Yahweh Goin Wipe Out Da Earth
(Luke 21:34-35)
241Yahweh, he stay ready fo wipe out da whole earth
An make um come empty!
He goin change da mountain an valley
An all da peopo goin go all ova da place.
2Goin be same same fo all a dem,
Da pries guys an da regula peopo,
Da slave guys an da boss guys,
Da worka girl an da lady she work fo,
Da guy dat buy stuff an da guy dat sell stuff,
Da guy dat lend stuff an da guy dat borrow,
Da loan shark guys an da guys dey wen lend um.
3All ova da world, no goin get notting inside dea,
Jalike somebody wen go rip off eryting!
Dis wat Yahweh tell.
4Da earth, jalike stay sore inside, an all dry up.
Ery place peopo live, jalike dey stay tired, an all dry up.
Da big name peopo, jalike dey all tired too.
5Da whole world,
Jalike stay pilau awready
Cuz a da peopo dat live dea.
Az cuz dey no do da stuff God wen teach um,
An broke da Rules,
Da deal God wen make wit dem foeva.
6Dass why God put kahuna on top da earth
Fo burn up eryting.
All da peopo dat live dea,
Dey gotta suffa cuz dey wen do wrong.
Dass why, from da ones dat live on top da earth,
Ony litto bit peopo stay now.
7Da grape plant no grow nice,
Da juice from da grape fo make wine, look funny kine.
Da kine peopo dat like party an feel good,
Dey stay moan.
8Good fun, da tambourine, but now no mo noise.
Da noise from da party guys, all gone.
Good fun, da guitar, but dat stay pau too.
9Nobody drink wine an sing no moa.
Wen dey drink beer, taste bad.
10Da big town stay all bus up,
No mo notting inside dea.
All da door fo ery house stay shut
So nobody can come inside. 11Da peopo stay yell on da street,
Cuz no mo notting fo drink.
Befo time dey dance an sing plenny,
But all dat pau,
Jalike wen da sun go down an eryting come dark.
Da army guys wen take to dea own country
Eryting dat wen make da peopo dance an sing.
12Inside da big town, eryting stay bus up
An ony rubbish dea.
Even da town gate stay all smash.

13An dass how goin be,
Right dea inside da middle a da land,
Wit odda peopos all aroun dea.
Ony litto bit peopo going stay,
Jalike wen dey wack da olive tree wit sticks
Till only litto bit olive stay on top,
An jalike wen dey cut da grapes
An leave litto bit grape
Fo da poor peopo da no mo notting.
14Bumbye, da peopo dat still stay inside da land,
Dey goin yell plenny an sing
Cuz dey stay feel good inside.
From da wes side nea da big sea,
Da peopo goin yell
Bout how awesome Yahweh stay.
15Dass why you peopo dat live eas side
Wea da sun come up,
Make shua da peopo dea show respeck fo Yahweh!
An you guys dat live dea on top da islands,
Make shua da peopo dea know wat kine God Yahweh,
Da God fo us Israel peopo!

16From da mos far places on top da earth
We hear peopo sing,
“Da peopo dat do da right ting erytime,
Dey look real good!”

But me, I tell dis:
“Auwe! Jalike I stay come poho!
Cuz get peopo, I no trus dem.
Dey tell, dey stay my side.
But dey trick me
Wen I wen trus dem.
17You peopo dat live on top da earth,
You goin come real scared an shaking,
Jalike you fall inside one deep hole,
An somebody catch you in dea trap!
18Anybody run away from some scary kine noise,
Dey goin fall down inside da deep hole.
Anybody climb outa da deep hole,
Somebody goin catch dem in da trap.

Az goin be jalike da time
Da big watta from inside da sky wen come down,
Jalike dey wen open da sky fo let da watta come down,
An jalike undaneat da earth, da foundation stay shake!
19Da earth stay all bus up.
Da earth stay all crack.
Da earth stay shake plenny.
20Da earth move dis way an dat way
Jalike one guy dat drink plenny
An jalike one shack ready fo fall down.
Da peopo all ova da world stay go agains God,
Dass someting real bad fo dem
Dat make um fall down,
An dey no can get up no moa.
21Dat time, Yahweh goin punish
All da bad angel army guys inside da sky dat get powa dea.
An da kings on top da earth dat get powa dea.
22He goin bring dem togedda
An put um inside one jail,
Jalike dey prisonas all tie up inside one hole.
He goin lock dem up dea, jalike inside one jail.
Afta long time, den he goin punish dem.
23Den da bright moon no need shine,
Cuz no need da light.
An da hot sun no need shine,
Cuz no need um fo stay warm.
Az cuz dat time,
Yahweh Da God Ova All Da Armies goin be da king
On top Zion hill wea da Temple stay
Inside Jerusalem town.
In front da older guys dat lead his peopo
He goin show how awesome he stay.