Da Prieses An Da Odda Levi Ohana Guys
121Dis da names fo da pries guys an da Levi ohana guys dat wen come back Jerusalem side wit Zerubbabel Sheltiel boy, an wit Jeshua da main pries guy:
Seraiah, Jeremiah, Ezra, 2Amariah, Malluk, Hattush,
3Shekaniah, Rehum, Meremot,
4Iddo, Ginnetoi, Abijah,
5Mijamin, Moadiah, Bilgah,
6Shemaiah, Joiarib, Jedaiah,
7Sallu, Amok, Hilkiah, an Jedaiah.
Dey da ones dat wen lead da pries guys an da pries helpa guys, da time Jeshua was da main pries guy.
8Get odda Levi ohana guys dat wen come back da same time, anodda Jeshua, Binnui, Kadmiel, Sherebiah, anodda Judah, an Mattaniah. Mattaniah an his helpa guys was da one in charge a da songs fo tell God “Mahalo!” 9Wen dey come togedda fo pray to God, all da Levi guys stand one side, an dea helpa guys Bakbukiah an Unni stand da odda side.
Da Main Pries Guys
10Jeshua was da main pries guy wen dey come back.
Afta Jeshua, his boy Joiakim come da main pries guy.
Afta Joiakim, his boy Eliashib come da main pries guy.
11Afta Eliashib, his boy Joiada come da main pries guy.
Afta Joiada, his boy Johanan come da main pries guy. He get one boy Jaddua.
12Da time Joiakim was da main pries guy, dis was da leadas fo da pries ohanas:
Meraiah was da leada fo da Seraiah ohana.
Hananiah was leada fo da Jeremiah ohana.
13Meshullam was leada fo da Ezra ohana.
Jehohanan was leada fo da Amariah ohana.
14Jonathan was leada fo da Malluk ohana.
Joseph was leada fo da Shebaniah ohana.
15Adna was leada fo da Harim ohana.
Helkai was leada fo da Meraiot ohana.
16Zekariah was leada fo da Iddo ohana.
Meshullam was leada fo da Ginneton ohana.
17Zikri was leada fo da Abijah ohana.
Piltai was leada fo da Moadiah ohana.
18Shammua was leada fo da Bilga ohana.
Jehonatan was leada fo da Shemaiah ohana.
19Mattenai was leada fo da Joiarib ohana.
Uzzi was leada fo da Jedaiah ohana.
20Kallai was leada fo da Sallu ohana.
Eber was leada fo da Amok ohana.
21Hashabiah was leada fo da Hilkiah ohana.
Netanel was leada fo da Jedaiah ohana.
22Da time da Persia guy Darius Numba Two was king, da peopo write down who was da leadas fo all da Levi ohanas, an fo da odda pries ohanas. Da names, dey wen use all da time da main pries guys was Eliashib, Joiada, Johanan, an Jaddua. 23Da peopo wen write um all inside da main Book Fo Da Name A All Da Peopo, till da time Johanan, Eliashib boy, was da main pries.
24Da leada guys fo da Levi ohana was Hashabiah, Sherebiah, an Jeshua, Kadmiel boy. Dey stand one side, an da oddas stand da odda side, fo sing fo God and tell him “Mahalo!” jalike David wen tell um fo do, da guy dat stay tight wit God. Da guys one side sing, den da guys da odda side sing.
25Mattaniah, Bakbukiah, Obadiah, Meshullam, Talmon, an Akkub, dey da guys in charge a da security. Dey stay nea da Temple gates an da storage rooms.
26Dat time, dis guys work inside da Temple. Joiakim was da main pries guy, he Jeshua boy an Jozadak grankid. Nehemiah was da territorial govna. Da pries guy Ezra was da one stay teach da Rules From God.
