inside da watta, you guys can eat wateva animal get fins an scales. 10But wateva animal dat no mo fins o scales, you guys no can eat um, cuz dey make you guys so you no can come in front God.
11“You guys can eat any bird dat no make you stay so you no can come in front God. 12But dis kine bird, you guys no can eat: da eagle, da scavenja bird, da fish eagle, 13da kite, da hawk, an any kine falcon bird, 14all kine raven bird, 15da ostrich, da nite hawk, da seagull, 16da small owl, da big owl, da white owl, 17da pelican, da odda kine scavenja bird, da cormorant, 18da stork, any kine heron, da hoopoe bird, an da bat.
19“All da bugs dat fly togedda make you guys so you no can come in front God. No eat dem. 20But odda kine bugs dat get wings you guys can eat, dat no make you so you no can come in front God.
21“No eat notting dat you guys find dat awready stay mahke. You guys can give um to one guy from odda place dat live inside yoa town, o sell um to one guy from odda place dat go thru yoa town, an dey can eat um. But you guys stay spesho fo yoa God Yahweh, so no eat um.
Wen you guys cook one young goat, no boil um wit da mudda's milk.
Da Ten Percent Fo God
22“You guys gotta put on da side, ten percent a da food you cut from inside yoa field ery year. 23Take da ten percent a yoa wheat an barley, yoa new wine, yoa olive oil, an da firs one fo born from yoa cows, sheeps, an goats, to da place yoa God Yahweh goin pick so peopo can go dea find out wat kine God him. Eat um dea in front Yahweh. Dass how you guys goin learn fo get respeck fo yoa God Yahweh all da time. 24But if dat place Yahweh goin pick stay too far, an yoa God Yahweh wen do plenny good kine stuff fo you guys, so if you no can carry all da stuff to da place yoa God Yahweh goin pick, so peopo can go dea find out wat kine God him, 25den change God's ten percent a yoa stuff fo silva, an take da silva an go da place yoa God Yahweh goin pick. 26Use da silva fo buy wateva you like: cows, sheeps, wine o beer, o anyting you like. Den you an yoa ohana goin eat um ova dea in front yoa God Yahweh an stay good inside. 27Make shua you guys no foget da Levi ohana peopo dat stay inside yoa towns, cuz dey no mo land o odda property from Yahweh.
28Afta ery three years, take all da ten percent from da food you guys grow inside yoa field dat year, an put um inside da store house inside yoa towns. 29So dat da Levi ohana peopo dat no mo land o odda property from Yahweh, da peopo from odda place, da kids dat no mo fadda o mudda, an da wahines dat no mo husban, dat live inside yoa town, dey can come an get plenny fo eat. Den yoa God Yahweh goin do plenny good stuff fo you guys, wateva you start fo do.