Exo 22.28: You betta not tell me, yoa God, fo damn da leadas fo yoa peopo.
1Co 12.3: stay tight wit God's Spesho Spirit goin say, “Jesus stay damn!