Joash Fix Da Temple
(2 Records 24:1-14, 23-27)
121Wen Jehu stay Israel king seven year, den Joash come da Judah king. Joash stay da king inside Jerusalem fo forty year. Joash mudda, Zibiah from Beersheba. 2Joash wen do da right kine ting all da time he stay king, da way Yahweh see him do, jalike Jehoiada da pries guy wen teach him fo do. 3But still yet, da altars still stay on da top a da hills fo make sacrifice fo da idol kine gods. Da peopo still stay make sacrifice an burn incense ova dea.
4Had one time, Joash tell da pries guys, “You know, da peopo bring plenny silva inside da Temple Fo Yahweh, fo make da silva spesho fo God. Ery guy gotta pay da Temple guys wit silva ery year. Wen da govment count how much peopo get inside ery house, dey gotta pay wit silva fo dat. An get odda kine silva dat peopo bring cuz dey like give um. Go get all dat silva. 5Weneva somebody bring silva to da Temple, da guys in charge a da silva suppose to give um to da pries guys. An da pries guys gotta use some a dat silva fo fix wateva dey find dat need fo fix inside da Temple.”
6But afta Joash stay king fo twenny-three year, still yet da pries guys neva fix da Temple. 7Az why King Joash tell Jehoiada da main pries an da odda pries guys fo come by him. He tell um, “Eh! How come you guys no fix da stuff inside da Temple dat need fo fix? From now, weneva da guys in charge a da silva give you silva, no take um fo yoaself. You gotta give um to da guys dat goin fix da Temple!”
8Da pries guys tell, “Kay den. Us no goin take da silva from da peopo, an us no goin fix da Temple ouaself.”
9Den Jehoiada da pries guy take one box, an make one puka on da top. He put um by da altar, on da right side wen you go inside da Temple Fo Yahweh. Da pries guys dat guard da door fo go inside da Temple yard, put all da silva dat da peopo bring inside da Temple Fo Yahweh, inside da box. 10Den, weneva dey see dat get plenny silva inside da box, da king secretary an da main pries guy come, count da money dat get inside da Temple Fo Yahweh, an put um inside bags. 11Wen dey pau weigh eryting, dey give da silva to da luna guys fo da guys dat do da work, da guys dat stay in charge a da work fo da Temple Fo Yahweh, so dey can pay da worka guys -- da carpenta guys, an da builda guys dat work inside da Temple Fo Yahweh, 12da guys dat cut da stone block, an da guys dat put togedda da blocks. Dey use da silva dey get fo dat, fo buy wood, stone block, an wateva odda stuff dey need fo fix da Temple Fo Yahweh.
13But da silva dat da peopo bring inside da Temple Fo Yahweh, dey no use um fo make silva basins, tings fo pio da olive oil lamps, bowls fo sprinkle blood, metal trumpets, o odda tings dey make from gold o silva fo da Temple Fo Yahweh. 14Az cuz dey use da silva fo pay da worka guys fo fix da Temple. 15Dey no worry how da Temple luna guys use da silva fo pay da worka guys, cuz dey know da Temple luna guys stay solid an can trus um. 16But da silva da peopo bring cuz dey wen broke God's rules, o cuz dey wen do bad kine stuff, dey no bring dat silva inside da Temple Fo Yahweh, cuz az ony fo da pries guys.
Hazael Attack Jerusalem Town
17Bout da same time, Hazael da Aram king go up attack Gat an take ova da town. Den he turn aroun fo go afta Jerusalem. 18But Joash da king fo Judah take all da tings dat his ancesta guys Jehoshafat, Jehoram, an Ahaziah, da Judah kings, wen make spesho fo Yahweh, an da gifs Joash wen make spesho fo Yahweh, an all da gold he find inside da storage places inside da Temple Fo Yahweh an da palace, an he send um to Hazael da Aram king. So Hazael neva go attack Jerusalem.
19All da odda stuff dat Joash wen do wen he stay king, all dat stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Judah.
20But Joash palace guys wen come togedda an make plan fo kill him. Dey kill him Bet-Millo side, on top da road dat go down Silla side. 21Was Jozabad Shimeat boy an Jehozabad, Shomer boy, da palace guys dat wen kill him. Da peopo bury Joash wit his ancesta guys inside David's big town. Amaziah, Joash boy, come da nex king.