Da Peopo Build Da Jerusalem Town Wall One Mo Time
31Da main pries guy Eliashib an da odda prieses wen start da job. Dey build da Gate Fo Da Sheeps an put up da big doors dea. Den dey make sacrifice fo make dat place spesho fo God, from da gate to da Towa Fo Da Hundred Army Guys an da Hananel Towa. 2Nex to dem, da guys from Jericho town build one part a da wall. Nex to dem, Zakkur Imri boy build anodda part. 3Hassenaah's boy an his ohana build da Fish Gate. Firs dey put da beams ova da top, den da big doors, da beams fo lock da doors, an da strong bars so nobody can broke da doors. 4Meremot, dass Uriah boy an Hakkoz grankid, an his ohana fix da nex wall. Meshullam, dass Berekiah boy an Meshezabel grankid, an his ohana fix da nex wall. Zadok, Baana boy, an his ohana fix da nex wall. 5Nex to dem da guys from Tekoa town fix da nex wall. But dea main ali`i guys, dey no like do dat kine hard work, no matta dey get one boss ova dem.
6Joiada Paseah's boy an Meshullam Besodeiah's boy, dey fix da Ol Gate. Dey put new beams on da top, den dey put da big doors, da big kine bolt fo lock da door, an da strong bars so nobody can broke down da door. 7Nex to dem, Melatiah from Gibeon town an Jadon from Meronot town Mizpah side wen fix da wall, no matta dey from da Wes Eufrates Districk an get diffren govna ova dea. 8Uzziel Harhaiah boy, one a da guys dat make gold kine jewelry, fix da odda side da wall nex to dem. Nex to him Hananiah, one a da guys dat make perfume, fix da wall nex to dem. Dass how dey make da Jerusalem wall come good again all da way to da Wide Wall.
9Refaiah Hur's boy, dat stay in charge a half da Jerusalem Districk, he fix da nex wall. 10Nex to dem Jedaiah Harumaf's boy fix part a da wall da odda side from his house, an Hattush Hashabneiah's boy fix da odda part a da wall nex to him. 11Malkijah Harim's boy an Hasshub Pahat-Moab's boy fix anodda part, an dey fix da Towa Wea Get Ovens too. 12Shallum Hallohesh boy, dat stay in charge da odda half da Jerusalem Districk, fix da nex wall, an his girls help him.
13Da Valley Gate, Hanun an da peopo dat live Zanoah, dey fix um. Dey build dat gate one mo time, den dey put up da big doors, da big kine bolt fo lock da door, an da strong bars so nobody can broke down da door. Dey fix da wall 500 yards from da Towa Dat Get Ovens, all da way to da Opala Gate.
14Da Opala Gate, Rekab's boy Malkijah, da one in charge a da Bet-Hakkerem Districk, dat fix um. Him an his guys fix um one mo time an put up da big doors, da big kine bolt fo lock da doors, an strong bars so nobody can broke down da door.
15Da Fountain Gate, Shallun Kol-Hozeh's boy, dat stay in charge a da Mizpah Districk, wen fix um. Him an his guys fix um one mo time an put roof on top. Den dey put up da big doors, da big kine bolt fo lock da doors, an da strong bars so nobody can broke down da door. Dey build da part a da wall dat go by da Siloam Watta Place wea da watta tunnel come out, to da King's Park, an from dea to da stone steps dat go down from King David's Town. 16Afta dem da odda Nehemiah Azbuk's boy, he stay in charge a half da Bet-Zur Districk, fix da wall. He start from across King David's Ohana tombs, an go to da watta place dey wen dig befo time, an to da house fo da army guys. 17Nex to him, da Levi ohana guys fix da wall, unda Rehum Bani's boy. Nex to dem, Hashabiah, da guy dat stay in charge a half da Keilah Districk, him an his guys do da work fo his districk. 18Nex to him, some odda guys from da same ohana: Binnui Henada's boy, dat stay in charge a da odda half Keilah Districk, 19an nex to him Ezer Jeshua's boy, da main guy fo Mizpah, fix anodda part across wea you go up to da place wea dey keep da tings dey use fo da army, ova dea wea da wall stay stick out. 20Afta him Baruk Zabbai's boy really like help too, so he fix anodda part a da wall, all da way from wea da wall stick out, to da door fo Eliashib's house (Eliashib, he da main pries guy). 21Nex to him, Meremot Uriah's boy an Hakkoz grankid fix anodda part a da wall, from da front door fo Eliashib house to da odda side a da house. 22From dea, da pries guys dat live inside da odda small towns near Jerusalem fix da wall. 23Afta dem, Benjamin an Hashub fix da wall in front dea house. Afta dem, Azariah Maaseiah's boy an Ananiah grankid fix da wall nea his house. 24Afta him, Binnui Henadad's boy fix anodda part a da wall, from Azariah house to da nex place da wall stick out, an from dea to da corner, 25an Palal Uzai's boy fix da odda side wea da wall stick out an wea da towa stay on top da house wea da King wen live befo time, da mauka side house nea to da yard dat da prison guard guys use. Nex to him, Pedaiah Parosh's boy 26an da guys dat live on top Ofel Hill an work inside da Temple wen fix da wall ova on da eas side, across da Watta Gate an da towa dat stick out from da wall. 27Afta dem, da Tekoa town guys fix anodda part a da wall from across da big towa dat stick outa da wall, to da Ofel Hill wall.
28From mauka da Horse Gate, some a da pries guys fix da wall. Ery one a dem fix da wall in front dea own house. 29Nex to dem, Zadok Immer's boy fix da wall da odda side his place. Nex to him, Shemaiah Shekaniah's boy, dat stay in charge a da Eas Gate, fix da wall. 30Nex to him, Hananiah Shelemiah's boy and Hanun Zalaf's numba six boy fix anodda part. Afta dem, Meshullam Berekiah's boy fix da wall nea da room wea he stay. 31Nex to him, Malkijah, one a da guys dat make gold jewelry, fix da wall all da way to wea da worka guys fo da Temple an da guys dat own da stores live, across da Gate Wea Da Army Guys Make Ready Fo Fight, an from dea to da place wea get one room on top da wall nea da corner. 32An from dea to da Sheep Gate, da guys dat make da gold jewelry an da guys dat own da stores fix da wall.