71Lata, afta da town wall pau an I put up da big doors fo da town gates, an I pick da security guards fo watch da gates, an da music guys, an da Levi ohana guys dat help da prieses, 2I put my brudda Hanani in charge a Jerusalem town, him an Hananiah dat was da officer ova da army guys inside da strong walls. I know I can trus Hananiah, an he get plenny respeck fo God, mo den plenny odda guys. 3I tell da peopo, “No open da Jerusalem town gates early. Ony open um wen da sun come hot. Shut da gates evening time, an put bars across da big doors. Make shua dat da guys dat suppose to watch da gates stay standing right dea wen you lock da gates. Pick Jerusalem peopo fo be da security guards fo da town. Put some a dem on top da spesho place fo da security guards, an put some a dem in front dea own houses.” 4I tell um fo do dat, cuz da town big an get plenny room, but ony get litto bit peopo live inside dea, an dey neva build houses yet.
Da Peopo Dat Come Back From Babylon Side
5Den my God make me tink fo do one nodda ting. I tell all da ali`i guys an da govmen guys an all da odda peopo fo come togedda, so dey can write down all da ohana name. I wen awready find da ohana book wit da name fo da peopo dat wen come wit da firs ones dat come back from Babylon side, an dis wat stay write inside dea:
6“Dis, da peopo inside dis districk dat come back from Babylon, da ones dat King Nebukadnezzar wen take away Babylon side befo time. Dey come back Jerusalem side, cuz dey all like go live inside da town wea dea ohana come from, Jerusalem town an da odda towns inside da Judah land. 7“Dis da leadas dat wen come back da firs time: Zerubbabel, Jeshua, da odda Nehemiah, Azariah, Ra`amiah, Nahamani, Mordekai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum, an Ba`anah.
“Dis how much Israel peopo wen come back:
8Da Parosh ohana, 2,172.
9Da Shefatiah ohana, 372.
10Da Ara ohana, 652.
11Da Pahat-Moab ohana, dat wen come from Jeshua an Joab, 2,818.
12Da Elam ohana, 1,254.
13Da Zattu ohana, 845.
14Da Zakkai ohana, 760.
15Da Binnui ohana, 648.
16Da Bebai ohana, 628.
17Da Azgad ohana, 2,322.
18Da Adonikam ohana, 667.
19Da Bigvai ohana, 2,067.
20Da Adin ohana, 655.
21Da Ater ohana, dass from Hezekiah, 98.
22Da Hashum ohana, 328.
23Da Bezai ohana, 324.
24Da Harif ohana, 112,
25Da Gibeon ohana, 95.

26From Betlehem an Netofah, 188.
27From Anatot town, 128.
28From Bet-azmavet, 42.
29From Kiriat-Jearim, Kefirah, an Be`erot, 743.
30From Ramah an Geba, 621.
31From Mikmas, 122.
32From Bethel an Ai, 123.
33From Nebo town (not Mount Nebo), 52.

34Da odda Elam ohana, 1,254.
35Da Harim ohana, 320.
36Da Jericho ohana, 345.
37Da Lod, Hadid, an Ono ohanas, 721.
38Da Senaah ohana, 3,930.
Da Pries Guys An Dea Helpas
39“Da pries guys, get da Jediah ohana dat come from da Jeshua ohana, 973.
40Da Immer ohana, 1,052.
41Da Pash-hur ohana, 1,247.
42Da Harim ohana, 1,017.
Da Levi Ohana Guys
43“Da guys from da Levi ohana dat help da prieses, come from Jeshua, an afta him dey come from Hodevah, an afta him dey come from Kadmiel, 74.
“Da music guys dat come from Asaf ohana, 148.
45“Da guys dat guard da Temple gates, dey come from Shallum, Ater, Talmon, Akkub, Hatita, an Shobai ohana, 138.
46“Da guys dat work inside da Temple, dea ohanas come from Ziha, Hasufa, Tabbaot, 47Keros, Sia, Padon, 48Lebana, Hagaba, Shalmai, 49Hanan, Giddel, Gahar, 50Reaiah, Rezin, Nekoda, 51Gazzan, Uzza, Paseah, 52Besai, Meunim, Nefushesim, 53Bakbuk, Hakufa, Harhur, 54Bazlit, Mehida, Harsha, 55Barkos, Sisera, Temah, 56Neziah, an Hatifa.
57“Da guys dat come from da peopo dat wen work fo King Solomon befo time, dea ohanas come from Sotai, Soferet, Perida, 58Jaala, Darkon, Giddel, 59Shefatiah, Hattil, Pokeret-Hazzebain, an Amon. 60All da guys dat work fo da temple, an da ones dat come from da guys dat wen work fo King Solomon, total 392 guys.”
Da Peopo Dat No Can Make Proof Wat Ohana Dey Come From
61Odda peopo come from Tel-Melah, Tel-Assha, Kerub, Addon, an Immer towns, but dey no can show proof wat ohana dey come from, so dey donno if dey Israel peopo, o not. 62Da ones dat come from da Delaiah, Tobiah, an Nekoda ohanas, 642 peopo.
63Da pries guys dat no can show proof too, dey da ones dat come from Hobaiah, Hakkoz, an Barzillai. (Barzillai, he take his ohana name from da Barzillai dat live Gilead side befo time, cuz he wen marry one a da Gilead guy daughtas.) 64Dose pries guys wen look fo dea name inside da ohana books, but dey no can find um. Az why dey no can be pries guys, cuz dey no can show proof.
65I was da govna guy, so I tell um dat dey no can eat da food dass spesho fo God yet, dey gotta wait till get one pries dat know how fo use da Urim an da Tumim fo aks God wat fo do.
66So erybody put togedda, had 42,360 guys total. 67We neva count dea slave guys an slave wahines wit da Israel peopo. Had 7,337 slaves. Da music guys, had 245 a dem, guys an wahines.
68Da peopo get 736 horse, 245 mule, 69435 camel, an 6,720 donkey.
70Some a da leada guys from da main ohanas wen give gifs fo help do da work. Me, da govna guy, I wen give da govmen guys who take care da money tousand gold coin, 50 gold bowl, 530 robe fo da pries guys. 71Da odda ohana leada guys wen give da govmen guys who take care da money 20,000 gold coin an 2,750 pound silva fo help do da work. 72Da odda peopo give 20,000 gold coin, 2,500 pound silva, an 67 robe fo da pries guys.
73Den all da Israel peopo -- da pries guys, da Levi ohana guys, da guys dat watch da town gates, da music guys, da worka guys fo da Temple, an some a da odda peopo -- dey all wen go home an live inside dea own towns.
Ezra Read Da Rules From God Fo Da Peopo
Octoba time, all da Israel peopo stay live inside dea towns now. 81An all da peopo come togedda inside da open place inside da Watta Gate. Ezra, he da pries guy dat stay teach da Rules From God. Dey tell him fo bring da book dat get da Rules from Moses. Dass da Rules dat Yahweh wen give da Israel peopo long time ago.