Da Letta
From James
1. “Aloha!” (1:1 - 1:1)
2. You Like Know Wat Fo Do? Trus God! (1:2 - 1:8)
3. Da Poor Peopo an da Rich Peopo (1:9 - 1:11)
4. All da Good Kine Stuff Come From God (1:12 - 1:18)
5. Wen God Talk, You Betta Lissen an Do Um! (1:19 - 1:27)
6. No Make Nice To Some Peopo An Not To Odda Peopo (2:1 - 2:13)
7. Trus God, an Do Wat He Say (2:14 - 2:26)
8. Da Mout (3:1 - 3:12)
9. Da Boss Can Show You Wat fo Do (3:13 - 3:18)
10. Da World (4:1 - 4:10)
11. No Talk Stink Bout Yoa Brudda an Sista Guys (4:11 - 4:12)
12. No Talk Big! (4:13 - 4:17)
13. Trouble fo Da Rich Peopo (5:1 - 5:6)
14. Hang In Dea an Pray (5:7 - 5:20)