1. God Tell Jonah Fo Go Nineveh (1:1 - 1:3)
2. Da Storm (1:4 - 1:6)
3. Dey Throw Jonah Outa Da Boat (1:7 - 1:12)
4. Dey Throw Jonah Inside Da Sea (1:13 - 1:16)
5. Da Big Fish Swallow Jonah (1:17 - 1:17)
6. Jonah Pray To God (2:1 - 2:10)
7. Jonah Go Do Wat Da Boss Tell Um (3:1 - 3:10)
8. Bodda Jonah Cuz Da Peopo Come Sorry (4:1 - 4:4)
9. God Take Care Jonah (4:5 - 4:9)
10. God Show Pity (4:10 - 4:11)