Da Letta Numba Two From Paul
Fo Timothy
1. “Howzit!” (1:1 - 1:2)
2. Stick Wit Da Good Kine Stuff From God (1:3 - 1:18)
3. You Jalike One Good Army Guy (2:1 - 2:13)
4. Da Worka Guy Dat Do Good Job (2:14 - 2:26)
5. Wen Da World Goin Pau, How Da Peopo Goin Be? (3:1 - 3:9)
6. Da Last Ting Paul Tell Timoty He Gotta Do (3:10 - 4:8)
7. Paul An His Guys (4:9 - 4:18)
8. Aloha Fo Da Odda Bruddas An Sistas (4:19 - 4:22)