Isa 28.25: dey make da top come level, Dey throw da seeds fo da black cummin An fo da regula kine cummin, on top dea.
Isa 28.25: Dey throw da seeds fo da black cummin An fo da regula kine cummin, on top dea.
Isa 28.27: take out da junks, Dey no drag one heavy wood ova da black cummin, An dey no roll da wagon wheel ova da regula cummin.
Isa 28.27: black cummin, An dey no roll da wagon wheel ova da regula cummin.
Isa 28.27: Dey hit da black cummin wit one stick ony, An same ting fo da regula kine cummin.
Isa 28.27: cummin wit one stick ony, An same ting fo da regula kine cummin.
Mat 23.23: ten piece spice, like da mint, da dill kine spice, an da cummin spice.