head: Da Curtains Fo Da Yard
Exo 38.16: All da curtains dat go aroun da yard, dey make um wit fancy kine linen
Exo 38.18: Same ting fo da odda curtains dat go aroun da yard, dey all 7 feet 6 inch high.