Gen 1.2: On top da wild ocean dat cova eryting, neva had light notting.
Gen 1.9: “I like da watta unda da sky come togedda one place, so dat get dry land!
Gen 1.10: Da dry groun, God give um da name “Land,” an da watta dat wen come togedda one side, he give um da name “Sea.”
Gen 1.10: da dry groun an da sea, an he tell, “Real, real good, all dat!
Gen 1.11: Da kine plants dat make dea own kine seed, an da kine trees dat make da
Gen 1.11: kine plants dat make dea own kine seed, an da kine trees dat make da fruits wit da seed inside, eryting!”
Gen 1.12: land wen make all diffren kine plant grow, da kine plants dat make dea own kine seed, an da kine trees dat make da
Gen 1.12: kine plants dat make dea own kine seed, an da kine trees dat make da fruits wit dea own kine seed inside, eryting.”
Gen 1.12: An God look da plants, an he tell, “Real, real good, all dat!
Gen 1.18: look da day an da nite, an he tell, “Real, real good, all dat!
Gen 1.20: I like get choke diffren kine fishes an odda kine tings dat live dea!
Gen 1.20: Up inside da sky, I like get plenny bird an any kine tings dat fly up ova da groun!
Gen 1.21: God make all da big kine fishes an odda kine tings dat live inside da ocean, an choke plenny small kine fishes an
Gen 1.21: an choke plenny small kine fishes an odda kine tings dat move aroun inside da watta, an all kine birds an bugs wit
Gen 1.21: An God look da tings inside da watta an da tings dat fly, an he tell, “Real, real good, all dat!”
Gen 1.21: an da tings dat fly, an he tell, “Real, real good, all dat!”
Gen 1.24: da animals dat live wit peopo, an da small kine animals, an da wild
Gen 1.25: make um all: all kine wild animals, an all kine animals dat live wit peopo, an all da small kine animals dat run aroun
Gen 1.25: animals dat live wit peopo, an all da small kine animals dat run aroun on top da groun.”
Gen 1.25: An God look da animals, an he tell, “Real, real good, all dat!
Gen 1.26: sky, da animals, all da land, an all da small kine animals dat go aroun on top da groun.
Gen 1.28: da ocean, an da birds inside da sky, an all da animals dat move aroun on top da groun.
Gen 1.29: I give you guys all da plants all ova da world dat make seed, an all da trees dat make fruits wit da seed
Gen 1.29: da plants all ova da world dat make seed, an all da trees dat make fruits wit da seed inside.”
Gen 1.29: Dat fo you guys eat.
Gen 1.30: fo all da animals moving aroun on top da groun -- eryting dat stay alive, I give dem all da grasses an odda kine green
Gen 1.31: look eryting he wen make, an he say, “Real, real good, all dat!”
Gen 2.3: He make dat day da spesho day fo him.
Gen 2.3: Cuz dat was da day wen he pau make eryting an no need do moa.”
Gen 2.4: Dat time, wen God, da one dey call Yahweh, wen make da world
Gen 2.5: Neva have grass dat come up inside da fields, cuz da God Yahweh neva make da
Gen 2.6: Had fog come up outa da groun, an da dew from dat was da ony watta dat da land get, dat time.
Gen 2.6: come up outa da groun, an da dew from dat was da ony watta dat da land get, dat time.
Gen 2.6: an da dew from dat was da ony watta dat da land get, dat time.
Gen 2.9: da groun, all nice kine tree you like look at, da kine dat make fruits good fo eat.
Gen 2.9: da place wit all da trees, inside da middo, had one Tree Dat Can Make You Live Foeva if you eat da fruit, an one Tree
Gen 2.9: Can Make You Live Foeva if you eat da fruit, an one Tree Dat Can Make You Know Wass Good An Wass Bad if you eat da
Gen 2.10: Had one riva dat come up inside Eden an give watta fo all da trees inside
Gen 2.10: come up inside Eden an give watta fo all da trees inside dat place.
Gen 2.14: One nodda river get da name Tigris, da one dat go by Assyria on da east side.)
Gen 2.17: Ony one tree -- da Tree Dat Get Fruits Dat Can Make You Know Wass Good An Wass Bad, no
Gen 2.17: Ony one tree -- da Tree Dat Get Fruits Dat Can Make You Know Wass Good An Wass Bad, no eat da fruit
Gen 2.17: Make You Know Wass Good An Wass Bad, no eat da fruit from dat.
Gen 2.17: Cuz wen you eat dat fruit, den you goin get cut off from me, an you goin mahke
Gen 2.18: I goin make somebody fo him, jalike him but diffren, dat goin kokua him.
Gen 2.19: Eryting dat stay alive, da name dat da guy give um, dass da name dey
Gen 2.19: Eryting dat stay alive, da name dat da guy give um, dass da name dey goin get.
Gen 2.20: So da guy give name to all da kine animals dat live wit peopo, an all da kine birds in da sky, an all da
Gen 2.20: But still yet, da guy neva find one a dem dat stay jalike him but diffren, fo kokua him.
Gen 2.25: guy an da wahine was naked, but dey neva have shame from dat.”
Gen 3.1: Dat time, from all da wild animals dat da God Yahweh wen make,
Gen 3.1: Dat time, from all da wild animals dat da God Yahweh wen make, da snake was da mos smart an
Gen 3.1: Fo real, God wen tell you guys, dat from all da trees ova hea inside dis place, get trees dat
Gen 3.1: dat from all da trees ova hea inside dis place, get trees dat you no can eat da fruits from dem, o wat?
Gen 3.2: Da wahine tell da snake, “Nah, he neva say dat.
Gen 3.3: Ony get da one tree ova dea inside da middo, dat God wen tell us, ‘No even eat um, an no touch um!
Gen 3.4: You guys no goin mahke from dat!’-”
Gen 3.5: But God ony saying dat, cuz he know, da same time you guys go eat da fruit from
Gen 3.5: cuz he know, da same time you guys go eat da fruit from dat tree, jalike yoa eyes goin come open an you goin undastan
Gen 3.6: She tinking, “Oh, dat tree, shaka kine!
Gen 3.7: Dey know dat dey naked, an dey go get plenny fig leaf an sew um togedda
Gen 3.8: Dat day, wen da sun going down an da wind start fo blow, da
Gen 3.11: God tell um, “Who wen tell you dat you stay naked?
Gen 3.12: Her wen give me some fruit from dat tree an I wen eat um.
Gen 3.14: Cuz you wen do dat, I goin make bad ting come to you.
Gen 3.14: No mo odda animal dat I goin make bad ting come to dem, Da way goin come to you!
Gen 3.17: You eat da fruit from dat tree, no matta I wen tell you befo time, no eat.
Gen 3.18: Still yet, you goin eat da kine food dat grow inside da fields.
Gen 3.20: Dat sound kinda like “Life,” Hebrew language, an she da firs
Gen 3.20: Hebrew language, an she da firs mudda fo all da peopo dat eva live.”
Gen 3.22: So now, no good we let um go take da fruits from Da Tree Dat Make You Live Foeva, an eat um.
Gen 3.22: Cuz if dey do dat, dey goin live foeva, az why!
Gen 3.23: God make dem go work da same groun dat he wen make um outa, firs time.”
Gen 3.24: Afta dat, God neva let dem go back inside again.
Gen 3.24: He put spesho watcha tings dat stay alive ova dea on da east side a da place he wen
Gen 3.24: He put one sword dea too, wit fire dat come out, an dat move all aroun so nobody goin go nea da
Gen 3.24: He put one sword dea too, wit fire dat come out, an dat move all aroun so nobody goin go nea da Tree Dat Make You
Gen 3.24: out, an dat move all aroun so nobody goin go nea da Tree Dat Make You Live Foeva.
Gen 4.3: Had one time, Cain wen cut some a da tings dat grow from da land wen was ready, an he wen take um fo make
Gen 4.4: Same ting Abel, he wen take some a da firs bebe sheeps dat wen born from his sheeps.
Gen 4.4: bebe sheeps and cut out da bestes part a da meat, fo make dat his present fo show respeck fo Yahweh.
Gen 4.9: Afta dat, Yahweh wen aks Cain, “Wea yoa brudda Abel?”
Gen 4.11: Dat groun, jalike da mout open fo soak up da blood from yoa
Gen 4.14: jus go one place inside dis world to anodda, an anybody dat meet me, bumbye dey like kill me!
head: Da Peopo Dat Come From Cain
Gen 4.20: All da guys dat live inside tents an take care cows an sheeps lidat, dey
Gen 4.21: All da guys dat play da small kine harp an da flute, dey jalike Jubal dea
Gen 4.23: Had one guy dat go bus me up.
Gen 4.24: Yahweh wen tell, anybody dat kill Cain, Yahweh goin kill seven a dea guys fo pay back,
Gen 4.25: She wen born one boy, an she give um da name Seth, dat sound kinda like “give,” dea language, cuz she tell, “God
Gen 4.26: Afta dat, had one nodda boy dat wen born fo Seth.
Gen 4.26: Afta dat, had one nodda boy dat wen born fo Seth.
Gen 4.26: Dat was da time wen da peopo firs start fo aks Yahweh fo help
Gen 5.1: Dis da genealogy, da peopo dat wen come from Adam.
Gen 5.2: Da day God wen make dem, he give um da name “Adam,” dat mean, “Peopo,” dea language.
Gen 5.3: Adam, afta he live 130 year, he get one boy dat jalike Adam, jalike da boy one picha dat look same same.
Gen 5.3: he get one boy dat jalike Adam, jalike da boy one picha dat look same same.
Gen 5.29: (Dat name “Noah,” you know, sound kinda like how da Hebrew
Gen 6.1: Afta dat, wen start fo get plenny peopo inside da world, an dey get
Gen 6.2: Had guys jalike gods dat wen check out da daughtas dat born to da peopo.
Gen 6.2: Had guys jalike gods dat wen check out da daughtas dat born to da peopo.
Gen 6.2: Dey see dat da wahines was good looking, an dey pick da ones dey like
Gen 6.4: Had big strong kine peopo too inside da world dat time.
Gen 6.4: Den, afta dat time, da guys dat jalike gods an da daughtas dat born to
Gen 6.4: Den, afta dat time, da guys dat jalike gods an da daughtas dat born to da peopo wen come
Gen 6.4: Den, afta dat time, da guys dat jalike gods an da daughtas dat born to da peopo wen come togedda an get kids.”
Gen 6.4: Dea kids was da awesome guys dat come from dem, an erybody know da stories bout dem.
Gen 6.6: He stay sore inside cuz a dat.
Gen 6.7: I goin wipe out all da animals too, an da small kine tings dat crawl, an da birds dat fly inside da sky, cuz bodda me dat
Gen 6.7: animals too, an da small kine tings dat crawl, an da birds dat fly inside da sky, cuz bodda me dat I wen make um.
Gen 6.7: dat crawl, an da birds dat fly inside da sky, cuz bodda me dat I wen make um.
Gen 6.8: Yahweh wen see dat Noah live da way Yahweh like.”
Gen 6.9: Noah was one guy dat do da right ting erytime.
Gen 6.9: From all da peopo dat live dat same time, nobody can poin finga Noah.
Gen 6.9: From all da peopo dat live dat same time, nobody can poin finga Noah.
Gen 6.11: Dat time, da way God see um, all da peopo wen come poho
Gen 6.12: God wen see dat erybody inside da world make demself come poho.
Gen 6.17: Dass how I goin wipe out eryting dat stay alive and breave unda da sky.
Gen 6.17: Eryting dat stay alive on top da groun goin mahke.
Gen 6.19: two animals, boy kine an girl kine, from ery kine animal dat get inside da world.
Gen 6.20: From ery kine bird, an ery kine animal dat live wit peopo, an ery kine ting dat crawl on top da
Gen 6.20: an ery kine animal dat live wit peopo, an ery kine ting dat crawl on top da groun, two a dem goin come by you, fo you
Gen 6.21: Dis wat you gotta do: Go get togedda ery kine ting dat you an da animals eat, an put um inside da boat.
Gen 6.22: So, Noah wen do eryting dat God wen tell um fo do.
Gen 7.1: Cuz from all da peopo dat stay alive, you da ony guy I see dat do da right ting
Gen 7.1: Cuz from all da peopo dat stay alive, you da ony guy I see dat do da right ting erytime.
Gen 7.2: Da ones dat da right kine fo make sacrifice an fo eat, fo ery kine,
Gen 7.2: Da odda animals dat not da right kine fo make sacrifice an fo eat, fo ery kine
Gen 7.3: Same ting fo da birds dat fly inside da sky.
Gen 7.4: You gotta do dat, cuz afta seven days, I goin make da rain come down hard
Gen 7.4: Dass how I goin wipe out eryting dat stay alive from dis world, dat I wen make.
Gen 7.4: how I goin wipe out eryting dat stay alive from dis world, dat I wen make.
Gen 7.6: Dat time, Noah was 600 year old.”
Gen 7.8: Da animals dat da right kine fo make sacrifice, an da odda animals, an da
Gen 7.8: sacrifice, an da odda animals, an da birds, an eryting dat crawl on top da groun, had two a dem, boy kine and girl
Gen 7.9: on top da groun, had two a dem, boy kine and girl kine, dat wen go by Noah fo go inside da big boat, jalike God wen
Gen 7.11: six hundred year an two month an seventeen day old, da day dat wen happen.
Gen 7.11: Dass wen Da watta dat run undaneat da wild ocean wen bus loose, An da big watta
Gen 7.12: Dat time, day time an nite time, fo forty days da rain wen
Gen 7.13: Dat was da same day dat Noah, an Noah boys Shem an Ham an
Gen 7.13: Dat was da same day dat Noah, an Noah boys Shem an Ham an Jafet, wen go inside da
Gen 7.13: go inside da big boat, plus Noah wife an da three wahines dat married to his boys.
Gen 7.14: an ery kine wild animal, an ery kine animal big an small dat live wit peopo, an all kine tings dat crawl on top da
Gen 7.14: animal big an small dat live wit peopo, an all kine tings dat crawl on top da groun, an ery kine bird, eryting dat get
Gen 7.14: tings dat crawl on top da groun, an ery kine bird, eryting dat get wing, ery kine ting dat need air fo live, had two a
Gen 7.15: an ery kine bird, eryting dat get wing, ery kine ting dat need air fo live, had two a dem dea.
Gen 7.16: Da ones dat go inside, had da boy kine an da girl kine fo ery kine
Gen 7.16: inside, had da boy kine an da girl kine fo ery kine ting dat stay alive, jalike God wen tell Noah fo get.
Gen 7.17: Dat big watta from da sky wen stay on top da groun forty day.
Gen 7.19: Had so plenny watta on top da groun, dat even wen cova all da big mountains dat get unda da sky.
Gen 7.19: on top da groun, dat even wen cova all da big mountains dat get unda da sky.
Gen 7.21: Eryting dat wen move on top da groun wen mahke -- da birds, an da
Gen 7.21: move on top da groun wen mahke -- da birds, an da animals dat live wit peopo, an da wild animals, an da small kine tings
Gen 7.21: live wit peopo, an da wild animals, an da small kine tings dat crawl all ova da groun, an all da peopo.
Gen 7.22: Eryting dat need air fo live, eryting dat live on top da dry land, dey
Gen 7.22: Eryting dat need air fo live, eryting dat live on top da dry land, dey all mahke.
Gen 7.23: Afta, neva have notting dat live on top da groun, neva have peopo, o animals dat live
Gen 7.23: dat live on top da groun, neva have peopo, o animals dat live wit peopo, o tings dat crawl on top da groun, o birds
Gen 7.23: neva have peopo, o animals dat live wit peopo, o tings dat crawl on top da groun, o birds dat fly inside da sky.
Gen 7.23: live wit peopo, o tings dat crawl on top da groun, o birds dat fly inside da sky.
Gen 7.23: Noah, he da ony guy dat stay alive, him an da odda peopo dat stay wit him inside
Gen 7.23: Noah, he da ony guy dat stay alive, him an da odda peopo dat stay wit him inside da big boat.
Gen 8.1: All dat time, God neva foget bout Noah an all da wild animals an
Gen 8.1: foget bout Noah an all da wild animals an da farm animals dat was inside da big boat wit him.
Gen 8.2: da wild ocean come pau, an same ting wit da big watta dat come down from inside da sky.
Gen 8.3: Afta bout five month, da watta dat stay on top da groun wen go down litto bit.
Gen 8.4: month afta da watta come up, day numba seventeen inside dat month, da big boat wen come down on top one mountain
Gen 8.6: forty days afta da big boat wen come down on top da groun, dat Noah wen open da window he wen make an let go one black
Gen 8.7: Dat bird go out an fly aroun one side an da odda side an come
Gen 8.8: Afta dat, Noah wen let go one dove, fo find out if da watta stay
Gen 8.11: Inside da mout, get one new olive tree leaf dat da dove wen pull off one tree!
Gen 8.11: Az how Noah know dat da watta wen go down fo real kine from on top da groun.
Gen 8.12: Dat time, da dove neva come back by Noah.
Gen 8.13: Noah 601 year old, dat time.
Gen 8.13: firs day inside da month, Noah wen go take off da canvas dat cova da open space aroun da top a da boat, an he see dat
Gen 8.13: dat cova da open space aroun da top a da boat, an he see dat da groun stay coming dry awready.
Gen 8.15: Dat time, God wen tell Noah, “Kay den.
Gen 8.17: Bring outside all da diffren kine animals dat stay wit you -- da birds, an da animals, an tings dat
Gen 8.17: dat stay wit you -- da birds, an da animals, an tings dat crawl on top da groun, so dey can all get plenny kids an
Gen 8.19: ohanas wen go outside da big boat, ery animal an eryting dat crawl on top da groun, an ery bird.”
Gen 8.20: Dat time, Noah wen pile up stone fo make one altar fo da God
Gen 8.21: But I no goin wipe out eryting dat stay alive again, da way I wen do dis time.
Gen 9.2: da world, an all da birds inside da sky, an all da tings dat crawl on top da groun, an all da fishes inside da watta --
Gen 9.3: All da animals dat stay alive, goin be food fo you guys.
Gen 9.4: “Ony one ting -- I no like you guys eat meat dat still yet get da blood inside, cuz dass wat make da animal
Gen 9.5: An fo you guys too, anybody dat go make you guys bleed an mahke, eh!
Gen 9.5: Even one animal dat kill one guy o one wahine, I goin make dat animal bleed an
Gen 9.5: Even one animal dat kill one guy o one wahine, I goin make dat animal bleed an mahke too.
Gen 9.5: An anybody dat go kill one guy o one wahine, I da Judge, an I goin take
Gen 9.9: Dis da deal I making fo you guys, an fo da peopo dat goin come from you guys bumbye, an fo all da animals dat
Gen 9.10: dat goin come from you guys bumbye, an fo all da animals dat stay by you guys -- I mean, da birds, an da farm animals,
Gen 9.10: birds, an da farm animals, an all da wild animals, eryting dat wen come outa da big boat wit you guys, all da animals dat
Gen 9.10: dat wen come outa da big boat wit you guys, all da animals dat stay alive now on top da groun.
Gen 9.11: Dis da deal dat I making fo you guys.
Gen 9.11: I make dis promise: no way eryting dat stay alive goin get wipe out again from da big watta.
Gen 9.12: do dis: I give you guys one sign, so you guys no foget dat you get deal wit me.
Gen 9.12: Dat deal, fo me an fo you guys, an fo all da animals dat stay
Gen 9.12: Dat deal, fo me an fo you guys, an fo all da animals dat stay wit you guys.
Gen 9.12: Da sign stay fo now, an stay fo all da peopo dat goin come from you guys afta.
Gen 9.13: Erytime get rainbow, Dat goin be da sign fo make you guys rememba Dat I wen make
Gen 9.13: get rainbow, Dat goin be da sign fo make you guys rememba Dat I wen make dis deal fo da whole world.
Gen 9.15: Den you guys goin know dat I tinking Bout da deal I wen make fo you guys, An fo
Gen 9.15: tinking Bout da deal I wen make fo you guys, An fo eryting dat stay alive.
Gen 9.15: Dass why I no goin send big watta bumbye Dat goin wipe out eryting dat stay alive.
Gen 9.15: I no goin send big watta bumbye Dat goin wipe out eryting dat stay alive.
Gen 9.16: in da cloud, I goin look um, an I goin tink about da deal dat I wen make, dat stay foeva - me, God, I awready get deal
Gen 9.16: goin look um, an I goin tink about da deal dat I wen make, dat stay foeva - me, God, I awready get deal wit all da tings
Gen 9.16: stay foeva - me, God, I awready get deal wit all da tings dat stay alive on top da groun.
Gen 9.17: “Da rainbow, dass da sign fo da deal I wen make fo eryting dat stay alive on top da groun.
Gen 9.18: Dat time, had Shem, an Ham, an Jafet, Noah three boys, dat wen
Gen 9.18: Dat time, had Shem, an Ham, an Jafet, Noah three boys, dat wen come outa da big boat wit him.
Gen 9.19: Dey da three Noah boys, dat erybody no matta wea dey go all ova da whole world, dey
Gen 9.20: An he da firs guy dat eva plant one grape farm.
Gen 9.22: Ham, da one dat get da boy Canaan.
Gen 9.23: Dat way, dey neva see notting.
Gen 9.25: I like dey come jalike slave guys Dat gotta do da kine work dat nobody like even do, Fo dea
Gen 9.25: like dey come jalike slave guys Dat gotta do da kine work dat nobody like even do, Fo dea brudda guys an dea peopo!
Gen 9.26: too: “I like erybody say good tings bout Yahweh, Da God dat my boy Shem pray to!
Gen 9.27: I like God give da Jafet ohana all da land dat dey need!
Gen 10.1: Dis da story bout da ohana peopo dat wen born fo Noah an his boys Shem an Ham an Jafet.
Gen 10.2: Dis da ohana dat come from Jafet: dey was Gomer, Magog, Madai, Javan,
Gen 10.3: Da ohana dat come from Gomer: Ashkenaz, Rifat, an Togarmah.
Gen 10.4: Da ohana dat come from Javan: Elishah, an Tarshish (dass da Spain
Gen 10.5: Some a da Javan ohana peopos, dey da ones dat live nowdays nea da Mediterranean Sea an on top da
Gen 10.6: Dis da ohana dat come from Ham: dey was Cush (dass da Egypt Mauka peopo),
Gen 10.7: Da ohana dat come from Cush: Seba, Havilah, Sabtah, Ra`amah, an
Gen 10.7: Da ohana dat come from Ra`amah: Sheba an Dedan.
Gen 10.8: An had one nodda guy dat wen come from Cush ohana, da guy name Nimrod.
Gen 10.8: Nimrod was da firs guy dat eva live in da world dat dey wen call one “tough man.
Gen 10.8: Nimrod was da firs guy dat eva live in da world dat dey wen call one “tough man.
Gen 10.9: Da guys dat good fo hunt, da peopo still yet like talk bout um lidis:
Gen 10.16: Had da Jebus peopo dat wen come from Canaan too, an da Amor peopo, da Girgash
Gen 10.19: Lata, da diffren ohanas dat wen come from Canaan, dey wen go live all ova da place).
Gen 10.20: Dass all da diffren peopos dat wen come from Ham - da diffren ohanas an language, ery
Gen 10.21: Shem, da one dat was Jafet older brudda, he wen get boys too.
Gen 10.21: So all da diffren peopos dat come from Eber, Shem dea ancesta too, cuz Eber wen come
Gen 10.22: Dis da peopos dat wen come from Shem: Elam, Asshur, Arpakshad, anodda Lud
Gen 10.23: Da ones dat come from Aram: Uz, Hul, Geter, an Mash.
Gen 10.25: older boy, dey wen give um da name Peleg (cuz was da time dat dey make watta ditch all ova, you know, an "Peleg," az da
Gen 10.32: Dis all da diffren ohanas dat come from Noah.
Gen 11.2: Dat time, had plenny peopo dat no like stay da same place long
Gen 11.2: Dat time, had plenny peopo dat no like stay da same place long time, dey like move house
Gen 11.3: dea, dey use brick cuz no mo rock, an dey ony get da tar dat come outa da groun fo make da brick stuck togedda, cuz no
Gen 11.4: We make one big towa dea dat go up inside da sky wea God stay!
Gen 11.4: If we do dat, den we goin get big name, an all us guys goin stay hea
Gen 11.5: wen go down by dea town fo look, an fo check out da towa dat da peopo build.
Gen 11.7: Den no goin get nobody dat undastan each odda language.
Gen 11.9: An dass how come nowdays dey call dat place Babylon, cuz was dea dat Yahweh wen mess up dea
Gen 11.9: how come nowdays dey call dat place Babylon, cuz was dea dat Yahweh wen mess up dea language.”
Gen 11.9: Dat make all da diffren peopos hea inside da world talk
head: Da Story Bout Da Peopos Dat Come From Shem
Gen 11.10: Now, dis da story bout da diffren ohanas dat come from Shem.
Gen 11.10: Afta da big watta, two year afta dat, Shem was hundred year old.
Gen 11.27: Now dis da story bout da ohana dat come from Terah.
Gen 11.29: wahine name Milkah, da daughta a his brudda Haran, da guy dat wen mahke awready.
Gen 11.31: Den Terah wen talk to his boy Abram an his grankid Lot dat was Haran boy, an his daughta in law Sarai, da one dat wen
Gen 11.31: Lot dat was Haran boy, an his daughta in law Sarai, da one dat wen marry his boy Abram.
Gen 12.2: Da peopo dat goin come from you, Bumbye I goin make dem come one big,
Gen 12.3: Da peopo dat tell, ‘Eh Abram, I like God fo do good tings fo you!
Gen 12.3: Da peopo dat tell, ‘Eh Abram, I like God fo do bad tings to you!’
Gen 12.4: Dat time, Abram was 75 year old.’-”
Gen 12.5: big stack stuffs dey wen get Haran side, an all da peopo dat wen work fo dem dea too.
Gen 12.6: Da Canaan peopo dat live ova dea awready stay go Moreh, fo find out wat dea
Gen 12.7: He tell um: “Dis land ova hea, I goin give um to da peopo dat goin come from you bumbye.
Gen 12.7: altar an make sacrifice, cuz Yahweh wen let Abram see him, dat place.
Gen 12.10: Dat time, da peopo inside da Canaan land, neva have notting fo
Gen 12.12: dis: Da Egypt guys, dey goin look you, an dey goin say, ‘Dat wahine, she dis guy wife,’ an dey goin go kill me an let
Gen 12.13: Mo betta you tell peopo dat you my sista, so den dey goin make nice to me if dey like
Gen 12.14: Abram dem get ova dea Egypt side, da Egypt peopo wen see dat Sarai one real good looking wahine.
Gen 12.15: Da govmen guys dat work fo da Pharaoh (dass wat da Egypt peopo call dea king
Gen 13.2: Dat time, wen he wen go outa Egypt, he go da Negev side, him
Gen 13.7: Da guys dat take care da cows fo Abram an da guys dat take care da
Gen 13.7: Da guys dat take care da cows fo Abram an da guys dat take care da cows fo Lot wen start fo make argue.
Gen 13.7: An had da Canaan peopo an da Periz peopo inside dat land, same time too.
Gen 13.8: An no need da guys dat take care my cows an da guys dat take care yoa cows make
Gen 13.8: An no need da guys dat take care my cows an da guys dat take care yoa cows make argue.
Gen 13.10: He see dat get plenny watta ditch dat side.”
Gen 13.10: He see dat get plenny watta ditch dat side.”
Gen 13.10: Ova dea nea Zo`ar, look jalike da place wit trees dat Yahweh wen plant befo time, an jalike da Egypt land.
Gen 13.13: Dey erytime do bad kine stuff dat Yahweh say dey betta not do.
Gen 13.15: Cuz all da land dat you see, I goin give um to you an to da peopo dat goin
Gen 13.15: da land dat you see, I goin give um to you an to da peopo dat goin come from you bumbye.
Gen 13.16: Da peopo dat goin come from you, I goin give you so plenny, dat dey
Gen 13.16: peopo dat goin come from you, I goin give you so plenny, dat dey goin be all ova da place, jalike da dirt stay all ova
Gen 13.16: Same ting, goin get so plenny peopo dat goin come from you, no can count um.
Gen 14.4: Dat time, had one king guy name King Kedorla`omer from Elam
Gen 14.4: had one king guy name King Kedorla`omer from Elam town dat wen take ova plenny odda towns all ova da place.
Gen 14.4: Babylon wen stay go togedda fo give hard time to da peopo dat live aroun da valley wea Lot stay live.
Gen 14.4: Da peopo dat side get five king guys fo dea big towns.
Gen 14.4: All dat time, da king guys from Babylon side make da king guys
Gen 14.5: da nex year, numba 14, Kedorla`omer an da three king guys dat stay tight wit him, dey all wen go ova dea wit dea army
Gen 14.5: go ova dea wit dea army guys fo make war wit da Sodom guys dat no like pay notting to dem.
Gen 14.7: Same ting fo da Amor peopo dat stay Hazazon Tamar side.
Gen 14.8: Wen da Sodom guys find out dat da Babylon guys coming afta dem, da king guys from Sodom
Gen 14.10: Had some a da Sodom an Gomorrah guys dat fall down inside da pukas wea da tar come out, an dey
Gen 14.11: from Babylon an dea army guys wen go take all da stuffs dat get inside Sodom an Gomorrah, an all dea food, an dey go.
Gen 14.12: Lot, Abram nephew guy, who dat time stay Sodom side, dey wen take him an all his stuffs
Gen 14.13: Had one a da Sodom army guys dat wen run away from da place dey fighting.
