(1 Corint 2:9)
641Yahweh, I wen like fo you open da sky
An come down hea awready!
If you wen do dat, da mountains goin shake
Jalike get earthquake,
An fall down in front you!
2Jalike wen da fire make da dry wood burn
An make da watta boil,
I wen like fo you come down hea awready
So da peopo dat stay agains you
Goin know wat kine God you,
An da diffren peopos
Goin come scared an shaking in front you.
3Befo time you wen do scary kine stuff
Dat us guys neva tink you goin do um.
You wen come down,
An da mountains shake jalike get earthquake
An fall down in front you,
4From da time eryting start,
Nobody eva hear o see
Any odda god dat can do awesome stuff
Fo da peopo dat stay wait fo him.
You da ony God can make lidat.
5You come fo help da peopo dat do da right ting
An stay good inside cuz a dat,
An rememba how you make.
But fo shua, wen us still do bad kine stuff,
You wen stay huhu!
So, us gotta do how you like us make
An do um all da time!
Dass da ony way us goin get outa trouble!
6All us guys wen come
Jalike somebody dat do pilau kine stuff
An no can come in front you, Yahweh, cuz a dat.
All da tings we do fo show we stay do da right ting,
Jalike stink an dirty kine rags.
We all lose fight, jalike one dry up leaf.
An da bad kine stuff we do, wipe us out
Jalike da wind wen blow away da leaf.
7No mo nobody know wat kine God you,
So nobody call you fo help um.
No mo nobody try fo go hang in dea wit you,
Cuz you no like even look at us guys.
You make us lose fight,
So da bad kine stuff we do, take ova us.

8Still yet, Yahweh, you oua Fadda.
Us, jalike da clay.
You, da guy dat make us guys come jalike clay pots.
All us guys, you wen make us.
9Eh Yahweh, no stay mo huhu wit us guys,
Mo den us can handle!
No rememba foeva, da bad kine stuff we wen do.
Look at us, cuz all us guys, yoa peopo.
10Da towns dat stay spesho fo you,
Now no mo notting dea.
Even on top Mount Zion, no mo notting!
Yoa main town, Jerusalem,
Stay all bus up!
11Our awesome Temple, dat stay spesho fo you,
Wea our ancesta guys wen tell
Dat you da greates,
Dat all burn down.
All da nice tings we wen get,
All one pile a junk now.
12So, Yahweh, afta all dis tings happen,
You still yet goin hold back, o wat?!
You still yet no goin talk notting, o wat?!
You still goin make us guys get presha
Mo den we can handle, o wat?!