Da Numba Five Trumpet
91Den, jalike one dream, I wen hear da numba five angel guy blow his trumpet, an I wen see one star fall down from da sky to da earth. Den somebody wen give da star one key fo open da Deep Dark Hole. 2Da star wen open da Deep Dark Hole wit da key, an da smoke wen come outa da hole, jalike da kine smoke from one real big imu. Da smoke from da hole wen make da sun an da sky come dark. 3Den outa da smoke, plenny grasshoppas wen come down on top da earth. God wen give um da kine power jalike da scorpions get. 4God wen tell da grasshoppas, “No mess up da grass, o plants, o trees on top da earth, but ony da peopo dat no mo God's mark on top dea forehead!” 5Da grasshoppas no mo da power fo kill dem, but ony fo make um suffa five months. Da kine suffa was jalike da kine suffa da scorpions give wen dey sting one guy. 6Dat time da peopo goin like mahke, cuz hurt plenny. Dey goin beg plenny fo mahke, but dey no can.
7Da kine grasshoppas, dey look jalike horses, all ready fo fight one war. On top dea head dey get someting jalike one gold crown. Dea face look jalike peopo face. 8Da grasshoppa hair, jalike wahine kine hair. Dea teet, jalike lion kine teet. 9Dey get metal plate on top dea chest. Dea wing sound real loud, jalike plenny horses an wagons fo war going real fast fo fight one war. 10Dey get da tail an da sting jalike da scorpion. Dea tail get power fo make plenny peopo suffa fo five months. 11Dey get one king fo lead dem. He da bad angel messenja guy from da Deep Dark Hole. Da messenja get da name ‘Abaddon’ in da local language, an ‘Apollyon’ in da Greek language. Dat mean, ‘Da Guy dat Wipe Out Everyting.’
12Dis da first time God goin make da peopo suffa plenny. Bumbye goin get two mo times dey goin suffa.
Da Numba Six Trumpet
13Den, jalike one dream, I wen hear da numba six angel guy blow his trumpet. An I hear one voice come from in front God, from da four horns dat stick up on da corners a da gold altar place. 14Da voice tell da numba six angel guy dat get da trumpet, “Let um go, da four angel messenja guys dat stay all tie up by da big Eufrates River!” 15Dose angel messenja guys, dey stay ready fo dat year, an month, an day, an hour. So da numba six angel guy wen let um go fo go kill one guy from every three peopo on top da earth. 16Somebody wen tell me had two hundred million guys riding horse.
17All da horses an da guys on top um wen look jalike dis inside my dream: da plate on top dea chest was red jalike fire, dark blue, an yellow jalike sulfur. Da horse head wen look jalike da lion head. An fire, smoke, an sulfur wen come outa dea mout. 18Da fire, da smoke, an da sulfur dat wen come outa dea mout, dat was three big trouble dat wen kill one guy from every three peopo dat stay on top da earth. 19Da mout an da tail, dass wea da horses wen get dea power. Dea tail jalike da snakes wit head an mout fo bite da peopo, an make um suffa.
20Da odda peopo dat neva mahke from da big trouble, dey still yet no come sorry an pau do da bad kine stuff dey do. Dey still yet no pau go down in front da bad kine spirits, an da idol kine gods. No matta dey make da idols wit da gold, da silva, da bronze, da stone, an da wood. An no matta da idol kine gods no can see, o hear, o walk, notting! 21Da peopo still yet no come sorry o pau kill peopo, o make kahuna, o fool aroun, o steal stuffs.