Da Govmen Guys Dat Work Fo Solomon
41Dass how was, wen Solomon was da King fo all da Israel peopo. 2An now, dis da lis wit his main govmen guys:
Azariah Zadok boy was da main pries guy.
3Eli-Horef, Shisha boy an his brudda Ahijah, dey take care da palace records.
Jehoshafat Ahilud boy write da history, eryting dat wen happen.
4Benaiah Jehoiada boy, da army leada.
Zadok an Abiatar, dey da prieses.
5Azariah Nathan boy, in charge a da districk govna guys.
Zabud Nathan boy was one pries, an one good friend dat da King trus.
6Ahishar stay in charge a da palace.
Adoniram Abda boy, in charge a da guys dat no mo pay, dat work fo da King.
7Solomon get twelve districk govna guys. Dey stay in charge a all da Israel peopo. All dem get da job fo bring from dea districk, all da food da King an his peopo need fo eat. Ery districk take one month from ery year. 8Dis da names fo da twelve govna guys.
Ben-Hur, fo up country Efraim side.
9Ben-Deker, fo Makaz, Shaalbim, Bet-Shemesh, an Elon-Bet-Hanan side.
10Ben-Hesed, fo Arubot side, wit Sokoh an all da Hefer land.
11Ben-Abinadab, fo all da Nafat-Dor land. (He marry Solomon girl Tafat.)
12Ba`ana Ben-Ahilud, fo Ta`anak, Megiddo, all da Bet-Shean land nex to Zaretan, down side from Jezreel, an from Bet-Shean ova to Abel-Meholah, an from dea across to Jokmeam.
13Ben-Geber, fo Ramot-Gilead side. He get da small towns dat Jair Ben-Manasseh wen build Gilead side, an da Argob lands Bashan side, sixty big towns wit strong walls aroun dem an bronze bars fo hold da town gates shut.
14Ahinadab, Iddo boy, fo Mahanaim side.
15Ahima`az, fo Naftali side. (He wen marry Solomon girl Basemat.)
16Da odda Ba`ana, Hushai boy, fo Asher an Bealot side.
17Da odda Jehoshafat, Paruah boy, fo Issakar side.
18Shimei Ela boy, fo Benjamin side.
19Geber Uri boy, fo Gilead side, da place wea befo time Sihon was King fo da Amor peopo, an da place wea Og was King, Bashan side.
An had one nodda govna guy dat stay in charge a da whole land.
Solomon Awesome
20All ova da Judah an Israel land, get choke plenny peopo, jalike da sand on top da beach. Dey all get plenny fo eat an drink, an dey stay good inside. 21Solomon was da King in charge a all da local kine kings from da Eufrates Riva to da Filisha land, an all da way to da Egypt border. Da local kine kings bring rich kine gifs fo Solomon an dey work fo him all da time Solomon stay alive.
22Fo feed all da palace peopo, ery day Solomon get 30 donkey load fancy kine wheat flour, 60 donkey load regula kine wheat flour, 23ten cows dat dey feed inside da pen, twenny cows dat eat ony grass, hundred sheeps an goats, an three kine deer, an gooses dey feed plenny.
24Solomon get all dat, cuz he da King ova all da local kine kings dat live da wes side a da Eufrates Riva, all da way from Tifsah to Gaza. Wen Solomon was da King, eryting go good fo him from all da peopo da wes side a da Eufrates, an all aroun him. 25All da time Solomon stay alive, da Judah an Israel peopo no need worry bout notting, from da Dan land nort side to Beer-Sheba town sout side. Erybody can sit down unda dea own grape vine an fig tree.
26Solomon get 4,000 place fo keep da horses dat pull his war wagons, an 12,000 horse.
27Da twelve districk govna guys, take turn ery month. Dey suppose to make shua King Solomon get plenny food fo his own peopo eat, an fo all da odda peopo dat come by King Solomon an eat wit him. An dey erytime bring him wat he need. 28An dey bring barley, an wheat stalk too, fo da horses dat pull da war wagons, an da odda horses. Ery govna guy bring da food he suppose to bring.
Erybody Hear Bout How Solomon Know Wat Fo Do
29God help King Solomon fo know wat fo do erytime, an fo undastan wass good an wass bad bout all kine stuff, cuz he gotta tink bout plenny stuff, jalike get choke plenny sand on top da beach. 30Dass how King Solomon know wat fo do, mo betta den all da smart guys dat live da east side, an all da Egypt smart guys. 31He know wat fo do mo betta den any odda guy, mo den Ethan da Ezrahi guy, an da three Mahol boys Heman, Kalkol, an Darda. Da peopo from all da odda countries aroun dea wen hea bout how awesome King Solomon stay. 32He wen tell 3,000 smart kine tings peopo tell fo peopo know wat fo do, an he make 1,005 song. 33He know fo tell bout all da plants, from da big cedar tree dat grow Lebanon side, to da small oregano plant dat grow outa one wall. He know how fo tell bout da animals, da birds, da snakes an lizards, an da fishes. 34Peopo from all da odda countries wen come fo lissen King Solomon, fo find out how he know wat fo do erytime. All da odda kings dat wen hear how Solomon know wat fo do erytime, wen send dea guys by him.