Gen 14.13: Dat time, Abram live nea da big trees wea Mamre, da Amor guy,
Gen 14.14: Abram wen find out dat da Babylon army guys wen grab his nephew Lot an make um
Gen 14.14: Had 318 odda guys dea dat work fo Abram cuz dey wen born inside his ohana, an Abram
Gen 14.16: an da wahines, an da odda peopo, an all da odda tings dat da Babylon guys wen rip off from da odda peopo.
Gen 14.18: King Melkizedek, dat was da king fo Salem town, he was one pries fo da God Dass
Gen 14.19: Cuz you da One dat wen make da sky an da world.
Gen 14.20: He da One dat wen hand ova to you da guys dat wen give you hard time.
Gen 14.20: He da One dat wen hand ova to you da guys dat wen give you hard time.
Gen 14.21: (He like peopo tink dat he da one dat make Abram come rich, az why he talk lidat.
Gen 14.21: (He like peopo tink dat he da one dat make Abram come rich, az why he talk lidat.
Gen 14.22: da God Dass Mo Importan Den All Da Odda Gods, da One dat wen make da sky an da world.)
Gen 14.23: dat wen make Abram come one rich guy.
Gen 14.24: Notting for me, ony da food dat my young guys wen eat awready, an da share fo da odda guys
Gen 14.24: my young guys wen eat awready, an da share fo da odda guys dat wen go wit me -- dass Aner an Eshcol an Mamre.
Gen 15.2: Cuz bumbye wen I goin mahke, I no mo kids, an da ony one dat goin get my stuffs goin be one a da worka guys, born fo
Gen 15.3: Dass why all my stuffs goin be fo one guy dat not my boy.
Gen 15.3: He ony one guy dat wen born fo work inside my house!
Gen 15.4: Dis da ting dat Yahweh wen tell Abram: “No way!
Gen 15.4: Dat guy, he no goin be da one dat goin get yoa stuffs afta you
Gen 15.4: Dat guy, he no goin be da one dat goin get yoa stuffs afta you mahke.”
Gen 15.4: Cuz you goin get one boy, dat goin come from yoa own body.
Gen 15.7: He tell, “Me, I Yahweh, da One dat wen take you outa Ur town, Babylon side.”
Gen 15.13: Yahweh tell Abram, “I like you know dis fo shua: Da peopo dat goin come from you, dey goin go live inside one nodda land
Gen 15.13: goin come from you, dey goin go live inside one nodda land dat not dea own land.
Gen 15.14: But I goin punish da peopo dat make um come slaves, an den yoa peopo goin go outa dat
Gen 15.14: dat make um come slaves, an den yoa peopo goin go outa dat land wit plenny stuffs.
Gen 15.15: But you, befo all dat happen, you goin mahke an bury awready wen you real old.
Gen 15.15: You goin go wea yoa ancesta guys stay dat wen mahke awready, an all dis no goin bodda you.
Gen 15.16: Goin be yoa great-great grandkids dat goin come back ova hea dis land.
Gen 15.16: da Amor peopos ova hea goin do so plenny bad kine stuff, dat goin be time fo punish dem.
Gen 15.17: Had jalike one pot wit fire inside an smoke dat come out, an one torch dat burn.
Gen 15.17: pot wit fire inside an smoke dat come out, an one torch dat burn.
Gen 15.17: An Abram see dat fire going in da middo a da pieces from da cut up
Gen 15.18: river dey call Eufrates -- all dis, I give um to da peopo dat goin come from you!
Gen 16.2: Maybe dat way I get one boy from her, an start one ohana fo you.
Gen 16.5: God Yahweh Up Dea Inside Da Sky, he da judge, an he know dat you da one wen mess up, not me!
Gen 16.6: From dat time, Sarai wen make any kine to Hagar, an Hagar run away
Gen 16.7: Had one angel messenja guy, dat was Yahweh, an he find her dea by one puka wea get watta
Gen 16.7: wea get watta inside, in one place wea you can see da road dat go Shur side.
Gen 16.8: You Hagar, da slave dat work fo Sarai.
Gen 16.8: Hagar tell um, “I running away from Sarai, da lady dat I work fo.
Gen 16.10: Da peopo dat goin come from you, too plenny fo count.”
Gen 16.12: Dat boy goin be one outsida guy, Jalike da wild donkey.
Gen 16.13: She tell: “You, I goin call you Da God Dat See Eryting, now.”
Gen 16.14: Dat puka wea da watta come out, nowdays dey call um Be`er
Gen 16.14: dey call um Be`er Lahai Ro`i, cuz a wat Hagar wen say dat time.
Gen 16.14: Dat mean “Da Puka Wea Da God Dass Alive Wen See Me,” Hebrew
Gen 16.16: Abram 86 year old awready, dat time Hagar wen born Ishmael fo Abram.
Gen 17.1: He tell um, “Me, I da God Dat Get All Da Powa.
Gen 17.1: So, live da way I tell you, an no do notting dat goin make shame.
Gen 17.2: I wen make one deal fo me an you, an I goin make dat happen fo shua.
Gen 17.5: From now, yoa name no goin be Abram no moa, dat mean ‘Importan Fadda’.
Gen 17.5: Yoa name goin be Abraham, dat mean ‘Fadda Fo Plenny Peopos’.
Gen 17.6: diffren kine peopos, so you goin be jalike one tree dat get plenny fruits.
Gen 17.6: Even goin get king guys dat goin come from you too!
Gen 17.7: I goin be da God fo you, an fo all da peopo dat goin come from you bumbye, even afta you mahke.
Gen 17.8: But I goin give all dis land to you an da peopo dat goin come from you, foeva.
Gen 17.9: You an all da peopo dat goin come from you, all you guys gotta stick wit da deal
Gen 17.10: Hea's da deal I making, wat you an da peopo dat goin come from you gotta do.
Gen 17.11: Da cut skin mark, dat goin be da sign fo da deal dat me an you get.
Gen 17.11: Da cut skin mark, dat goin be da sign fo da deal dat me an you get.
Gen 17.12: mudda guys wen born fo yoa ohana, o you buy slave peopo dat not from yoa ohana, gotta cut skin dem too.
Gen 17.13: All you guys gotta get da mark fo dat on top yoa bodies, an dass how you guys goin show dat da
Gen 17.13: fo dat on top yoa bodies, an dass how you guys goin show dat da deal I make wit you guys fo be my peopo, goin stay
Gen 17.14: If get one guy by you dat neva cut skin, an no like cut skin, gotta throw da guy
Gen 17.14: no like cut skin, gotta throw da guy outa yoa ohana, cuz dat kine guy goin mess up da deal you guys get wit me.
Gen 17.15: Her name goin be Sarah, dat mean ‘princess’.
Gen 17.16: Goin get king guys fo diffren peopos dat goin come from her too!
Gen 17.19: Her, dat goin born one boy fo you.
Gen 17.19: You goin give him da name Isaac (dat mean, ‘he laugh’).
Gen 17.19: I goin make da same deal fo him dat I get wit you, him an da peopo dat goin come from him,
Gen 17.19: da same deal fo him dat I get wit you, him an da peopo dat goin come from him, foeva.
Gen 17.23: Dat same day, Abraham tell his boy Ishmael, an all da slave
Gen 17.23: da slave guys fo his ohana, da ones he wen buy an da ones dat wen born dea, fo come togedda.”
Gen 17.27: ting fo all da slave guys fo da Abraham ohana, da ones dat wen born fo his ohana, an da ones dat he wen buy from
Gen 17.27: ohana, da ones dat wen born fo his ohana, an da ones dat he wen buy from peopo from odda place.
Gen 18.7: He pick one young cow wit good meat, an tell one young guy dat work fo him fo go kill da cow quick an fix da meat nice.”
Gen 18.14: You tink get stuff dat so hard, Yahweh no can do um, o wat?’
Gen 18.18: Cuz da peopo dat goin come from Abraham, dey goin come one importan peopo
Gen 18.19: Dass how I know he goin tell his kids, an da peopo dat work fo him, an da peopo dat goin come from dem, dat dey
Gen 18.19: tell his kids, an da peopo dat work fo him, an da peopo dat goin come from dem, dat dey all gotta live da way I tell
Gen 18.19: peopo dat work fo him, an da peopo dat goin come from dem, dat dey all gotta live da way I tell um.’
Gen 18.19: Dass how I goin make come fo Abraham da tings dat I wen tell him goin come.
Gen 18.21: If not so bad, I goin find out dat too.
Gen 18.23: You goin wipe out da peopo dat stay doing da right ting, togedda wit da peopo dat stay
Gen 18.23: peopo dat stay doing da right ting, togedda wit da peopo dat stay doing bad kine stuff, same time, o wat?
Gen 18.24: Suppose get fifty peopo inside da town dat stay do da right ting.
Gen 18.24: You still yet goin wipe out all da peopo from dat place?
Gen 18.25: No can be, dat you goin wipe um all out, da way you wen say!
Gen 18.25: If you kill da peopo dat do da right ting, same time you kill da bad peopo, den dat
Gen 18.25: dat do da right ting, same time you kill da bad peopo, den dat mean you tink dey not diffren, da peopo dat do da right
Gen 18.25: bad peopo, den dat mean you tink dey not diffren, da peopo dat do da right ting an da bad peopo!
Gen 18.26: Yahweh tell, “If get fifty peopo inside Sodom town dat stay do da right ting, I goin let go all da peopo from dat
Gen 18.26: dat stay do da right ting, I goin let go all da peopo from dat place, cuz a dem.
Gen 18.28: Suppose no mo da fifty peopo dat do da right ting.
Gen 18.28: Yahweh tell um, “If I find forty-five peopo dea dat stay do da right ting, I no goin wipe out da town.
Gen 18.30: aks you dis: suppose you can find thirty peopo ova dea dat do da right ting?
Gen 19.1: Da two angel messenja guys dat was wit Yahweh, Abraham place, dey wen get to Sodom sunset
Gen 19.5: Wea da guys dat wen come yoa house tonite?
Gen 19.8: I get two daughtas dat neva sleep wit any guy yet.
Gen 19.11: da angel guys zap all da guys outside da house, da guys dat not importan an da guys dat important.
Gen 19.11: guys outside da house, da guys dat not importan an da guys dat important.
Gen 19.13: Get so plenny peopo dat stay yell to Yahweh fo help um, cuz da peopo hea so bad.
Gen 19.14: So Lot wen go talk to da guys dat goin come his son in law guys wen dey marry his daughtas.
Gen 19.14: But da guys dat like marry his daughtas, dey tink he making joke, so dey
Gen 19.15: Take yoa wife, an yoa two daughtas dat stay hea wit you!
Gen 19.15: away wit dem wen he wipe out da town fo da tings dey do dat need punish!
Gen 19.20: Look ova dea, dat small town!
Gen 19.20: Az ony small place, so let me run to dat place, so I goin stay alive!
Gen 19.21: I no goin bus up dat small town you talking about.
Gen 19.22: (Dass how dat small town get da name, Zo`ar, dat mean “not importan.
Gen 19.22: (Dass how dat small town get da name, Zo`ar, dat mean “not importan.
Gen 19.25: inside dose towns, eryting aroun da towns, all da peopo dat live inside da towns, all da stuff dat grow on top da
Gen 19.25: towns, all da peopo dat live inside da towns, all da stuff dat grow on top da groun, eryting.
Gen 19.27: Dat morning, Abraham wen get up early an go to da place wea
Gen 19.32: Dat way, him an us goin get kids an make our ohana stay alive.
Gen 19.33: Dat same nite, dey give dea fadda plenny wine fo drink.
Gen 19.34: Dat way him an us goin get kids an make our ohana stay alive.
Gen 19.35: Dat nite, same ting, dey wen give dea fadda plenny wine.
Gen 19.37: she wen born one boy, an she give um da name Mo`ab, dat mean, “From Fadda.
Gen 19.37: He da ancesta guy fo da Moab peopo dat get nowdays.
Gen 19.38: She wen born one boy, an she give um da name Ben-`Ammi, dat mean, “Boy From My Ohana.
Gen 19.38: He da ancesta guy fo da Ammon peopo dat get nowdays.
Gen 20.1: Afta dat, he go Gerar town fo live short time.
Gen 20.3: You mahke awready, cuz you wen take dat wahine Sarah, an she get husband awready.
Gen 20.6: God tell Abimelek, “I know, no can poin finga you fo dat, cuz inside, you neva like do notting bad.
Gen 20.8: Da nex morning, Abimelek get up early an tell all da guys dat work fo him fo come by him.
Gen 20.8: He tell um eryting dat wen happen.”
Gen 20.10: dat make you make lidat to me.
Gen 20.11: tell, “I ony was tinking lidis: No mo nobody dis place dat get respeck fo God.
Gen 20.13: Ery place we go, tell da peopo dat I yoa brudda guy.
Gen 20.14: Cuz a dat, Abimelek, he bring togedda plenny sheeps an cows an slave
Gen 20.16: I do dat so erybody know you neva do notting wrong, an from now
Gen 21.2: Az jalike da God Yahweh wen tell Abraham befo time, dat he goin give um one boy.
Gen 21.3: Abraham, he give da name Isaac to da new bebe, da boy dat Sarah wen born fo him.
Gen 21.3: (Dat name mean “Laugh.
Gen 21.6: Erybody dat find out bout dis goin feel good an laugh jalike me!
Gen 21.9: Dat time, Sarah wen see Ishmael, da boy dat Hagar da wahine
Gen 21.9: Dat time, Sarah wen see Ishmael, da boy dat Hagar da wahine from Egypt wen born fo Abraham.
Gen 21.10: Sarah tell Abraham, “You gotta throw out dat slave wahine an her boy!
Gen 21.10: No way dat slave wahine's boy goin get some a yoa stuffs afta you
Gen 21.12: Cuz bumbye, wen dey talk bout da peopo dat come from you, dey mean da peopo dat goin come from Isaac,
Gen 21.12: talk bout da peopo dat come from you, dey mean da peopo dat goin come from Isaac, not from Ishmael.
Gen 21.18: Cuz da peopo dat goin come from him, I goin make dem come one important
Gen 21.19: An den, God let Hagar see dat get one puka wit watta inside.
Gen 21.20: From dat time, an wen Ishmael come big, God help him plenny.
Gen 21.23: Promise dat you no goin bulai me o trick me, an same ting fo all my
Gen 21.23: o trick me, an same ting fo all my ohana peopo an erybody dat goin come from me bumbye.
Gen 21.23: Promise dat wateva you do wit me an wit da land wea you making house,
Gen 21.25: But lata, Abraham gotta go talk wit Abimelek, cuz had guys dat work fo Abimelek who wen take ova one puka fo watta dat
Gen 21.25: dat work fo Abimelek who wen take ova one puka fo watta dat Abraham guys wen dig befo time.”
Gen 21.29: Abimelek aks um, “Eh, da seven bebe sheeps, girl kine, dat you wen put ova dea, how come?
Gen 21.30: seven sheeps from me, fo make proof fo me in front erybody dat you know was me dat wen tell my guys fo dig da puka, so
Gen 21.30: fo make proof fo me in front erybody dat you know was me dat wen tell my guys fo dig da puka, so bumbye no goin get mo
Gen 21.31: Dass how come dey call dat place Beer-Sheba, dat mean “Da Seven Sheep Puka,” an same
Gen 21.31: Dass how come dey call dat place Beer-Sheba, dat mean “Da Seven Sheep Puka,” an same time, “Da Puka Wit Da
Gen 21.33: Dat place, he wen tell Yahweh, “Eh!)
Gen 21.33: You, da God Dat Stay Foeva!
Gen 22.2: Take yoa boy on top dat hill, an kill um dea, fo make da kine sacrifice wea you
Gen 22.12: But now, I know fo shua dat you get plenny respeck fo me, yoa God.
Gen 22.13: He see one big sheep, boy kine, dat get da horn stuck inside da bushes an no can get out.”
Gen 22.14: Afta, Abraham give dat place da name Yahweh Yir`eh.
Gen 22.14: Dat mean, “Yahweh Give Wat I Need.
Gen 22.15: Da messenja guy from da sky, dat was Yahweh!”
Gen 22.16: Dass why I no goin make one promise an say dat some odda guy goin make shua I really goin do um.
Gen 22.16: Me, I make dis promise an I da one dat make shua I really goin do wat I say.
Gen 22.17: Da peopo dat goin come from you bumbye, I goin make dem come choke
Gen 22.17: An dey goin take ova da towns wea da peopo dat stay agains dem live.
Gen 22.18: all ova da world, bumbye wen dey tink bout da peopos dat come from you, dey goin say, ‘God do good tings fo us, cuz
Gen 22.18: Dey goin say dat, cuz today, you wen do wat I tell you fo do.
Gen 22.19: Dass da place Abraham wen live, dat time.”
Gen 22.21: Den get Kemu`el, dat get one boy Aram awready.
Gen 22.23: Dass eight boys dat Milkah wen born fo Nahor, an Abraham dea uncle.”
Gen 23.2: He no shame fo show erybody dat he real sore inside.
Gen 23.3: stay, an go ova by da town gate fo talk to da Het peopo dat live dea.
Gen 23.6: Da leada guys fo da Het peopo tell Abraham, “We know dat God wen make you one importan guy hea wit us guys, jalike
Gen 23.6: We like you go take da bestes place dat us guys get fo bury yoa mahke wife.”
Gen 23.7: Den Abraham wen go down fo show respeck to da Het peopo dat was da local peopo ova dea.
Gen 23.10: So he talk to Abraham so all da odda Het peopo from dat town can hear him, all da peopo dat wen come togedda
Gen 23.10: da odda Het peopo from dat town can hear him, all da peopo dat wen come togedda inside da town gate, da place wea da
Gen 23.11: No need fo you buy dat land.
Gen 23.16: -- 400 silva piece, da kine da business peopo use ova dea dat time.”
Gen 23.17: Dass how da land dat Efron get Makpelah side wea you can see Mamre town -- da
Gen 23.18: all da trees dea -- da whole land wen come Abraham's land dat he wen buy.”
Gen 23.18: All da importan Het peopo know dat, cuz dey was dea by da town gate wen dey make da deal.
Gen 24.2: One time, Abraham wen tell da oldes guy dat work fo him fo come.
Gen 24.2: Dat guy, da luna in charge a all Abraham stuffs.
Gen 24.3: you make me one strong promise in front Yahweh, da God dat stay in charge a da sky an da whole world.
Gen 24.3: Promise an swea to God dat you goin find one wahine fo my boy.
Gen 24.7: Was Yahweh, da God dat stay in charge a da sky, dat wen take me outa da place wea
Gen 24.7: Was Yahweh, da God dat stay in charge a da sky, dat wen take me outa da place wea my fadda guy wen live, da
Gen 24.7: He tell me, ‘I goin give dis land to da peopo dat goin come from you.
Gen 24.7: Dass da same God dat goin send his angel messenja guy to da place you goin go,
Gen 24.12: Den da luna guy tell God, “Eh Yahweh, you da God dat my boss Abraham get plenny love an respeck fo.
Gen 24.14: drink up, an I give you watta fo da camels too,’ let dat one be da wahine dat you wen pick fo come da wife fo yoa
Gen 24.14: give you watta fo da camels too,’ let dat one be da wahine dat you wen pick fo come da wife fo yoa guy Isaac.
Gen 24.14: If she do dat, dass how I goin know dat she da one, an dat you stay
Gen 24.14: If she do dat, dass how I goin know dat she da one, an dat you stay stick wit my boss guy Abraham,
Gen 24.14: If she do dat, dass how I goin know dat she da one, an dat you stay stick wit my boss guy Abraham, cuz you an him get
Gen 24.28: run home quick an tell all her mudda ohana peopo da tings dat wen happen.
Gen 24.36: An Abraham tell, dat afta he mahke, his boy goin get all Abraham stuffs.
Gen 24.40: He tell me, dat he goin send one a his angel messenja guys wit you.’
Gen 24.41: Den yoa promise goin be pau bout dis ting I telling you dat you gotta do.
Gen 24.42: I like you make eryting come out okay, fo dis ting dat I come hea fo do!
Gen 24.44: an I go pull up watta fo yoa camels too” -- eh Yahweh, let dat be da wahine dat you wen pick fo come da wife fo my boss
Gen 24.44: fo yoa camels too” -- eh Yahweh, let dat be da wahine dat you wen pick fo come da wife fo my boss boy!
Gen 24.48: I wen tell Yahweh dat he wen do one real good ting fo me, cuz he wen bring me da
Gen 24.50: Den Laban an Bethu`el tell da luna guy, “Was Yahweh dat wen bring you hea awready fo aks fo Rebecca.
Gen 24.54: odda guys wit him, wen eat an drink, an den dey sleep dea dat nite.
Gen 24.59: So, dey wen let dea sista Rebecca go, her an da lady dat work fo her from small bebe time.”
Gen 24.60: We like da people dat goin come from you be strong So wen odda peopo go agains
Gen 24.61: Den Rebecca an da wahines dat work fo her wen go ride on top da camels, an go wit da
Gen 24.62: Dat time, Isaac wen come back by his fadda guy Abraham from
Gen 24.65: She tell da luna guy, “Eh, dat guy ova dea inside da open country, da one dat stay
Gen 24.65: guy, “Eh, dat guy ova dea inside da open country, da one dat stay walking dis way, who him?
Gen 24.65: one piece cloth an hide her face fo show respeck fo da guy dat goin come her husban.”
Gen 25.6: Fo da odda kids dat wen born from Abraham an his odda wifes, Abraham give each
Gen 25.10: da cave Makpelah side, nea to Mamre town, inside da land dat Abraham wen buy from Efron, Zohar boy, da Het guy.
Gen 25.11: Isaac make house nea da puka fo watta dat dey call Be`er Lahai Ro`i, dat mean, “Da Puka Wea Da God
Gen 25.11: house nea da puka fo watta dat dey call Be`er Lahai Ro`i, dat mean, “Da Puka Wea Da God Dass Alive Wen See Me”.
Gen 25.12: He Abraham boy, da one dat Hagar wen born fo Abraham.
Gen 25.12: She da Egypt wahine dat wen work fo Sarah.
Gen 25.13: Da boys dat wen come from Ishmael, dis dea names from da oldes to da
Gen 25.16: an dey all get dea own small place fo live, an da peopo dat live dea afta give dea place da same name jalike da
Gen 25.16: da same name jalike da Ishmael boys, cuz dey da main guys dat dea twelve ohanas come from.
Gen 25.25: Da firs one dat come out get red kine skin an choke plenny hair all ova,
Gen 25.26: Afta dat, da odda brudda come out, holding Esau heel wit his hand.
Gen 25.30: Esau tell Jacob, “Eh brudda, give me some a dat red stuff fo grind, cuz I real hungry.
Gen 25.30: (Dass how come dey wen give Esau da nickname Edom, dat mean “red.
Gen 25.33: Jacob tell, “Swear to God right now dat you give me da right!
Gen 26.3: Cuz you an da peopo dat goin come from you, I goin give all da lands aroun hea to
Gen 26.4: all ova da world, bumbye wen dey tink bout da peopos dat come from you, dey goin say, ‘God do good tings fo us
Gen 26.5: Abraham wen lissen to me an do all da tings I tell um dat he gotta do, an eryting I teach um.
Gen 26.6: Dass how come Isaac stay Gerar side, dat time.
Gen 26.12: Dat year, Isaac plant seeds inside da Gerar land.
Gen 26.12: An from ery bag wheat seeds dat Isaac plant, he get hundred bag wheat!
Gen 26.14: plenny sheeps an goats, plenny cows, an plenny slave peopo dat work fo him.
Gen 26.15: Az da puka dat da guys dat befo time wen work fo Isaac fadda Abraham, wen
Gen 26.15: Az da puka dat da guys dat befo time wen work fo Isaac fadda Abraham, wen dig.
Gen 26.18: tell his guys fo go back an dig da dirt outa da pukas dat da guys dat work fo his fadda Abraham wen dig befo Abraham
Gen 26.18: guys fo go back an dig da dirt outa da pukas dat da guys dat work fo his fadda Abraham wen dig befo Abraham mahke.
Gen 26.18: Isaac give ery puka fo watta da same name dat his fadda Abraham wen give um.
Gen 26.19: Lata, da guys dat work fo Isaac wen dig nea da Gerar Stream, an dey find one
Gen 26.20: But da Gerar guys dat take care da sheeps dat side, dey make argue wit da guys
Gen 26.20: But da Gerar guys dat take care da sheeps dat side, dey make argue wit da guys dat take care da sheeps
Gen 26.20: take care da sheeps dat side, dey make argue wit da guys dat take care da sheeps fo Isaac.
Gen 26.20: Dass why Isaac give dat puka da name Esek, dat mean “argue,” cuz dey wen make
Gen 26.20: Dass why Isaac give dat puka da name Esek, dat mean “argue,” cuz dey wen make argue wit him.
Gen 26.21: an same ting happen -- da Gerar guys make argue bout dat one too.”
Gen 26.21: So Isaac give dat puka da name Sitnah, dat mean “point finga.
Gen 26.21: So Isaac give dat puka da name Sitnah, dat mean “point finga.
Gen 26.22: one mo puka fo watta, an da odda guys neva make argue bout dat one.”
Gen 26.22: So Isaac give dat puka da name Rehovot, dat mean “plenny room,” cuz he say,
Gen 26.22: So Isaac give dat puka da name Rehovot, dat mean “plenny room,” cuz he say, “Dis time, Yahweh wen give
Gen 26.24: Yahweh let Isaac see him, an Yahweh tell um, “Me, I da God dat yoa fadda Abraham wen get love an respeck fo.
Gen 26.24: you bumbye, cuz a da deal I wen make wit Abraham, da guy dat wen work fo me.
Gen 26.25: Dass how come Isaac wen pile up rocks dat place fo make sacrifice on top.
Gen 26.25: Den Isaac put up his tents dat place, an da guys dat work fo him wen start fo dig one
Gen 26.25: Den Isaac put up his tents dat place, an da guys dat work fo him wen start fo dig one puka fo watta.
Gen 26.28: Dey tell, “Now, us guys see dat Yahweh stay wit you fo shua.
Gen 26.29: An now, us guys see dat Yahweh do plenny good kine stuff fo you!
Gen 26.32: Dat same day, some a da guys dat work fo Isaac come by him.
Gen 26.32: Dat same day, some a da guys dat work fo Isaac come by him.
Gen 26.32: Dey tell um, “Eh, you know dat puka us guys start fo dig?
Gen 26.33: Isaac give da puka da name Shivah, dat mean “strong promise.
Gen 26.33: Dass how come dat place get da name Be`er-Sheba, dat mean “Da Puka Wea Dey
Gen 26.33: Dass how come dat place get da name Be`er-Sheba, dat mean “Da Puka Wea Dey Make Promise.”
Gen 27.7: I eat um, I goin tell in front Yahweh, all da good tings dat Yahweh let me aks him fo do fo you bumbye.
Gen 27.8: tell Jacob, “So now, my boy, lissen wat I telling you dat you gotta do.
Gen 27.10: He ony goin do dat dis one time befo he mahke, you know.
Gen 27.14: She wen cook um fancy kine fo make da kine food dat Jacob fadda like.”
Gen 27.15: She take out da mos nices kine clotheses dat he get, an tell her younga boy Jacob fo put um on.
Gen 27.17: Afta dat she give her boy Jacob da fancy kine food and da bread she
Gen 27.23: Dass why az was him dat Isaac wen tell all da good tings dat he like Yahweh fo do
Gen 27.23: Dass why az was him dat Isaac wen tell all da good tings dat he like Yahweh fo do fo his boy bumbye.”
Gen 27.25: da food ova hea by me, an let me eat some a da wild meat dat you wen bring.”
Gen 27.25: Afta, I goin tell all da good tings dat I like Yahweh do fo you bumbye.
Gen 27.27: My boy get good kine smell, Jalike da field outside Dat Yahweh wen make so dey can grow stuff!
Gen 27.29: Da ones dat say dey like bad tings happen to you, God goin make bad
Gen 27.29: Da ones dat say dey like good tings happen to you, God goin make good
Gen 27.31: Sit up an eat da wild meat dat I bring you.
Gen 27.31: Den you can tell all da good tings dat you like Yahweh do fo me bumbye.
Gen 27.33: He tell, “Den, who da odda guy dat wen go hunt wild meat an bring um by me?
Gen 27.33: I already eat all dat meat befo you wen come hea, you know.
Gen 27.33: den, I wen make blessing fo him an tell all da good tings dat I like Yahweh do fo him bumbye!
Gen 27.33: An dat kine blessing, no can change!
Gen 27.34: Tell me all da good tings dat you like Yahweh do fo me too bumbye!
Gen 27.35: Az how he wen take away da blessing dat was fo you!
Gen 27.36: You wen give him da name Jacob, dat sound kinda like ‘take ova,’ so now, he take ova wass
Gen 27.36: he take away da rights fo get yoa stuffs afta you mahke, dat I get cuz I yoa numba one boy.
Gen 27.36: away from me da ting you wen tell, bout all da good tings dat you like Yahweh do fo yoa older boy bumbye!
Gen 27.36: Den Esau tell, “But fo shua, get some odda good tings dat you wen keep fo aks Yahweh fo do fo me bumbye, yeah?
Gen 27.37: So now, fo you, no mo odda ting dat I can aks God fo give you, cuz I give eryting to him, my
Gen 27.38: Tell me too, all da good tings dat you like Yahweh do fo me bumbye!
