Daniel
Talk Fo God
1. Daniel An His Friends, Babylon Side (1:1 - 1:21)
2. Nebukadnezzar Get One Dream (2:1 - 2:23)
3. Daniel Tell Wat Da Dream Mean (2:24 - 2:49)
4. Da Gold Statue An Da Furnace (3:1 - 3:30)
5. King Nebukadnezzar Dream Bout One Tree (4:1 - 4:18)
6. Daniel Tell Wat Da Tree Dream Mean (4:19 - 4:27)
7. Da Dream Come True (4:28 - 4:37)
8. Da Writing On Top Da Wall (5:1 - 5:31)
9. Daniel Inside Da Hole Wit Da Lions (6:1 - 6:18)
10. God No Let Da Lions Hurt Daniel (6:19 - 6:28)
11. Daniel Dream Bout Four Wild Animals (7:1 - 7:14)
12. Wat Da Dream Mean (7:15 - 7:28)
13. Daniel Get One Dream Bout One Boy Sheep An One Goat (8:1 - 8:14)
14. Wat Da Dream Mean (8:15 - 8:27)
15. Daniel Tink Bout Wat God Tell Jeremiah (9:1 - 9:3)
16. Daniel Pray Fo His Peopo (9:4 - 9:19)
17. Seventy Times Seven (9:20 - 9:27)
18. Daniel See Someting Like One Dream Bout One Guy (10:1 - 11:1)
19. Da Kings From Da South An Da North (11:2 - 11:35)
20. Da King Dat Like Make Himself Come Big (11:36 - 11:45)
21. Da End Time (12:1 - 12:4)
22. Da End (12:5 - 12:13)