Den, Zedekiah make war agains da Babylon king. 251So den, da year numba nine wen Zedekiah stay king, January 15, Nebukadnezzar da Babylon king go fo attack Jerusalem, him an all his army guys. He make camp outside Jerusalem, fo make ready fo take ova da town. His guys make one strong wall all aroun Jerusalem so nobody can go inside o come outside. 2Dey stay all aroun Jerusalem till Zedekiah stay king fo eleven year. 3Den, July 18 dat year, עקא hard time, cuz no mo food inside da big town. No mo notting fo da peopo eat. 4Den da Babylon army guys broke thru da Jerusalem wall. Same time, all da Judah army guys leave da town, nite time. Dey no care da Babylon guys stay all aroun da town. Dey go thru one gate in da middo a da two small kine walls near da king's garden, den dey run away go inside da Jordan Riva valley. 5But da Babylon army go chase King Zedekiah. Dey catch um up wea da valley come flat nea Jericho town. All da Zedekiah army guys wen go all ova da place an run away. 6Da Babylon guys grab King Zedekiah. Dey take um up country Riblah side by da Babylon king. Dea dey tell wat dey goin do to him. 7Da firs ting dey do, dey make Zedekiah watch wen dey kill his boys. Den somebody poke out Zedekiah eyes. Dey tie him wit two bronze leg chain, an take him Babylon side.
Da Babylon Guys Bus Up Da Temple Fo Yahweh
8Wen Nebukadnezzar stay da Babylon king fo nineteen year, one Babylon guy name Nebuzaradan go Jerusalem side, Augus 14. He work fo da Babylon king, an he da main leada fo da king bodyguard guys. 9He burn down da Temple Fo Yahweh, da king palace, all da houses inside Jerusalem, an ery importan building. 10All da Babylon army guys wit Nebuzaradan, da main leada fo da king bodyguards, broke down da town wall all aroun Jerusalem. 11Nebuzaradan take away all da peopo dat still stay inside da big town, all da odda peopo, an all da army guys dat wen change fo go ova da Babylon king side. He da leada fo da king's bodyguard, an he make all dem prisonas an take um Babylon side. 12But some a da peopo dat no mo notting, Nebuzaradan let um stay dea so dey can take care da grape farms an work inside da fields.
13From da Temple fo Yahweh, da Babylon guys broke down da big bronze poses, all da watta carts, an da big bronze watta tub dat stay by da side da Temple. Dey take all dat bronze metal pieces Babylon side. 14An dey take away da pots, da shovels, da knifes fo cut da lamp wicks, da dishes, an all da tings made outa bronze metal dat dey use inside da Temple. 15Nebuzaradan take da pans dey use fo burn incense an da bowls fo sprinkle blood. He take da gold kine stuff fo get da gold from dat, an da silva kine stuff fo get da silva.
16Da bronze from da two poses, da one big watta tub, an da watta carts dat Solomon wen tell his peopo make fo da Temple Fo Yahweh, all dat stuff was mo heavy fo weigh um. 17Da firs pos was twenny-seven feet high. Da fancy kine bronze top piece fo da pos was four an a half feet high, an get square net design all ova wit bronze pomegram aroun um. Da odda pos stay jalike um, wit da net an da pomegram on top too.
18Da leada fo da king bodyguard, Nebuzaradan, take Seraiah da main pries guy, Zefaniah da numba two pries guy, an da three guys dat watch da main door, fo come his prisonas. 19From da odda guys dat still stay inside da big town, he take one palace officer guy, da one dat stay in charge a da Judah army guys, an five a da guys dat tell da king wass good fo do, dat still yet stay inside Jerusalem. An he take da main recruita officer guy fo da Judah army, dat go bring guys from all ova da land fo join da army, an sixty a da regula peopo dat dey find inside Jerusalem. 20Nebuzaradan, da leada fo da king's bodyguard, make all dem go by da Babylon king Riblah side. 21Ova dea, Riblah town inside da Hamat land, da king guys kill all dem.
Az how plenny Judah peopo leave dea land, an come prisonas Babylon side.
Gedaliah Come Da Govna Judah Side
22But fo da odda peopo, da ones dat Nebukadnezzar da Babylon king wen leave inside da Judah land, da king pick Gedaliah, Ahikam boy an Shafan grankid, fo stay in charge a dem.
23Wen all da leadas fo da Judah army an da odda army guys hear dat da Babylon king wen pick Gedaliah fo come govna, dey go by Gedaliah, Mizpah town. Ishmael Netaniah boy, Johanan Kareah boy, Seraiah Tanhumet da Netofat guy boy, Jaazaniah da Maacat guy boy, an dea guys, dey da ones dat go ova dea. 24Gedaliah make one strong promise fo no hurt dem an dea guys. He tell um, “No scared da Babylon leada guys! Stay inside da land, an work fo da Babylon king, an eryting goin go good fo you guys.”
25But dat year Octoba, Ishmael Netaniah boy an Elishama grankid, dat come from da Judah king ohana, come Mizpah town wit ten odda guys. Dey attack Gedaliah an kill um. Dey kill da guys from Judah an Babylon dat stay dea wit him too. 26Cuz a dat, all da peopo, da ones dat not importan an da ones dat stay da mos importan, an da army officer guys, dey all run away go Egypt side, cuz dey stay scared a da Babylon guys.
Da Babylon Guys Let Coniah Go
(Jeremiah 52:31-34)
27Long time afta dat, wen Coniah da Judah king stay prisona Babylon side fo thirty-seven year, Amel-Marduk come da Babylon king. April 2 dat year, he let Coniah go out from jail. 28Amel-Marduk talk nice to Coniah, an make one spesho place fo him fo sit down, fo show Coniah get mo plenny respeck den da odda kings dat stay wit Coniah cuz dey prisonas too, inside Babylon. 29Cuz a dat, Coniah no need wea his prison kine clotheses no moa. He start fo wea king kine clotheses jalike befo time. An fo all da time he stay alive, he eat wit King Amel-Marduk wea he eat. 30Da king tell his palace guys fo give Coniah wateva he need fo eat, ery day till da time Coniah mahke.