Josiah Make Good Da Deal Again
(2 Records 34:3-7, 29-33, 35:1, 18-36:1)
231Den King Josiah send peopo fo tell all da older leadas inside Judah an Jerusalem, fo come togedda by him. 2He go da Temple Fo Yahweh wit all da Judah guys, da Jerusalem peopo, da pries guys, da guys dat talk fo God -- erybody. Get da peopo dat stay real importan, an get odda ones dat not so importan. In front dem he read eryting dat get inside da Book dat dey wen find inside da temple, da one dat talk bout da Deal Wit God. 3Da king stand by da big bronze pos by da door fo da temple, an make new promise in front Yahweh fo him an da peopo, dat dey goin follow Yahweh. Dey tell, dey goin do wat Yahweh tell um fo do, an dey goin lissen wen God tell um bad kine stuff goin happen, an do wateva Yahweh say dey suppose to do. Dey goin do dis wit all dea heart, an no hold back. Az how da king make strong promise fo make happen, all da stuff dey wen find inside da Book. Den all da peopo make promise fo stick wit da deal too.
4King Josiah tell Hilkiah da main pries, da pries guys dat work wit him, an da security guards fo da temple doors, wat fo do. He tell um fo take outa da Temple Fo Yahweh all da stuff da peopo wen make fo Ba`al, an Asherah, an all da star kine gods inside da sky. He tell um burn da stuff outside Jerusalem town, inside da Kidron Valley, an take da ash Bethel side. 5Josiah wen throw out da fake pries guys dat work fo da odda gods, da ones dat da Judah kings wen give da job fo burn incense on top da sacrifice places on top da hills nea da Judah towns, an da ones nea Jerusalem. Dose pries guys, dey da ones dat burn da incense fo Ba`al, fo da sun an da moon gods, fo da gods dey see in da stars inside da sky, an all da odda star kine gods. 6He take da tiki pos fo da wahine god Asherah outa da Temple Fo Yahweh, an take um by da Kidron Stream outside Jerusalem, an burn um ova dea. He smash um fo come jalike powder, an throw da ashes all ova da town cemetery. 7An he broke down da houses inside da yard aroun da Temple Fo Yahweh. Get guys dat live dea work fo da idol kine gods, an da wahines pay fo fool aroun wit dem. Az da same houses wea get wahines dat weave stuff fo da wahine god Asherah, all a dem inside da Temple yard.
8Den Josiah bring all da pries guys dat work fo Yahweh from da Judah towns, an make all da sacrifice places on top da hills from Geba to Beersheba, so nobody can use um. Dass wea dose odda fake pries guys wen go fo burn incense befo time, but Josiah dem make um so nobody can use um no moa. He broke down da sacrifice places fo da idol kine gods, dat stay by da gate fo go inside da palace wea Joshua live. (He da Jerusalem mayor guy. His palace stay da lef side wen you go inside da town gate.) 9Da pries guys dat come from Aaron dat wen use da sacrifice places fo da idol kine gods on top da hills befo time, King Josiah no let dem make sacrifice on top da altar fo Yahweh inside Jerusalem. But he let um eat bread dat no mo yeast wit dea bruddas da odda pries guys.
10Josiah make da place dey call Tofet, dat stay inside da Ben Hinnom Valley, so nobody can use um fo kill dea boy o girl dea, fo make sacrifice wit fire fo da idol god Molek. 11He take away from da door wea you go inside da Temple Fo Yahweh, da horse kine statues dat da Judah kings wen give fo da sun god. Dey stay inside da yard nea da room fo one palace guy name Nathan-Melek. Den Josiah burn da war wagons too, dat da king guys wen give befo time fo da sun god.
12He broke down da sacrifice altars dat da Judah kings wen put up on top da flat roof ova da upstairs room wea King Ahaz wen stay, an da altars dat King Manasseh wen build inside da two yards fo da Temple Fo Yahweh. He take all of um outa dea, an smash um in small kine pieces, an throw all da stuff inside da Kidron Valley. 13An da king make um so nobody can use da sacrifice places on top da hills across Jerusalem, da south side a da Olive Tree Ridge. Solomon, da king fo da Israel peopo, wen build dose places fo Ashtoret, da pilau wahine god fo da Sidon peopo, fo Chemosh, da pilau god fo da Moab peopo, an fo Molek, da god dat erybody hate, da pilau god fo da Ammon peopo. 14Josiah smash all da kapu stones, an cut down da tiki poses fo da wahine god Asherah, an cova dea place wit mahke peopo bones so no can make sacrifice dea.
15Josiah even broke down da altar dat stay Bethel side. Dass da sacrifice place dat King Jeroboam, Nebat boy, wen make ova dea. He da one wen make da Israel peopo do bad kine stuff. But Josiah broke down da altar an da sacrifice place, an burn da sacrifice place an pound um until come ashes. Josiah burn da tiki pos fo da wahine god Asherah too. 16Den Josiah look aroun. He see some graves stay ova dea on top da Bethel hill, he tell his guys fo go take da bones outa dem, an burn um on top da altar fo make da altar come so no can use fo make sacrifice dea. Az was wat Yahweh wen tell goin happen, da time one guy dat stay tight wit God, wen tell erybody dat dis stuff goin happen.
