Gen 1.4: Den he put da light on one side, an da dark on da odda side.
Gen 1.5: Da dark time, he give um da name “Nite time.
Gen 1.18: da groun, day time an nite time, an fo make da light an da dark diffren.
Gen 15.12: He feel jalike someting dark wen come ova him, an he scared plenny.
Gen 15.17: Den da sun wen go down an eryting all come dark.
head: Da Dark
Exo 10.21: tell Moses, “Put up yoa hand to da sky, fo make um come dark all ova da Egypt land.
Exo 10.21: Goin come so dark, jalike can touch da dark.
Exo 10.21: Goin come so dark, jalike can touch da dark.
Exo 10.22: All ova da Egypt land wen come real dark, three days, jalike da dark stay thick.”
Exo 10.22: da Egypt land wen come real dark, three days, jalike da dark stay thick.”
Exo 12.6: Dat day, from da time da sun go down, befo come real dark, all da Israel peopo gotta kill da bebe sheeps an goats
Exo 14.20: Da cloud come dark, no mo da light dat nite, so da guys dat stay one side no
Exo 20.21: But Moses, he go strait ova dea, nea da dark cloud wea God stay.”
Exo 25.4: Wool string, blue an purple an dark red.
Exo 28.18: Da secon row, put light green turquoise, dark blue lapis lazuli, an white moonstone.
Exo 39.11: Da secon row, light green turquoise, dark blue lapis lazuli, an white moonstone.
Deu 4.11: Get black clouds an stay real dark.’
Deu 5.22: on top da mountain, from inside da fire an cloud an real dark sky, an he no tell notting mo.’
Deu 5.23: “Wen you guys wen hear da voice come from da dark sky, an da fire stay burn on top da mountain, all da leada
Deu 28.29: one guy dat no can see notting cuz fo him, eryting stay dark.
1Ki 8.12: You wen tell us awready, Dat you stay live inside real dark place.
1Ki 18.45: An mo an moa, da sky come dark wit clouds an wind.
2Ki 7.5: Wen start fo come dark, dey stan up fo go by da Aram camp.
2Ki 7.7: So befo come real dark, dey all get up an run away.
Neh 2.15: So I go up da valley by da stream in da dark an I check out da wall ova dea.
Neh 13.19: Da day befo da Res Day, da time wen start fo come dark litto bit, I tell um fo shut da Jerusalem town gates.
Est 1.6: couches on top one floor wit color pichas dey make from dark red stone, white marble, da inside a da pearl oysta shell,
Est 2.14: Wen dark time almos come, dey go ova dea, an in da morning come
Isa 1.18: No matta now jalike dey stay dark red, Dey goin come white jalike da wool.
Isa 5.20: Dey tell, da dark stay light, An da light stay dark!
Isa 5.20: Dey tell, da dark stay light, An da light stay dark!
Isa 5.30: If anybody go look da land, Dey goin see dat eryting stay dark An erybody get big trouble.
Isa 5.30: Even da day time going come dark cuz a da clouds.
Isa 8.22: but dey ony see hard time dey goin get ova dea, jalike one dark time dat goin come, jalike da peopo get plenny presha an
Isa 8.22: jalike somebody goin throw um all outside, inside da dark.
Isa 9.2: dat donno wat fo do, Jalike dey stay walk aroun inside one dark place, Dey goin know wat fo do, Cuz jalike dey see one big
Isa 13.10: Da sun goin come up dark.
Isa 16.3: Noon time, wen da sun stay high, Make yoa shadow dark jalike nite time, Fo hide us guys dat stay run away, An no
Isa 21.11: Wen da dark time goin pau?
Isa 24.11: But all dat pau, Jalike wen da sun go down an eryting come dark.
Isa 29.15: fo da guys dat do dea work in da dark an tink, “ Nobody goin see us!
Isa 29.18: Da guys dat no can see, an see ony dark kine stuff now, Dat time dey goin see wit dea eyes.
Isa 38.17: Az why you neva let me go Inside da Deep Dark Hole an mahke.
Isa 38.18: Da peopo dat go down inside da Deep Dark Hole, Dey no wait fo you do wat you say.
Isa 42.7: one prison unda da groun, Da ones dat stay inside one dark place.
Isa 42.16: No matta stay dark all aroun dem, I goin make light come in front dem.
Isa 45.3: you all da rich kine stuffs Dat dose nations keep inside dark place.
Isa 45.7: I make da light an da dark.
Isa 47.5: An go inside da dark place.
Isa 49.9: An I goin tell da peopo Dat stay inside one dark place, ‘Go!
