Love an Aloha
131If I wen talk all da diffren kine languages, da peopo kine language an even da angel kine languages, but I no mo love an aloha, wat den? I ony talking rubbish kine, jalike one junk kine bell o one kalangalang cymbal. 2An if I was one talka fo God, an I wen know all kine secret stuffs an all da kine stuffs dat da smart guys know, an if I wen trus God all da way so I can even make da mountains move, but I no mo love an aloha, wat den? I worth notting, dass wat. 3If I wen sell all my stuffs an use da money fo give food to da poor peopo, an even sacrifice my body in da fire, but I no mo love an aloha, wat den? Poho, wase time!
4Wen you get love an aloha, you can handle all kine pilikia an hang in dea long time. You get good heart fo help da odda peopo. You no get jealous cuz da odda guy get someting you like. Wen you get love an aloha, you no need talk big. You no mo big head. 5You no ack pilau kine. You no ack like everybody gotta do everyting yoa way. You no get huhu fast. Wen you get love an aloha, you no goin rememba all da bad kine stuff peopo wen do to you. 6You no feel good inside wen somebody do someting dass wrong, but you feel plenny good inside wen somebody tell da trut. 7Wen you get love an aloha, you can hang in dea fo everyting an no give up eva. You always trus God bout everyting. You know everyting goin come okay bumbye. You can stand strong everytime.
8Wen you get love an aloha, dat no goin pau eva. Da guys dat talk fo God, bumbye no need fo da tings dey say. Wen peopo talk diffren kine, bumbye nobody goin talk lidat. Da stuff da smart guys know, no matta, bumbye no need. 9You know, we ony know litto bit. Wen we talk fo God, we get ony litto bit fo tell. 10Bumbye, goin come da time wen everyting stay perfeck. Dat time, no need fo da litto bit kine stuff no moa. 11Small kid time, I wen talk jalike one small kid. I wen tink jalike one small kid. I wen figga everyting jalike one small kid. Now, I big, dass why I no do da tings da same way da small kids do um.
12Right now, us guys can see stuff, but ony jalike wit one junk mirror. Hard fo figga wat we see dea. But bumbye, goin be clear. Us guys goin see everyting jalike was right dea in front our face. Right now, I ony know litto bit. But bumbye, I goin undastan everyting, jalike God undastan everyting bout me.
13So now, get three tings dat stay: we can trus God, an we can know everyting goin come out okay bumbye, an we get love an aloha. From da three tings, da love an aloha kine, dass da main ting, an da bestes way.