Gen 27.41: From dat time, Esau stay huhu inside bout Jacob, cuz dea fadda wen
Gen 27.41: cuz dea fadda wen tell Jacob an not him, all da good tings dat he like Yahweh do fo his boy Jacob bumbye.
Gen 28.3: I like Da God Dat Get All Da Powa fo make you so you can do eryting he like
Gen 28.4: I like God do da same good tings fo you an da peopo dat goin come from you, jalike he wen tell Abraham he goin do.
Gen 28.4: fo da land wea you put up yoa tents right now, da land dat God wen tell Abraham he goin give um bumbye.
Gen 28.6: Bumbye, Esau find out dat Isaac wen tell God da good tings dat he like God do fo
Gen 28.6: Bumbye, Esau find out dat Isaac wen tell God da good tings dat he like God do fo Jacob, an dat Isaac like send Jacob
Gen 28.6: wen tell God da good tings dat he like God do fo Jacob, an dat Isaac like send Jacob Padan Aram side fo get one wahine
Gen 28.6: Esau find out too, dat Isaac wen tell Jacob, “No marry one Canaan kine wahine!
Gen 28.7: Esau know dat Jacob lissen to his fadda an mudda guys an like go
Gen 28.8: Now Esau see dat his fadda Isaac no like da Canaan wahines.”
Gen 28.11: He come one place an stay dea dat nite, cuz da sun go down awready.
Gen 28.13: I da God dat yoa granfadda Abraham an yoa fadda Isaac wen pray to.
Gen 28.13: stay sleep tonite, I goin give um to you an to da peopo dat goin come from you bumbye.
Gen 28.14: ova da world, bumbye wen dey tink bout you an da peopos dat goin come from you, dey goin say, ‘Eh!
Gen 28.14: us guys too, jalike he doing fo Jacob an fo his odda ohana dat come from him!
Gen 28.15: I make dis promise: I goin do eryting dat I tell you I goin do.
Gen 28.18: He take da big rock dat he wen put unda his head fo sleep, an he set um up jalike
Gen 28.19: He give dat place da name Bethel, dat mean, “God's House.
Gen 28.19: He give dat place da name Bethel, dat mean, “God's House.
Gen 28.19: (Befo time, da town dat was dea, dey ony call um Luz.
Gen 28.22: Dis rock hea, dat I put up jalike one spesho post fo no foget wat wen happen
Gen 29.2: dea, cuz ery day da sheep farma guys let um drink da watta dat come outa da puka.
Gen 29.12: Jacob tell Rachel dat her fadda an him from da same ohana, dat he Rebecca boy.
Gen 29.12: Jacob tell Rachel dat her fadda an him from da same ohana, dat he Rebecca boy.
Gen 29.13: Wen Laban hear dat his sista boy Jacob stay come, he run fo tell um aloha.
Gen 29.13: Jacob tell Laban eryting dat wen happen, an Laban tell him, “Fo shua, me an you get da
Gen 29.15: But dat no mean you gotta work fo me fo free!
Gen 29.22: So Laban wen tell erybody from dat place fo come togedda, an he wen make one big wedding
Gen 29.30: From dat time, Jacob wen sleep wit Rachel too.
Gen 29.31: But Yahweh, he see dat Jacob no mo love an aloha fo Leah.
Gen 29.31: Yahweh let Leah get bebe, but Rachel, she no can get bebe, dat time.
Gen 29.32: She give um da name Reuben, cuz she tinking, “Yahweh see dat I get trouble,” an da word Reuben sound kinda like “see
Gen 29.33: She say, “Dis cuz Yahweh know dat my husban no like me, dass why Yahweh wen give me dis bebe
Gen 29.33: She call um Simeon, cuz sound kinda like “somebody dat lissen,” dea language.
Gen 29.34: She call dat one Levi, cuz sound kinda like “come tight,” dea language.
Gen 29.35: From dat time, she neva have kids again, till lata.”
Gen 30.1: All dat time, Rachel see dat she no can born kids fo Jacob.
Gen 30.1: All dat time, Rachel see dat she no can born kids fo Jacob.
Gen 30.1: If I no mo kids, fo shua I goin come so plenny shame dat I goin mahke!
Gen 30.2: God, he da one dat no let you get bebe, not me!
Gen 30.3: Da slave wahine Bilhah dat work fo me, go sleep wit her.”
Gen 30.7: Den da slave wahine Bilhah dat work fo Rachel come hapai one mo time.”
Gen 30.8: She call dat bebe Naftali, cuz sound kinda like “struggle,” dea
Gen 30.9: Leah, she see dat now she pau get bebe.
Gen 30.9: So she take da slave wahine Zilpah dat work fo her, an give her to Jacob fo come jalike one nodda
Gen 30.10: Den Zilpah, da one dat work fo Leah, she born one boy fo Jacob.
Gen 30.13: Dat time Leah tell, “Now I stay feel good inside!
Gen 30.13: Dass how come she wen call dat boy Asher, cuz sound kinda like “feel good inside,” dea
Gen 30.14: Reuben find some love apple root plants inside da boonies, dat peopo tink help da wahines fo get kids.”
Gen 30.14: she tell Leah, “Please, give me some a da love apple root dat yoa boy wen find.
Gen 30.15: An den now, you like take some a da love apple root too, dat my boy wen bring!
Gen 30.15: You give me some a dat love apple root dat yoa boy wen bring, an tonite, I let
Gen 30.15: You give me some a dat love apple root dat yoa boy wen bring, an tonite, I let Jacob sleep wit you.”
Gen 30.16: So dat nite, Jacob sleep wit Leah.
Gen 30.18: “God, he pay me good kine, cuz I wen give da slave wahine dat work fo me to my husband.
head: Jacob Pick Da Sheeps An Goats Dat Laban No Like
Gen 30.32: sheeps an goats, an pull out ery young sheep an young goat dat get litto spot o big spot on dem, plus, all da brown color
Gen 30.33: An bumbye, you know an can tell dat I make strait wit you.
Gen 30.33: you go look da animals I wen get, if get one goat ova dea dat no mo spots on top, o if get one sheep dat not brown
Gen 30.33: goat ova dea dat no mo spots on top, o if get one sheep dat not brown color, den you know dat I wen steal dat one from
Gen 30.33: top, o if get one sheep dat not brown color, den you know dat I wen steal dat one from you.
Gen 30.33: sheep dat not brown color, den you know dat I wen steal dat one from you.
Gen 30.35: Dat same day, Laban guys wen go get all da boy kine goats dat
Gen 30.35: Dat same day, Laban guys wen go get all da boy kine goats dat get twist kine tail o stripe on top, an all da girl kine
Gen 30.35: twist kine tail o stripe on top, an all da girl kine goats dat get spots on top wit litto bit white, an all da brown
Gen 30.36: Laban dem wen take all dat kine sheeps an goats far way, jalike three days away from
Gen 30.36: Wen dey doing dat, same time, Jacob taking care all da odda sheeps an goats
Gen 30.40: But da girl kine, he let um go breed ony wit Laban sheeps dat get stripes an brown color.
Gen 30.40: sheeps stay one side an neva let dem go wit da odda sheeps dat Laban get.
Gen 30.42: But wen da animals dat in heat not strong, den Jacob no put da sticks dea.
Gen 30.42: Dat way, Laban get all da not strong animals, an Jacob get all
Gen 30.43: plenny camels an donkeys, an plenny slave guys an wahines dat work fo him.
Gen 31.1: One time, Jacob wen find out dat Laban boys was talking, “Eh!
Gen 31.1: Dat Jacob, he take away eryting our fadda get.
Gen 31.4: Dat time, Jacob stay inside da boonies, wit da sheeps.
Gen 31.5: Wen dey get dea, Jacob tell his wifes, “I see dat you guys fadda not acking nice to me now, da way he wen
Gen 31.5: But no matta -- da God dat my fadda guy pray to, he stay wit me.
Gen 31.8: guy tell me, ‘Now, I goin pay you wit da sheeps an goats dat get spot all ova dem,’ den all da girl kine sheeps an
Gen 31.8: spot all ova dem,’ den all da girl kine sheeps an goats dat wen born bebe sheeps an goats, all get spots all ova dem.
Gen 31.8: he tell me, ‘Now, I goin pay you wit da sheeps and goats dat get twist kine tail,’ den all da girl kine sheeps an goats
Gen 31.8: get twist kine tail,’ den all da girl kine sheeps an goats dat wen born bebe sheeps an goats, all get twist kine tail.
Gen 31.10: I wen see da boy kine goats dat was breeding wit da ones in heat, an dey all get twist
Gen 31.12: See ony da boy kine goats dat get twist kine tail an spot an diffren kine color all ova,
Gen 31.12: Dass cuz I see awready, eryting dat Laban doing to you.
Gen 31.15: Jalike he wen sell us, an all da money dat suppose to be fo us all gone awready.
Gen 31.16: But all da money an stuff dat God take away from our fadda guy an give um to you, fo
Gen 31.18: get togedda all his sheeps, goats, an cows, an odda stuffs dat he get Paddan-Aram side, fo go by his fadda Isaac, Canaan
Gen 31.19: Dat time dey go, Laban awready stay inside da boonies fo cut
Gen 31.19: Befo Rachel go, she go steal da idol kine gods dat her fadda ohana pray to.
Gen 31.20: Jacob, he neva tell Laban da Aram guy dat he goin go, so he neva know notting dat dey was goin
Gen 31.20: Laban da Aram guy dat he goin go, so he neva know notting dat dey was goin leave.
Gen 31.22: Laban neva know dat Jacob wen go, till somebody wen tell him three days lata.
Gen 31.24: But dat nite, God wen let Laban da Aram guy see um inside one
Gen 31.29: But las nite, da God dat yoa fadda guy pray to, he tell me, ‘Watch out!
Gen 31.32: If you find dem wit one a my peopo, dat guy no goin stay alive!
Gen 31.32: Jacob talk lidat cuz he neva know dat Rachel wen steal da idol kine gods.
Gen 31.33: den inside Leah tent an da tents fo da two slave wahines dat work fo his two daughtas, but he neva find notting.”
Gen 31.35: can stand up fo you, cuz right now I stay get my sick time dat come ery month, you know.
Gen 31.36: Wat kine bad ting I do to you, dat you chase me lidat?
Gen 31.37: Wat ting you wen find hea dat come from yoa house?
Gen 31.39: You make me pay, no matta was day time o nite time dat da wild animal wen steal um.
Gen 31.42: “But da God dat my fadda pray to, dass da God fo Abraham.
Gen 31.42: He da One dat make Isaac scared an shaky cuz he so awesome.
Gen 31.47: Laban give dat pile a rocks da name Yegar-sahaduta, dat mean, “Da Rock
Gen 31.47: Laban give dat pile a rocks da name Yegar-sahaduta, dat mean, “Da Rock Pile Fo Rememba Wat Happen,” Aram language.
Gen 31.47: Jacob, he give um da name Gal-ed, dat mean same ting, Hebrew language.
Gen 31.49: Dey call da rock pile Mizpah too, dat mean “Place Fo Watch From,” cuz Laban tell, “I like Yahweh
Gen 31.49: tell, “I like Yahweh watch you an watch me, all da time dat we no can see each odda.”
Gen 31.50: o if you marry odda wahines, no matta no mo nobody dat know.
Gen 31.51: Dis da rock pile I wen make, an dis da rock dat stand dea jalike one pos.”
Gen 31.52: Dat pile an dat pos, dey stay dea so us no goin foget dat I
Gen 31.52: Dat pile an dat pos, dey stay dea so us no goin foget dat I not suppose to
Gen 31.52: Dat pile an dat pos, dey stay dea so us no goin foget dat I not suppose to go da odda side dis pile fo bus you up,
Gen 31.53: one strong promise fo stick wit da deal, an he aks da God dat make his fadda Isaac stay scared an shaky cuz he so
Gen 32.2: Dass how come he give dat place da name Mahanaim, cuz sound kinda like “Two Camping
Gen 32.5: donkeys, sheeps, an goats, plus slave guys an wahines dat work fo me.
Gen 32.7: Az how come he tell half da peopo dat wit him, fo camp out one side, an he tell da odda half fo
Gen 32.8: “If Esau come da one side an bus um up, maybe da guys dat stay da odda side can run away.
Gen 32.12: I goin make da peopo dat goin come from you come so plenny, dat no can count,
Gen 32.12: goin make da peopo dat goin come from you come so plenny, dat no can count, jalike da sand on top da beach.
Gen 32.13: Jacob dem stay dea dat nite.
Gen 32.15: He pick 30 camels, wahine kine dat giving milk to dea bebes, an dea bebe camels, plus 40 cows
Gen 32.17: He tell da worka guy dat going firs, how he gotta make.
Gen 32.19: an same ting fo da numba three guy an all da odda guys dat going wit da animals.
Gen 32.20: tinking, “I goin send present befo I get dea, den maybe dat make um, he not so plenny huhu wit me wen I see um.
Gen 32.21: ahead, but Jacob dem, dey stay da place dey wen camp out dat nite.
Gen 32.24: He da ony guy dat stay dea, all by himsef.
Gen 32.24: Had one guy dea dat wen come an wrestle wit Jacob all nite till start fo come
Gen 32.25: Wen da guy see dat he no goin win, he hit Jacob, da place wea da leg go
Gen 32.28: (“Israel,” dat mean “make fight wit God,” dea language.
Gen 32.29: No good you aks me dat!”
Gen 32.30: Jacob give dat place da name Peni`el, dat mean, “God's face.”
Gen 32.30: Jacob give dat place da name Peni`el, dat mean, “God's face.”
Gen 32.32: cuz dass da place wea da guy wen hit dea ancesta Jacob dat nite.
Gen 33.3: fo show respeck, till he come nea his brudda, an he do dat seven times.
Gen 33.5: He tell um, "Dis peopo dat wit you, who dem?
Gen 33.5: Dey da kids dat God wen give me."
Gen 33.8: Esau aks Jacob, "Den, all da odda big stack guys dat I wen meet awready, dey yoa guys too, o wat?
Gen 33.10: Take dis present dat I stay give you cuz I like you stay good to me."
Gen 33.13: But you know dat some a da kids still small an not strong, an da sheeps, da
Gen 33.16: So, Esau guys go back Se`ir side dat same day.
Gen 33.17: Dass how come da place get da name Succot, dat mean "shade places," dea language.
Gen 33.18: Had one time afta dat, Jacob move house Shekem town, inside da Canaan land.
Gen 33.19: Dat land wea Jacob put up da tent, he wen buy um from da Hamor
Gen 33.20: Jacob wen put up one altar dat place, an he call um El-Elohe-Yisra`el, dat mean "God, he
Gen 33.20: up one altar dat place, an he call um El-Elohe-Yisra`el, dat mean "God, he da God fo Israel," dea language.)
Gen 34.1: time Dinah go holoholo fo make visit wit some a da wahines dat live dea.
Gen 34.2: Da main guy, dat land, was Shekem, Hamor boy from da Hiv peopo.
Gen 34.5: Jacob find out dat Shekem wen make pilau kine to his daughta Dinah.
Gen 34.5: But his boys stay inside da boonies wit da cows, dat time.
Gen 34.7: Dat not da kine ting suppose to do.
Gen 34.12: stuffs you guys aks me so I can marry da girl, I give you dat, an I give you guys presents too.
Gen 34.14: guys dis: “Us guys, we no can give our sista to one guy dat neva cut skin.
Gen 34.18: an his boy Shekem, right away dey figga, az good deal, dat.
Gen 34.20: peopo hang out, an dey talk to da odda guys from dea town dat stay dea.
Gen 34.23: we do dis, dea cows an dea stuffs an all dea animals, all dat goin be fo us guys!
Gen 34.24: So all da guys from da town dat stay old nuff fo dea army lissen to Hamor an his boy
Gen 34.28: take all da sheeps an goats an cows an donkeys, eryting dat get inside da town an outside da town.
Gen 34.30: Now, da peopo dat live inside dis land, da Canaan peopo an da Periz peopo,
Gen 34.31: az okay fo dem make to our sista jalike she one wahine dat fool aroun fo money, o wat?
Gen 35.1: I da same God dat wen let you see me inside one dream, da time you wen run
Gen 35.2: Jacob tell his ohana peopo an all da odda peopo dat was wit him, “All da idol gods you get from odda place,
Gen 35.2: Throw way all da kine stuff dat make you so you no can pray to God.”
Gen 35.3: He da God dat lissen to me, dat time I get plenny trouble.
Gen 35.3: He da God dat lissen to me, dat time I get plenny trouble.
Gen 35.3: Ery place I stay go, dat God stay wit me.
Gen 35.4: So da peopo give Jacob all da idol gods from odda place dat dey get wit dem in dea house, an da rings from dea ear.
Gen 35.4: Jacob bury all dat stuff unda da big tree dat stay nea to Shekem.”
Gen 35.4: Jacob bury all dat stuff unda da big tree dat stay nea to Shekem.”
Gen 35.7: He call da altar place El-Bethel, dat mean “Da God Dat Stay Bethel Side,” dea language.
Gen 35.7: He call da altar place El-Bethel, dat mean “Da God Dat Stay Bethel Side,” dea language.
Gen 35.7: Cuz dat, da same place dat God let Jacob see um, da time Jacob wen
Gen 35.7: Cuz dat, da same place dat God let Jacob see um, da time Jacob wen run away from his
Gen 35.8: Dat time, Deborah mahke.
Gen 35.8: Her da wahine dat take care Rebecca from small bebe time.
Gen 35.8: Dey give dat tree da name Allon-Bakut, dat mean “Da Oak Tree Wea Peopo
Gen 35.8: Dey give dat tree da name Allon-Bakut, dat mean “Da Oak Tree Wea Peopo Cry,” dea language.
Gen 35.10: Dass how God give um da name Israel, dat mean jalike “Fight Wit God,” dea language.
Gen 35.11: God tell Jacob dis too, “Me, I da God Dat Get All Da Powa.”
Gen 35.11: Even goin get king guys dat going come from yoa ohana too.
Gen 35.12: Da land dat I wen give to Abraham an Isaac I give you dat same land.
Gen 35.12: Da land dat I wen give to Abraham an Isaac I give you dat same land.
Gen 35.12: Da peopo dat going come from you bumbye, I give dem dat land too.
Gen 35.12: Da peopo dat going come from you bumbye, I give dem dat land too.
Gen 35.14: Jacob put up one big rock jalike one pos, dat place wea God wen talk wit him.”
Gen 35.15: wea God talk wit Jacob, Jacob give um da name Bethel, dat mean, “God's House,” dea language.
Gen 35.16: Afta dat, Jacob dem go way from Bethel.
Gen 35.16: Dat time, Rachel hapai.
Gen 35.17: Da wahine dat stay help Rachel tell her, “Eh, no scared!
Gen 35.18: But jus befo she mahke, she give da bebe da name Ben-oni, dat mean “Da Boy Dat Make Me Cry Jalike Funeral Time,” dea
Gen 35.18: mahke, she give da bebe da name Ben-oni, dat mean “Da Boy Dat Make Me Cry Jalike Funeral Time,” dea language.”
Gen 35.18: But Jacob, da fadda, he give um da name Benjamin, dat mean “Da Boy Dat Spesho Fo Me,” dea language.
Gen 35.18: da fadda, he give um da name Benjamin, dat mean “Da Boy Dat Spesho Fo Me,” dea language.
Gen 35.19: Dey bury Rachel nea da road dat go by Efratah town, dass Betlehem.
Gen 35.20: Still yet, get dat Pos Fo Da Place Dey Bury Rachel.
Gen 35.22: Da time Israel stay dat side, Reuben wen go sleep wit Bilhah, dat was his own
Gen 35.22: time Israel stay dat side, Reuben wen go sleep wit Bilhah, dat was his own fadda odda wife.
Gen 35.25: Bilhah, da slave wahine dat wen work fo Rachel, was da mudda fo Dan an Naftali.
Gen 35.26: Zilpah, da slave wahine dat wen work fo Leah, was da mudda fo Gad an Asher.
Gen 35.26: Dass Jacob boys, dat wen born Paddan-Aram side fo him.
Gen 35.27: wea Abraham an Isaac live befo time, but dey not from dat place.
Gen 35.29: Den Isaac mahke afta dat, an go da place wea his ancesta peopo stay.
Gen 36.1: Dis da story bout da ohana dat come from Esau - dass da Edom peopo, you know.
Gen 36.3: Afta dat, Esau wen marry Basemat, she Ishmael daughta an Nebaiot
Gen 36.6: Lata, Esau take his wifes an his kids, an all da peopo dat work fo him, an his cows and sheeps an goats, an all da
Gen 36.9: Esau, he da ancesta guy fo da Edom peopo, dat live up country Se`ir side.)
Gen 36.12: Elifaz, Esau boy, had one wahine Timna dat was his odda wife.
Gen 36.15: Now, da importan guys dat come from Esau kids.
Gen 36.16: Dass da main guys fo da Elifaz ohanas dat live Edom land.
Gen 36.17: From Esau boy Reuel, get Nahat, Zerah, Shammah, an Mizzah dat was da main guys fo dea ohanas.
Gen 36.18: From Esau wife Oholibamah, get Jeush an Jalam an Korah dat was da main guys fo dea ohanas.
Gen 36.18: Dis da main guys fo da ohanas dat come from Oholibamah, Esau wife, Anah daughta.
Gen 36.19: da story bout Esau boys, an all da main guys fo da ohanas dat come from Esau.
Gen 36.20: Dis, da ohana dat wen born fo Se`ir da Hor guy.
Gen 36.20: Dey wen live inside dat same land: Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, Dishon, Ezer, an
Gen 36.21: Dey da main guys fo da Hor peopo ohanas, dat wen come from Se`ir, Edom land.
Gen 36.24: (Dis Anah guy, as da same one dat was inside da boonies taking care da donkeys fo his fadda
Gen 36.24: guy Zibeon, an he wen find one place wea get hot watta dat come outa da groun.
Gen 36.29: Now, da main guys fo da ohanas dat come from da Hor peopo: get Lotan, Shobal, Zibeon, Anah,
Gen 36.30: Dey da main guys fo da ohanas dat come from da Hor peopo, Se`ir side.
Gen 36.31: Edom side, ova dea had king guys dat was in charge, long time befo da Israel peopo wen get king
Gen 36.34: Jobab mahke, an Husham, dat come from da land wea da Teman peopo live, he come king.
Gen 36.39: Mehetabel mudda was Matred, dat was Mezahab daughta.
Gen 36.43: Dey da main peopo fo da Edom ohanas, dat wen come from Esau, da ancesta guy fo all da Edom peopo.
Gen 37.1: Dat land, Canaan.
Gen 37.2: boy Joseph, he was ony one young guy, seventeen year old, dat time.
Gen 37.3: Az why Joseph wen do dat.
Gen 37.4: Da brudda guys, dey see dat Joseph was da one dea fadda love mo plenny den dem.
Gen 37.11: Cuz a dat, Joseph brudda guys come mo huhu an jealous wit Joseph.
Gen 37.11: But Jacob, Joseph fadda, he stay tinking plenny bout all dat.”
Gen 37.20: Den we trow da body inside one a da big holes dat get aroun hea.
Gen 37.21: tell his brudda guys, “No good we bus up Joseph so bad dat he mahke, you know.
Gen 37.22: Ony need trow um down inside dat big hole ova hea inside da boonies.
Gen 37.24: Nobody use um dat time, an no mo watta inside.
Gen 37.25: Afta dat, da brudda guys go sit down fo eat.
Gen 37.25: carrying stuff fo sell Egypt side, sap from da trees dat smell nice, an diffren kine sap fo make perfume, an bark
Gen 37.26: cova ova wat we do, you guys tink we goin make money from dat?
Gen 37.27: Dat way, no need us kill da bugga.
Gen 37.28: Dat time, da Ishmael ohana guys from Midian side dat buy an
Gen 37.28: Dat time, da Ishmael ohana guys from Midian side dat buy an sell stuffs go by dem.”
Gen 37.29: Reuben come plenny sore inside, dat he rip his own clotheses fo show he hurting inside.
Gen 37.36: He one officer dat work fo Pharaoh da King.
Gen 37.36: He da head guy fo da army guys dat kill da prisonas dat da king like kill.
Gen 37.36: He da head guy fo da army guys dat kill da prisonas dat da king like kill.
Gen 38.1: side, an put up tent nea one guy name Hirah from da peopo dat stay Adullam side.
Gen 38.5: Afta dat, she born one nodda boy, an she give um da name Shelah.
Gen 38.5: Dat time wen she born him, dey stay live Kezib side.
Gen 38.8: So now, you gotta marry da wahine dat was yoa brudda guy wife, an make her come hapai fo yoa
Gen 38.9: But Onan, he figga dat if he make Tamar hapai, da kid no goin be fo him, goin be
Gen 38.10: Yahweh, he see dat az real bad, how Onan no stay do wat he suppose to fo his
Gen 38.12: Long time afta dat, Judah wife, dat was Shuwa daughta, wen mahke.
Gen 38.12: Long time afta dat, Judah wife, dat was Shuwa daughta, wen mahke.
Gen 38.12: dey go togedda Timnah side, cuz Judah get guys ova dea dat cutting wool from his sheeps.
Gen 38.14: Tamar do dat cuz she know dat Shelah big awready, but Judah neva tell
Gen 38.14: Tamar do dat cuz she know dat Shelah big awready, but Judah neva tell her fo come marry
Gen 38.15: He figga az one wahine dat fool aroun fo money, cuz she cova her face.
Gen 38.18: Tamar tell, “Da ring dat you use fo put yoa mark on top stuff, an da string fo tie
Gen 38.19: She take off da cloth dat cova her face, an change her clotheses, so now she wearing
Gen 38.20: Take dis bebe goat to da wahine ova dea dat fool aroun fo money, an bring back da tings I wen leave by
Gen 38.21: Da friend, he aks da peopo from dat place, “Eh, you guys know da wahine dat fool aroun fo
Gen 38.21: aks da peopo from dat place, “Eh, you guys know da wahine dat fool aroun fo money, da one from da temple fo you guys
Gen 38.21: Da one dat was sitting ova dea nea da road?
Gen 38.21: No mo dat kine wahine dat fool aroun fo money fo da temple, ova
Gen 38.21: No mo dat kine wahine dat fool aroun fo money fo da temple, ova hea.”
Gen 38.22: guy go back by Judah, an tell um, “I no can find da wahine dat fool aroun fo money!
Gen 38.22: An da peopo from dat place, dey tell me, no mo dat kine wahine ova dea.”
Gen 38.22: An da peopo from dat place, dey tell me, no mo dat kine wahine ova dea.”
Gen 38.24: Three month afta dat wen somebody tell Judah, “Eh!
Gen 38.25: one guy fo go by her fadda in law, an tell um dis: “Da guy dat wen make me come hapai, he wen give me three tings, an he
Gen 38.26: Afta dat, Judah neva touch Tamar again.
Gen 38.28: Da wahine dat helping Tamar, she grab da hand an tie one piece red
Gen 38.28: grab da hand an tie one piece red string on top, fo show dat was da bebe dat wen born firs.
Gen 38.28: tie one piece red string on top, fo show dat was da bebe dat wen born firs.
Gen 38.30: Da odda brudda dat get da red string tie on top his hand, he come out afta.”
Gen 39.1: Had one Egypt guy Potifar, one a da head guys dat work fo da king, Egypt side.
Gen 39.1: He stay in charge a da army guys dat kill da prisonas dat gotta mahke.
Gen 39.1: He stay in charge a da army guys dat kill da prisonas dat gotta mahke.
Gen 39.3: Da owna guy, Potifar, he see dat, an know dat Yahweh stay make Joseph so eryting he do come
Gen 39.3: Da owna guy, Potifar, he see dat, an know dat Yahweh stay make Joseph so eryting he do come good.
Gen 39.7: So afta Joseph do all dat kine stuff, an cuz he good looking, Potifar wife wen like
Gen 39.8: He let me take ova eryting dat he own.
Gen 39.9: An you tink I goin do dat to him?
Gen 39.11: Da odda worka guys, dey no stay dea, dat time.
Gen 39.13: Da wahine see dat Joseph run away outside from inside dea, but she get da
Gen 39.14: Dat Hebrew bugga Joseph, my husban wen bring um hea by us fo
Gen 39.17: You know dat Hebrew slave guy, da one you wen go bring inside oua
Gen 39.20: He take Joseph an trow um inside da jail wea da guys dat da king say gotta go.”
Gen 39.22: guy wen make Joseph in charge a all da odda prisona guys dat stay dea.
Gen 39.23: Afta dat, da guy in charge a da jail neva worry bout notting dat he
Gen 39.23: dat, da guy in charge a da jail neva worry bout notting dat he suppose to do, cuz Joseph take care eryting an Yahweh
Gen 40.1: Long time afta dat, had one guy dat get da job fo give da wine to da king a
Gen 40.1: Long time afta dat, had one guy dat get da job fo give da wine to da king a Egypt, an one
Gen 40.1: job fo give da wine to da king a Egypt, an one nodda guy dat get da job fo bake da bread fo him too.
Gen 40.1: Dose guys, dey wen do tings dat da king neva like.
Gen 40.3: Pharaoh guy turn um ova to da guy in charge a da army guys dat execute prisonas, fo keep um inside da prison.
Gen 40.5: Da guy dat use to give da wine to da king befo time get one dream, an
Gen 40.5: to da king befo time get one dream, an same ting fo da guy dat use to bake da bread fo da king befo time.
Gen 40.6: go by dem inside da prison, an he look dem, an he see dat something stay bodda dem plenny.
Gen 40.7: Joseph talk to da two guys dat use to work fo Pharaoh befo time, an now dey stay wit
Gen 40.8: Joseph tell um, “You know, my God, he da ony one dat know wat da dream mean!
