Jesus Show
1. “Aloha!” (1:1 - 1:3)
2. John Give His Aloha To Da Seven Churches (1:4 - 1:8)
3. John See Christ (1:9 - 1:20)
4. Fo Da Church Peopo Efesus Side (2:1 - 2:7)
5. Fo Da Church Peopo Smyrna Side (2:8 - 2:11)
6. Fo Da Church Peopo Pergamum Side (2:12 - 2:17)
7. Fo Da Church Peopo Tyatira Side (2:18 - 2:29)
8. Fo Da Church Peopo Sardis Side (3:1 - 3:6)
9. Fo Da Church Peopo Philadelphia Side (3:7 - 3:13)
10. Fo Da Church Peopo Laodicea Side (3:14 - 3:22)
11. Inside Da Sky, Dey Show Love An Respeck Fo God (4:1 - 4:11)
12. Da Paper An God's Baby Sheep Guy (5:1 - 5:14)
13. Da Baby Sheep Guy Broke Open Da Numba One Seal (6:1 - 6:2)
14. Da Numba Two Seal (6:3 - 6:4)
15. Da Numba Three Seal (6:5 - 6:6)
16. Da Numba Four Seal (6:7 - 6:8)
17. Da Numba Five Seal (6:9 - 6:11)
18. Da Numba Six Seal (6:12 - 6:17)
19. God's Peopo Get Mark Fo Show God Know Dem (7:1 - 7:8)
20. Choke Peopo From All Diffren Place (7:9 - 7:17)
21. Da Baby Sheep Guy Open Da Numba Seven Seal (8:1 - 8:5)
22. Da Seven Trumpet (8:6 - 8:7)
23. Da Numba Two Trumpet (8:8 - 8:9)
24. Da Numba Three Trumpet (8:10 - 8:11)
25. Da Numba Four Trumpet (8:12 - 8:13)
26. Da Numba Five Trumpet (9:1 - 9:12)
27. Da Numba Six Trumpet (9:13 - 9:21)
28. Da Angel Messenja Guy An Da Small Paper (10:1 - 10:11)
29. Two Guys Tell Wat Dey Know (11:1 - 11:12)
30. Da Numba Two Big Trouble (11:13 - 11:14)
31. Da Numba Seven Trumpet (11:15 - 11:19)
32. Da Wahine An Da Dragon (12:1 - 12:17)
33. Da Two Wild Animal (13:1 - 13:18)
34. God's Baby Sheep Guy An His Peopo (14:1 - 14:5)
35. Three Angel Messenja Guys (14:6 - 14:13)
36. Time Fo Bring In Da Grapes (14:14 - 14:20)
37. Seven Angel Messenja Guys An Seven Big Kine Trouble (15:1 - 15:8)
38. Da Seven Bowl Show Dat God No Take Da Bad Kine Stuff (16:1 - 16:21)
39. Da Wahine Dat Fool Aroun Fo Money An Da Wild Animal (17:1 - 17:18)
40. Babylon Town Wipe Out (18:1 - 18:24)
41. God Do Everyting Good (19:1 - 19:4)
42. Da Lu`au Fo God's Baby Sheep Guy (19:5 - 19:10)
43. Da Guy On Top Da White Horse (19:11 - 19:21)
44. Da Tousand Year Time (20:1 - 20:6)
45. Da Devil Get Wipe Out (20:7 - 20:10)
46. Da Judge Sit Down On Top Da White Throne (20:11 - 20:15)
47. New An Diffren Kine Earth An Sky (21:1 - 21:8)
48. Da New Kine Jerusalem Town (21:9 - 21:27)
49. Da River Dat Make Us Come Alive Fo Real Kine (22:1 - 22:5)
50. God's Spesho Guy Goin Come Back (22:6 - 22:21)