Gen 14.14: king guys an dea army guys, all da way to da place we call Dan.
Gen 30.6: Dass why Rachel call da bebe Dan, cuz sound kinda like “make um right,” dea language.
Gen 35.25: da slave wahine dat wen work fo Rachel, was da mudda fo Dan an Naftali.
Gen 46.23: Dan, his boy, Hushim.
Gen 49.16: Dan!
Gen 49.17: Dan goin be jalike one snake dat stay nea da road, Jalike one
Exo 1.4: Simeon, Levi, an Judah; Issachar, Zebulun, an Benjamin; Dan an Naftali, Gad an Asher.
Exo 31.6: He from da Dan ohana.
Exo 35.34: teach lidat to Bezalel, an to Oholiab Akisamak boy from da Dan ohana, God da one make dem smart fo do any kine work, make
Exo 38.23: Da guy dat work wit him, Oholiab, Ahisamak boy from da Dan ohana.
Lev 24.11: (His mudda's name Shelomit, Dibri's girl from da Dan ohana.
Deu 27.13: da Reuben ohana, Gad ohana, Asher ohana, Zebulun ohana, Dan ohana, an Naftali ohana.”
Deu 33.22: Dis wat Moses tell bout da Dan ohana.
Deu 33.22: “Da Dan peopo jalike one young lion Dat live Bashan side.”
Deu 34.1: Ova dea Yahweh show him da whole land, from Gilead to Dan, all da Naftali land, da land fo Efraim an Manasseh, all
1Ki 4.25: Judah an Israel peopo no need worry bout notting, from da Dan land nort side to Beer-Sheba town sout side.
1Ki 12.29: side nea da border wit Judah, an da odda one in da north, Dan ohana side.
1Ki 12.30: Dey even wen go all da way Dan side fo pray to da idol kine god ova dea.
1Ki 15.20: He take ova Ijon, Dan, Abel Bet Maacah, an da land aroun Lake Kinneret all da
2Ki 10.29: da gold kine bebe cows dat Jeroboam put Bethel side an Dan side.
Amo 8.14: I goin do um, Jalike I shua dat da idol kine god dat da Dan ohana peopo pray to, stay alive!