Gen 40.9: Den da guy dat was da boss befo time fo da peopo dat give da wine to da
Gen 40.9: Den da guy dat was da boss befo time fo da peopo dat give da wine to da king, he tell Joseph wat he wen dream
Gen 40.12: Da three branch, dat mean, three days.
Gen 40.13: Three days from now, da Pharaoh guy goin make up his mind dat you okay an no need stay inside da prison.
Gen 40.16: Den da odda guy, da one dat use to befo time stay in charge a da guys dat bake da
Gen 40.16: guy, da one dat use to befo time stay in charge a da guys dat bake da bread fo da king, he see dat wen Joseph tell wat
Gen 40.16: in charge a da guys dat bake da bread fo da king, he see dat wen Joseph tell wat da firs dream mean, he tell good tings
Gen 40.16: So dat guy tell Joseph, “Eh!”
Gen 40.17: Inside da basket dat stay on top, had all kine stuff dat I wen bake fo da
Gen 40.17: Inside da basket dat stay on top, had all kine stuff dat I wen bake fo da Pharaoh guy eat.
Gen 40.18: Da three basket, dat mean, three days.”
Gen 40.20: So den, three days from dat time, da Pharaoh guy wen make one big party fo his
Gen 40.20: Den, he tell all dem guys fo go get da guy dat befo time stay in charge a da guys dat give da wine to da
Gen 40.20: fo go get da guy dat befo time stay in charge a da guys dat give da wine to da king, an da guy dat befo time bake da
Gen 40.20: in charge a da guys dat give da wine to da king, an da guy dat befo time bake da bread fo da king, an dey bring um to
Gen 40.21: Fo da firs guy, dat befo time was in charge a da guys dat give da wine to da
Gen 40.21: Fo da firs guy, dat befo time was in charge a da guys dat give da wine to da king, da king give um back da same job
Gen 40.22: Da odda guy, dat befo time was in charge a da guys dat bake da bread fo da
Gen 40.22: Da odda guy, dat befo time was in charge a da guys dat bake da bread fo da king, da king tell da army guys fo
Gen 40.23: Still yet, da guy in charge a da peopo dat give da wine to da king, he neva even tink bout Joseph.
Gen 41.1: Two year afta dat, da Pharaoh guy, dass da king guy Egypt side, wen get one
Gen 41.3: Dey go stay stand by da cows dat awready stay ova dea by da Riva.
Gen 41.4: Afta dat, Pharaoh wake up.
Gen 41.5: He see one wheat plant dat grow up wit seven bunch wheat on top, an dey solid an good
Gen 41.7: Pharaoh wake up again, an den he know dat he get one dream.
head: Da Guy Dat Get Outa Prison Rememba Bout Joseph
Gen 41.8: Egypt fo come, an same ting fo all da guys inside da land dat suppose to know wat fo do erytime.
Gen 41.9: Den da guy dat stay in charge a da guys dat give da wine to da king, he
Gen 41.9: Den da guy dat stay in charge a da guys dat give da wine to da king, he talk.
Gen 41.10: Dat time, you was huhu wit some a yoa worka guys.
Gen 41.10: Da main guy fo da army guys dat execute da prisonas, he da one dat stay in charge ova dea.
Gen 41.10: guy fo da army guys dat execute da prisonas, he da one dat stay in charge ova dea.
Gen 41.10: Was me, an da guy dat bake da bread, dat you wen put inside dea.
Gen 41.10: Was me, an da guy dat bake da bread, dat you wen put inside dea.
Gen 41.15: I wen hear bout you, dat you one guy dat ony need hear one dream, fo tell wat da
Gen 41.15: I wen hear bout you, dat you one guy dat ony need hear one dream, fo tell wat da dream mean.
Gen 41.16: Ony my God can tell you wat da dream mean, an dat goin help you come out okay.”
Gen 41.19: All ova da Egypt land, I neva see cows dat look so skinny an bad, like dem!
Gen 41.20: seven skinny an ugly cows wen go eat up da seven fat cows dat wen come up firs time.
Gen 41.23: Had anodda plant wit seven bunch wheat on top dat come up afta da odda wheat, but dey all skinny kine an all
Gen 41.27: An da seven skinny an ugly cows dat come up afta da oddas, dass seven years too, same ting
Gen 41.27: seven years too, same ting jalike da seven bunch wheat dat stay skinny an all dry up from da hot wind from da east
Gen 41.30: But afta, goin get seven mo year wea all dat time erybody goin stay hungry.
Gen 41.31: Da time dat goin come afta, goin be real hard.
Gen 41.32: Dat mean dat da ting God say, stay solid fo shua.
Gen 41.32: Dat mean dat da ting God say, stay solid fo shua.
Gen 41.33: You gotta go find one guy dat can figga out tings an know wat fo do erytime, an make dat
Gen 41.33: dat can figga out tings an know wat fo do erytime, an make dat guy da one in charge a da Egypt land.
Gen 41.34: Dey gotta take twenny percent fo tax from eryting dat goin grow inside Egypt, fo da seven year wen goin get
Gen 41.35: From all da diffren kine food an tings dat grow da good years dat stay coming, dey gotta bring
Gen 41.35: all da diffren kine food an tings dat grow da good years dat stay coming, dey gotta bring togedda da twenny percent.
Gen 41.36: Dat way, you guys goin get plenny food fo eat, wen da seven
Gen 41.37: Da Pharaoh guy, he like da plan dat Joseph make.
Gen 41.37: Same ting fo all da guys dat work fo da king, dey like um too.
Gen 41.45: Pharaoh give Joseph one Egypt kine name, Zafnat-Paaneah, dat mean, “God stay alive, an he tell stuff,” da Egypt
Gen 41.48: tell um fo put um inside ery town, from da fields outside dat town.
Gen 41.50: Dat time, befo da land stop making da food, Joseph wen get two
Gen 41.51: Da boy dat wen born firs, Joseph call um Manasseh, cuz dat sound like
Gen 41.51: Da boy dat wen born firs, Joseph call um Manasseh, cuz dat sound like how fo say “foget” in Hebrew language.
Gen 41.52: Da numba two boy, Joseph call um Efraim, cuz dat sound like how fo say “come plenny” in Hebrew language.
Gen 41.56: Dat time, all ova da land, no can grow notting fo eat.
Gen 41.57: Had peopo from all ova da odda lands dat wen go Egypt side fo buy food from Joseph, cuz all ova, no
Gen 42.1: Jacob find out dat get wheat fo buy, Egypt side.
Gen 42.5: plenny odda peopo, cuz no mo notting fo eat Canaan side, dat time.
Gen 42.6: Dat time, Joseph was da guy in charge a all da land, Egypt
Gen 42.6: Was him dat stay sell da food to all da peopo inside dat land.
Gen 42.6: Was him dat stay sell da food to all da peopo inside dat land.
Gen 42.13: Dey tell Joseph, “Us twelve bruddas, yoa slave guys, dat come from da same fadda, Canaan side.
Gen 42.16: guys not telling da trut, da Pharaoh guy goin back me up, dat you guys spies!
Gen 42.18: days, Joseph tell da brudda guys, “You know, I one guy dat get plenny respeck fo God.
Gen 42.19: Take da food you wen buy fo yoa ohana guys dat stay hungry.
Gen 42.20: Dass how you guys goin make proof dat you stay tell da trut.
Gen 42.21: Dat time, we wen see dat he was scared an plenny sore inside,
Gen 42.21: Dat time, we wen see dat he was scared an plenny sore inside, an he beg us fo show
Gen 42.22: He tell um, “No foget, I wen tell you guys dat time, ‘No do notting fo hurt da boy!”
Gen 42.23: Da ten brudda guys, dey neva know dat Joseph undastan eryting dey stay talking.
Gen 42.23: kine language fo talk to dem, but get one interpreta guy dat use da Hebrew language fo tell da brudda guys wat Joseph
Gen 42.25: wen bring, an same time he tell um fo take da money dat ery guy wen pay, an put um inside dat guy bag.
Gen 42.25: um fo take da money dat ery guy wen pay, an put um inside dat guy bag.
Gen 42.25: Da worka guys do all dat fo dem.
Gen 42.27: Dat nite, wen dey stop, one a da brudda guys open his bag fo
Gen 42.29: come by dea fadda Jacob, Canaan side, dey tell him eryting dat wen happen to dem.
Gen 42.30: He talk mean to us, an he make to us jalike we spies dat stay checking out da land ova dea.
Gen 42.32: Us guys had twelve brudda guys dat all get da same fadda.
Gen 42.32: But get one brudda dat mahke awready, an da younga brudda guy, he stay wit oua
Gen 42.33: “Den da guy dat stay in charge a da land ova dea, he tell us, ‘Kay den.
Gen 42.33: brudda guys hea by me, an take da food fo yoa ohana guys dat stay hungry, an go home.
Gen 42.34: If you okay, den I give you guys back da odda brudda guy dat I keeping ova hea, and you guys can go any place you like
Gen 42.35: Afta dey tell dea fadda dat, dey take da wheat outa dea bags, an you know wat?
Gen 42.35: Inside ery bag, get da small package money dat ery guy wen pay!’-”
Gen 42.38: He da ony one dat stay still yet from Rachel.
Gen 43.1: But dat time, was hard, cuz neva have notting fo eat, Canaan side.
Gen 43.6: How come you guys wen tell da Egypt guy dat you get one nodda brudda?’-”
Gen 43.7: you tink us guys know dat bumbye da guy goin tell us, ‘You gotta bring yoa odda
Gen 43.9: Me, I da guy dat goin be responsible fo him.
Gen 43.9: If I no bring um back by you an show you dat he stay okay, den I goin be shame in front you till I
Gen 43.11: So do dis: go get da bestes kine stuffs dat come from dis land.
Gen 43.11: an da kine sap you get outa da tragacanth root, an sap dat smell nice from da ladanum bush, an pistachio nut, an
Gen 43.12: Plus, dat money dat dey wen give back inside yoa bags, take all dat
Gen 43.12: Plus, dat money dat dey wen give back inside yoa bags, take all dat back to da
Gen 43.12: dat money dat dey wen give back inside yoa bags, take all dat back to da guy.
Gen 43.14: Da God Dat Get All Da Powa, I like he make dat Egypt guy tink good
Gen 43.14: Da God Dat Get All Da Powa, I like he make dat Egypt guy tink good bout you guys an give you guys chance,
Gen 43.16: He tell da guy dat take care his house kine stuff fo him, “Eh!
Gen 43.18: Cuz a dat money dat somebody wen put back inside our bags da firs
Gen 43.18: Cuz a dat money dat somebody wen put back inside our bags da firs time us come
Gen 43.19: Befo da brudda guys go inside da gate, dey go nea da guy dat take care Joseph house kine stuff fo him, an dey talk wit
Gen 43.21: But afta us guys go way from hea, da place we wen stay dat nite, we open up oua bags, an you know wat?
Gen 43.21: Now, we bringing back dat money.
Gen 43.22: Plus, we wen bring da odda money dat we suppose to pay fo da food dis time.
Gen 43.22: Us donno who wen put dat money inside our bags.
Gen 43.23: Da guy dat work fo Joseph, he tell um, “Eh!
Gen 43.23: Gotta be yoa God, yoa fadda guy's God, dat wen put money inside yoa bags.
Gen 43.23: Cuz da money you guys wen pay dat time, all dat wen come to me, you know.
Gen 43.23: Cuz da money you guys wen pay dat time, all dat wen come to me, you know.
Gen 43.25: fo Joseph wen he come home noon time, cuz dey wen hear dat dey suppose to eat lunch his house.
Gen 43.29: Joseph look aroun, an he see his brudda Benjamin, da one dat get da same mudda jalike him.
Gen 43.30: Afta he say dat, Joseph get outa dea quick.”
Gen 43.30: funny kine inside, cuz he get so much aloha fo his brudda dat he look fo one place wea he can cry.”
Gen 43.32: place, an da brudda guys one nodda place, an da Egypt guys dat was eating wit Joseph one nodda place.
Gen 43.33: Wen da bruddas see dat, dea jaws wen drop.
Gen 44.1: Wen da bruddas ready fo go home, Joseph tell da guy dat take care his house, “Go fill da guys bags wit food, all
Gen 44.1: take care his house, “Go fill da guys bags wit food, all dat can go inside da bag.
Gen 44.1: Fo ery guy bag, put da money back inside too dat dey wen pay.
Gen 44.4: guys go litto bit outside da town, Joseph tell da guy dat take care his house, “Now!
Gen 44.5: I talking bout da special cup fo wine dat my boss use fo drink.
Gen 44.7: Us not da kine peopo dat do da kine stuff you talking bout.
Gen 44.10: If I find da cup wit one a you guys, dat guy goin come one slave fo me.”
Gen 44.13: Da brudda guys, bodda dem plenny dat dey wen rip dea own clotheses.
Gen 44.15: You guys donno dat me, I da kine guy dat know how fo find out from da gods
Gen 44.15: You guys donno dat me, I da kine guy dat know how fo find out from da gods wat happening!
Gen 44.16: How we goin make proof to you dat we neva do notting bad?
Gen 44.17: Ony da guy dat dey wen find wit da spesho cup, dat guy goin come one
Gen 44.17: Ony da guy dat dey wen find wit da spesho cup, dat guy goin come one slave fo me!
Gen 44.19: Eh boss, befo time, you wen aks us dat stay yoa slave guys, ‘You guys, you get fadda?
Gen 44.20: An us get one mo younga brudda guy, dat wen born wen our fadda guy old awready.’
Gen 44.20: brudda, his real brudda mahke awready, so him da ony one dat stay from his mudda.
Gen 44.21: Befo time, you wen tell us guys dat work fo you, ‘Bring yoa younga brudda guy hea by me Egypt
Gen 44.22: You da boss fo us, but us guys wen tell you dat time, ‘Da young guy no can leave his fadda.’
Gen 44.23: But you wen tell us guys dat yoa slave guys, ‘If yoa younga brudda guy no come hea wit
Gen 44.27: oua fadda, dass yoa slave guy, he tell us, ‘You guys know dat my wife wen born two boys fo me.
Gen 44.29: Fo shua, if someting bad happen to him an he mahke too, dat goin be real bad, an you guys goin make me come so plenny
Gen 44.29: bad, an you guys goin make me come so plenny sore inside, dat I goin go wit all my grey hair to da place wea da mahke
Gen 44.30: My fadda an da boy, dey stay so tight wit each odda dat my fadda goin stay alive ony if da boy stay alive too.’
Gen 44.31: If he see dat da boy not wit us, he goin mahke, an us guys dat yoa slave
Gen 44.31: If he see dat da boy not wit us, he goin mahke, an us guys dat yoa slave guys goin be da guys dat goin make oua fadda so
Gen 44.31: goin mahke, an us guys dat yoa slave guys goin be da guys dat goin make oua fadda so plenny trouble an come sore inside
Gen 44.32: Me, I yoa slave guy, but I wen make promise to my fadda, dat I myself da guy goin take care fo bring back da boy.
Gen 44.34: Eh, no make me see da bad ting dat goin happen to my fadda den!
Gen 45.2: Den Joseph was crying so loud, dat da Egypt guys wen hear, an even inside da palace wea da
Gen 45.6: Cuz get two year awready, dat no mo food inside dis land.
Gen 45.7: come, fo make shua you guys an yoa kids goin be da ones dat goin stay alive hea inside da world.
Gen 45.8: So, neva was you guys dat wen send me ova hea.
Gen 45.9: Tell um dat his boy Joseph say dis: ‘God wen make me da boss fo da
Gen 45.11: nuff food ova dea wen you come, cuz goin be five mo year dat no goin get food notting.
Gen 45.11: I goin make shua dat you an all yoa ohana peopo an eryting you get, no need pay
Gen 45.12: eyes, an my brudda Benjamin can see wit his own eyes too, dat dis me fo real kine, dat stay talking to you guys.’
Gen 45.12: can see wit his own eyes too, dat dis me fo real kine, dat stay talking to you guys.’
Gen 45.15: An afta dat, Joseph an his brudda guys wen talk story togedda plenny.
Gen 45.16: Da Pharaoh guy, he feel good inside cuz a dat, an even da guys dat work fo him, same ting.
Gen 45.16: guy, he feel good inside cuz a dat, an even da guys dat work fo him, same ting.
Gen 45.18: You guys goin eat da bestes stuffs dat grow inside dis land.
Gen 45.19: da brudda guys dis too: “Take wagons from Egypt fo erybody dat no can walk good, yoa kids an yoa wifes.
Gen 45.23: fadda, Joseph wen send plenny stuffs: ten boy kine donkeys dat carry da bestes kine stuffs Egypt get, an ten girl kine
Gen 45.23: da bestes kine stuffs Egypt get, an ten girl kine donkeys dat carry clean wheat, an bread, an plenny food, so his fadda
Gen 45.27: eryting Joseph wen tell um, an afta Jacob see da wagons dat Joseph wen send fo carry him Egypt side, den dea fadda
Gen 46.1: Wen he come Beer-Sheba (dat mean, Seven Puka Fo Watta), he kill some animals fo make
Gen 46.1: make sacrifice fo show love an respeck fo God, da same God dat Isaac, dat was Israel fadda, wen pray to befo time.
Gen 46.1: fo show love an respeck fo God, da same God dat Isaac, dat was Israel fadda, wen pray to befo time.
Gen 46.2: was still up, an he wen see someting jalike one dream, dat God was talking to him.
Gen 46.3: Wen you stay dea, I goin make da peopo dat goin come from you, come real rich an importan kine peopo.
Gen 46.5: fadda guy an all dea kids an dea wifes, inside da wagons dat Pharaoh wen send fo help um move house.”
Gen 46.6: Dass how wen happen wen Jacob an all da peopo dat come from him go Egypt side.
Gen 46.7: boys an dea kids, an his girls an dea kids -- all da peopo dat come from Jacob, he take um all Egypt side wit him.
Gen 46.8: Now, all da Israel ohana peopo from dat time, dass Jacob an da peopo dat wen come from him dat wen
Gen 46.8: Israel ohana peopo from dat time, dass Jacob an da peopo dat wen come from him dat wen go Egypt side wit him, dis dea
Gen 46.8: dat time, dass Jacob an da peopo dat wen come from him dat wen go Egypt side wit him, dis dea names.
Gen 46.12: Perez, he get two boys awready dat time, Hezron an Hamul.
Gen 46.15: Dese six boys, dey da ones dat Leah wen born fo Jacob, Padan-Aram side.
Gen 46.18: Gad an Asher, dey da boys dat Zilpah wen born fo Jacob.
Gen 46.18: She da slave wahine dat Laban wen give to his daughta Leah.
Gen 46.19: Da boys dat Jacob wife Rachel wen born, dey Joseph an Benjamin.
Gen 46.25: Dey all da ones dat Bilhah wen born fo Jacob.
Gen 46.25: She da slave wahine dat Laban wen give to his daughta Rachel.
Gen 46.26: All da Jacob peopo dat wen go Egypt, if you no count da wifes a his boys, dass 66
Gen 46.27: Inside Egypt, get Joseph two boys dat wen born dea.
Gen 46.34: I telling you guys wat fo say, so dat he let you guys stay Goshen side.
Gen 47.6: An I like some a dem dat really know how fo take care da animals, fo take care my
Gen 47.12: care his fadda an his brudda guys, an all da ohana peopo dat come from his fadda.
Gen 47.13: All ova da land, no mo food, dat time.
Gen 47.14: All da money dat get inside Egypt land an inside Canaan land, come to
Gen 47.14: land, come to Joseph cuz da peopo pay him fo da food dat he sell.
Gen 47.17: Dat year, he wen take all dea animals an he help um out wit
Gen 47.18: You know awready, dat all us no mo money an you get all da animals.
Gen 47.26: one rule fo da land inside Egypt, an da Egypt peopo use dat rule still yet: Da Pharaoh guy get twenny percent.
Gen 47.29: Den make promise to me dat fo shua you goin do one ting fo me: please, no bury me ova
Gen 47.31: Jacob tell Joseph, “Swear to God dat you goin do dat fo me.”
Gen 47.31: Jacob tell Joseph, “Swear to God dat you goin do dat fo me.”
Gen 48.1: Afta all dat wen happen, somebody been tell Joseph, “Eh!
Gen 48.3: Jacob tell Joseph, “You know, Da God Dat Get All Da Powa wen let me see him, Luz side, inside da
Gen 48.4: Da peopo dat goin come from you afta you mahke, I goin give dem dis
Gen 48.5: “So, yoa two boys, da ones dat wen born fo you hea inside da Egypt land befo I stay come
Gen 48.6: If you get mo kids afta dat, dey goin carry yoa name.
Gen 48.7: Dat time I was coming back from Padan, yoa mudda Rachel wen
Gen 48.15: Dass da God dat take care me Jalike one sheep farma take care his sheeps,
Gen 48.16: From da time I born till now, An he da angel messenja guy dat get me outa all kine trouble.
Gen 48.17: Wen bodda Joseph, cuz he see dat his fadda wen put da right hand on top Efraim head.
Gen 48.19: Da peopo dat goin come from him, goin get mo plenny, dey goin be plenny
Gen 48.20: how Israel wen aks God fo do good tings fo his grankids, dat time.
Gen 49.4: make sex wit my odda wife, An do pilau ting on top my bed, dat time.
Gen 49.6: No go tink dat I like make plan wit dem guys.
Gen 49.8: Erybody dat go agains you, You goin make dem do wat dey suppose to.
Gen 49.11: one grape plant, An da bebe donkey, he tie um to da plant dat get da bestes grape.
Gen 49.14: He jalike one donkey dat get strong bones Dat like lay down in between da two bag
Gen 49.14: He jalike one donkey dat get strong bones Dat like lay down in between da two bag he suppose to carry.
Gen 49.16: be da judge fo his peopo, Cuz dey goin be one a da ohanas dat goin come from me, Israel.
Gen 49.17: Dan goin be jalike one snake dat stay nea da road, Jalike one snake wit poison dat stay nex
Gen 49.17: snake dat stay nea da road, Jalike one snake wit poison dat stay nex to da trail Fo bite da horses feet So da guy on
Gen 49.19: Goin get steala guys dat come togedda an bus him up.”
Gen 49.21: He jalike one wahine kine deer Dat da peopo let run away, An bumbye, get nice looking bebe
Gen 49.22: He jalike one tree branch dat get plenny fruit Ova dea wea da watta come outa da groun.
Gen 49.22: Jalike one branch wit leafs, Dat grow ova da wall.
Gen 49.23: “Da army guys dat use bow an arrow, Dey make plenny presha fo Joseph.
Gen 49.24: Jalike God da Sheep Farma dat take care me, Jalike he da Big Rock dat stay help me,
Gen 49.24: God da Sheep Farma dat take care me, Jalike he da Big Rock dat stay help me, Israel.
Gen 49.25: God, he da God fo me,nyoa fadda guy, Da God dat help you, Joseph, Da God Wit All Da Powa, dat do good
Gen 49.25: guy, Da God dat help you, Joseph, Da God Wit All Da Powa, dat do good tings fo you.
Gen 49.25: from da sky fo you, An good kine stuff from da deep ocean dat stay unda da sky, An from da wahine dat give you kids from
Gen 49.25: from da deep ocean dat stay unda da sky, An from da wahine dat give you kids from her belly an her breastes.
Gen 49.26: “Me, yoa fadda, I like da good tings dat I do fo you Come mo plenny den all da good tings you goin
Gen 49.26: you goin get from da mountains, An from da nice tings dat get Inside da hills dat goin stay fo eva.
Gen 49.26: mountains, An from da nice tings dat get Inside da hills dat goin stay fo eva.
Gen 49.26: to Joseph, On top his head, his girigiri, Cuz he da guy dat wen come mo importan den all his odda brudda guys.
Gen 49.27: He jalike one wild dog dat go afta da animals.
Gen 49.28: Dass da twelve ohanas dat come from Israel, an dass wat dea fadda guy tell um wen he
Gen 49.28: Fo ery boy, he wen give um da kine words dat stay right fo him.”
Gen 49.29: guys stay, ova dea inside da cave inside da piece land dat Efron da Het guy had, da one inside da Makpelah field, wea
Gen 49.30: Dass the land dat Abraham wen buy fo bury his peopo dea, from Efron da Het
Gen 49.32: Az da land wit da cave inside dat our ancesta guy wen buy from da Het peopo.
Gen 50.2: Den Joseph tell da docta guys dat work fo him fo fix up his fadda guy body fo bury.
Gen 50.4: Wen pau da time fo show sad, Joseph go by da guys dat work fo da Pharaoh guy, dass da king.
Gen 50.4: Go talk to da Pharaoh guy, an tell um dat Joseph say, ‘My fadda guy, he wen make me make one strong
Gen 50.7: All da govmen guys dat work fo da Pharaoh, an da importan guys from Pharaoh
Gen 50.8: All da peopo dat work fo Joseph, an his brudda guys, an da peopo dat wen
Gen 50.8: peopo dat work fo Joseph, an his brudda guys, an da peopo dat wen work fo his fadda befo time, dey go too.
Gen 50.9: Had army wagons an guys dat ride horse dat go wit him too, az real plenny peopo all
Gen 50.9: Had army wagons an guys dat ride horse dat go wit him too, az real plenny peopo all togedda.
Gen 50.11: Da Canaan peopo dat live dea, dey see da peopo crying ova dea, an dey tell,
Gen 50.11: Az why dey call dat place Abel-Mizraim, dat mean “Egypt Peopo Funeral Place,”
Gen 50.11: Az why dey call dat place Abel-Mizraim, dat mean “Egypt Peopo Funeral Place,” dea language.
Gen 50.13: Da boys carry his body an bury him inside da cave dat stay inside da Makpelah field wea you can see Mamre,
Gen 50.13: Dass da same field dat Abraham wen buy from Efron da Het guy fo bury his peopo
Gen 50.14: fadda, Joseph an his brudda guys an all da odda peopo dat wen go Canaan side wit him, wen go back Egypt side.
Gen 50.17: guys go, an no poin finga dem cuz dey wen go agains you, dat time dey wen do bad tings to you.
Gen 50.17: Wen dey tell Joseph dat, he cry.’
Gen 50.20: God da one dat make dis kine ting happen dat get today -- get plenny
Gen 50.20: God da one dat make dis kine ting happen dat get today -- get plenny peopo now dat stay alive an neva
Gen 50.20: dis kine ting happen dat get today -- get plenny peopo now dat stay alive an neva mahke.
Gen 50.22: From dat time, Joseph an all his fadda guy ohana peopo stay Egypt
Gen 50.24: goin take you guys outa dis land, to da odda land, da one dat he wen make promise fo give to Abraham, an Isaac, an
Exo 1.1: Dis, da names fo da Israel boys dat wen go Egypt side wit dea fadda Jacob an dea ohanas:
Exo 1.5: Had seventy peopo from Jacob ohana dat wen go Egypt wit him.
Exo 1.6: wen mahke, an all his brudda guys too, all da peopo from dat time.
Exo 1.8: Long time afta, had one new king dat take ova da Egypt peopo.
Exo 1.8: Dat king, he neva know notting bout Joseph an wat he do.
Exo 1.9: Dat Israel ohana peopo, dey coming so plenny, dey awready mo
Exo 1.10: Cuz bumbye if get war, no good if dey go help da guys dat fight agains us, an afta dat, dey go outa our land.
Exo 1.10: good if dey go help da guys dat fight agains us, an afta dat, dey go outa our land.
Exo 1.11: Was da Israel peopo dat wen build two towns wit plenny warehouse inside fo da
Exo 1.14: Cuz if dey no do dat, da Egypt peopo bus um up.
head: Da Wahines Dat Help Da Israel Wahines Born Dea Babies
Exo 2.1: Dat time, had one guy from da Levi ohana dat wen go marry one
Exo 2.1: Dat time, had one guy from da Levi ohana dat wen go marry one wahine from da Levi ohana.
Exo 2.2: She see dat da bebe good looking, so she hide um fo three months.
Exo 2.3: She get one basket, made from da tall papyrus plants dat grow inside da riva nex to da land.
Exo 2.5: Her an da girls dat work fo her, dey walk nea da riva.
Exo 2.7: She tell, “Eh, you like I go find one Israel wahine dat get milk?”
Exo 2.12: Moses, he turn an look aroun, an he see dat no mo nobody dea.
Exo 2.13: Moses tell da guy dat making da trouble, “Eh!
Exo 2.14: Now you goin kill me, same ting jalike you wen kill dat Egypt guy, hah?
Exo 2.16: Had one guy dat was pries fo da Midian peopo.
Exo 2.17: Get odda sheep farma guys ova dea dat erytime go da same place an make da girls go way an no
Exo 2.17: But dat time, Moses stand up an help da girls pull up da watta.
head: Da Bush Dat No Burn Up
Exo 3.4: Yahweh see dat Moses going way from da trail fo go look.
Exo 3.7: tell Moses dis too: “I see eryting, all da hard time dat da Egypt peopo give my peopo!”
Exo 3.8: I goin take um outa dat land, to one good land wea get plenny place fo erybody, an
Exo 3.12: An dis bush you see right now, dat stay burn, dass da proof fo you, dat I da one wen send
Exo 3.12: you see right now, dat stay burn, dass da proof fo you, dat I da one wen send you.
Exo 3.13: “But, wen I go by da Israel peopo an tell um, ‘Da same God dat yoa ancesta guys wen pray to, dass da one wen send me by
Exo 3.14: Tell um, ‘Da One dat get da name “I Stay,” dass da God dat wen send me by you
Exo 3.14: Tell um, ‘Da One dat get da name “I Stay,” dass da God dat wen send me by you guys.’
