Gen 2.13: One nodda riva get da name Gihon, an go aroun da outside Cush land.
Gen 10.6: Dis da ohana dat come from Ham: dey was Cush (dass da Egypt Mauka peopo), Mizraim (dass da Egypt
Gen 10.7: Da ohana dat come from Cush: Seba, Havilah, Sabtah, Ra`amah, an Sabteka.
Gen 10.8: An had one nodda guy dat wen come from Cush ohana, da guy name Nimrod.