Dey Give Blessing Fo Da Jerusalem Wall
27Da time fo give blessing fo da new town wall aroun Jerusalem, dey send peopo all da places da Levi ohana guys live, fo bring all a dem to Jerusalem town so erybody can make one big party fo God cuz dey stay feel real good inside. Dey tell God he awesome, an dey sing, an dey play cymbal an big harp an small harp. 28All da peopo dat sing wen come togedda from da towns aroun Jerusalem. Dey even come from da small towns wea da Netofat peopo live, 29an from Bet-Gilgal an nea Geba an Azmavet (cuz da singa guys wen build small towns fo dem live nea Jerusalem). 30Da pries guys an da Levi ohana guys wen make sacrifice fo make shua dey can go inside da Temple, an dey make sacrifice fo all da peopo, an fo da gates an da wall too.
31Den I bring da Judah leada guys up on top da wall. I half half da peopo fo make parade an tell God he awesome. Half a dem go da right side on top da wall, all da way to da Rubbish Gate. 32Hishaiah go wit dem, an half da govmen guys from Judah, 33an Azariah, Ezra, Meshullam, 34Judah, Benjamin, Shemaiah, an Jeremiah, 35an some a da younga pries guys wit trumpets -- Zekariah wit ancesta guys Jonatan, Shemaiah, Mattaniah, Micaiah, Zakkur Asaf boy, 36an odda guys from da same ohana, Shemaiah, Azarel, Milalai, Gilalai, Ma`ai, Netanel, anodda Judah, an Hanani. Dey use da music instruments dat David wen make, da guy dat stay tight wit God. Ezra, da guy dat stay teach da Rules From God, he go firs, den da oddas. 37Wen dey come to da Fountain Gate, dey go strait up da steps on top da wall wea da wall go up da hill to David's Town, above David House. Den dey go da eas side to da Watta Gate.
38All da odda ones dat wen come fo tell God he awesome, dey go da lef side. I go behin dem wit half da peopo, above da Towa Wit Ovens, to da Wide Wall, 39above da Efraim Gate an da Ol Gate, an da Fish Gate an da Hananel Towa an da Towa Fo Da Hundred, to da Sheep Gate, an den we stop by da Security Gate. 40Get peopo dat wen go wit me fo tell God he awesome. Me, an half da govmen guys, an da odda half a da peopo dat wen go da lef side, we all stand togedda inside da yard outside da Temple Fo God. 41Some a da pries guys carry trumpets: Eliakim, Ma`aseiah, Miniamin, Mikaiah, Elioenai, Zekariah, an Hananiah. 42Odda guys sing: Ma`aseiah, Shemaiah, Eleazar, Uzzi, Jehohanan, Malkijah, Elam, an Ezer. Da singa guys wen do good job fo sing. Jezrahiah was da leada. 43Dat day, da peopo make choke plenny sacrifice. Dey all stay real good inside, cuz God make dem feel plenny good. Da wahines an da kids, same ting, dey stay real good inside. You can hear how good inside da Jerusalem peopo stay, no matta you stay far from da town.
Da Jobs Fo Da Temple Leadas
44Dat same day, us guys wen give guys dea jobs. Some take care da rooms an da storage places, some take da gifs dat peopo bring, oddas take da bestes stuff dat da peopo cut from da groun an bring to da Temple jalike God's Rules tell so da pries guys can eat. Da peopo bring stuff from da fields aroun da small towns too, fo da Levi ohana peopo. All da Judah peopo stay real good inside, cuz a da pries guys an da Levi ohana guys dat help da prieses. 45Da pries guys do dea work fo God, an make da sacrifices so dey an da peopo can go inside da Temple fo pray. Da singa guys an da security guard guys, dey all do dea job jalike King David an his boy King Solomon wen tell um fo do befo time. 46Was jalike da time David was King an Asaf was one a da prieses. Had one leada guy fo da singas, an dey wen make plenny songs fo tell God dat he da greates, an fo tell him “Mahalo!” 47An da time Zerubbabel stay in charge, an lata wen me, Nehemiah, stay in charge, all da Israel peopo wen give da food ery day fo da singa guys an da security guard guys. Dey wen put inside one storage place, all da stuff dass spesho fo God, fo da Levi ohana guys, an den da Levi ohana guys wen put inside anodda storage place, da part a dat stuff dass fo da pries guys dat get Aaron fo dea ancesta.