Malakai
Talk Fo God
1. Yahweh Tell Malakai Talk Fo Him (1:1 - 1:1)
2. Yahweh Get Love An Aloha Fo Da Israel Peopo (1:2 - 1:5)
3. Da Pries Guys, Dey Suppose To Respeck Yahweh (1:6 - 1:14)
4. Da Pries Guys, All Jam Up (2:1 - 2:17)
5. Da Messenja Guy From Yahweh (3:1 - 3:5)
6. Time Fo Tink Diffren Kine (3:6 - 3:15)
7. God Give Chance To Da Peopo Dat Do Da Right Ting (3:16 - 3:18)
8. Da Time Wen Da Judge Come Back (4:1 - 4:6)