Exo 3.15: Moses fo tell da Israel peopo: “Yahweh, he da same God dat yoa ancesta guys wen pray to.
Exo 3.16: Den tell um dis: ‘Yahweh, da God dat yoa ancesta guys wen pray to, da God fo Abraham an Isaac
Exo 3.17: But I goin get you guys outa all dat.
Exo 3.17: Inside dat good land, ery place get plenny milk an honey.
Exo 3.18: Now, all us guys gotta walk three day fo go dat place inside da boonies.
Exo 3.20: Afta dat, da king guy goin make you guys go way.
Exo 3.21: Dat time, I goin make da regula Egypt peopo tink you Israel
Exo 3.21: Wen you go way, dey goin make shua dat you guys get plenny stuffs.
Exo 3.22: Ery wahine goin aks all da Egypt wahines dat live nea dem fo give dem all kine silva an gold kine
Exo 3.22: stuffs, an nice kine clotheses, an aks da Egypt wahines dat stay live nea dea house fo give dem same ting.
Exo 3.22: You goin let yoa boys an girls wear all dat kine spesho stuff.
Exo 4.2: Wat dat ting inside yoa hand?”
Exo 4.5: Yahweh say, “You do dis fo help da Israel peopo believe dat me, Yahweh, I wen let you see me, an dat I da same God dat
Exo 4.5: peopo believe dat me, Yahweh, I wen let you see me, an dat I da same God dat yoa ancesta guys wen pray to, da God fo
Exo 4.5: dat me, Yahweh, I wen let you see me, an dat I da same God dat yoa ancesta guys wen pray to, da God fo Abraham an Isaac
Exo 4.6: Get one bad kine sick all ova da skin dat odda guys can catch, an white jalike snow!”
Exo 4.8: one stick, fo shua dey goin trus you afta dey see yoa hand dat get da sores come out okay.
Exo 4.9: Dat watta dat you take outa da Nile Riva, wen you pour um on
Exo 4.9: Dat watta dat you take outa da Nile Riva, wen you pour um on top da
Exo 4.11: Dass was me, Yahweh, wen do all dat!
Exo 4.19: Cuz all da guys dat wen like kill you befo time, dey mahke awready.
Exo 4.20: start fo go back Egypt side, an he carry da walking stick dat God wen use wit him.”
Exo 4.21: Egypt side, make shua you show um all da awesome proofs dat I wen give you da powa fo make.
Exo 4.22: Wen dat happen, you tell da Pharaoh guy, ‘Dis wat Yahweh da Boss
Exo 4.26: Afta dat, Yahweh wen leave Moses alone.
Exo 4.26: From dat time, Moses wife tinking bout da cut skin.”
Exo 4.27: Dat time, Yahweh tell Aaron, “Go da boonies fo meet Moses.
Exo 4.28: Den Moses tell Aaron eryting bout all da stuff dat Yahweh wen send Moses fo say, an all da awesome proofs dat
Exo 4.28: dat Yahweh wen send Moses fo say, an all da awesome proofs dat God tell um he gotta make.
Exo 4.30: An Moses, he show all da peopo da proof dat God wen give um, so dey can see.
Exo 4.31: Wen da peopo see dat, dey trus Moses.
Exo 4.31: Now dey know dat Yahweh see how plenny dey suffa, an dat he start fo do
Exo 4.31: Now dey know dat Yahweh see how plenny dey suffa, an dat he start fo do good tings fo da Israel peopo.
Exo 5.6: Dat same day, da Pharaoh guy wen talk to da Egypt guys dat
Exo 5.6: Dat same day, da Pharaoh guy wen talk to da Egypt guys dat make da slave peopo work, an to da luna guys from da
Exo 5.8: Dey still gotta make da same numba brick ery day dat dey stay make befo time.
Exo 5.10: So, da Egypt guys dat make da slave peopo work, an da luna guys from dea own
Exo 5.12: ova da place inside da Egypt land, fo cut da wheat stalk dat nobody cut yet, so dey can get togedda nuff wheat stalk fo
Exo 5.13: “Ery day, you guys gotta finish make da same numba bricks dat day, jalike was befo time wen us guys stay bring da wheat
Exo 5.14: Pharaoh guy, dey bus up da luna guys from da Israel peopo dat was da leadas fo da odda workas.
Exo 5.15: Da Israel guys dat was da lunas fo da work crews, dey go by da Pharaoh guy,
Exo 5.15: How come you making lidat to us guys dat work fo you?
Exo 5.16: Dey no give us guys dat work fo you da wheat stalk fo make da brick.
Exo 5.16: Us guys dat work fo you, we getting all bus up.
Exo 5.19: Now, da Israel guys dat was da leada guys see dat dey gotta tell peopo fo make da
Exo 5.19: Now, da Israel guys dat was da leada guys see dat dey gotta tell peopo fo make da same numba bricks ery day
Exo 5.21: we stink, in front da Pharaoh guy an all da palace guys dat work fo him!
Exo 6.3: Abraham an Isaac an Jacob see me, dey wen call me Da God Dat Get All Da Powa.”
Exo 6.6: I goin take you guys away from da hard work dat da Egypt peopo make you guys do.
Exo 6.6: guys work hard fo dem, but I goin get you guys outa all dat.
Exo 6.7: Den you guys goin know dat I Yahweh, da God fo you guys, da One dat get you guys out
Exo 6.7: guys goin know dat I Yahweh, da God fo you guys, da One dat get you guys out from da hard work dat da Egypt peopo make
Exo 6.7: fo you guys, da One dat get you guys out from da hard work dat da Egypt peopo make you guys do.
Exo 6.8: take you guys ova dea, da same place I was talking bout dat time I wen make strong promise to Abraham an Isaac an
Exo 6.8: Me, Yahweh, I give dat land to you guys, fo you be da ownas.
Exo 6.14: leada guys fo da diffren ohanas: Reuben, da numba one boy dat come from Israel, da leada guys fo da ohanas dat come from
Exo 6.14: one boy dat come from Israel, da leada guys fo da ohanas dat come from him was Hanok an Pallu an Hezron an Carmi.
Exo 6.19: Dis, da leada guys fo da ohanas dat come from Levi, from da oldes to da younges.)
Exo 6.25: All dem, dey da leadas fo da diffren ohanas dat come from Levi.
Exo 6.27: Moses an Aaron, dey da same guys dat wen go tell da Pharaoh guy, da King fo Egypt, dat he gotta
Exo 6.27: guys dat wen go tell da Pharaoh guy, da King fo Egypt, dat he gotta let da Israel peopo go way from Egypt.
Exo 6.28: Dat time, inside da Egypt land, dass how Yahweh wen talk to
Exo 6.29: So, go tell da Pharaoh guy, da King fo Egypt, eryting dat I stay telling you.
Exo 7.1: Yoa brudda Aaron, he goin be da guy dat talk fo you.
Exo 7.5: Da Egypt peopo goin know fo shua dat I Yahweh, wen I use my powa agains da Egypt peopo an get
Exo 7.9: Dat stick, goin come one snake.’
Exo 7.11: So da Pharaoh guy tell his guys dat suppose to know wat fo do, an da ones dat know how fo make
Exo 7.11: tell his guys dat suppose to know wat fo do, an da ones dat know how fo make bad kine kahuna, fo come.
Exo 7.11: Da prieses dat know how fo tell da Egypt peopo wass goin happen, dey wen
Exo 7.15: Inside yoa hand, take da walking stick dat wen come one snake.
Exo 7.17: He tell: “Dis how you goin know dat me, Yahweh, I Yahweh fo real kine.
Exo 7.18: Cuz a dat, da Egypt peopo no can drink da watta dat come from da
Exo 7.18: Cuz a dat, da Egypt peopo no can drink da watta dat come from da Nile Riva.
Exo 7.19: out yoa arm an hold up da stick ova da places inside Egypt dat get watta -- da rivas, an da ditches, an da ponds, ery
Exo 7.19: watta -- da rivas, an da ditches, an da ponds, ery place dat get watta.
Exo 7.24: Riva fo get watta fo drink, cuz dey no can drink da watta dat stay inside da Nile Riva.
Exo 8.3: Da Nile Riva goin get plenny frog dat move aroun all ova inside da watta.
Exo 8.10: Dass fo make you know dat no mo nobody jalike Yahweh, oua God!”
Exo 8.12: Pharaoh guy, Moses wen aks Yahweh fo help, bout da frogs dat Yahweh wen bring fo bodda da Pharaoh guy.
Exo 8.15: But wen da Pharaoh guy see dat eryting okay, he come hard head one mo time.
Exo 8.17: Dey wen do dat.
Exo 8.22: Same time, on dat day, I goin make diffren kine to da Goshen land wea my
Exo 8.22: No goin get flies notting dat side.
Exo 8.22: Dass how you goin know dat I Yahweh, an dat I stay inside dis land.
Exo 8.22: Dass how you goin know dat I Yahweh, an dat I stay inside dis land.
Exo 8.26: fo make sacrifice fo oua God, Yahweh, da Egypt peopo tink dat kine animal pilau.”
Exo 8.26: If us guys go kill dat kine animal, an da Egypt peopo see us, fo shua dey goin
Exo 9.4: But Yahweh goin make diffren kine to da animals dat us Israel peopo get, an to da animals dat you Egypt peopo
Exo 9.4: to da animals dat us Israel peopo get, an to da animals dat you Egypt peopo get.’
Exo 9.4: All da animals dat us Israel peopo get, no goin get even one dat goin mahke.
Exo 9.4: da animals dat us Israel peopo get, no goin get even one dat goin mahke.
Exo 9.6: All da animals dat da Egypt peopo get, mahke.’-”
Exo 9.6: But da animals dat da Israel peopo get, no mo even one dat mahke.
Exo 9.6: But da animals dat da Israel peopo get, no mo even one dat mahke.
Exo 9.7: He find out dat da animal da Israel peopo get, not even one mahke.
Exo 9.14: Cuz a all dis, you goin know dat in all da world, no mo nobody can do wat I can do.
Exo 9.16: So I can make you see dat I get all da powa, az why!
Exo 9.18: From da time da Egypt land wen come till now, neva have dat kine heavy ice storm.
Exo 9.19: Any guy o animal dat stay outside an no come inside da house wit da oddas, wen
Exo 9.20: Had peopo from da Pharaoh guy palace dat stay scared cuz a wat Yahweh say.
Exo 9.21: Da odda guys dat no like lissen wat Yahweh say, dey leave dea slave peopo
Exo 9.23: Had fire dat come down on top da groun too, dat time Yahweh wen make da
Exo 9.23: Had fire dat come down on top da groun too, dat time Yahweh wen make da big ice come down jalike rain on
Exo 9.24: Da ice rain real heavy, an had fire dat stay flash one side an da odda side inside da middle a da
Exo 9.24: From da time da Egypt land wen come one nation, neva have dat kine ice rain fall down on top dea land.
Exo 9.25: All ova da Egypt land, da ice rain wen hit eryting dat stay outside, peopo an animals.
Exo 9.27: Cuz a dat, da Pharaoh guy send somebody fo tell Moses an Aaron fo
Exo 9.27: He tell um, “Dis time, I da one dat do bad ting.
Exo 9.27: Me an my peopo, we da ones dat stay wrong.
Exo 9.29: Dat goin happen fo you know dat Yahweh, he own da whole world.
Exo 9.29: Dat goin happen fo you know dat Yahweh, he own da whole world.
Exo 9.32: But had two kine wheat plant dat neva come poho from da ice rain, cuz dey not ready, dat
Exo 9.32: dat neva come poho from da ice rain, cuz dey not ready, dat time.”
Exo 9.34: But da Pharaoh guy, wen he see dat no mo rain an ice rain an thunda, he come hard head again,
Exo 10.1: I doing dat, so dat I can still do all dis awesome kine tings dat I
Exo 10.1: I doing dat, so dat I can still do all dis awesome kine tings dat I doing
Exo 10.1: dat, so dat I can still do all dis awesome kine tings dat I doing right dea in front dem, an make shua dey know dat
Exo 10.1: dat I doing right dea in front dem, an make shua dey know dat I stay fo real.
Exo 10.2: An I doing um, so dat bumbye, you can tell da story ova an ova fo yoa kids an
Exo 10.2: From all dat, you guys goin know fo shua dat I Yahweh.
Exo 10.2: From all dat, you guys goin know fo shua dat I Yahweh.
Exo 10.5: Dey even goin eat up all da trees dat stay coming up inside yoa fields.
Exo 10.7: You donno yet, dat da Egypt land, stay poho awready, o wat?
Exo 10.8: So den, who da ones dat goin go?
Exo 10.12: goin come up all ova da Egypt land an eat up all da stuff dat still growing, dat da ice storm neva kill.”
Exo 10.12: da Egypt land an eat up all da stuff dat still growing, dat da ice storm neva kill.”
Exo 10.13: Da wind wen blow all dat day, day time and nite time.
Exo 10.14: From befo time neva had dat plenny locust, an bumbye, no goin get any mo lidat eva.
Exo 10.15: da plants inside da fields, an da fruits from all da trees dat da ice rain neva hit.
Exo 10.25: Us guys goin do dat fo oua God, Yahweh.
Exo 11.1: Afta dat, he goin let you guys go way from hea.
Exo 11.1: Mo den dat, wen he let you guys go, he goin chase all you guys outa
Exo 11.2: Tell da peopo fo go aks da Egypt peopo dat stay friends wit dem o live nea dem, fo give um all kine
Exo 11.3: Dat time, Yahweh make da Egypt peopo tink real good bout da
Exo 11.3: An da palace guys dat work fo da Pharaoh guy, an all da odda Egypt peopo, dey
Exo 11.3: fo da Pharaoh guy, an all da odda Egypt peopo, dey see dat Moses one big man inside da Egypt land.”
Exo 11.5: You da Pharaoh guy dat sit on top da throne, but yoa numba one boy goin mahke.
Exo 11.5: Same ting, da slave wahine dat stay sit by da stones dey use fo make da flour fo eat, her
Exo 11.6: Dis goin be mo worsa fo dem den anyting dat eva happen befo time, an mo worsa den anyting dat goin
Exo 11.6: anyting dat eva happen befo time, an mo worsa den anyting dat goin happen again.
Exo 11.7: Dass so you guys goin know fo shua dat me, Yahweh, I make diffren kine to da Egypt peopo an da
Exo 11.8: Wen dat happen, all dese palace guys hea dat work fo you, dey goin
Exo 11.8: Wen dat happen, all dese palace guys hea dat work fo you, dey goin come by me.’
Exo 11.8: in front me, an tell me, ‘Go way now, you an all da peopo dat follow you!
Exo 11.8: Afta Moses say dat, he real huhu wit da Pharaoh guy.’
Exo 11.10: make all kine awesome proof in front da Pharaoh guy so dat he know az God doing um.
Exo 12.6: Dat day, from da time da sun go down, befo come real dark, all
Exo 12.7: outside da house on da two sides a da door, an da wood dat stay ova da door, inside da same house wea dey goin eat da
Exo 12.8: Dat same nite, dey gotta roas da meat ova da fire, den eat um
Exo 12.8: dey gotta roas da meat ova da fire, den eat um wit bread dat no mo yeast, an wit vejables dat taste bitta.
Exo 12.8: den eat um wit bread dat no mo yeast, an wit vejables dat taste bitta.
Exo 12.11: From now, goin call dat da Pass Ova Kine Sacrifice fo Yahweh.
Exo 12.12: “Dis wat I mean: Dat nite, I goin pass ova da Egypt land, from one side to da
Exo 12.12: Ery numba one boy dat live inside da land, I goin kill um.
Exo 12.12: Dass how I goin show proof to da Egypt peopo dat all da gods dey pray to, notting, cuz me, I Yahweh!
Exo 12.13: Da blood dat you guys put on top da houses wea you live, dat goin be
Exo 12.13: Da blood dat you guys put on top da houses wea you live, dat goin be jalike one sign fo show dat you guys live inside
Exo 12.13: houses wea you live, dat goin be jalike one sign fo show dat you guys live inside dea.
Exo 12.13: Dat mean, wen I hit peopo all ova da Egypt land, no mo notting
Exo 12.14: “Da day I do dat, goin come one spesho day ery year, fo you guys rememba
Exo 12.14: From dat day, ery year, you guys goin make spesho trip fo do
Exo 12.14: You guys, an yoa kids, an dea kids, goin do dat foeva.
Exo 12.15: From now, ery year you guys goin eat bread dat no mo yeast fo seven day.
Exo 12.15: So, da numba one day, you guys goin clean out all da yeast dat get inside yoa house.
Exo 12.15: Cuz from day numba one to day numba seven, anybody dat eat stuff wit yeast inside dat time, dey no mo da right fo
Exo 12.15: to day numba seven, anybody dat eat stuff wit yeast inside dat time, dey no mo da right fo stay wit da Israel peopo afta
Exo 12.15: time, dey no mo da right fo stay wit da Israel peopo afta dat.
Exo 12.16: Da ony ting you can do dat time, you can make da food dat erybody goin eat.
Exo 12.16: Da ony ting you can do dat time, you can make da food dat erybody goin eat.
Exo 12.17: You goin make dat Bread Dat No Mo Yeast Time one spesho religious time, cuz
Exo 12.17: You goin make dat Bread Dat No Mo Yeast Time one spesho religious time, cuz was dat
Exo 12.17: Dat No Mo Yeast Time one spesho religious time, cuz was dat same day I wen take all you guys outa da Egypt land,
Exo 12.17: Dass why dis rule going be, dat you guys goin make dat time spesho fo me -- you guys, an
Exo 12.17: Dass why dis rule going be, dat you guys goin make dat time spesho fo me -- you guys, an yoa kids, an dea kids,
Exo 12.18: sundown time, da ony bread you guys eat, goin be bread dat no mo yeast inside.
Exo 12.19: Cuz anybody eat stuff dat get yeast inside dat time, dey no mo da right fo come
Exo 12.19: Cuz anybody eat stuff dat get yeast inside dat time, dey no mo da right fo come togedda wit da Israel
Exo 12.19: No matta dey from dat place o dey from odda place, same ting.
Exo 12.20: Dat time, you guys no goin eat notting dat get yeast inside.
Exo 12.20: Dat time, you guys no goin eat notting dat get yeast inside.
Exo 12.20: Ery place you guys live, you goin eat bread dat no mo yeast.
Exo 12.21: Tell ery ohana fo go pick da bebe sheeps o goats dat dey goin kill fo make da sacrifice fo da Passova.
Exo 12.22: But afta dat, nobody go outside da door till morning time!
Exo 12.23: Den Yahweh goin pass ova dat door.
Exo 12.24: “From now, you guys an all da peopo dat goin come from you guys, dis yoa kuleana: you all gotta
Exo 12.25: Bumbye, you guys going inside da land dat Yahweh goin give you guys, jalike he make promise befo
Exo 12.28: So da Israel peopo go home an do eryting dat Yahweh wen tell Moses an Aaron dat da peopo gotta do.’-”
Exo 12.28: go home an do eryting dat Yahweh wen tell Moses an Aaron dat da peopo gotta do.’-”
Exo 12.29: Da Pharaoh guy dat sit down on top da throne, his numba one boy wen mahke
Exo 12.29: Da guy dat da army guys wen catch, dat stay inside one big hole in da
Exo 12.29: Da guy dat da army guys wen catch, dat stay inside one big hole in da groun inside da prison, da
Exo 12.30: all ova Egypt, cuz no mo even one house wea no mo nobody dat wen mahke.
Exo 12.37: Had bout 600,000 mens dat was walking feet, plus wahines an kids an ol peopo.
Exo 12.38: Had plenny guys from da odda peopos dat go wit dem too, an plenny sheeps an plenny cows.
Exo 12.39: Da dough fo make bread dat dey carry wit dem outa Egypt, dey bake da bread wit no mo
Exo 12.40: Da time dat da Israel peopo wen live Egypt side, was 430 year.
Exo 12.41: Wen da 430 year pau, az was da time dat all da peopo go outa da Egypt land, jalike dey one army fo
Exo 12.42: Dat Passova nite was da time Yahweh stay watching all nite, so
Exo 12.42: An still yet, ery year, dat same nite, stay spesho fo Yahweh.
Exo 12.42: So now, dat nite ery year, all da peopo dat come from Israel an dea
Exo 12.42: So now, dat nite ery year, all da peopo dat come from Israel an dea kids go stay watching foeva.
Exo 12.44: If get one slave guy dat somebody buy, an if you cut skin da slave guy, den az okay
Exo 12.45: But da peopo from odda land an da guys dat ony work fo pay, dey no can eat da sacrifice meat.
Exo 12.48: If get guys from odda place dat stay live dea wit you guys, an dey like eat da Passova
Exo 12.48: But anybody dat neva cut skin, no can eat da sacrifice meat.
Exo 12.49: Get da same rule fo da guys dat born from da Israel peopo, an fo da guys from odda place
Exo 12.49: born from da Israel peopo, an fo da guys from odda place dat live by you guys.
Exo 12.51: Dat same day, Yahweh take da Israel peopo outa da Egypt land,
Exo 13.2: Moses dis: “From now, fo da Israel peopo, da numba one boy dat born from ery wahine, stay spesho fo me.
Exo 13.2: Same ting fo da peopo an fo da animals -- da firs one dat come out from da mudda, dey mines.
Exo 13.3: Dis same day ery year, no eat bread dat get yeast inside.
Exo 13.5: But God wen make strong promise to yoa ancesta guys, dat he goin give you guys one land dat get plenny milk an
Exo 13.5: to yoa ancesta guys, dat he goin give you guys one land dat get plenny milk an honey erytime.
Exo 13.6: year dis same month: “Seven days, you guys goin eat bread dat no mo yeast.
Exo 13.7: days, da ony bread you guys goin eat gotta be da kine dat no mo yeast.
Exo 13.8: Dat time ery year, you goin tell yoa boy da story, how come
Exo 13.8: Tell um, ‘I doing dis, cuz a wat Yahweh wen do fo me, dat time I wen come outa Egypt.
Exo 13.9: “Dis ting dat you do, goin be jalike one mark on top yoa hand fo help
Exo 13.12: So wen you get dea, da firs bebe dat born from ery wahine, you gotta make um all spesho fo
Exo 13.12: Same ting fo da numba one boy kine animal dat born from ery mudda animal you get, goin be fo Yahweh.
Exo 13.13: Da numba one donkey dat born, you no can use um fo make sacrifice.
Exo 13.13: An da numba one boy from all yoa own kids, da one dat stay spesho fo me, you gotta kill one animal fo make
head: Teach Yoa Kids Wat All Dat Mean
Exo 13.14: you know, my boy, Yahweh get plenny powa, an he wen use um dat time fo get all us guys outa Egypt, cuz us was slaves ova
Exo 13.15: how come I stay make sacrifice to Yahweh wit ery animal dat come firs outa da mudda, if boy kine.
Exo 13.16: “So, dass how dat religious ting dat us guys do ery year, goin be jalike one
Exo 13.16: “So, dass how dat religious ting dat us guys do ery year, goin be jalike one mark on top yoa
Exo 13.17: guy wen let da Israel peopo go, God neva take dem da road dat go strait to da Filisha peopo land, even was mo short.
Exo 13.21: Day time, had one cloud dat go from da groun to da sky, fo show um wea fo go.
Exo 13.21: Nite time, dat cloud was one fire dat go from da groun to da sky, fo give
Exo 13.21: Nite time, dat cloud was one fire dat go from da groun to da sky, fo give um light.
Exo 13.21: Dat way, day time o nite time, dey can still go.
Exo 13.22: Da cloud dat go from da groun to da sky neva leave da peopo in da day
Exo 13.22: to da sky neva leave da peopo in da day time, an da fire dat go from da groun to da sky neva leave um nite time.
Exo 14.4: Wen he do dat, I goin use da Pharaoh guy an all his army guys, fo show
Exo 14.4: Da Egypt peopo goin find out dat I Yahweh fo real kine!
Exo 14.5: Da Egypt army guys tell da king fo da Egypt peopo dat da Israel peopo wen go way awready from Egypt.
Exo 14.7: He take all da war wagons dat get inside Egypt.
Exo 14.13: goin see Yahweh get you guys outa trouble, an he goin do dat today.
Exo 14.18: how awesome I stay, den da Egypt peopo goin know fo shua, dat I Yahweh fo real kine!
Exo 14.19: Da cloud dat go from da groun to da sky, move from in front dem, an go
Exo 14.20: Da cloud come dark, no mo da light dat nite, so da guys dat stay one side no can go nea da guys
Exo 14.20: Da cloud come dark, no mo da light dat nite, so da guys dat stay one side no can go nea da guys dat stay da odda side.
Exo 14.20: nite, so da guys dat stay one side no can go nea da guys dat stay da odda side.
Exo 14.21: da wind blow strong on top da watta from da east side all dat nite.
Exo 14.24: befo get light, Yahweh look down outa da fire an da cloud dat go up inside da sky.
Exo 14.28: wagons, an da horse rida guys, an all da Pharaoh army guys dat wen go chase da Israel peopo inside da Red Sea.
Exo 14.30: Dat day, Yahweh wen get da Israel peopo outa trouble from da
Exo 14.31: Cuz a dat, dey stay trus Yahweh an his worka guy Moses.
Exo 15.1: He wen throw da horses an da guys dat ride um inside da sea.
Exo 15.2: Yahweh, he da One dat make me strong an solid, He wen come da One dat get me
Exo 15.2: he da One dat make me strong an solid, He wen come da One dat get me outa trouble.
Exo 15.3: Yahweh, he da one dat know how fo fight!
Exo 15.4: Even da bestes officer guys dat Pharaoh get, Dey go down awready inside da Red Sea.
Exo 15.6: Wit yoa strong right hand you wen bus up Da guys dat stay agains us!
Exo 15.7: You so big, you wipe out erybody dat go agains you.
Exo 15.7: come huhu, you burn um up Jalike peopo burn up da junks dat stay Afta dey cut da wheat.
Exo 15.9: “Da guys dat stay agains us, dey tell, ‘I goin chase um!
Exo 15.11: From all da gods dat get, No mo nobody jalike you!
Exo 15.14: Da peopo dat live inside da Filisha land, Dey come jalike dey hurt
Exo 15.15: Dat time, da main guys from Edom, Dey lose fight, no can do
Exo 15.15: Da peopo dat live Canaan side, Dey all donno wat fo do awready.
Exo 15.17: wen make fo you stay, Da place dass spesho fo you, Boss, Dat you wen make ready wit yoa own hands!
Exo 15.21: Da horses an da guys dat ride um, God throw um all inside da sea!
Exo 15.22: Afta dat, Moses tell da Israel peopo fo go.
Exo 15.23: (Dass how come da place get da name “Marah,” cuz dat mean “bitta,” dea language, you know.
Exo 15.25: Den God wen make one rule fo da peopo dat stay dea.
Exo 15.26: If you guys do all dat, den I no going hit you guys wit all da kine sick dat I
Exo 15.26: all dat, den I no going hit you guys wit all da kine sick dat I wen bring fo da Egypt peopo.
Exo 15.26: Cuz I Yahweh, an I da one dat make you guys come good.
Exo 15.27: Afta dat, dey go Elim.
Exo 16.3: An now, us so hungry, we goin mahke cuz a dat!
Exo 16.4: Dey gotta ony pick up nuff fo dat day.
Exo 16.5: bring in two times mo den wat dey pick up da odda days, fo dat day an fo da Res Day too.
Exo 16.6: Today, sun down time, you guys goin know fo shua dat Yahweh, not us, wen get you guys outa Egypt!”
Exo 16.7: You goin see dat he lissen, no matta you guys grumbling agains him.
Exo 16.8: Dat no mean notting fo me an Aaron, cuz you guys no stay
Exo 16.10: Aaron was telling dat to all da Israel peopo togedda, an wen dey turn aroun an
Exo 16.12: Den you guys goin know dat me, Yahweh, I da God fo you guys.
Exo 16.14: da groun had thin small kine flake, jalike da white frost dat get cold time.
Exo 16.15: Wass dat?
Exo 16.15: Cuz dey neva know wat kine stuff dat, az why.
Exo 16.15: Moses tell um, “Dass da kine bread dat Yahweh give you guys fo eat.”
Exo 16.16: Fo erybody dat stay inside yoa tent, go get two pound.
Exo 16.17: Had peopo dat pick up plenny, an odda peopo dat pick up ony litto bit.”
Exo 16.17: Had peopo dat pick up plenny, an odda peopo dat pick up ony litto bit.”
Exo 16.18: But wen dey check out how much, da peopo dat wen pick up plenny neva have mo plenny den dey need, an da
Exo 16.18: up plenny neva have mo plenny den dey need, an da peopo dat wen pick up litto bit, dey neva need mo plenny.
Exo 16.20: But had some peopo dat neva lissen to Moses.
Exo 16.20: But dat stuff get plenny worm inside an smell bad.
Exo 16.22: All da leada guys fo da peopo go tell Moses dat dea peopo wen do dat.
Exo 16.22: leada guys fo da peopo go tell Moses dat dea peopo wen do dat.
Exo 16.26: Dat day, you no goin find food notting.
Exo 16.27: Still yet, da numba seven day, had some peopo dat go out fo pick up food.
Exo 16.31: give da stuff da name “Manna,” cuz sound kinda like “Wass dat?”
Exo 16.32: Keep some a da manna, two pound, fo all da peopo dat goin come from you guys bumbye, foeva.