Isa 50.3: I make da whole sky come dark Jalike I stay put burmbag kine cloth all ova da sky, Fo
Isa 50.10: Guy Dat Work Fo Yahweh, Den, wen dat kine guy walk inside dark kine place Wea no mo light, He goin trus Yahweh, Cuz he
Isa 58.10: you guys stay give one light dat shine Wen eryting stay dark, Fo make da dark places get light all ova, Jalike noon
Isa 58.10: give one light dat shine Wen eryting stay dark, Fo make da dark places get light all ova, Jalike noon time!
Isa 59.9: do good tings, But jalike we like find light, but ony stay dark.
Isa 59.10: Noon time, we stumble jalike almos dark time.
Isa 60.2: All ova da world, stay dark, Jalike da dark cloud stay cova all da diffren peopos.
Isa 60.2: All ova da world, stay dark, Jalike da dark cloud stay cova all da diffren peopos.
Isa 60.20: Da moon no goin go dark fo you guys no moa.
Dan 2.22: He know wat stay inside da dark places, Cuz he da One da light come from.
Amo 4.13: He take da light wen da sun stay coming up An make um come dark one mo time.
Amo 5.8: da stars -- Da Pleiades an Orion stars, He change da real dark time an make um come morning time, He change da day time
Amo 5.8: come morning time, He change da day time an make um come dark, nite time.
Amo 5.18: Jalike one storm make eryting come dark, no mo light!
Amo 5.20: Ony goin get dark, Jalike wen get black nite an no can see notting.
Amo 8.9: say dis too: ‘Wen da time come, I goin make da sun come dark, noon time.
Amo 8.9: Dass wen da whole world goin come dark, no matta day time.’
Jon 4.7: But da nex day, wen still yet litto bit dark jus befo da sun come up, God wen make one army worm go up
Mat 4.16: peopos dat donno God, Da peopo ova dea dat stay inside da dark, Dey see one big light now.
Mat 4.16: An all da guys dat stay In da dark place wea peopo goin mahke, Da light come fo dem.
Mat 6.23: But if da eye no good, dat mean, da guy stay all dark inside.
Mat 6.23: Eh brah, if no mo light inside you, you stay all dark inside fo shua!
Mat 8.12: An den he goin throw um outside inside da dark.
Mat 10.27: Wat I telling you guys in da dark, tell um wea get light too.
Mat 14.23: Wen dark time wen come, he still yet dea by himself.
Mat 16.3: say, ‘Goin get bad weather today, cuz red da sky an get dark clouds.”
Mat 22.13: up dis guy's hands an feet, an throw um outside inside da dark.’
Mat 25.30: Go throw dis poho worka guy outside dea inside da dark.
Mat 27.45: Noon time, wen get real dark all ova da place, fo three hours.
Mat 28.13: Da pries guys tell um, “Tell da peopo, ‘Come dark time, wen us guys sleeping, Jesus guys wen steal da body.
Mrk 6.47: Wen dark time wen come, he still dea by himself on da land.
Mrk 15.33: Noontime wen get real dark all ova da place, fo three hours.
Luk 1.79: dat stay do bad kine stuff, Jalike dey stay live inside da dark an no can see notting, An dey goin mahke inside, God goin
Luk 8.31: plenny times fo no make um go suffa inside da Devil's Deep Dark Hole.’-”
Luk 11.34: bugga, dass jalike yoa eye stay no good an you stay all dark inside!
Luk 11.35: Make shua you get da light inside you, an you no stay dark inside.
Luk 12.3: Wateva you say in da dark time, dey goin hear um wen come light.
Luk 22.53: Dis da dark time, wen da Bad Guy, da Devil, get power fo do his stuff.
Luk 23.44: Now was bout noon time, an come real dark all ova da place, till three clock, cuz da sun pau shine.
Luk 24.29: But dey tell him, “Stay hea wit us, cuz pau hana, an dark awready.
Jhn 1.5: No matta stay dark, da dark no can pio da light.
Jhn 1.5: No matta stay dark, da dark no can pio da light.
Jhn 3.19: But da peopo like stick wit da dark an dey hate da light, cuz dey stay do bad kine stuff.
Jhn 6.16: Befo dark time come, Jesus guys wen go down to da lake.
Jhn 6.17: Now, dark time wen come awready, but still yet Jesus neva come by
Jhn 8.12: come by me an be my guy, dey no goin go aroun inside da dark.
Jhn 12.35: da right way now wen get light still yet, cuz no good da dark pio da light you get inside you.
Jhn 12.35: Whoeva walk aroun inside da dark, dey donno wea dey going.