17Den da king aks somebody, “Wass dat odda big grave stone I see ova dea?”
Da Bethel guys tell um, “Az da place wea dey bury da guy dat stay tight wit God, da one wen come hea from Judah side. Long time ago, he tell erybody about dese tings dat you jus wen do to da Bethel altar.”
18Da king tell, “No touch his grave! Leave um go! No let nobody bodda his bones.” So dey leave his bones, an da bones a da odda guy dat talk fo God, dat wen come dea from Samaria.
19Den Josiah make jalike he wen do Bethel side, all ova da Israel land too. All da buildings fo da sacrifice places on top da hills, dat da Israel kings wen build inside da towns aroun Samaria, an dey know Yahweh no like dat, an make um mad, Josiah get rid a dem an make um so no can use da place fo make sacrifice no moa. 20Josiah kill all da prieses fo da sacrifice places on top da hills. He kill dem on top dea own altars, jalike he stay make sacrifice wit dem. Den he burn peopo bones on top da altars fo make um come so no can use um. Den he go back Jerusalem side.
Da Judah Peopo Make Da Passova Religious Time
21Da king tell all da peopo wat dey gotta do: “Make da Passova Religious Time fo yoa God Yahweh, jalike Moses wen write bout um inside dis Book dat tell bout da Deal Wit God.” 22From long time ago wen da local leada guys lead da Israel peopo, an from da time da Israel an Judah kings stay, neva get Passova religious time like da one dey make dat time. 23Ony wen Josiah stay king ova Israel fo eighteen year, dey make da Passova fo Yahweh fo real kine, inside Jerusalem.
24Josiah do odda tings too. He throw out from Judah an Jerusalem, all da guys dat know how fo talk to da mahke guys an da bad kine spirits, da amakua idols inside da peopo's houses fo dea ohanas, da odda idol kine gods, an all da odda kine tings dat God hate. He make lidat cuz he like make shua dat da peopo do eryting da rules tell, dat stay inside da book dat Hilkiah wen find inside da Temple Fo Yahweh. 25From all da kings dat come befo Josiah, an all da kings dat come afta him, neva get even one nodda king jalike Josiah. Az cuz he turn away from wat da king guys befo him stay do, he come tight wit Yahweh wit all his heart, an all his powa, an eryting inside him. He do eryting jalike all da rules from Moses tell.
26Still yet, Yahweh stay huhu wit da Judah peopo cuz a all dat King Manasseh wen do fo make Yahweh come huhu. 27So Yahweh tell, “I goin take away da Judah peopo from in front me, jalike I take away da Israel peopo awready. I goin throw out dis Jerusalem peopo. No matta I wen pick dis town an dis temple. No matta I wen tell, “Dis temple goin be da place wea peopo can find out who me!”
28Had odda stuff Josiah wen do. All dat stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Israel.
29One nodda ting happen wen Josiah stay da king. Pharoah Neko da Egypt king take his army guys by da Eufrates River fo help da Assyria king. So King Josiah an his army guys go out fo fight him. But wen Pharaoh Neko an Josiah fight Megiddo side, he kill Josiah. 30Den Josiah's worka guys bring his body back inside one war wagon from Megiddo to Jerusalem, an dey bury him inside his own tomb. Da peopo inside da land take Jehoahaz, Josiah's boy, an put oil on top his head fo show he goin come da nex king, afta his fadda.
Jehoahaz Da Judah King
(2 Records 36:2-4)
31Jehoahaz was twenny-three year ol wen he come king, an he stay king inside Jerusalem three month. His mudda name Hamutal. She Jeremiah girl from Libnah. 32Da way Yahweh see Jehoahaz, he do bad kine stuff, jalike eryting his ancesta guys do. 33Pharaoh Neko make Jehoahaz prisona an tie him up wit chain, Riblah town, inside da Hamat land, so he no can stay king inside Jerusalem no moa. An Pharaoh Neko make da Judah peopo pay big fine, 7,500 pound silva an 75 pound gold. 34Den Pharaoh Neko pick anodda one a Josiah boys, Eliakim, fo come da nex king afta his fadda Josiah. He change Eliakim's name to Jehoiakim. But he take Jehoahaz Egypt side, an dass wea Jehoahaz mahke. 35Jehoiakim pay da Pharaoh guy da silva an gold fo da fine. But da ony way he can pay wat da Pharaoh tell um, he figga how much da land worth. Den he make da peopo pay property tax wit silva an gold fo how much land dey own, so he can pay Pharaoh Neko.
Jehoiakim da Judah King
(2 Records 36:5-8)
36Jehoiakim was twenny-five year ol wen he come king, an he stay king inside Jerusalem town fo eleven year. His mudda name Zebidah, Pediah girl from Rumah. 37Jehoiakim do bad kine stuff, da way Yahweh see um, jalike eryting his ancesta guys wen do.