Exo 16.33: Put um in front Yahweh, fo keep um fo all da peopo dat goin come from dese guys bumbye, foeva.
Exo 17.7: Da peopo give dat place da name Massah, cuz mean “Check Um Out.”
Exo 17.7: Dey call um Meribah too, dat mean “Grumble,” cuz da Israel peopo wen make grumble dea
Exo 17.15: He call dat place “Yahweh, jalike one war flag fo me.’-”
Exo 17.16: he goin make war agains da Amalek peopo an all da peopo dat goin come from dem, foeva!”
Exo 18.1: He hear eryting dat God was doing fo Moses an fo God's peopo, da Israel peopo,
Exo 18.4: Da odda boy get da name Eliezer, cuz Moses tell, “Da God dat my fadda pray to befo time, he da one help me, cuz he get
Exo 18.8: had afta dey go outa Egypt, an how Yahweh get dem outa all dat.
Exo 18.11: Now I know fo shua, dat Yahweh, mo big den all da odda gods, no matta da Egypt
Exo 18.14: How come you da ony guy dat stay do dat?
Exo 18.14: How come you da ony guy dat stay do dat?
Exo 18.19: Yoa job, you gotta be da one dat talk fo da peopo to God.
Exo 18.19: go see da judge, you da one fo find out wat God say bout dat an tell um.
Exo 18.20: Tell um bout da bad tings dat goin happen if dey no do jalike da Rules say, an teach um
Exo 18.21: Same time, from all da peopo, go find an pick guys dat can handle dis job, da kine dat stay scared weneva dey
Exo 18.21: go find an pick guys dat can handle dis job, da kine dat stay scared weneva dey stay in front God cuz dey get
Exo 18.21: Dey gotta be guys you can trus, an dat no goin make any kine jus fo get plenny money.
Exo 18.23: If you do dat, an God stay tell you wat fo do, den you goin handle
Exo 18.25: Moses pick da guys dat can handle dat kine job, from all da Israel peopo.
Exo 18.25: Moses pick da guys dat can handle dat kine job, from all da Israel peopo.
Exo 19.3: Dis wat you gotta tell da peopo dat come from da Jacob ohana (az da Israel peopo): You guys
Exo 19.4: You guys know dat was me da One dat take you guys outa Egypt, jalike I one
Exo 19.4: You guys know dat was me da One dat take you guys outa Egypt, jalike I one eagle bird an I
Exo 19.7: He tell dem eryting dat Yahweh wen tell him dat dey gotta do.
Exo 19.7: He tell dem eryting dat Yahweh wen tell him dat dey gotta do.
Exo 19.9: I goin do dat, so da peopo goin hear me wen I talk to you.
Exo 19.9: Cuz a dat, dey goin stay trus you foeva.
Exo 19.11: Cuz dat day, me, Yahweh, I goin come down on da top a Mount Sinai,
Exo 19.12: touch da mountain, dey gotta mahke, cuz az ony fo God dat place!
Exo 19.21: Cuz if dey do dat, plenny a dem goin mahke!
Exo 19.24: Cuz if dey do dat, dey goin mahke fo shua!
Exo 19.25: So Moses go back down by da peopo an tell um dat.
Exo 20.4: “No go make idol kine gods fo yoaself dat look like anyting from up dea inside da sky, o from down
Exo 20.4: o from down hea on top da earth, o from inside da watta dat stay undaneat da groun.
Exo 20.5: Wen peopo do bad tings dat need punish, I go afta dem an I punish da ones dat hate
Exo 20.5: tings dat need punish, I go afta dem an I punish da ones dat hate me.
Exo 20.7: “No go use my name an ack like dat give you da right fo do any kine stuff.
Exo 20.8: Make shua dat day stay spesho fo me.
Exo 20.10: Dat day, no do work notting -- you, yoa boy, yoa girl, yoa
Exo 20.10: slave wahine, yoa animals, da visita guy from odda place dat stay yoa town, erybody!
Exo 20.11: fo make da sky an da earth an da ocean, an all da tings dat get inside dem.
Exo 20.12: If you do dat, den you goin live long time on top da land dat me, yoa
Exo 20.12: If you do dat, den you goin live long time on top da land dat me, yoa God Yahweh, stay give you.
Exo 20.17: Dat mean, no go afta his wife, o his slave guy, o his slave
Exo 20.22: Moses fo tell da Israel peopo dis: “You guys see awready, dat I talk to you guys from outa da sky.
Exo 20.24: whole animal afta you kill um, an da kine you make fo show dat you an me stay tight togedda.
Exo 21.8: If da guy dat own her tell, ‘Dis wahine, she fo me,’ but den tink she no
Exo 21.12: Anybody hit one guy, an da guy mahke, da one dat wen kill um gotta mahke too.
Exo 21.19: mahke, but gotta stay in da bed long time, den if da guy dat get mess up come litto bit okay, so can get up an walk
Exo 21.19: house wit one walking stick -- den no need punish da guy dat wen bus um up.
Exo 21.20: wahine, an dey mahke right den an dea, gotta punish da guy dat wen bus um up.
Exo 21.22: If get some guys dat stay fighting, an dey push one hapai wahine, an she lose
Exo 21.22: wahine, an she lose da bebe but da wahine no mahke, da guy dat wen do um gotta pay fine.
Exo 21.28: But da guy dat own da cow, no need punish him.
Exo 21.29: afta peopo, an peopo awready tell da owna he betta watch dat cow, an da owna no do notting fo make shua da cow no go
Exo 21.34: cow o one donkey fall down inside da big hole, den da guy dat wen open up da hole gotta pay money to da owna guy.
Exo 21.34: He gotta pay fo da animal dat wen fall inside an mahke, but he can keep da mahke body.
Exo 21.35: If one guy get one cow, an dat cow hurt one nodda guy cow, an dat cow mahke, dey gotta
Exo 21.35: one guy get one cow, an dat cow hurt one nodda guy cow, an dat cow mahke, dey gotta sell da cow dat stay alive an half
Exo 21.35: one nodda guy cow, an dat cow mahke, dey gotta sell da cow dat stay alive an half half da money, an half half da meat
Exo 21.36: But if peopo know from long time dat dat cow like use his horn fo go afta da odda cows, an da
Exo 21.36: But if peopo know from long time dat dat cow like use his horn fo go afta da odda cows, an da owna
Exo 22.2: bus up da steala guy an he mahke, no need kill da peopo dat wen bus up da steala guy.
Exo 22.3: day time afta da sun come up, an dey kill um, den da peopo dat kill um gotta mahke too.
Exo 22.3: pay, dey can sell da steala guy fo come one slave, an use dat money fo pay back da owna a da field.
Exo 22.5: stuff from inside da field, da guy gotta pay back da but dat own da field, wit da bestest stuff from his own field o
Exo 22.6: thorn bush fence, an burn some odda guy field, o da wheat dat ready fo cut, o da wheat dat stay cut awready, da guy dat
Exo 22.6: odda guy field, o da wheat dat ready fo cut, o da wheat dat stay cut awready, da guy dat wen let da fire run away
Exo 22.6: dat ready fo cut, o da wheat dat stay cut awready, da guy dat wen let da fire run away gotta pay back da owna.
Exo 22.8: But if dey no catch da steala guy, den da house owna guy dat wen keep da money gotta go in front God so God can tell da
Exo 22.9: Da one dat God say wen do bad ting, he gotta pay back da odda guy
Exo 22.11: Da guy dat keep da animal fo da odda guy gotta go in front Yahweh, an
Exo 22.11: fo da odda guy gotta go in front Yahweh, an swear to God dat he neva do notting to da animal.
Exo 22.11: Da guy dat wen own da animal gotta say, “Kay den, dass okay.
Exo 22.12: But if somebody steal da animal from da guy dat keep um fo da odda guy, den da one keeping um gotta pay
Exo 22.13: If da wild animals wen kill um, da guy dat keep um gotta bring in da skin an bones fo show da owna.
Exo 22.13: Den he no need pay fo one animal dat da wild animals kill.
Exo 22.14: animal get hurt o mahke an da owna guy no stay dea, da guy dat wen borrow um gotta pay back da owna guy.
Exo 22.15: If da owna guy stay dea wit da animal dat da guy borrow, den da guy dat wen borrow um no gotta pay
Exo 22.15: guy stay dea wit da animal dat da guy borrow, den da guy dat wen borrow um no gotta pay um back.
Exo 22.15: If he wen pay rent fo da animal dat mahke, den da money he pay fo rent um goin pay fo um.
Exo 22.16: wit her, an da girl not engage to nobody yet, den da guy dat wen sleep wit her gotta marry her an pay da price fo marry
Exo 22.17: But if da girl fadda no like let dat guy marry his daughta, da guy still yet gotta pay all da
Exo 22.17: one girl, wit silva, wateva da guys pay fo marry one girl dat neva sleep wit one guy.
Exo 22.18: “Any wahine dat stay make kahuna, no let um live.
Exo 22.21: “Wen get one guy come from odda place dat live wit you guys, no make any kine to him, an no give him
Exo 22.22: “Wen get one widow, o one kid dat no mo fadda o mudda guys, no make to dem jalike dey
Exo 22.25: “If you lend money to my peopo, da ones dat no mo notting dat live dea wit you, no make like dat yoa
Exo 22.25: “If you lend money to my peopo, da ones dat no mo notting dat live dea wit you, no make like dat yoa business.
Exo 22.25: ones dat no mo notting dat live dea wit you, no make like dat yoa business.
Exo 22.26: If you make one guy dat live by you guys leave his coat wit you till he pay back
Exo 22.26: you guys leave his coat wit you till he pay back da money dat he owe you, you gotta give da coat back to him befo da sun
Exo 22.29: da bestes stuff from me, from da firs wheat an wine an oil dat come out.
Exo 22.31: “You guys goin be one peopo dat stay spesho fo me.
Exo 22.31: Fo show dat, you guys no goin eat da meat from da animals dat da wild
Exo 22.31: Fo show dat, you guys no goin eat da meat from da animals dat da wild animals kill.
Exo 23.1: Wen get somebody dat do bad ting, no go make deal wit da guy dat do bad ting so
Exo 23.1: get somebody dat do bad ting, no go make deal wit da guy dat do bad ting so you go bulai da judge fo him.
Exo 23.3: Same ting, if one guy dat no mo notting come in front da judge, no go make diffren
Exo 23.4: “If get one guy dat stay agains you, an you find da guy cow o donkey inside da
Exo 23.5: If you see one donkey dat stay carry heavy stuff, fall down an no can stand up, an
Exo 23.5: fall down an no can stand up, an da owna guy one guy dat stay hate you, still yet you no can jus leave da donkey
Exo 23.6: “Wen get peopo by you dat no mo notting an get hard time, an dey gotta go in front
Exo 23.7: But if get one guy dat neva do notting bad, make shua you no bulai bout da guy in
Exo 23.7: shua you no bulai bout da guy in front da judge an say dat he wen do someting bad.
Exo 23.7: No go do notting agains da peopo dat stay do wass right, den gotta mahke.
Exo 23.8: “No take dirty money notting, cuz dat kine money make da guy dat suppose to know wass right,
Exo 23.8: take dirty money notting, cuz dat kine money make da guy dat suppose to know wass right, jalike he blind an no can see
Exo 23.8: he blind an no can see notting, an make da judge tink, dat da peopo dat do da right ting, dey da bad guys.
Exo 23.8: an no can see notting, an make da judge tink, dat da peopo dat do da right ting, dey da bad guys.
Exo 23.9: “Wen get peopo from odda place dat live by you guys, no go do notting fo make presha fo dem.
Exo 23.9: dey stay feel awready, cuz you guys was from odda place dat time you guys wen live inside da Egypt land.
Exo 23.11: Dat year, da peopo dat no mo notting can eat wateva come up
Exo 23.11: Dat year, da peopo dat no mo notting can eat wateva come up inside da field, an
Exo 23.12: can res too, an yoa worka guys an da peopo from odda place dat stay wit you guys can res too.
Exo 23.15: Spring time, make da Bread Dat No Mo Yeast time.
Exo 23.15: Seven days, no can eat bread dat get yeast inside, jalike I wen tell you guys fo do befo
Exo 23.15: Do um da same month ery year dat you guys wen get outa Egypt.
Exo 23.16: Afta dat, wen you guys pau cut da food, an da year pau, make da
Exo 23.18: you make sacrifice fo me, no put blood wit da kine bread dat get yeast inside.
Exo 23.19: “Wen you guys cut da firs tings dat come up on top you guys land, bring da bestes stuffs by
Exo 23.21: Cuz if you guys go against wat he tell, he no goin take dat, cuz he get his powa from me.
Exo 23.22: I goin tell you fo do, den I goin go agains da peopo dat go agains you, an I goin go fight da peopo dat goin fight
Exo 23.22: da peopo dat go agains you, an I goin go fight da peopo dat goin fight you.
Exo 23.24: gotta broke um up dea idol gods, an smash da big stones dat dey set up fo dem pray in front.
Exo 23.27: Da peopo dat stay agains you, I goin make um turn aroun an run away.
Exo 23.30: Dat way, afta you get plenny kids, den you can take ova da
Exo 23.31: I goin turn ova da peopo dat stay live inside dat land to you, an you goin make um all
Exo 23.31: I goin turn ova da peopo dat stay live inside dat land to you, an you goin make um all go way.
Exo 23.33: If you go do stuff fo dea gods, dat goin be jalike one trap fo catch you.
Exo 24.2: Den Moses, you da ony guy dat goin come all da way to me, Yahweh.
Exo 24.5: So dey take boy kine cows an make da kine sacrifice dat show dat eryting okay wit dem an Yahweh.
Exo 24.5: dey take boy kine cows an make da kine sacrifice dat show dat eryting okay wit dem an Yahweh.
Exo 24.7: Den he take wat he wen write down bout da deal dat God make fo dem, an he read um real loud so all da peopo
Exo 24.8: He say, “Dis blood, fo make real da deal dat Yahweh wen make wit you guys, bout all dese tings dat he
Exo 24.8: deal dat Yahweh wen make wit you guys, bout all dese tings dat he tell!”
Exo 24.10: Da place he standing, get someting dat look like one brick floor undaneat, wit da blue kine
Exo 24.12: I goin write da Rules an all da tings dat da peopo gotta do.
Exo 24.14: Aaron an Hur wit you guys fo stay in charge, so anybody dat need fo talk to one judge can go by dem.
Exo 24.17: Da ony ting dey can see is one fire on top a da mountain dat look jalike stay burning eryting.
Exo 25.5: Red leather from sheeps dat gotta dye um.
Exo 25.6: Stuff dat smell nice fo mix wit da olive oil fo put on top da
Exo 25.18: Make two statues dat look like awesome angel watcha guys wit wings.
Exo 25.18: Make um outa gold dat you work wit da hammer from da back side.
Exo 25.20: Da statues dat look like awesome angel watcha guys wit wings, make dem
Exo 25.22: tings da peopo do, right dea in da middo a da two statues dat look like da awesome angel watcha guys, dat stand ova da
Exo 25.22: da two statues dat look like da awesome angel watcha guys, dat stand ova da Box Fo Rememba My Deal.
Exo 25.22: From dat place, I goin tell you eryting da Israel peopo gotta do.
head: Da Table Fo Da Breads Dat Dey Put In Front God
Exo 25.27: Da rings go nea da edge dat stay aroun da top, fo take da poles fo carry da table.
Exo 25.30: Put da twelve spesho breads on top da table, da ones dat show I stay wit yoa twelve ohanas.
Exo 25.31: Make da bottom wit da main piece dat go strait up, an da side pieces too, wit cup dat look like
Exo 25.31: piece dat go strait up, an da side pieces too, wit cup dat look like da bud a one flowa.
Exo 25.33: Three small cup on top, dat look jalike da almond flowa, wit da bud part an da flowa,
Exo 25.34: Da main piece in da middo a da lamp stan, dat one get four small cup on top, jalike da almond flowa, wit
Exo 26.1: an purple an red wool string wit da cloth fo make picha dat look like da awesome angel watcha guys all ova da cloth.
Exo 26.5: las 14 yard piece fo da odda side a da tent, make 50 loop dat go wit da 50 loop on top da odda piece.
Exo 26.7: “Fo da tent dat go ova da Place Fo Me Stay, make cloth outa goat hair, 11
Exo 26.10: las 15 yard piece fo da odda side a da tent, make 50 loop dat go wit da 50 loop on top da odda piece.
Exo 26.13: So, let dat hang down da two side, fo cova da odda part a my spesho
Exo 26.14: “Fo da whole tent, make one cova wit da skin a da sheeps dat wen dye red.
Exo 26.14: An ova dat, make one nodda cova from da dolphin skin.
Exo 26.15: “Fo da Place Fo Me Stay, make koa wood boards dat stand up all aroun fo hold da cloth.
Exo 26.17: board fo da Tent stand up, cut da wood so get two piece dat stick out nex to each odda, an dis go inside da metal
Exo 26.19: da 20 board, two pier unda ery board fo hold da two piece dat stick out.
Exo 26.28: hold da boards togedda gotta go ova all da boards, fo make dat side a da Tent.
Exo 26.31: um wit blue an purple an red wool string, fo put picha dat look jalike da awesome angel watcha guys all ova da cloth.
Exo 26.33: Hang da curtain right unda da hooks dat hold da top cloth togedda inside da middo.
Exo 26.33: Dat way, da curtain goin stand dea wit da Spesho Place fo Me
Exo 27.2: Make horn dat stick out at da four cornas, an make da altar one piece.
Exo 27.3: Use bronze metal too fo make da buckets an da shovels dat you goin use fo take away da ashes afta you burn da fat.
Exo 27.17: “All da poses dat go aroun da yard, put silva band aroun da top an silva
Exo 27.19: All da odda tings dat go inside da yard, make um outa bronze.
Exo 27.20: “Tell da Israel peopo dey gotta poun olives fo make oil dat no mo junks inside.
Exo 27.20: Dat oil goin be fo da lamps dat stay on top da lamp stand
Exo 27.20: Dat oil goin be fo da lamps dat stay on top da lamp stand inside my place, fo make light
Exo 27.21: Tent Wea I Come Togedda Wit You Guys, outside da curtain dat hide da Box Fo Rememba Da Deal Wit God.
Exo 28.3: Talk to all da kine peopo dat I awready wen make dem know how fo sew clotheses, fo make
Exo 28.5: Da peopo dat know how fo make stuff, let dem use da gold string, da
Exo 28.7: On top da two shouldas, dey gotta put two shoulda piece dat hold togedda da front side an da back side.
Exo 28.10: Start wit da one dat wen born firs, an go all da way to da one dat wen born
Exo 28.10: wit da one dat wen born firs, an go all da way to da one dat wen born last.
Exo 28.14: An make two chains outa pure gold dat you work wit da hammer, plenny small chains twist togedda
Exo 28.29: “Erytime Aaron go inside da Place Dat Stay Spesho Fo God, he goin carry da names fo da Israel
Exo 28.29: on top his heart, cuz dey write um on top da ches piece dat dey use wen dey gotta know how fo do da right ting.
Exo 28.31: “Make da robe dat go wit da ves ony wit da blue kine wool cloth.
Exo 28.33: take blue an purple an red wool string, an sew pichas dat look like pomegranate fruits.
Exo 28.35: Aaron gotta wear dat wen he do his work.
Exo 28.38: an like make um spesho for him, an da gold piece goin show dat Aaron take da blame fo dat.
Exo 28.38: him, an da gold piece goin show dat Aaron take da blame fo dat.
Exo 28.38: Den Yahweh goin like take da presents dat da peopo bring fo him.
Exo 28.40: an sash fo dem, an pries kine hat, real good looking kine, dat show dat dis az serious kine stuff dey goin do.
Exo 28.40: dem, an pries kine hat, real good looking kine, dat show dat dis az serious kine stuff dey goin do.
Exo 28.43: fo da Priest Guys, fo Aaron an his boys, an all da ones dat goin come from dem, foeva.
Exo 29.1: do um: Take one young boy kine cow, an two boy kine sheeps dat no mo notting wrong wit dem, an from flour dat no mo yeast
Exo 29.2: kine sheeps dat no mo notting wrong wit dem, an from flour dat no mo yeast inside, make roun breads, an anodda kine bread
Exo 29.2: no mo yeast inside, make roun breads, an anodda kine bread dat no mo yeast inside wit olive oil on top, an make cracka
Exo 29.2: no mo yeast inside wit olive oil on top, an make cracka dat no mo yeast inside an get olive oil on top.
Exo 29.5: um on Aaron wit da shirt fo undaneat da robe, den da robe dat go wit da ves, an da ves, an da ches piece.
Exo 29.6: Put da pries kine hat on top his head, wit da gold piece dat say he spesho fo me.
Exo 29.7: Da spesho olive oil fo show dat Aaron da guy I wen pick, pour um on top his head.
Exo 29.9: Dey da ohana dat goin get da right fo be da pries guys foeva.
Exo 29.10: an his boys goin put dea hands on top da cow head, fo show dat wen dey kill da cow, dass fo dem.
Exo 29.12: from da cow, an put um on top da four tings jalike horns dat stick outa da altar, wit yoa finga.
Exo 29.13: Take all da fat dat cova da guts, da hard ting dat stick out from da liver, an
Exo 29.13: Take all da fat dat cova da guts, da hard ting dat stick out from da liver, an da two kidneys wit da fat dat
Exo 29.13: dat stick out from da liver, an da two kidneys wit da fat dat go aroun dem, an burn um on top da altar fo make smoke.
Exo 29.14: All da odda meat from dat cow, an da skin, an eryting from inside da guts, take um
Exo 29.15: his boys goin put dea hands on top da sheep head fo show dat wen dey kill da sheep, dass fo dem.
Exo 29.19: Aaron an his boys goin put dea hands on top dat sheep head too fo show dat wen dey kill da sheep, dass fo
Exo 29.19: boys goin put dea hands on top dat sheep head too fo show dat wen dey kill da sheep, dass fo dem.
Exo 29.21: an some a da olive oil you wen pour on top Aaron fo show dat God wen pick him.
Exo 29.21: Da Sacrifice Dat Dey Lift Up In Front God “Cut da fat pieces from da sheep
Exo 29.22: “Cut da fat pieces from da sheep -- da fat tail, da fat dat cova da inside parts, da ting dat stick out from da liver,
Exo 29.22: -- da fat tail, da fat dat cova da inside parts, da ting dat stick out from da liver, an da two kidneys wit da fat
Exo 29.23: Den, from da basket full a breads dat no mo yeast inside dat you wen put in front me, Yahweh,
Exo 29.23: Den, from da basket full a breads dat no mo yeast inside dat you wen put in front me, Yahweh, take one round bread, an
Exo 29.23: me, Yahweh, take one round bread, an one small wheat bread dat you make wit olive oil, an one cracka.
Exo 29.23: Put dat on top da fat an da meat from da sheep.
Exo 29.24: top dea hands, so dey can lif um up an move um dis side an dat side all togedda.
Exo 29.25: Den take all dat from dea hands, an burn up da whole ting on top da altar.
Exo 29.27: Da ches meat dat da prieses lif up in front me, Yahweh, an da hind quarter
Exo 29.27: lif up in front me, Yahweh, an da hind quarter meat dat dey lif up fo give um to me, jalike da meat dat Aaron an
Exo 29.27: meat dat dey lif up fo give um to me, jalike da meat dat Aaron an his boys da pries guys wen lif up from dat sheep
Exo 29.27: meat dat Aaron an his boys da pries guys wen lif up from dat sheep you wen kill, da time you make Aaron-dem come da
Exo 29.27: All dat meat you goin make spesho fo me, God.
Exo 29.28: Dat kine meat goin be dea food.
Exo 29.28: peopo goin give um to Aaron an all da odda pries guys dat goin come from him, foeva.
Exo 29.28: Cuz dat meat, jalike one present fo God.
Exo 29.29: religious kine clotheses, Aaron goin give um to da nex guy dat goin come from him, fo da time wen dey put da olive oil on
Exo 29.29: come from him, fo da time wen dey put da olive oil on top dat guy an make da sacrifices fo come prieses bumbye.
Exo 29.30: Wit You Guys fo do da pries kine stuff inside da Place Dat Stay Spesho Fo Me, dat guy goin wear da spesho clotheses,
Exo 29.30: da pries kine stuff inside da Place Dat Stay Spesho Fo Me, dat guy goin wear da spesho clotheses, seven days.
Exo 29.31: prieses, take da res a da meat an cook um inside one place dat stay spesho fo me.
Exo 29.32: Aaron an his boys goin eat dat sheep meat, an da breads dat stay inside da basket, by da
Exo 29.32: Aaron an his boys goin eat dat sheep meat, an da breads dat stay inside da basket, by da place fo go inside da Tent
Exo 29.33: da shame fo da bad kine stuff dey wen do, dey da ony ones dat can eat dat meat.
Exo 29.33: da bad kine stuff dey wen do, dey da ony ones dat can eat dat meat.
Exo 29.33: Da regula peopo, dey no can eat dat meat, cuz az spesho fo me, God.
Exo 29.34: mo meat o bread from da sacrifice fo make um da prieses, dat stay till da nex day, gotta burn all dat.
Exo 29.34: um da prieses, dat stay till da nex day, gotta burn all dat.
Exo 29.35: fo Aaron an his boys fo make um come prieses, you gotta do dat, seven days.
Exo 29.37: Seven days, you gotta do all dat fo hemo da shame fo da bad kine stuff da peopo wen do, an
Exo 29.37: Afta da seven days, goin be so spesho fo me, dat anyting dat even touch da altar, goin come spesho fo me
Exo 29.37: Afta da seven days, goin be so spesho fo me, dat anyting dat even touch da altar, goin come spesho fo me too.
Exo 29.43: An cuz I da awesome God, dat place goin be real spesho fo me.
Exo 29.44: Dat Tent, an da altar, an Aaron an his boys, I goin make dem
Exo 29.46: Dey goin know dat me, Yahweh, I dea God, an dat I da one dat wen get um outa
Exo 29.46: Dey goin know dat me, Yahweh, I dea God, an dat I da one dat wen get um outa Egypt land so dat I can live
Exo 29.46: Dey goin know dat me, Yahweh, I dea God, an dat I da one dat wen get um outa Egypt land so dat I can live wit dem.
Exo 29.46: dea God, an dat I da one dat wen get um outa Egypt land so dat I can live wit dem.
Exo 30.6: “Put da altar in front da thick curtain dat hide da Box Fo Rememba My Deal, dat one dat get da cova
Exo 30.6: front da thick curtain dat hide da Box Fo Rememba My Deal, dat one dat get da cova ova da deal dat stay inside.
Exo 30.6: thick curtain dat hide da Box Fo Rememba My Deal, dat one dat get da cova ova da deal dat stay inside.
Exo 30.6: Fo Rememba My Deal, dat one dat get da cova ova da deal dat stay inside.
Exo 30.6: Dat Box, da place wea I come togedda wit you, an da place wea
Exo 30.7: Aaron gota burn da kine incense dat smell real good, on top da altar.
Exo 30.7: time, wen he take care da olive oil lamps, he goin do dat, an ery day wen da sun go down an Aaron put up da olive
Exo 30.8: Goin be one incense kine sacrifice dat dey make in front me, Yahweh, foeva.
Exo 30.9: Gotta be one pries from yoa peopo dat burn da right kine incense on top dat altar.
Exo 30.9: pries from yoa peopo dat burn da right kine incense on top dat altar.
Exo 30.9: No put on top dat altar any kine incense, o use um fo da kine sacrifice you
Exo 30.10: Dat day, Aaron goin make da sacrifice fo hemo da shame fo da
Exo 30.10: Den he goin put da blood from dat sacrifice on top da four tings jalike horns dat stick out
Exo 30.10: blood from dat sacrifice on top da four tings jalike horns dat stick out from da incense altar.
Exo 30.10: Dat blood, make da altar okay fo use fo me.
Exo 30.10: Dat altar goin stay spesho fo me, Yahweh, foeva.
Exo 30.14: All da guys dat 20 year ol o moa, dey all gotta sign up, an dey all gotta
Exo 30.15: guys no goin pay mo den one half shekel silva, an da guys dat no mo notting, still yet dey gotta pay da whole half
Exo 30.16: Take da money dat da Israel peopo pay fo me hemo dea shame, an use um fo da
Exo 30.16: peopo pay fo me hemo dea shame, an use um fo da work dat da pries guys do inside da Tent Wea I Come Togedda Wit You
Exo 30.16: Wen dey pay dat money, da Israel peopo no goin foget dat dey wen pay um in
Exo 30.16: Wen dey pay dat money, da Israel peopo no goin foget dat dey wen pay um in front me, Yahweh, so den I hemo dea
Exo 30.18: big watta tub outa bronze metal, fo put da watta inside dat da pries guys goin use fo wash.
Exo 30.21: Dis goin be da Rule fo Aaron an da pries guys dat goin come from him bumbye foeva.
Exo 30.23: 12 an a half poun, Cinnamon, 6 an a quarta poun, Cane dat smell nice, 6 an a quarta poun, Cassia, 12 an a half poun,
Exo 30.25: put on top da prieses an da tings da prieses use, fo show dat I wen pick da prieses an dey spesho fo me, Yahweh.
Exo 30.27: all da tings you use wit um, da lamp stand an all da tings dat go wit um, da small altar fo da incense, da big altar fo
Exo 30.29: Afta, anyting dat touch dose tings bumbye, dat ting goin come spesho fo me
Exo 30.29: Afta, anyting dat touch dose tings bumbye, dat ting goin come spesho fo me too.
