Da Rules Secon Time
1. God Tell Da Peopo Fo Go Way From Mount Sinai (1:1 - 1:8)
2. Dey Pick Leada Guys Fo Da Twelve Ohana (1:9 - 1:18)
3. Dey Send Guys Fo Look Da Land (1:19 - 1:25)
4. Da Peopo Go Agains Yahweh (1:26 - 1:46)
5. Da Israel Peopo Go All Ova Inside Da Boonies (2:1 - 2:23)
6. Da Israel Peopo Win Ova Sihon, Da King Fo Heshbon (2:24 - 2:37)
7. Da Israel Peopo Win Ova Og, Da King Fo Bashan (3:1 - 3:11)
8. Dey Split Up Da Land (3:12 - 3:20)
9. Moses No Can Go Da Odda Side Da Jordan Riva (3:21 - 3:29)
10. Da Israel Peopo Gotta Lissen! (4:1 - 4:14)
11. No Pray To Da Idol Kine Gods! (4:15 - 4:31)
12. Yahweh, He Da Real God (4:32 - 4:40)
13. Peopo Can Run To Da Big Towns Fo No Mahke (4:41 - 4:43)
14. Moses Make Plain Da Rules (4:44 - 4:49)
15. Da Ten Commandments (5:1 - 5:22)
16. Moses Tell Da Peopo Wat God Tell (5:23 - 5:33)
17. Main Ting, Get Love an Aloha Fo Yahweh (6:1 - 6:25)
18. Throw Out Da Odda Peopos From Da Land (7:1 - 7:26)
19. No Foget Yahweh (8:1 - 8:20)
20. Yahweh No Do Dis Cuz Da Israel Peopo Real Good (9:1 - 9:6)
21. Da Gold Bebe Cow Idol (9:7 - 9:29)
22. Flat Stones Jalike Da First Ones (10:1 - 10:11)
23. Stay Scared A Yahweh (10:12 - 10:22)
24. Get Love Fo Yahweh An Lissen Him (11:1 - 11:32)
25. Da Rules Fo Live Inside Canaan (12:1 - 12:4)
26. Show Love An Respeck Fo God One Place Ony (12:5 - 12:32)
27. Dey Go Down In Front Odda Gods (13:1 - 13:18)
28. No Copy Odda Peopos Funeral (14:1 - 14:2)
29. Food Dat Make You So You No Can Come In Front God (14:3 - 14:21)
30. Da Ten Percent Fo God (14:22 - 14:29)
31. Da Year Fo Foget Bout Wat Somebody Owe You (15:1 - 15:11)
32. Hemo Yoa Slave Guys (15:12 - 15:18)
33. Da Animals Dat Born Firs (15:19 - 15:23)
34. Da Passova (16:1 - 16:8)
35. Da Spesho Religious Time Fo Cut Da Wheat (16:9 - 16:12)
36. Da Spesho Religious Time Fo Live In Shacks (16:13 - 16:17)
37. Da Judge Guys (16:18 - 16:20)
38. No Go Down In Front Odda Gods (16:21 - 16:22)
39. Clean Out Da Bad Kine Stuff (17:1 - 17:7)
40. In Front Da Judge (17:8 - 17:13)
41. Da King (17:14 - 17:20)
42. Wat Da Pries Guys An Da Levi Ohana Guys Get (18:1 - 18:8)
43. Pilau Kine Stuff Dat Yahweh Hate (18:9 - 18:13)
44. Da Guy Dat Goin Talk Fo God (18:14 - 18:22)
45. Towns Fo Run Away Dea (19:1 - 19:14)
46. Peopo Dat Tell Wat Dey Wen See (19:15 - 19:21)
47. Fighting One War (20:1 - 20:20)
48. How Fo Make Wen You Donno Who Wen Kill Somebody (21:1 - 21:9)
49. Marrying One War Prisna Wahine (21:10 - 21:14)
50. Da Numba One Boy Get Rights (21:15 - 21:17)
51. One Boy Dat Go Agains His Fadda An Mudda (21:18 - 21:21)
52. Odda Rules (21:22 - 21:23)
53. Odda Rules (22:1 - 22:12)
54. Wat You Betta Not Do Wen You Marry (22:13 - 22:30)
55. Da Peopo Dat No Can Go Inside Da Tent Yard (23:1 - 23:8)
56. Peopo Dat No Can Come In Front Da Boss (23:9 - 23:14)
57. Odda Rules (23:15 - 23:25)
58. Odda Rules (24:1 - 24:22)
59. Odda Rules (25:1 - 25:19)
60. Da Firs Part A Da Harves (26:1 - 26:15)
61. Stick Wit Da Ten Commandments (26:16 - 26:19)
62. Wat Fo Do Inside Da Canaan Land (27:1 - 27:1)
63. Write Da Rules On Top Stones (27:2 - 27:8)
64. On Top Mount Ebal, Dey Goin Tell How God Can Put Kahuna (27:9 - 27:26)
65. Good Tings Goin Happen To Peopo Dat Lissen To Yahweh (28:1 - 28:14)
66. Bad Tings Goin Happen If You Guys No Lissen (28:15 - 29:1)
67. Dey Make Da Deal Again (29:2 - 29:29)
68. Afta Da Peopo Turn To Yahweh, Dey Do Good (30:1 - 30:10)
69. Pick Good Kine Stiuff an Live, O Bad Kine Stuff an Mahke (30:11 - 30:20)
70. Joshua Goin Take Charge Afta Moses (31:1 - 31:8)
71. Dey Read Da Rules (31:9 - 31:13)
72. Da Israel Peopo Goin Go Agains Yahweh Bumbye (31:14 - 31:29)
73. Moses Song (31:30 - 31:30)
74. Da Song (32:1 - 32:47)
75. Moses Goin Mahke On Top Mount Nebo (32:48 - 32:52)
76. Moses Aks God Fo Do Good Tings Fo Da Israel Peopo (33:1 - 33:29)
77. Moses Mahke (34:1 - 34:9)
78. How Da Israel Peopo Tink Bout Moses (34:10 - 34:12)