Da King Guys
Book Numba Two
1. Elijah Tell King Ahaziah, Ahaziah Goin Mahke (1:1 - 1:18)
2. God Take Elijah Up Inside Da Sky (2:1 - 2:18)
3. Elisha Make Da Watta Come Good (2:19 - 2:22)
4. Da Young Guys Make Fun A Elisha (2:23 - 2:25)
5. Da Moab Peopo Go Agains Da Israel Peopo (3:1 - 3:27)
6. Da Widow's Oil (4:1 - 4:7)
7. God Bring Back One Shunem Wahine's Boy (4:8 - 4:37)
8. Da Stew Get Poison (4:38 - 4:41)
9. Elisha Feed One Hundred Guys (4:42 - 4:44)
10. Naaman Get Da Kine Sick All Ova Da Skin (5:1 - 5:7)
11. Elisha Tell Naaman Wash Seven Time Da Jordan Riva (5:8 - 5:14)
12. Naaman Go Back By Elisha (5:15 - 5:19)
13. Gehazi Come Greedy (5:20 - 5:27)
14. Elisha Make One Ax Come Up On Top Da Watta (6:1 - 6:7)
15. Elisha Trap Da Aram Army Guys So Dey No Can See (6:8 - 6:23)
16. Da Aram Army Guys Go All Around Samaria Town (6:24 - 6:33)
17. No Mo Food Inside Samaria (7:1 - 7:2)
18. Da Trouble Pau (7:3 - 7:20)
19. Da Shunem Wahine Get Back Her Land (8:1 - 8:6)
20. Hazael Murda Ben-Hadad (8:7 - 8:15)
21. Jehoram, Da Judah King (8:16 - 8:24)
22. Ahaziah, Da Judah King (8:25 - 8:29)
23. Jehu Come Da Israel King (9:1 - 9:13)
24. Jehu Kill Joram An Ahaziah (9:14 - 9:29)
25. Jehu Guys Kill Jezebel (9:30 - 9:37)
26. Jehu Guys Kill Da Ahab Ohana (10:1 - 10:17)
27. Dey Kill Da Guys Dat Do Stuff Fo Dea God Ba`al (10:18 - 10:31)
28. Da Israel An Judah Kings (10:32 - 10:36)
29. Ataliah An Joash (11:1 - 11:3)
30. Jehoiada Guys Make Joash Da King (11:4 - 11:21)
31. Joash Fix Da Temple (12:1 - 12:16)
32. Hazael Attack Jerusalem Town (12:17 - 12:21)
33. Jehoahaz Da Israel King (13:1 - 13:9)
34. Jehoash Da Israel King (13:10 - 13:13)
35. Da Las Ting Elisha Tell Fo Yahweh (13:14 - 13:25)
36. Amaziah, Da Judah King (14:1 - 14:22)
37. Jeroboam 2 Da Israel King (14:23 - 14:29)
38. Azariah (Uzziah) Da Judah King (15:1 - 15:7)
39. Zekariah Da Israel King (15:8 - 15:12)
40. Shallum Da Israel King (15:13 - 15:15)
41. Menahem Da Israel King (15:16 - 15:22)
42. Pekahiah Da Israel King (15:23 - 15:26)
43. Pekah Da Israel King (15:27 - 15:31)
44. Jotam Da Judah King (15:32 - 15:38)
45. Ahaz Da Judah King (16:1 - 16:20)
46. Hoshea, Da Las Israel King (17:1 - 17:6)
47. Da Israel Peopo, Prisonas Cuz Dey Wen Do Bad Kine Stuff (17:7 - 17:23)
48. Da Assyria Guys Bring In New Peopo Samaria Side (17:24 - 17:41)
49. Hezekiah Da Judah King (18:1 - 18:12)
50. King Sennakerib Come Afta Da Judah Peopo (18:13 - 18:16)
51. Sennakerib Make Tantaran Agains Jerusalem (18:17 - 18:37)
52. God Going Get Jerusalem Outa Trouble (19:1 - 19:13)
53. Hezekiah Pray (19:14 - 19:19)
54. Isaiah Tell Dat Sennakerib Goin Mahke (19:20 - 19:34)
55. Sennakerib Mahke (19:35 - 19:37)
56. Hezekiah Come Sick (20:1 - 20:11)
57. Guys Come From Babylon (20:12 - 20:21)
58. Manasseh Da Judah King (21:1 - 21:18)
59. Amon Da Judah King (21:19 - 21:26)
60. Dey Find Da Book Wit Da Rules (22:1 - 22:7)
61. Hilkiah Find Da Rules (22:8 - 22:20)
62. Josiah Make Good Da Deal Again (23:1 - 23:20)
63. Da Judah Peopo Make Da Passova Religious Time (23:21 - 23:30)
64. Jehoahaz Da Judah King (23:31 - 23:35)
65. Jehoiakim da Judah King (23:36 - 23:37)
66. Da Babylon Guys Take Ova Judah (24:1 - 24:7)
67. Coniah, Da Judah King (24:8 - 24:17)
68. Zedekiah, Da Judah King (24:18 - 24:20)
69. Da Babylon Army Guys Wipe Out Jerusalem (25:1 - 25:7)
70. Da Babylon Guys Bus Up Da Temple Fo Yahweh (25:8 - 25:21)
71. Gedaliah Come Da Govna Judah Side (25:22 - 25:26)
72. Da Babylon Guys Let Coniah Go (25:27 - 25:30)