Exo 30.32: Dat kine oil, spesho fo me, an gotta be spesho fo you guys
Exo 30.33: da same kine stuffs, o anybody go put um on top some guy dat not one pries, gotta cut dem off from da Israel peopo an
Exo 30.34: fo make da incense -- yellow gum resin, da kine sea shell dat smell nice wen you burn um, galbanum sap.
Exo 30.36: You guys know, dat stuff real spesho fo me.
head: Da Guy Dat Know How Fo Make Nice Looking Tings
Exo 31.2: I stay give you da name fo da guy dat goin work wit you.
Exo 31.5: Bezalel, az da guy dat know how fo do all dese kine tings.
Exo 31.6: Get plenny odda peopo dat I wen make dem smart fo make all kine stuffs.
Exo 31.9: altar fo burn da sacrifices on top an da tings you use fo dat, da watta tub an da stand, da thick religious kine
Exo 31.11: pries guys head fo make um come da prieses, and da incense dat smell nice fo go inside da Spesho Place inside da Tent.
Exo 31.13: Da Res Day, goin show dat me an you guys get deal, an even da peopo dat goin come
Exo 31.13: goin show dat me an you guys get deal, an even da peopo dat goin come from you guys.
Exo 31.13: So den you guys no goin foget dat was me Yahweh, dat wen make you guys spesho fo me.
Exo 31.13: So den you guys no goin foget dat was me Yahweh, dat wen make you guys spesho fo me.
Exo 31.14: You guys gotta make da Res Day one spesho day, cuz was me dat wen make dat day spesho fo you guys.
Exo 31.14: make da Res Day one spesho day, cuz was me dat wen make dat day spesho fo you guys.
Exo 31.14: Anybody dat no mo respeck fo da Res Day, gotta mahke.
Exo 31.14: Anybody go work dat day, you guys gotta cut um off from da Israel ohana an no
Exo 31.15: Dat day, spesho fo me, Yahweh.
Exo 31.16: do wat da Rules fo da Res Day say, you guys, an da peopo dat goin come from you guys afta.
Exo 31.17: Dis goin be jalike one sign foeva, fo da Deal dat I get wit you Israel peopo.
Exo 31.18: Was God dat wen write da Deal his own self on top da stone wit his
Exo 32.1: Cuz dat guy Moses, da one dat wen get us outa da Egypt land, we
Exo 32.1: Cuz dat guy Moses, da one dat wen get us outa da Egypt land, we donno wat happen to
Exo 32.2: Take off da gold earrings dat you guys wifes an boys and daughtas get, an bring um ova
Exo 32.4: He melt da gold, an wit one tool, he make one idol god dat look jalike one bebe boy kine cow.
Exo 32.6: an dey bring odda kine sacrifices to da idol god fo show dat eryting okay wit him an dem.
Exo 32.8: Dey wen melt gold fo make one idol god dat look jalike one bebe boy kine cow.
Exo 32.8: Dis idol god fo shua, az one a da gods dat wen bring you guys outa da Egypt land!
Exo 32.11: But Moses, he beg Yahweh his God fo no do dat.
Exo 32.11: land, an you wen use plenny powa an make strong fo do dat.
Exo 32.12: If you go wipe um out, da Egypt peopo goin say, ‘Dat god fo da Israel peopo, fo shua he wen like make bad to
Exo 32.13: Tink bout Abraham an Isaac an Israel, da guys dat wen work fo you befo time.
Exo 32.13: You wen make strong promise by yoaself dat you really goin do wat you say you goin do fo dem.
Exo 32.13: You wen tell dem, ‘I goin make da peopo dat goin come from you come so plenny, dey goin be jalike da
Exo 32.13: Da peopo dat goin come from you, I goin give um da whole land dat I was
Exo 32.13: peopo dat goin come from you, I goin give um da whole land dat I was talking about, fo come dea land foeva.
Exo 32.16: Da flat stones, God da one dat wen make da shape, an he da one dat wen cut da alphabets
Exo 32.16: stones, God da one dat wen make da shape, an he da one dat wen cut da alphabets on top da stones.
Exo 32.19: Wen Moses come nea da camp, he see da idol kine god dat look jalike one bebe boy kine cow, wit da peopo dancing in
Exo 32.20: An den Moses take da idol god dey wen make, dat look jalike one bebe boy kine cow, an he burn um up.
Exo 32.23: Make gods fo us guys, dat goin show us wea fo go!
Exo 32.23: Cuz dat guy Moses, da one dat wen bring us guys outa da Egypt
Exo 32.23: Cuz dat guy Moses, da one dat wen bring us guys outa da Egypt land, we donno wat happen
head: Dey Kill Da Peopo Dat Stick Wit Da Idol God
Exo 32.25: Moses see dat da peopo, dey stay run wild, an Aaron da one wen let um,
Exo 32.25: stay run wild, an Aaron da one wen let um, an Moses know dat all da peopo dat stay agains dem stay laugh at um.
Exo 32.25: an Aaron da one wen let um, an Moses know dat all da peopo dat stay agains dem stay laugh at um.
Exo 32.26: So Moses go stand by da camp gate, an yell, “Erybody dat stay stick wit Yahweh, come ova hea by me!
Exo 32.28: Dat day, bout 3,000 guys wen mahke.”
Exo 32.29: Moses tell da Levi ohana guys, “Da ting you guys do today, dat make you guys spesho fo Yahweh from now.
Exo 32.32: um go fo da bad ting dey wen do, an hemo dea shame from dat, okay.
Exo 32.33: But Yahweh tell Moses, “Ony da peopo dat wen do bad kine stuff cuz dey stay agains me, dey da ones
Exo 32.34: Goin get one angel messenja guy from me dat goin go in front a you.
Exo 32.34: da time come fo me fo punish peopo, I goin punish da ones dat wen do da bad kine stuff.
Exo 32.35: Yahweh make da real bad sick dat hit da peopo, cuz a wat dey wen do wit da idol god dat
Exo 32.35: dat hit da peopo, cuz a wat dey wen do wit da idol god dat look jalike one bebe boy kine cow, da one Aaron wen make.”
Exo 33.1: Yahweh tell Moses: “Go way from dis place, you an da peopo dat you wen bring outa da Egypt land.
Exo 33.1: promise to Abraham, an Isaac, an Jacob: ‘I goin give dat land to da peopo dat goin come from you guys.
Exo 33.1: an Isaac, an Jacob: ‘I goin give dat land to da peopo dat goin come from you guys.
Exo 33.2: I goin throw out from dat land da Canaan peopo, da Amor peopo, da Het peopo, da
Exo 33.3: Go dat good land, wea get plenny milk an honey erytime.
Exo 33.5: Nobody like wear jewelry cuz a dat.’-”
Exo 33.7: Anybody dat like aks God bout someting, dey go ova dea outside da camp
Exo 33.9: Wen Moses go inside da tent, da cloud dat go from da groun to da sky come down an stay by da door,
Exo 33.10: Erytime da peopo see da cloud dat go from da groun to da sky, standing in front da tent, all
Exo 33.11: But da young helpa guy fo Moses, dat Joshua Nun's boy, he no go way from inside da tent, he
Exo 33.13: goin know you, so den bumbye I can still stay da kine guy dat you like.
Exo 33.14: God tell Moses, “Goin be me dat stay go wit you, an I goin make tings so you can rest.
Exo 33.16: Cuz ony get one way dat anybody goin find out dat you like me an yoa peopo.”
Exo 33.16: Cuz ony get one way dat anybody goin find out dat you like me an yoa peopo.”
Exo 34.1: I goin write on top dem da same words dat da firs ones wen say, da ones you wen broke.
Exo 34.3: Not even yoa sheeps an cows can eat grass down side dat mountain.
Exo 34.6: I one God dat get pity fo peopo, An I like do good tings fo peopo!
Exo 34.7: stay tight wit even da kids, an dea kids, An all da peopo dat come afta dem fo tousan times.
Exo 34.10: In front all yoa peopo, I goin do awesome tings dat nobody wen do befo time eva, not any place inside da
Exo 34.10: All da peopo dat stay wit you now, dey goin see how scary da tings I goin
Exo 34.11: Befo you get dea, I goin throw out da diffren peopos dat live inside da land -- da Amor peopo, da Canaan peopo, da
Exo 34.12: “Make shua you no make deal notting wit da peopo dat stay live now inside da land wea you going agains dem.
Exo 34.14: Cuz I Yahweh, da one dey call da Jealous God, an I one God dat go all out fo keep my good name.
Exo 34.15: Watch out you no goin make deal wit da peopo dat stay live inside da land.
Exo 34.15: jalike one guy like go all out fo fool aroun one wahine dat take money fo sex.
Exo 34.16: wen one guy like go all out fo fool aroun one wahine dat take money fo sex, an dey goin make yoa boys like do da
Exo 34.17: “You no can make idol gods fo yoa own self wit metal dat you melt.
Exo 34.18: fo make da spesho religious time wen erybody eat da Bread Dat No Mo Yeas Inside.
Exo 34.18: Seven days you goin eat bread dat no mo yeas, jalike I wen tell you fo do awready.
Exo 34.18: Dat time going be spesho fo God, ery year spring time, da same
Exo 34.19: “Da firs bebe dat born, no foget, dey mines.
Exo 34.20: Kill dat animal fo make sacrifice.
Exo 34.20: But da firs bebe dat come from one donkey, no make sacrifice wit dat.
Exo 34.20: firs bebe dat come from one donkey, no make sacrifice wit dat.
Exo 34.20: wit one sheep o one goat fo pay me fo da firs boy dat come from yoa wife, cuz he mines too.
Exo 34.24: Cuz wen you guys reach inside dat land, I goin push out da odda peopos.
Exo 34.25: fo me, no put da blood from da sacrifice on top notting dat get yeast inside.
Exo 34.28: Moses neva eat food an neva drink watta, all dat time.”
Exo 34.29: Wen he come down from dea wit da two flat stones dat get da Deal on top, Moses neva know his face stay shining
Exo 34.30: Wen Aaron an all da odda Israel peopo see dat Moses skin stay shining, dey scared fo go nea him.
Exo 35.2: Dat day, spesho fo Yahweh.
Exo 35.2: Anybody dat work dat day, gotta kill um.
Exo 35.2: Anybody dat work dat day, gotta kill um.
Exo 35.3: No even make fire inside yoa house dat Res Day.
Exo 35.5: Erybody dat like do dat, go bring him gold, an silva, an bronze metal,
Exo 35.5: Erybody dat like do dat, go bring him gold, an silva, an bronze metal, blue, an
Exo 35.8: guys fo show God wen pick dem, an fo make da kine incense dat smell real nice, jewelry stones fo put inside frames on
head: Da Tings Dat Go Inside Da Tent
Exo 35.10: “Erybody dat know how fo make stuff good, come make all da tings Yahweh
Exo 35.11: da hooks an da boards, da bars an da poses, an da bases dat go undaneat, da Box Fo Rememba Da Deal, wit da poles, an
Exo 35.13: fo carry da table an all da tings dey use fo da breads dat dey put in front Yahweh, an da breads, da lamp stand fo da
Exo 35.15: da spesho oil fo put on top da pries guys head, da incense dat smell nice, da thick cloth dat go in front da door fo da
Exo 35.15: pries guys head, da incense dat smell nice, da thick cloth dat go in front da door fo da Tent so no can see inside, da
Exo 35.16: da tings dey use wit da altar, da watta tub an da stand dat go undaneat, da cloth dat go aroun da yard, wit da poses
Exo 35.17: altar, da watta tub an da stand dat go undaneat, da cloth dat go aroun da yard, wit da poses an da bases dat go
Exo 35.17: da cloth dat go aroun da yard, wit da poses an da bases dat go undaneat, an da thick cloth so no can see inside da
Exo 35.18: da tent pegs fo da main Tent, da pegs fo hold up da poses dat go aroun da yard, an da rope fo dem, da clotheses dey goin
Exo 35.19: fo Aaron da pries guy, an da spesho clotheses fo his boys dat goin do da pries kine work.
Exo 35.21: Erybody dat dea heart tell um fo come do um, wen come dea.
Exo 35.21: Erybody dat inside dea heart really like come fo help, dey all bring
Exo 35.21: Togedda Wit God, an fo all da work, an fo all da clotheses dat stay spesho fo God.
Exo 35.22: Erybody dat inside dea heart like fo help, da men o wahines, dey all
Exo 35.23: gold tings in front Yahweh, an dey give um to him, Erybody dat get stuffs dea place, blue an purple an red wool string,
Exo 35.24: Erybody dat like give silva o bronze fo make gif fo Yahweh, dey bring
Exo 35.24: Erybody dat get koa wood dea place fo all da work dey gotta do, dey
Exo 35.24: koa wood dea place fo all da work dey gotta do, dey bring dat too.
Exo 35.26: Odda wahines dat really like make da real good kine string outa goat hair,
Exo 35.26: make da real good kine string outa goat hair, dey wen do dat.
Exo 35.28: make light inside da lamps, an fo da oil dey use fo show dat God wen pick da new pries guy, an spice fo make da kine
Exo 35.28: pick da new pries guy, an spice fo make da kine incense dat smell real nice.
Exo 35.29: All da guys an da wahines dat inside dea hearts really like do someting fo God, dey
Exo 35.29: like do someting fo God, dey bring stuff fo do da work dat Yahweh wen tell um fo do.
Exo 35.31: Bezalel get da kine spirit inside him dat come strait from God, so he real smart fo know how fo make
Exo 35.33: an silva an bronze, an how fo work wit da jewelry stone dat go inside da frames, an how fo work wit wood -- ery kine
Exo 36.1: um dey gotta do -- him, an Oholiab, an all da odda peopo dat Yahweh make um know how fo make da tings dat stay spesho
Exo 36.1: da odda peopo dat Yahweh make um know how fo make da tings dat stay spesho fo God, dat he wen tell um fo make.
Exo 36.1: make um know how fo make da tings dat stay spesho fo God, dat he wen tell um fo make.
Exo 36.2: Same ting fo all da odda peopo dat know how fo do um from Yahweh.
Exo 36.2: Erybody dat like do da job, he tell um fo start da work.
Exo 36.3: wen get from Moses, all da tings dey need, from da gifs dat da Israel peopo wen bring, fo do da work fo make da Tent.
Exo 36.3: Ery morning, had peopo dat still yet bring to Moses mo an mo plenny stuffs dat dey
Exo 36.3: peopo dat still yet bring to Moses mo an mo plenny stuffs dat dey like give.
Exo 36.4: Da guys dat know real good how fo make da tings fo da Tent, dey all
Exo 36.8: Da peopo dat know how fo make stuff, dey wen make da inside tent.
Exo 36.8: dey put da blue an purple an red wool string fo make picha dat look like God's awesome angel watcha guys.
Exo 36.14: worka guys wen make cloth outa goat hair fo make one tent dat go ova da inside tent.
Exo 36.14: Dey wen make 11 long piece cloth fo dat one.
Exo 36.20: Da boards dat stand up fo hold up da Tent, dey make um outa koa wood.
Exo 36.22: side wea ery board fo da Tent stand up, dey make two piece dat stick out nex to each odda, fo go inside da metal piers.
Exo 36.24: boards, two piers fo one board, wit holes fo da two piece dat stick out from da board, an same ting fo all da boards.
Exo 36.29: Da corna boards, jalike was two side boards dat come togedda, same same, but dey make um one piece from da
Exo 36.31: Dey make koa wood poles dat go across fo make da odda boards stay togedda.
Exo 36.33: across da middle, stay long so can go across all da boards dat stand up, from one end to da odda.
Exo 36.34: Dey cova da boards dat stand up wit gold, an make gold metal piece on top dem fo
Exo 36.34: an make gold metal piece on top dem fo hold da five poles dat go across, an dey cova da pole dat go across wit gold too.
Exo 36.34: fo hold da five poles dat go across, an dey cova da pole dat go across wit gold too.
Exo 36.35: an purple an red wool string wit da linen fo make picha dat look like God's awesome angel watcha guys.
Exo 36.38: Dey make five poses fo dat curtain, wit hooks.
Exo 37.6: Dat cova, fo show dat God goin hemo da shame fo all da bad
Exo 37.6: Dat cova, fo show dat God goin hemo da shame fo all da bad tings da peopo do, so
Exo 37.7: He make two statues dat look like awesome angel watcha guys.
Exo 37.7: He make um outa gold dat you work wit da hammer.
Exo 37.9: Da statues dat look like da awesome angel watcha guys, Bezalel make um
head: Da Table Fo Da Breads Dat Dey Put In Front God
Exo 37.14: Da rings go right unda da rim dat stay aroun da top, fo hold da poles fo carry da table.
Exo 37.17: an da main piece go strait up, an da side piece wit cup dat look like da bud fo one flowa.
Exo 37.20: Da main piece inside da middo, dat one get four small cup on top, jalike da almond flowa, wit
Exo 37.29: oil dass spesho fo God, fo put on top da prieses fo show dat God wen pick um.
Exo 37.29: Dey make da incense dat smell nice, same way peopo make perfume.
Exo 38.2: Dey make tings dat look like horn, dat stick out, an put um on top da four
Exo 38.2: Dey make tings dat look like horn, dat stick out, an put um on top da four corna.
Exo 38.8: da stand, from da bronze mirrors dey get from da wahines dat work just outside da door in front da Tent Fo Come Togedda
Exo 38.16: All da curtains dat go aroun da yard, dey make um wit fancy kine linen cloth.
Exo 38.17: All da piers dat go undaneat da poses, dey make um outa bronze metal.
Exo 38.18: Same ting fo da odda curtains dat go aroun da yard, dey all 7 feet 6 inch high.
Exo 38.22: Uri boy an Hur grankid, from da Judah ohana, he da one dat make eryting Yahweh wen tell Moses dey gotta make.
Exo 38.23: Da guy dat work wit him, Oholiab, Ahisamak boy from da Dan ohana.
Exo 38.24: All da gold dey wen use fo make da spesho tings fo God, dat da peopo wen give, was 2,195 pound.
Exo 38.26: Da Levi guys wen count 603,550 mens dat make 20 years o moa, an wen da guys write dea name, da
Exo 38.27: guys wen use 7,500 pound silva fo melt an make da piers dat go undaneat da boards fo da main tent an undaneat da poses
Exo 38.29: Da bronze dat da peopo wen bring fo gifs to God was 5,310 pound.
Exo 38.30: Dey use dat fo make da piers fo da poses in front da Tent Fo Come
Exo 38.30: Togedda Wit God, an fo da big altar an da bronze grill dat get inside, an da bronze pans an tings dat dey use fo dat
Exo 38.30: da bronze grill dat get inside, an da bronze pans an tings dat dey use fo dat altar, an fo da piers fo da poses dat go
Exo 38.30: dat get inside, an da bronze pans an tings dat dey use fo dat altar, an fo da piers fo da poses dat go aroun da yard, an
Exo 38.31: tings dat dey use fo dat altar, an fo da piers fo da poses dat go aroun da yard, an fo da poses fo da gate, an da pegs fo
Exo 39.1: wool string fo weave da spesho kine religious clotheses dat da pries guys wear inside da Place Dass Spesho Fo God.
Exo 39.8: Dey weave da ches piece outa gold dat dey twis togedda wit da wool string (blue, purple, an
Exo 39.22: Dey weave da whole robe dat go wit da ves outa da kine blue wool string dat cos
Exo 39.22: whole robe dat go wit da ves outa da kine blue wool string dat cos plenny.
Exo 39.24: Dey take blue an purple an red wool string, an sew pichas dat look like pomegram fruit aroun da bottom a da robe nea da
Exo 39.26: Aaron gotta wear dat wen he do his work.
Exo 39.30: make one small piece pure gold fo Aaron forehead fo show dat he spesho fo Yahweh.
Exo 39.33: inside da tent: da hooks, Da stand up boards, an da poles dat go across da boards, Da poses an da piers, Da red leather
Exo 39.34: Da outside cova from da dolphin skins, Da thick curtain dat cova da Real Spesho Place inside da Tent, Da Box Fo
Exo 39.35: Da Deal, an da poles, Da cova fo da Box dass fo show dat God goin take away da shame fo all da bad tings peopo do,
Exo 39.38: gold altar, Da oil fo put on top da pries guys, Da incense dat smell nice, Da thick curtain so no can look inside da Tent
Exo 39.39: no can look inside da Tent from outside, Da bronze altar dat get da bronze grill inside, an da poles, All da tings dey
Exo 39.40: fo go aroun da yard, Da poses an da piers, Da curtain dat go in front da gate fo da yard, Da ropes an da tent pegs,
Exo 39.41: main pries, All da religious kine clotheses fo Aaron boys dat goin be da pries guys.
Exo 39.43: Moses wen check um out an see dat dey wen pau do all da tings dey gotta do, jalike Yahweh
Exo 40.9: fo me, an put um on top da Tent an on top all da tings dat stay inside da Tent.
Exo 40.10: top da big altar fo burn up da sacrifices an all da tings dat dey use fo um, fo make da altar spesho fo me too.
Exo 40.15: Wen you go put dat spesho oil on top dem, dat mean, dea ohana goin be prieses
Exo 40.15: Wen you go put dat spesho oil on top dem, dat mean, dea ohana goin be prieses fo me, dem, an dea kids,
Exo 40.18: an put da boards inside da pukas in da piers, an da poles dat go across da boards dat stand up.
Exo 40.18: da pukas in da piers, an da poles dat go across da boards dat stand up.
Exo 40.19: inside tent ova da boards, an dey put da outside tent ova dat, jalike Yahweh wen tell um fo do.
Exo 40.20: Den Moses take da two piece flat stone dat God wen write da Deal on top dem, an put um inside da Box
Exo 40.21: up da thick curtain so no can see da Box, fo make one room dat ony get da Box Fo Rememba God's Deal inside, jalike Yahweh
Exo 40.28: Den Moses dem put up da curtain dat go in front da Tent so no can look inside from outside.
Exo 40.34: Afta Moses pau set up eryting, da Cloud Dat Go From Da Groun To Da Sky wen cova da Tent Fo Come
Exo 40.34: Wit God, an had one awesome light inside da whole Tent dat show dat Yahweh stay inside dea.
Exo 40.34: an had one awesome light inside da whole Tent dat show dat Yahweh stay inside dea.
Exo 40.35: top da Tent an da awesome light inside da whole Tent show dat Yahweh stay inside dea.
Exo 40.36: From dat time, erytime da Israel peopo suppose to move camp, da
Lev 1.3: up kine sacrifice, den he gotta bring one boy kine cow dat no mo notting wrong wit um.
Lev 1.4: [Dat mean / Den], I goin take da cow fo da guy, so da guy can
Lev 1.9: guys put da pieces, da head, an da fat, on top da wood dat stay burning on top da altar.
Lev 1.9: burn up da whole animal on top da altar, az one sacrifice dat dey burn eryting up, so da smoke from da fire go up an
Lev 1.10: da guy gotta bring one boy kine sheep o one boy kine goat dat no mo notting wrong wit um.
Lev 1.13: goin put da pieces, an da head, an da fat, on top da wood dat stay burning on top da altar.
Lev 1.13: burn up da whole animal on top da altar, az one sacrifice dat dey burn eryting up, so da smoke from da fire go up an
Lev 1.14: “If da sacrifice goin be one bird dat dey burn up, den da guy can give one dove o one young
Lev 1.17: burn up da whole bird on top da altar, az one sacrifice dat dey burn up, so da smoke from da fire go up an make one
Lev 2.1: Da guy dat bring um goin pour olive oil on top da flour, an put
Lev 2.2: an burn um up on top da altar fo help peopo rememba dat da whole sacrifice stay fo me, Yahweh.
Lev 2.3: Az anodda part a da kine sacrifice dey make wit fire, an dat stay real spesho fo me, Yahweh, jalike da part dey burn.
Lev 2.4: “If you bring wheat o barley dat you bake inside one oven fo make sacrifice, gotta be from
Lev 2.4: You can bake roun breads dat no mo yeast an olive oil mix wit da flour.
Lev 2.4: O you can bake crackas dat no mo yeast, an put olive oil on top um.
Lev 2.9: from da wheat o barley sacrifice fo help peopo rememba dat da whole ting stay fo me, an burn dat part wit da fire on
Lev 2.9: help peopo rememba dat da whole ting stay fo me, an burn dat part wit da fire on top da altar.
Lev 2.10: Az anodda part a da kine sacrifice dey make wit fire, an dat stay real spesho fo me, Yahweh, jalike da part dey burn.
Lev 2.11: You guys not suppose to burn honey, o anyting dat make da bread come big, inside one sacrifice you guys make
Lev 2.13: No make yoa wheat o barley sacrifice dat no mo salt.
Lev 2.16: Az fo help peopo rememba dat da whole sacrifice stay fo me.
head: Da Sacrifice Dat Show You An God Stay Tight
Lev 3.1: “If somebody make da kine sacrifice dat show dat him an me, Yahweh, stay tight wit each odda, da
Lev 3.1: “If somebody make da kine sacrifice dat show dat him an me, Yahweh, stay tight wit each odda, da guy can
Lev 3.1: He goin bring um in front Yahweh, one animal dat no mo notting wrong wit um.
Lev 3.3: Da guy dat bring da sacrifice fo show dat him an me, Yahweh, stay
Lev 3.3: Da guy dat bring da sacrifice fo show dat him an me, Yahweh, stay tight wit each odda, goin take one
Lev 3.3: He burn all da fat dat cova da stomach an da guts, an da fat dat stick wit da
Lev 3.3: burn all da fat dat cova da stomach an da guts, an da fat dat stick wit da odda inside parts, an da two kidneys wit da
Lev 3.4: in da middo a da rib an da hip bone, an da part a da liver dat stick out.
Lev 3.5: Den da pries guys, Aaron's boys, goin burn all dat on top da altar, on top da odda burn up kine sacrifice dey
Lev 3.6: “If somebody bring one sheep fo da kine sacrifice dat show dat him an me, Yahweh, stay tight wit each odda, he
Lev 3.6: “If somebody bring one sheep fo da kine sacrifice dat show dat him an me, Yahweh, stay tight wit each odda, he can bring
Lev 3.6: he can bring one boy kine sheep, o one girl kine sheep, dat no mo notting wrong wit um.
Lev 3.9: From da sacrifice dat show dat him an me, Yahweh, stay tight wit each odda, he
Lev 3.9: From da sacrifice dat show dat him an me, Yahweh, stay tight wit each odda, he goin bring
Lev 3.9: da fat tail he cut off nea da bone by da back, all da fat dat cova da stomach an da guts, an da fat dat stick wit da
Lev 3.9: back, all da fat dat cova da stomach an da guts, an da fat dat stick wit da odda inside parts, da two kidneys wit da fat
Lev 3.10: in da middo a da rib an da hip bone, an da part a da liver dat stick out.
Lev 3.11: burn um up on top da altar fo one food kine sacrifice, dat he make wit fire fo me, Yahweh.
Lev 3.14: to burn um up fo me, Yahweh, on top da fire: all da fat dat cova da inside parts, o dat stick wit um: both da kidneys
Lev 3.14: on top da fire: all da fat dat cova da inside parts, o dat stick wit um: both da kidneys wit da fat on top um in da
Lev 3.15: in da middo a da rib an da hip bone, an da part a da liver dat stick out.
Lev 3.16: goin burn um on top da altar fo one food kine sacrifice dat he make wit fire.
Lev 3.17: “Dis one ting you guys gotta do foeva, you an all da peopo dat goin come from you guys, no matta wea you guys stay: No
Lev 4.2: do um befo dey tink bout um, wen dey do wat my rules tell dat dey not suppose to do, dey gotta make lidis: “If da guy
Lev 4.3: dey not suppose to do, dey gotta make lidis: “If da guy dat do someting bad stay da main pries guy dat I, Yahweh, wen
Lev 4.3: “If da guy dat do someting bad stay da main pries guy dat I, Yahweh, wen pick, dat goin make blame fo all da peopo.
Lev 4.3: bad stay da main pries guy dat I, Yahweh, wen pick, dat goin make blame fo all da peopo.
Lev 4.3: So da pries guy gotta bring one young boy kine cow fo me, dat no mo notting wrong wit um, an make sacrifice cuz he da
Lev 4.5: Den da pries guy dat I wen pick goin take some a da boy kine cow's blood inside
Lev 4.6: in front me, Yahweh, in front da thick curtain fo da place dat stay spesho fo me.
Lev 4.7: pries guy goin put some blood on top da tings jalike horns dat stick outa da alter.
Lev 4.7: Dass da small altar fo incense dat smell nice dat stay in front me, Yahweh, inside da Tent
Lev 4.7: Dass da small altar fo incense dat smell nice dat stay in front me, Yahweh, inside da Tent wea da peopo come
Lev 4.8: guy goin take off all da fat from da boy kine cow, da fat dat cova da inside parts, o dat stick wit um.
Lev 4.8: from da boy kine cow, da fat dat cova da inside parts, o dat stick wit um.
Lev 4.9: um in da middo a da rib an da hip bone, da part a da liver dat stick out.
Lev 4.10: he take out da fat from da cow dey kill fo da sacrifice dat show dat him an me stay tight.
Lev 4.10: out da fat from da cow dey kill fo da sacrifice dat show dat him an me stay tight.
Lev 4.12: meat, an head, an legs, da inside parts, an da kukae, all dat, da pries guy goin take um all outside da camp by one
Lev 4.13: “If all da Israel peopo da ones dat mess up togedda befo dey tink bout um, an dey do wat my
Lev 4.13: bout um, an dey do wat my rules tell dey not suppose to do dat, no matta dey donno dat wat dey do, stay bad, still yet
Lev 4.13: rules tell dey not suppose to do dat, no matta dey donno dat wat dey do, stay bad, still yet dey get da blame fo do um.
