Da Jews Win
91On March 7, da day da guys dat hate da Jews wen do wat da king's firs rule say. An dey tink dey goin win ova dem. But now eryting change, an da Jews get da power ova da guys dat hate dem. 2Da Jews come togedda inside dea big towns inside all da districks wea Xerxes stay king, fo go agains da guys dat like do bad tings to dem. No mo nobody can stand agains da Jews, cuz all da odda peopos scared a dem. 3All da ali`i inside all da districks, da leadas, da governas, an da guys dat take care da work fo da king, dey wen help da Jews, cuz dey scared a Mordecai. 4Mordecai wen come one importan guy inside da palace now. Erybody inside all da districks hear bout him. So he get mo an mo power.
5Da Jews wen use swords fo kill all da guys dat hate dem, an dey do wat dey like to dose guys. 6Inside da strong walls Susa side, da Jews wen kill 500 guys. 7Dey kill Parshandata, Dalfon, Aspata, 8Porata, Adala, Aridata, 9Parmashta, Arisai, Aridai, an Vaizata. 10Dey wen kill da ten boys dat time, dat get Haman fo dea fadda (da same Haman, Hammadata boy, dat hate da Jews). But dey neva take dea stuffs.
11Dey tell da king da same day, how plenny guys da Jews wen kill inside da strong walls Susa town.
12Da king tell Queen Esther, “Da Jews wen kill 500 guys awready inside da strong walls Susa town. Dey wen kill Haman ten boys too. Wat dey do inside my odda districks? Now, wat odda ting you like? Wateva you aks, I give um to you!”
13Esther tell, “If you tink az good, let da Jews inside Susa do da same ting tomorrow too, an let dem hang Haman's ten boys mahke bodies on top poses.”
14So da king make one mo rule fo inside Susa town, fo hang Haman's ten boys mahke bodies. 15Da Jews inside Susa wen come togedda one mo time on March 8, an dey kill 300 mo guys inside Susa town, but dey no take dea stuffs.
16Da same time, da odda Jews inside da king's districks wen come togedda fo take care demself, fo no let da guys dat hate dem bodda dem no moa. Dey kill 75,000 guys, but dey no take dea stuffs. 17Dey do dis on March 7. Den March 8, dey res, an make big party an stay feel real good inside.
Dey Make Da Purim Ho`olaule`a
18But da Jews inside Susa town still stay fight da peopo dat stay agains dem on March 7 and 8. Az why March 9 da day wen da Susa peopo res an come togedda an make party, an stay feel real good inside.
19An az why da Jews dat live da country side stay make March 8 da spesho day fo feel good inside, wen dey make party an give food to each odda fo gifs.
20Mordecai write down all dis stuff. He send lettas to da Jews inside all da districks wea Xerxes stay king, near an far, 21fo make shua erybody know az good fo dem make party March 8 an 9 ery year, 22cuz az was wen da Jews wen res, cuz dey no gotta suffa no mo from da guys dat hate dem. From dat time, eryting change fo dem. Dey no feel sore inside no moa, dey stay feel good inside. Dey no ack like somebody wen mahke, dey make holiday an make big party. Mordecai write dem fo rememba dose days an fo give food gifs to each odda an to da peopo dat no mo notting.
23So da Jews wen make plan togedda fo stay make holiday ery year afta dat, jalike Mordecai wen write to dem. 24Cuz Haman, Hammedata's boy from Agag dat wen hate all da Jews, wen make plan agains da Jews fo wipe dem out dat day March 7. He throw wat dey call da “Pur,” dat mean he pull straw fo pick da day fo kill um an wipe um all out. 25But wen da king find out wat Haman was goin do to da Jews, da king write down fo his guys dat wat Haman wen plan, goin come back to him, an fo da king's guys hang Haman an his boys. 26Az why da Jews call dis days “Purim,” cuz Pur mean kinda like “pull straw.” An cuz a da letta Mordecai wen write, an cuz a eryting da Jews wen see, dat wen happen to dem, 27da Jews start da custom fo dem an dea kids an da ones dat come from dem, an all da odda peopos dat come Jews bumbye. From dat time, ery year dey goin make shua dey make big party dose two days, jalike Mordecai wen write to dem. 28Az importan fo ery ohana, fo rememba an do all dis ery year on da right days. Dass fo ery ohana, an dea kids an grankids foeva, an fo ery districk an ery town. Good da Jews no let da Purim holiday pau. Dey gotta rememba fo no pau do um eva, dem an dea kids an grankids.
29So Queen Esther, Abihail's girl, hanai girl to Mordecai da Jew, write anodda letta, dat show dat cuz she da queen, she get da powa fo okay da letta numba two from Mordecai bout setting up da Purim holiday. 30An had odda lettas dat peopo send to all da Jews inside da 127 districks wea Xerxes stay king, giving dem aloha an telling dem dey can trus wat da queen wen tell. 31Dat way, da Jews can set up da Purim holiday da same time ery year, jalike Mordecai da Jew an Queen Esther tell dem an dea kids dey gotta do, jalike dey wen set up odda times fo demself, wen dey an dea kids gotta no eat so dey can pray, an aks fo help. 32Wat Esther tell, make solid eryting bout Purim. An wat she tell, stay write inside da govmen record book.