Jhn 12.46: inside da world, so dat whoeva trus me, dey no goin stay dark inside.
Jhn 20.1: She come dea wen dark time still yet.
Act 2.20: Da sun goin come dark, An da moon goin come red jalike blood.
Act 13.11: Right den an dea da mist an da dark wen cover his eyes, an he wen go all ova da place, an wen
Act 26.18: goin send you fo open dea eyes an fo turn um away from da dark kine stuff to da light; fo turn um away from da Devil's
Rom 1.21: Cuz dey no undastan notting, jalike everyting come all dark inside dea heart.”
Rom 2.19: you jalike one light fo all da peopo dat stay inside da dark.
Rom 10.7: yoa head, ‘Who goin go way down inside da groun by da Deep Dark Hole wea da mahke peopo stay?’-”
Rom 13.12: Dass jalike how peopo do dark time, wen nobody no can see wat dey stay doing.
1Co 4.5: in da light, all da bad kine stuff da peopo try hide in da dark.
2Co 4.6: God wen say, “From da dark place, I like da light shine,” an he wen make his light
Eph 4.18: no undastan notting, jalike dey trying fo see inside one dark place an no can.
Eph 5.8: Jalike was all dark inside you guys heart.
Eph 5.11: kine stuff wit da peopo dat donno God, cuz jalike dey stay dark inside dea heart, an da kine stuff dey do, no good.
Eph 5.14: make da bad kine stuff come good, jalike da light make da dark kine stuff come jalike da light too.
Eph 6.12: plenny power, agains da main gods dat stay in charge a dis dark world, agains da spirits wit power inside da sky dat you
Php 2.15: Dass jalike da stars dat shine no matta stay dark all ova.
Col 1.13: He wen take us outa da dark, so we no gotta do da bad kine stuff no moa, an wen take
Heb 9.19: from cows an goats, an take da blood wit water, an dark red wool string fo tie togedda oregano branches, an wen
Heb 12.18: have burning fire an storm on top, an was real black an dark all aroun.
1Pe 2.9: Jalike you go outa da dark an come inside da light.
2Pe 1.19: dey tell, jalike one small lamp dat shine inside one real dark place.
2Pe 2.4: an wen tie um up wit chains fo make um stay inside da Deep Dark Hole till da time wen dey gotta stand in front him.
2Pe 2.17: God wen make one real dark place fo put dem guys.
1Jn 1.5: He jalike da light, an he no mo dark kine stuff.
1Jn 1.6: yet do bad kine stuff, dass jalike we stay inside one dark place.
1Jn 2.8: Cuz wen you guys do wat God say, jalike da dark stay going away, an da real light stay shining awready.
1Jn 2.9: but hate dea brudda o sista, jalike dey stay inside da dark still yet.
1Jn 2.11: whoeva hate dea brudda o sista, jalike dey stay inside da dark.
1Jn 2.11: Dey walk aroun inside da dark, an dey donno wea dey going, cuz da dark make um blind.
1Jn 2.11: aroun inside da dark, an dey donno wea dey going, cuz da dark make um blind.
Jud 1.6: An dey down dea inside da Deep Dark Hole.
Jud 1.13: Dey goin stay dea fo eva, inside da real dark place.
Rev 6.12: Da sun wen come real dark, an da moon wen come red jalike blood.
Rev 8.12: da moon, an thirty percent da stars, an dey wen come dark.
Rev 8.12: Da day time, thirty percent mo dark, an da nite time, thirty percent mo dark.
Rev 8.12: thirty percent mo dark, an da nite time, thirty percent mo dark.
Rev 9.1: Den somebody wen give da star one key fo open da Deep Dark Hole.
Rev 9.2: Da star wen open da Deep Dark Hole wit da key, an da smoke wen come outa da hole, jalike
Rev 9.2: Da smoke from da hole wen make da sun an da sky come dark.
Rev 9.11: He da bad angel messenja guy from da Deep Dark Hole.
Rev 9.17: my dream: da plate on top dea chest was red jalike fire, dark blue, an yellow jalike sulfur.
Rev 11.7: tell wat God say, da Wild Animal dat come up outa da Deep Dark Hole, he goin fight agains dose two guys.
Rev 16.10: An every place da Wild Animal stay king, wen come real dark.
Rev 17.8: But he goin come outa da Deep Dark Hole, an den he goin get wipe out.
Rev 20.1: He get da key fo da Deep Dark Hole, an one big heavy chain in his hand.
Rev 20.3: Da angel wen throw da Dragon inside da Deep Dark Hole an lock um, an seal um fo make um stay inside.