Abijam Come Da King Fo Judah
151Da numba 18 year dat Jeroboam, Nebat boy, was king Israel side, Abijam wen come da king Judah side. 2He stay da king inside Jerusalem town three year. His mudda name Maacah, Absalom girl. 3King Abijam do any kine bad kine stuff, jalike his fadda Rehoboam wen do befo time. Az cuz inside his heart, Abijam neva get um right wit his God Yahweh. He no ack like his ancesta guy David, dat wen stay tight wit God. 4But cuz King Abijam's God Yahweh get plenny respeck fo David, God wen give da David ohana somebody fo lead da Jerusalem peopo, jalike one oil lamp dat stay burn long time. Dat mean, Yahweh give da peopo one guy dat get David fo his ancesta, fo make da Jerusalem govmen stay strong. 5(David, da way Yahweh see um, he wen do da right kine stuff. David do eryting Yahweh tell um fo do, till he mahke. He ony mess up da time he set up Uriah da Het guy fo mahke.) 6An all da time Abijam stay live, da Rehoboam an da Jeroboam ohanas still stay make war wit each odda. 7Odda stuff dat happen wen Abijam stay king, an all da tings he wen do, stay write inside da Record Book Fo Da Kings Fo Judah. An Abijam an Jeroboam stay make war wit each odda too. 8Den Abijam mahke, an dey bury him by his ancesta guys inside David Town, az Jerusalem. Abijam boy Asa come da nex king.
Asa Come Da King Judah Side
9Da numba 20 year Jeroboam stay king Israel side, Asa come king fo da Judah peopo. 10He stay da king Jerusalem side 41 year. His granmudda, Maacah, her fadda Absalom. 11Asa wen do all da right kine stuff, da way Yahweh see um, jalike his ancesta guy David.
12Had guys go take da wahines fo make sex, an da wahines pay dem, an all da pay dey get, go to da places wea da peopo pray to da odda gods. Asa throw all dem guys outa da country. An he throw out all da idol kine gods dat his ancesta guys wen make. 13He even kick out his granmudda Maacah an no give her respeck fo be da ol queen, cuz she wen make one real pilau kine pole fo pray to da wahine god Asherah. Asa cut down da pole an burn um by da Kidron Stream. 14But da places on top da mos high part a da hills wea da peopo make sacrifice fo da odda gods, dey still stay. Cuz inside, Asa stay tight wit Yahweh all da time he stay alive. 15Asa put inside da Temple Fo Yahweh, da silva an da gold an tings da pries guys use, dat him an his fadda wen make spesho fo God befo time.
16All da time dey stay king, King Asa an King Ba`asha from Israel side make war wit each odda. 17King Ba`asha wen go agains da Judah peopo. He wen build Ramah town real strong, fo make shua nobody from his peopo can go by King Asa, Judah side, an nobody can come from King Asa land.
18So King Asa take out all da silva an gold dat stay inside da storage rooms fo da Temple Fo Yahweh, an fo da king palace. He give um all to his helpa guys, an tell um fo take um Damascus side, to Ben-Hadad, Tavrimmon boy an Hezion grankid, dat was king fo da Aram peopo, wit dis message fo Ben-Hadad:
19“Yoa fadda an my fadda wen make one deal fo help each odda. So now, az good me an you make da same kine deal. Look -- I stay send you one present, silva an gold. I like you fo go broke da deal you get wit Ba`asha, da king fo da Israel peopo, so he no fight wit me.”
20Ben-Hadad, he lissen to King Asa. He send his bestes military guys fo go agains da Israel towns. He take ova Ijon, Dan, Abel Bet Maacah, an da land aroun Lake Kinneret all da way to da Naftali land.
21Wen Ba`asha hear wass happening, he stop building Ramah side, an he go stay inside Tirzah town. 22Den King Asa tell all da Judah peopo fo come. No mo nobody can stay home. Dey take away from Ramah all da big stones an da wood dat King Ba`asha use fo build ova dea. King Asa use all dat stuff fo build up Geba town mo strong Benjamin side, an Mizpah town too.
23Odda stuff dat happen wen Asa stay king, an all da tings he wen do, all da powa he get, an all da towns he wen build, stay write inside da Record Book Fo Da Kings Fo Judah. But wen Asa come ol, his feets come real sick. 24Den Asa mahke. Dey bury him wit his ancesta guys inside David Town, az Jerusalem. An Asa boy Jehoshafat come da nex king.
25Jeroboam boy Nadab come king fo da Israel peopo, da numba two year dat Asa was king fo Judah. He stay king, two year. 26Da way Yahweh see um, Nadab do da kine stuff dat Yahweh say az bad. He do da same kine stuff his fadda Jeroboam wen do, an he make da Israel peopo do da same kine bad stuff dat his fadda guy wen make um do. 27Ba`asha, Ahijah boy from da Issakar ohana, wen make plan wit some odda guys fo kill Nadab. Wen Nadab an all da Israel army guys stay circle aroun Gibbeton town fo take um ova from da Filisha guys, Ba`asha wen kill Nadab. 28Was da numba three year Asa stay king Judah side, wen Ba`asha kill Nadab fo take ova from Nadab fo come king.
29Firs ting Ba`asha do wen he come king, he kill erybody from da Jeroboam ohana. He no leave nobody alive. He wipe um all out, jalike Yahweh wen tell befo time to Ahijah, da Shiloh guy dat work fo him. 30God do dat, cuz a all da bad kine stuff Jeroboam wen do, an all da bad kine stuff he make da Israel peopo do, an cuz Jeroboam make Yahweh, da God fo da Israel peopo, mad. 31Had odda stuff wen happen wen Nadab stay king. All da tings he wen do, stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Judah. 32An all da time King Asa an King Ba`asha from Israel stay kings, dey stay make war wit each odda.
Ba`asha Come Da King Israel Side
33Was da numba three year dat Asa stay king Judah side, Ahijah boy Ba`asha come da king fo all da Israel peopo, Tirzah town. He stay king 24 year. 34Yahweh see Ba`asha do plenny bad kine stuff. He make jalike Jeroboam, an do da same kine bad stuff jalike Jeroboam, an make da Israel peopo do bad kine stuff too.