Da Letta From Paul
Fo Da Galatia Peopo
1. “Aloha!” (1:1 - 1:5)
2. Da Ony Good Stuff (1:6 - 1:10)
3. How God Wen Send Paul All Ova (1:11 - 1:24)
4. Paul an da Odda Guys God Send All Ova (2:1 - 2:10)
5. Paul Scold Peter (2:11 - 2:14)
6. Da Jews an da Odda Peopos All Gotta Trus Jesus (2:15 - 2:21)
7. Do Wat Da Rules Say, O Trus God? (3:1 - 3:14)
8. Da Rules an Wat God Wen Promise (3:15 - 3:20)
9. Da Rules Teach Us Bout da Bad Kine Stuff (3:21 - 4:7)
10. Paul Tink Plenny Bout da Galatia Bruddas an Sistas (4:8 - 4:20)
11. Da Story Bout Hagar an Sarah (4:21 - 4:31)
12. Christ Wen Let Us Go (5:1 - 5:15)
13. Wat da Spirit Do, an Wat da Body Do (5:16 - 6:10)
14. Da Last Ting Fo Tell Da Galatia Peopo (6:11 - 6:18)