Wat Fo Do Inside Da Canaan Land
(Galatia 3:10)
271Moses an da older leadas fo da Israel peopo wen tell da peopo: “Do all da tings we tell you guys today fo do.
Write Da Rules On Top Stones
2Da same day you guys go da odda side da Jordan Riva, an go inside da land dat yoa God Yahweh stay give you guys, put some big stones up, an cover um wit white plasta. 3Den, ova dea da odda side da riva, inside da land yoa God Yahweh stay give you guys, da land dat ery place get plenny milk an honey, write on top da stones eryting da rules tell. Yoa God Yahweh wen make promise fo give dat land to you guys. 4Wen you go ova da odda side da Jordan Riva, you goin put up dese stones on top Mount Ebal ova dea. Den cova da stones wit white plaster, jalike I tell you guys today fo do. 5By da same place ova dea, make one altar wit stones fo yoa God Yahweh. But no use iron tool fo shape da stones. 6Make da altar fo yoa God Yahweh wit stones jalike dey stay, an make burn up kine sacrifices on top da altar fo yoa God Yahweh. 7Make da kine sacrifice fo show dat eryting stay good wit you guys an Yahweh, an eat um ova dea, an stay good inside in front yoa God Yahweh. 8Do good job fo write all dis teaching on top da stones, so da words stay real easy fo read.”
On Top Mount Ebal, Dey Goin Tell How God Can Put Kahuna
9Den Moses an da pries guys from da Levi ohana tell all da Israel peopo dis: “You Israel peopo, no make noise! Lissen! Today, you guys stay come da peopo fo yoa God Yahweh. 10Do wat yoa God Yahweh tell you guys fo do, an stick wit his rules an da stuff I tell you guys today.”
11Dat same day Moses tell da peopo:
12“Afta you guys go da odda side da Jordan Riva, dese ohana peopo goin go stand on top Mount Gerazim fo tell da good kine tings God goin do fo da peopo: da Simeon ohana, Levi ohana, Judah ohana, Issakar ohana, Joseph ohana, an Benjamin ohana. 13An dese odda ohana peopo goin stand on top Mount Ebal fo tell da bad kine tings dat goin happen wen God put kahuna on top da peopo: da Reuben ohana, Gad ohana, Asher ohana, Zebulun ohana, Dan ohana, an Naftali ohana.
14Da Levi ohana goin yell to all da Israel peopo in one loud an high voice:
15‘God goin punish anybody dat make one idol kine god, no matta he make um wit wood an cut um wit one knife o melt metal fo make um, an den he put up da idol secret kine. Az pilau, da way Yahweh see um, cuz az ony someting one guy wen make!’
Den all da peopo goin tell, ‘Az right!’
16Den da Levi guys goin tell: ‘God goin punish anybody dat no mo respeck fo dea fadda an mudda!’
An all da peopo goin tell, ‘Az right!’
17Da Levi guys goin tell: ‘God goin punish anybody dat move one stone dat show wea anodda guy's land stay!’
All da peopo goin tell, ‘Az right!’
18Da Levi guys goin tell: ‘God goin punish anybody dat make one guy dat no can see, go da wrong way on top da road!’
All da peopo goin tell: ‘Az right!’
19Da Levi guys goin tell dem: ‘God goin punish whoeva no make right in front da judge to one guy from some odda place, one kid dat no mo fadda o mudda, o one wahine dat no mo husban.’
All da peopo goin tell: ‘Az right!’
20Da Levi guys goin tell: ‘God goin punish anybody dat sleep wit his fadda's wife, cuz he goin make shame fo his fadda!’
All da peopo goin tell: ‘Az right!’
21Da Levi guys goin tell: ‘God goin punish anybody dat make sex wit one animal!’
All da peopo goin say: ‘Az right!’
22Da Levi guys goin tell: ‘God goin punish any guy dat make sex wit his sista, no matta her his fadda's girl o his mudda's girl.
All da peopo say: ‘Az right!’
23Da Levi guys goin tell: ‘God goin punish da guy dat make sex wit his mudda-in-law!’
All da peopo goin tell: ‘Az right!’
24Da Levi guys goin tell: ‘God goin punish anybody dat kill one guy an nobody know he kill um!’
All da peopo goin tell: ‘Az right!’
25Da Levi guys goin tell: ‘God goin punish anybody dat take money unda da table fo kill somebody dat neva do notting bad!’
All da peopo goin tell: ‘Az right!’
26Da Levi guys goin tell: ‘God goin punish da guy dat no show respeck fo all dese rules cuz he no do eryting wat dese rules tell!’
All da peopo goin tell: ‘Az right!’