Da Babylon Guys Take Ova Judah
241Da time Jehoiakim stay king, Nebukadnezzar da Babylon king wen go attack da Judah land. He take ova da land, an from den, Jehoiakim gotta do wateva Nebukadnezzar tell. But afta three year, Jehoiakim change his mind, an go fight agains Nebukadnezzar. 2Yahweh send steala kine army guys from Babylon, Aram, Moab, an Ammon fo fight Jehoiakim. He send all dem Judah side, fo wipe out da land, jalike Yahweh wen tell da guys dat talk fo him befo time, fo go tell da Judah peopo. 3Fo shua, all dat happen to da Judah peopo, jalike Yahweh wen tell, fo kick um out so dey no can show face in front him no moa. Yahweh do dat cuz a all da bad kine stuff dat King Manasseh wen do befo time. 4Dis Manasseh guy, he even wen kill plenny peopo dat neva do notting wrong, jalike he stay pour dea blood all ova Jerusalem town. Yahweh stay shua, he no goin let Manasseh go fo wat he wen do.
5All da odda stuff dat Jehoiakim wen do, all dat stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Judah. 6Da peopo bury Jehoiakim wit his ancesta guys inside David's big town. Coniah, his boy, come da nex king.
7Da Egypt king no take his army outside his own land again, cuz da Babylon king wen take ova all da land from da stream dat make da Egypt boundary line, to da big Eufrates Riva. Dass all da extra land da Egypt king wen take ova befo time.
Coniah, Da Judah King
(2 Records 36:9-10)
8Coniah was eighteen year ol wen he come king, an he stay king inside Jerusalem fo three month. His mudda, her name Nehushta, Elnatan girl, from Jerusalem. 9Da way Yahweh see um, Coniah do bad kine stuff, jalike all da kine stuff his fadda wen do.
10Dat time, da army officer guys fo Nebukadnezzar da Babylon king, come fo attack Jerusalem. Da Babylon army guys come dea an make camp all aroun Jerusalem so nobody can go outside o come inside. 11Wen da army guys block up all aroun da town, an dey ready fo take um ova, Nebukadnezzar come dea too. 12Coniah da Judah king, his mudda, his officer guys, his ali`i guys, an all his palace guys go outside da town fo give up demself to da Babylon king.
All dis happen, da numba eight year wen Nebukadnezzar stay da Babylon king. Dass wen he make Coniah come his prisona. 13Jalike Yahweh wen tell befo time, Nebukadnezzar take all da rich kine stuff outa da Temple Fo Yahweh, an from da king palace. He tell his guys broke up all da gold tings dat Solomon da Israel king wen make fo da Temple Fo Yahweh. 14He make all da Jerusalem peopo come his prisona guys, an take um Babylon side, ten thousan peopo. He take all da ali`i guys, an all da army guys dat know how fo fight good. He no let da guys stay dat know how fo make stuff an work wit metal. He ony let da peopo from da land dat no mo notting, stay ova dea.
15Nebukadnezzar make Coniah one prisona an take um Babylon side. He take Coniah's mudda, his wifes, his palace guys, an all da real importan guys inside Judah, an take um all da way Babylon side. 16Da Babylon king take all da seven tousan army guys too. All dem stay strong an know how fo fight. An get tousan guys dat know how fo make stuff an work wit metal. Dey his prisonas, an he take um Babylon side. 17Da Babylon king make Mattaniah, Coniah uncle, da nex king afta Coniah. Nebukadnezzar change his name to Zedekiah.
Zedekiah, Da Judah King
(2 Records 36:11-16; Jeremiah 52:1-3)
18Zedekiah was twenny-one year ol wen he come king, an he stay king inside Jerusalem eleven year. His mudda name, Hamutal, Jeremiah's girl, from Libnah. 19Da way Yahweh see um,do all kine bad stuff too, jalike eryting Jehoiakim wen do. 20Cuz wat Jehoiakim do make Yahweh stay huhu. Az why all dat kine stuff happen inside Jerusalem an Judah. In da end, Yahweh wen kick out all da Jerusalem an Judah peopo, so dey no can show face in front him fo pray.
Da Babylon Army Guys Wipe Out Jerusalem
(Jeremiah 39:1-10, 40:7-9, 41:1-3, 16-18, 52:4-27; 2 Records 36:17-20)
Den, Zedekiah make war agains da Babylon king. 251So den, da year numba nine wen Zedekiah stay king, January 15, Nebukadnezzar da Babylon king go fo attack Jerusalem, him an all his army guys. He make camp outside Jerusalem, fo make ready fo take ova da town. His guys make one strong wall all aroun Jerusalem so nobody can go inside o come outside. 2Dey stay all aroun Jerusalem till Zedekiah stay king fo eleven year. 3Den, July 18 dat year, עקא hard time, cuz no mo food inside da big town. No mo notting fo da peopo eat. 4Den da Babylon army guys broke thru da Jerusalem wall. Same time, all da Judah army guys leave da town, nite time. Dey no care da Babylon guys stay all aroun da town. Dey go thru one gate in da middo a da two small kine walls near da king's garden, den dey run away go inside da Jordan Riva valley. 5But da Babylon army go chase King Zedekiah. Dey catch um up wea da valley come flat nea Jericho town. All da Zedekiah army guys wen go all ova da place an run away. 6Da Babylon guys grab King Zedekiah. Dey take um up country Riblah side by da Babylon king. Dea dey tell wat dey goin do to him. 7Da firs ting dey do, dey make Zedekiah watch wen dey kill his boys. Den somebody poke out Zedekiah eyes. Dey tie him wit two bronze leg chain, an take him Babylon side.