Exo 25.29: Make da dishes an pans an cups an bowls outa pure gold fo go wit da table, fo pour da
Exo 37.16: Dey make dishes an pans an cups an bowls outa gold fo go wit da table, fo pour out da kine
1Ki 7.50: side, Da gold flowas, an lamps, an tongs, Da pure gold cups, an knifes fo cut da wicks, an bowls, an dishes fo da
2Ki 14.14: Jehoash take all da gold an silva, an all da cups an bowls an tings dat he find inside da Temple Fo Yahweh,
Dan 5.2: wine, he tell his guys fo bring in da fancy gold an silva cups an bowls dat his ancesta guy Nebukadnezzar wen take from
Dan 5.3: So dey bring in da fancy kine gold cups dat dey wen go get from da Temple Fo God inside Jerusalem.
Dan 5.4: Wen dey stay drink da wine from da cups, dey stay talk good bout dea idol kine gods, dat dey wen
Dan 5.23: You wen tell yoa guys fo go bring da fancy kine cups an bowls from da Temple fo dat God.
Mrk 7.4: First, dey gotta wash da cups, da pitchas, an da pots jus right, da way dea ancesta guys