Lev 4.14: Wen dey find out dat dey do wass wrong, dey gotta bring one young boy kine cow
Lev 4.16: Den da main pries guy dat I Yahweh wen pick, goin take some a da blood inside da
Lev 4.18: He goin put some a da blood on top da tings jalike horns dat stick outa da small altar dat stay in front me, Yahweh,
Lev 4.18: on top da tings jalike horns dat stick outa da small altar dat stay in front me, Yahweh, inside da Tent wea da peopo come
Lev 4.18: outside down by da big altar fo da burn up kine sacrifice, dat stay outside da door fo da Tent wea da peopo meet wit me,
Lev 4.21: Az da kine sacrifice fo make fo all da peopo dat do bad ting.
Lev 4.23: Wen he find out dat wat he wen do, stay wrong, he gotta bring one boy kine
Lev 4.23: he wen do, stay wrong, he gotta bring one boy kine goat dat no mo notting wrong wit um.
Lev 4.25: wit his finga, an put um on top da tings jalike horns dat stick out from da altar fo da burn up kine sacrifice, an
Lev 4.26: da altar, jalike he burn up da fat fo da kine sacrifice dat show him an Yahweh stay tight wit each odda.
Lev 4.27: bad, an no tink bout um, an he do wat one a my rules tell dat nobody suppose fo do, he goin get da blame fo dat.
Lev 4.27: tell dat nobody suppose fo do, he goin get da blame fo dat.
Lev 4.28: Wen somebody tell him dat wat he wen do, stay wrong, den he gotta take one girl kine
Lev 4.28: wen do, stay wrong, den he gotta take one girl kine goat dat no mo notting wrong wit um, fo be da sacrifice fo da bad
Lev 4.30: wit his finga, an put um on top da tings jalike horns dat stick out from da altar fo da burn up kine sacrifice, an
Lev 4.31: da fat, same ting jalike dey take um out fo da sacrifice dat show dat da guy an Yahweh stay tight wit each odda.
Lev 4.31: same ting jalike dey take um out fo da sacrifice dat show dat da guy an Yahweh stay tight wit each odda.
Lev 4.32: he wen do bad ting, he goin bring one girl kine bebe sheep dat no mo notting wrong wit um.
Lev 4.34: ting da guy wen do, an put um on top da tings jalike horns dat stick out from da altar fo da burn up kine sacrifice, an
Lev 4.35: dey take out da fat from da bebe sheep fo da sacrifice dat show dat me an da guy stay tight wit each odda.
Lev 4.35: out da fat from da bebe sheep fo da sacrifice dat show dat me an da guy stay tight wit each odda.
Lev 4.35: burn da fat on top da altar on top all da kine sacrifices dat dey make wit fire fo me, Yahweh.
Lev 5.1: he no say notting wen da judge put kahuna on top erybody dat wen see someting happen o know wat wen happen, if dey no
Lev 5.2: “Maybe somebody touch someting dat make dem so dey no can come in front me, Yahweh.
Lev 5.2: Jalike dey touch da mahke wild animals, o mahke animals dat da peopo take care um, o mahke animals dat run aroun on
Lev 5.2: o mahke animals dat da peopo take care um, o mahke animals dat run aroun on top da groun.
Lev 5.2: Even if da guy donno dat he wen touch um, he still yet get blame an no can come in
Lev 5.3: “O if somebody touch someting dat come outa anodda guy body an make um so he no can come in
Lev 5.3: he no can come in front me, Yahweh, o any odda kine ting dat make um so he no can come in front me, Yahweh.
Lev 5.12: Az da part fo tell da peopo dat da whole sacrifice stay fo Yahweh, one sacrifice wit fire
Lev 5.15: Yahweh tell Moses: “Maybe somebody show dat I no can trus um, cuz he foget bring da presents dat stay
Lev 5.15: show dat I no can trus um, cuz he foget bring da presents dat stay spesho fo me, Yahweh, but da guy neva tink befo he
Lev 5.15: fo me, Yahweh, but da guy neva tink befo he foget um dat he suppose to do um.
Lev 5.15: Cuz he get da blame, he gotta bring one boy kine sheep dat no mo notting wrong wit um, an cost da right silva weight
Lev 5.16: he wen mess up bout bring da tings he suppose to bring dat stay spesho fo me, an twenty percent moa.
Lev 5.17: to do, no matta da guy donno az wrong, he get da blame fo dat, an he goin get punish.
Lev 5.18: Cuz he get da blame fo dat, he gotta bring one boy kine sheep dat no mo notting wrong
Lev 5.18: he get da blame fo dat, he gotta bring one boy kine sheep dat no mo notting wrong wit um, an dat you tell cost da right
Lev 5.18: one boy kine sheep dat no mo notting wrong wit um, an dat you tell cost da right silva weight, an give um to da
Lev 6.2: I, Yahweh, no can trus um -- he bulai some odda guy wen dat guy trus him fo take care someting fo him, o steal from
Lev 6.3: strong promise an bulai, o he do wateva bad kine stuff dat peopo stay do.
Lev 6.6: by da pries guy (az fo me, Yahweh) one boy kine sheep dat no mo notting wrong wit um, an dat cost da right silva
Lev 6.6: one boy kine sheep dat no mo notting wrong wit um, an dat cost da right silva weight, fo make sacrifice cuz he get
Lev 6.7: him go, an hemo his shame fo da bad kine stuff he wen do dat make him get da blame.
Lev 6.11: an take da ash wit fat outside da camp, by one place dat stay okay fo put da tings dat stay spesho fo me.
Lev 6.11: da camp, by one place dat stay okay fo put da tings dat stay spesho fo me.
Lev 6.12: wood on top da fire, an put da burn up kine sacrifice fo dat day on top da right place.
Lev 6.12: An he goin burn on top da altar, da fat from da sacrifice dat show dat me, Yahweh, an da peopo stay okay wit each odda.
Lev 6.12: burn on top da altar, da fat from da sacrifice dat show dat me, Yahweh, an da peopo stay okay wit each odda.
Lev 6.15: o barley sacrifice, an burn da part fo help peopo rememba dat da whole sacrifice stay fo me, Yahweh.
Lev 6.15: Dat goin smell real nice an make me stay good inside.
Lev 6.20: Dat goin be da wheat o barley sacrifice dat da pries guys goin
Lev 6.20: Dat goin be da wheat o barley sacrifice dat da pries guys goin make ery day foeva, half in da morning,
Lev 6.22: Dis da rule dat stay foeva: whoeva come da main pries guy afta [him / dis
Lev 6.23: Ery wheat o barley sacrifice dat one pries guy make, gotta burn up da whole ting till no mo
Lev 6.25: Dat sacrifice real spesho fo me, Yahweh.
Lev 6.26: Da pries guy dat make da sacrifice, he da one goin eat da meat.
Lev 6.26: He gotta eat um inside da place dat stay spesho fo me, Yahweh, inside da yard wea da Tent
Lev 6.27: yoa clotheses, gotta wash da clotheses inside one place dat stay spesho fo me.
Lev 6.30: wea da peopo come fo meet me, Yahweh, fo bring back da guy dat do bad ting da same side wit me inside da spesho place,
Lev 7.1: “Dis da rules fo make sacrifice fo anybody dat get da blame fo do bad ting to somebody.
Lev 7.4: in da middo a da rib an da hip bone, an da part a da liver dat stick out, an take out da liver wit da kidneys.
Lev 7.5: Da pries guy goin burn all dat on top da altar, fo be da kine sacrifice he make fo me,
Lev 7.6: one place dass spesho fo me, Yahweh, cuz az one sacrifice dat stay real spesho fo me.
Lev 7.7: -- da meat from da sacrifice animal stay fo da pries guy dat bring back da peopo da same side wit me, Yahweh.
Lev 7.8: Da pries guy dat make burn up kine sacrifice fo somebody, can keep da skin
Lev 7.9: cook inside one pan o on top one pan, az fo da pries guy dat take da sacrifice in front Yahweh fo anodda guy.
head: Da Sacrifice Fo Show Dat One Guy Stay Tight Wit Yahweh
Lev 7.11: Dis da rules fo da sacrifice fo show dat one guy an Yahweh stay tight wid each odda.
Lev 7.12: “If da guy give dat kine sacrifice cuz he like tank me, Yahweh, fo someting,
Lev 7.12: fo someting, den wit da sacrifice he goin give breads dat no mo yeast inside an he mix um wit olive oil, an crackas
Lev 7.12: no mo yeast inside an he mix um wit olive oil, an crackas dat no mo yeast an he spread da olive oil on top, an roun flat
Lev 7.12: an he spread da olive oil on top, an roun flat breads dat he make wit da bestes kine flour an no mo yeast an he mix
Lev 7.13: Wit da sacrifice fo show dat me, Yahweh, an da guy stay tight wit each odda, fo tank me
Lev 7.13: odda, fo tank me fo someting, he suppose to give bread dat get yeast too.
Lev 7.14: Az fo da pries guy dat sprinkle blood fo da sacrifice fo show dat me an da guy
Lev 7.14: fo da pries guy dat sprinkle blood fo da sacrifice fo show dat me an da guy stay tight wit each odda.
Lev 7.15: Da meat from da sacrifice fo show dat me an da guy stay tight wit each odda, fo tank me, dey
Lev 7.17: But da meat from da sacrifice dat show dat me an one guy stay tight wit each odda, an stay
Lev 7.17: But da meat from da sacrifice dat show dat me an one guy stay tight wit each odda, an stay till day
Lev 7.18: If somebody eat some a da meat from da sacrifice fo show dat me, Yahweh, an da guy stay tight wit each odda on day
Lev 7.18: tight wit each odda on day numba three, I no goin take dat sacrifice.
Lev 7.18: I no goin take um fo da guy dat wen give um, cuz stay rotten an no stay clean.
Lev 7.18: Da guy dat eat um goin get da blame cuz he eat um.
Lev 7.19: “Da meat dat touch someting dass not okay fo put in front Yahweh, no
Lev 7.20: But if somebody dat no can come in front me, eat some meat from da sacrifice
Lev 7.20: no can come in front me, eat some meat from da sacrifice dat show dat me, Yahweh, an one guy stay tight wit each odda,
Lev 7.20: come in front me, eat some meat from da sacrifice dat show dat me, Yahweh, an one guy stay tight wit each odda, you gotta
Lev 7.20: an one guy stay tight wit each odda, you gotta cut off dat guy from his peopo.
Lev 7.21: If somebody touch someting dat make dem so dey no can come in front me -- anyting dat
Lev 7.21: dat make dem so dey no can come in front me -- anyting dat make um so dey no can come in front me, no matta come from
Lev 7.21: matta come from peopo o from one animal, o some odda ting dat I hate -- if dat guy eat meat from da sacrifice dat show
Lev 7.21: peopo o from one animal, o some odda ting dat I hate -- if dat guy eat meat from da sacrifice dat show dat me, Yahweh, an
Lev 7.21: ting dat I hate -- if dat guy eat meat from da sacrifice dat show dat me, Yahweh, an one guy stay tight wit each odda,
Lev 7.21: I hate -- if dat guy eat meat from da sacrifice dat show dat me, Yahweh, an one guy stay tight wit each odda, you gotta
Lev 7.21: one guy stay tight wit each odda, you gotta cut off da guy dat eat wat he not suppose to, from his peopo.
Lev 7.24: from one animal you guys find wen he awready stay mahke, o dat one wild animal wen rip um up, you guys can use fo odda
Lev 7.29: dis: “Anybody bring one sacrifice fo me, Yahweh, fo show dat me an him stay tight wit each odda, afta he kill da
Lev 7.30: Wit his own hands he goin bring dat part a da sacrifice fo burn um up wit fire, fo give um to
Lev 7.32: da pries guy da right thigh from da sacrifice too, fo show dat me an you guys stay tight wit each odda.
Lev 7.33: boys bring me da blood an da fat from da sacrifice fo show dat me an da guy stay tight wit each odda, dass da one goin
Lev 7.34: From da sacrifice fo show dat me an one Israel guy stay tight wit each odda, I like da
Lev 7.34: Israel guy stay tight wit each odda, I like da breast part dat da pries guys lif up, an da thigh dat dey bring, an I give
Lev 7.34: like da breast part dat da pries guys lif up, an da thigh dat dey bring, an I give um to Aaron da pries guy an his boys.
Lev 7.34: Dey get da right foeva, fo get all dat from da Israel peopo.
Lev 7.35: from ery kine sacrifice dey burn wit fire fo me, Yahweh, dat stay fo Aaron an his boys, from da day dey come pries guys
Lev 7.36: da pries guys, an Moses put oil on top dea heads fo show dat dey stay pries guys, I tell da Israel peopo fo give dem
Lev 7.36: Dass da rule fo da peopo dat stay alive now an fo dea kids foeva.
Lev 7.37: do fo make guys come pries guys, an da sacrifice fo show dat da peopo an me, Yahweh, stay tight wit each odda.”
Lev 8.2: dey wen do, two boy kine sheeps, an one basket wit bread dat no mo yeast inside.
Lev 8.7: He tie da vest wit da fancy kine band fo da waist dat dey weave.
Lev 8.9: pries kine hat on top Aaron's head, an put da gold piece dat say Aaron stay spesho fo Yahweh, on top da front, jalike
Lev 8.10: oil an put um on top da Tent an eryting inside um, an all dat, he make spesho fo God.
Lev 8.12: pour some a da spesho oil on top Aaron's head too, fo show dat God wen pick him, an fo make him spesho fo God.
Lev 8.15: finga he put some a da blood on top da tings jalike horns dat stick out from da altar, fo make da altar clean da way
Lev 8.16: out all da fat aroun da inside parts, da part a da liver dat stick out, both da kidneys an dea fat, an burn um on top
Lev 8.25: tail, all da fat aroun da inside parts, da part a da liver dat stick out, both kidneys an dea fat, an he cut off da right
Lev 8.26: Den from da basket a breads dat stay in front Yahweh, dat no mo yeast, he take one flat
Lev 8.26: Den from da basket a breads dat stay in front Yahweh, dat no mo yeast, he take one flat bread dat no mo oil, one
Lev 8.26: in front Yahweh, dat no mo yeast, he take one flat bread dat no mo oil, one bread dat get oil, an one cracka.
Lev 8.26: mo yeast, he take one flat bread dat no mo oil, one bread dat get oil, an one cracka.
Lev 8.27: He put all dat stuff inside Aaron an his boys hands, an dey lif um up in
Lev 8.28: Den Moses take dat stuff from dea hands, an burn um on top da altar, on top
Lev 8.29: Dat stay fo him from da sacrifice fo make Aaron dem come da
Lev 8.33: till all da stuff we do fo you guys come prieses pau, cuz dat stay fo seven days.’
Lev 8.35: If you guys no do dat, you goin mahke, cuz az wat Yahweh tell me.
Lev 9.4: cow an one boy kine sheep fo make one sacrifice fo show dat da peopo an Yahweh stay tight wit each odda.
Lev 9.6: Moses tell dem: “Dis wat Yahweh tell you guys fo do, so dat you guys goin see how awesome he stay.”
Lev 9.7: Den make da sacrifice dat stay fo da peopo, fo bring dem da same side wit God,
Lev 9.9: inside da blood, an put um on top da tings jalike horns dat stick out from da altar.”
Lev 9.10: da fat on top da altar, da kidneys, an da part a da liver dat stick out, from da sacrifice cuz a da bad tings he wen do,
Lev 9.14: an da legs, an burn um on top da sacrifice dey burn up, dat stay on top da altar.
Lev 9.15: Den Aaron bring da sacrifice dat stay fo da peopo.
Lev 9.17: an burn um on top da altar, wit da sacrifice dey burn up dat same morning.
Lev 9.18: He kill da cow an da boy kine sheep fo make da sacrifice dat show dat Yahweh an da peopo stay tight wit each odda.
Lev 9.18: da cow an da boy kine sheep fo make da sacrifice dat show dat Yahweh an da peopo stay tight wit each odda.
Lev 9.19: a da cow an da boy kine sheep, da fat sheep tail, da fat dat cova da guts, da kidneys, an da part a da liver dat stick
Lev 9.19: da fat dat cova da guts, da kidneys, an da part a da liver dat stick out, dey put all dat stuff on top da breast part a
Lev 9.20: kidneys, an da part a da liver dat stick out, dey put all dat stuff on top da breast part a da meat.
Lev 9.22: time, da sacrifice dey burn up, an da sacrifice fo show dat da peopo an God stay tight wit each odda, he come down
Lev 9.24: up kine sacrifice an da fat parts a da odda sacrifices dat stay on top da altar.
Lev 9.24: Wen da peopo see dat, dey yell cuz dey stay feel good inside.
Lev 10.1: put fire inside um, an put incense powda on top da stuff dat stay burn.
Lev 10.1: front Yahweh da wrong kine fire, not da kine from da altar dat he wen tell um fo use.
Lev 10.4: bodies outside da camp, away from da front a da Place Dat Stay Spesho Fo God.
Lev 10.6: Eleazar an Itamar, “You pries guys, no do notting fo show dat you guys stay feel sore inside.”
Lev 10.6: ohana, all da odda Israel peopo, dey can cry fo da guys dat Yahweh wen wipe out wit da fire.
Lev 10.9: Wat I tell you guys now, az how goin be fo da peopo dat stay alive now an dea kids foeva.
Lev 10.10: You guys gotta know dat wat stuff stay spesho fo me, Yahweh, stay real diffren den
Lev 10.10: An da stuff dat make you so you can come in front me, an da stuff dat make
Lev 10.10: dat make you so you can come in front me, an da stuff dat make you so you no can come in front me, dey stay real
Lev 10.12: Moses tell Aaron an his boys dat still stay alive, Eleazar an Itamar, “Take da res a da
Lev 10.12: Itamar, “Take da res a da sacrifice wit da wheat o barley dat still yet stay from da sacrifices da peopo make wit fire
Lev 10.12: da peopo make wit fire fo Yahweh, an eat da bread part dat no mo yeast by da side a da altar, cuz dat bread, real
Lev 10.12: da bread part dat no mo yeast by da side a da altar, cuz dat bread, real spesho fo me.
Lev 10.13: An you gotta eat um inside one place dat stay spesho fo me, cuz az da share fo you an yoa boys from
Lev 10.14: an yoa boys an yoa girls can eat da breast part a da meat dat dey lift up an da thigh dat dey put in front Yahweh.
Lev 10.14: eat da breast part a da meat dat dey lift up an da thigh dat dey put in front Yahweh.
Lev 10.14: Eat um inside any place dat no make you guys so you no can go in front Yahweh.
Lev 10.14: yoa kids from da sacrifices da Israel peopo make fo show dat dem an Yahweh stay tight wit each odda.
Lev 10.15: Da thigh part dat you pries guys put in front God an da breast meat dat you
Lev 10.15: part dat you pries guys put in front God an da breast meat dat you lift up, you gotta bring wit da fat stuff from da
Lev 10.15: Da meat from dat goin be da regula part fo you an yoa kids foeva, jalike
Lev 10.16: Wen Moses aks Eleazar an Itamar, Aaron's two boys dat still stay alive, bout da goat fo da sacrifice cuz dey wen
Lev 10.16: fo da sacrifice cuz dey wen do bad kine stuff, he find out dat dey wen burn um up awready.
Lev 10.17: wen somebody do someting bad, inside da place nea da altar dat stay spesho fo Yahweh?
Lev 10.17: Dat meat stay real spesho fo him.
Lev 10.18: Cuz you guys neva take da blood from dat animal inside da Place Dat Stay Spesho Fo Me inside da
Lev 10.18: guys neva take da blood from dat animal inside da Place Dat Stay Spesho Fo Me inside da Tent, you guys suppose to eat
Lev 10.20: Wen Moses hear dat, he tell, “Az okay.
head: Da Kine Food Dat Make You So You Can Go In Front God, An Da Kine Food Dat
head: Dat Make You So You Can Go In Front God, An Da Kine Food Dat Make You So You No Can Go In Front God
Lev 11.2: da kine animals you guys can eat, from all da animals dat live on top da land.
Lev 11.3: You guys can eat da kine animals dat get split in da hoof all da way, an dat chew dea food ova
Lev 11.3: da kine animals dat get split in da hoof all da way, an dat chew dea food ova an ova.
Lev 11.4: “Get some animals dat ony chew dea food ova an ova, o dat ony get split kine
Lev 11.4: “Get some animals dat ony chew dea food ova an ova, o dat ony get split kine hoof, but you guys no can eat dem.
Lev 11.8: You guys no can eat dea meat o touch dea mahke body, cuz dat goin make you guys no can come in front me.
Lev 11.9: “From all da animals dat live inside da sea an da streams, you guys can eat wateva
Lev 11.10: But all da animals inside da sea an da streams dat no mo fins o scales, no matta dey all swim togedda, o da
Lev 11.12: All dat, anyting dat live inside da watta dat no mo fin o scale,
Lev 11.12: All dat, anyting dat live inside da watta dat no mo fin o scale, az pilau fo
Lev 11.12: All dat, anyting dat live inside da watta dat no mo fin o scale, az pilau fo you guys.
Lev 11.16: all kine kite birds, all kine raven birds, all da kine owl dat live inside da boonies, all diffren kine hawk, da small
Lev 11.20: “All da kine inseck dat move aroun togedda an crawl, dey all pilau fo you guys.
Lev 11.21: But get some get wings dat move aroun togedda dat you guys can eat: da kine dat get
Lev 11.21: But get some get wings dat move aroun togedda dat you guys can eat: da kine dat get legs wit joint fo hop on
Lev 11.21: wings dat move aroun togedda dat you guys can eat: da kine dat get legs wit joint fo hop on top da groun.
Lev 11.23: But all da odda tings dat move aroun togedda dat get wings an crawl, you guys gotta
Lev 11.23: But all da odda tings dat move aroun togedda dat get wings an crawl, you guys gotta ack like dey pilau.
Lev 11.26: “All da animals dat get da split kine hoof but not all da way, o dat no chew
Lev 11.26: animals dat get da split kine hoof but not all da way, o dat no chew dea food ova an ova, if you guys eat um, dat make
Lev 11.26: o dat no chew dea food ova an ova, if you guys eat um, dat make you guys so you no can come in front me.
Lev 11.27: From all da animals dat walk wit four leg, da kine dat walk on top dea flat paws,
Lev 11.27: From all da animals dat walk wit four leg, da kine dat walk on top dea flat paws, if you guys eat um, dat make
Lev 11.27: da kine dat walk on top dea flat paws, if you guys eat um, dat make you guys so you no can come in front me.
Lev 11.29: “From da small kine animals dat run aroun on top da groun, dese kine animal, if you guys
Lev 11.31: From all da animals dat run aroun on top da groun, dese da ones dat if you eat um,
Lev 11.31: all da animals dat run aroun on top da groun, dese da ones dat if you eat um, dey make you so you no can come in front
Lev 11.32: one a dem mahke an fall down on top someting, no can use dat ting, no matta az wood, clotheses, leather, o burmbag
Lev 11.32: Afta dat, can use.
Lev 11.34: Anyting you can drink dat get watta from da pot mix wit um, no can drink um.
Lev 11.36: But if da mahke body a dat kine animal fall down inside one puka fo watta o one big
Lev 11.37: An if one a dea mahke bodies fall down on top some seeds dat somebody goin plant, da seeds still yet stay good an you
Lev 11.39: “If one a da animals dat you guys can eat go mahke, anybody touch da mahke body no
Lev 11.41: “All da small animals dat run aroun togedda on top da groun, az pilau if you guys
Lev 11.42: You no can eat da kine dat move aroun on top dea stomach, o walk wit four feet, o
Lev 11.42: o walk wit four feet, o walk wit plenny feets -- all dat kine small animal, pilau if you guys eat um.
Lev 11.43: No go make yoaself come pilau from da small kine animals dat run aroun togedda on top da groun.
Lev 11.44: no can come in front me, from touch any a da small animals dat run aroun togedda on top da groun.
Lev 11.46: “Dis, da rules bout animals, birds, eryting dat stay alive, dat move aroun inside da watta an on top da
Lev 11.46: da rules bout animals, birds, eryting dat stay alive, dat move aroun inside da watta an on top da groun.
Lev 12.2: Yahweh tell Moses fo tell da Israel peopo: “One wahine dat get hapai an born one boy, she no can come in front me fo
Lev 12.4: touch wateva stay spesho fo me, an she no can go da Tent Dat Stay Spesho Fo Me till da time pau, an den she can come in
Lev 12.7: “Dis da rules fo da wahine dat born one boy o one girl.
head: Da Rules Bout Da Kine Sick On Top Da Skin Dat Odda Peopo Can Catch
Lev 13.2: Moses an Aaron dis: “Anybody get one place on top dea skin dat stay swell, o one place dat stay itchy, o one place dat
Lev 13.2: get one place on top dea skin dat stay swell, o one place dat stay itchy, o one place dat shine o stay red, maybe da
Lev 13.2: dat stay swell, o one place dat stay itchy, o one place dat shine o stay red, maybe da kine goin come sick an odda
Lev 13.2: gotta bring dem by Aaron da pries guy, o one a his boys dat stay one pries.
Lev 13.3: Da pries goin check out da sore dat stay on top dea skin.
Lev 13.3: stay go way down unda da skin, den az one bad kine sick dat odda guys can get um.
Lev 13.3: guy check out da sick guy, da pries guy goin tell erybody dat da guy no can come in front me, Yahweh.
Lev 13.5: If da pries guy see dat da sore no change, an no come mo big on top da skin, da
Lev 13.8: come mo big on top da skin, da pries guy goin tell erybody dat da guy no can come in front me, Yahweh.
Lev 13.8: Az one sick dat da guy can give to odda guys.
Lev 13.9: “Anybody get one sick on top da skin dat dey can give to anodda guy, da peopo gotta bring dem by da
Lev 13.10: If get one white place on top da skin dat stay swell, an if da place dat stay swell get raw skin, az
Lev 13.10: white place on top da skin dat stay swell, an if da place dat stay swell get raw skin, az one sick inside da skin dat
Lev 13.11: dat stay swell get raw skin, az one sick inside da skin dat anybody can catch, an no goin come good bumbye.
Lev 13.11: Da pries guy goin tell erybody dat da guy no can come in front me, Yahweh.
Lev 13.12: “If da sick come out all ova da guy skin, an da pries see dat [stay / dey] go cova da skin from da head to da feets, da
Lev 13.13: sick stay all ova his body, da pries guy goin tell erybody dat he can go in front me, Yahweh.
Lev 13.14: But if da pries guy see dat da skin still yet stay raw, den da guy no can go in front
Lev 13.15: Wen da pries guy see da raw skin, he goin tell erybody dat da guy no can go in front me.
Lev 13.17: wen come white an dry, da pries guy goin tell erybody dat da guy can come in front me.
Lev 13.19: on top da place wea da boil wen stay, get one white place dat stay swell o get one kinda red an white shiny kine place,
Lev 13.20: hair inside um come white, da pries guy goin tell erybody dat da guy no can come in front me, Yahweh.
Lev 13.20: Az one sick dat odda guys can catch.
Lev 13.20: Dat kine sick wen come from wea da boil wen stay befo.
Lev 13.22: mo plenny on top da skin, da pries guy goin tell erybody dat da guy no can come in front me, Yahweh.
Lev 13.23: one scar from da boil, an da pries guy goin tell erybody dat da guy can come in front me.
Lev 13.25: Da pries guy goin tell erybody dat da guy no can come in front me, cuz dass da kine sick odda
Lev 13.27: mo plenny on top da skin, da pries guy goin tell erybody dat da guy no can come in front me, Yahweh.
Lev 13.28: no come mo big, an ony can see um litto bit, az one place dat stay swell cuz a da burn.
Lev 13.28: Da pries goin tell erybody dat da guy can come in front me, Yahweh.
Lev 13.30: inside um stay yellow an skinny kine, da pries goin tell dat dey no can come in front me, Yahweh.
Lev 13.30: Dat kine sore broke da skin on top da head o da chin, an odda
Lev 13.31: But if da pries see dat da place wea da skin stay broke no look like go way down
Lev 13.34: no go down inside da skin, da pries guy goin tell erybody dat da guy can come in front me.
Lev 13.35: broke get plenny on top da skin afta da pries guy tell dat dey can come in front me, da pries guy goin look um again.
Lev 13.37: Da pries goin tell erybody dat da guy can come in front me, Yahweh.
Lev 13.42: da front a his head, an da sore come mo big, az one sick dat odda guys can catch.
Lev 13.44: Da pries guy goin tell erybody dat he no can come in front me, cuz a da sore on top his head.
Lev 13.45: “Anybody get dat kine sick odda guys can catch, dey gotta broke da
Lev 13.46: Da whole time dey get dat kine sick, dey no can come in front me, Yahweh.
Lev 13.47: “Da clotheses dat get da kine mildew dat stay spread on top um, wool kine o
Lev 13.47: “Da clotheses dat get da kine mildew dat stay spread on top um, wool kine o linen kine clotheses,
Lev 13.49: dese tings look kinda green o kinda red, az da kine mildew dat spread.
Lev 13.51: da leather, no matta wat dey use um fo, az da kine mildew dat goin wipe out all da stuffs.
Lev 13.52: Da pries guy gotta burn all da tings dat get mildew, cuz goin wipe out odda stuff.
Lev 13.53: “But if da pries guy see wen he go check out da stuffs, dat da mildew no spread on top da clotheses o da odda stuff,
Lev 13.54: o da odda stuff, he goin tell somebody fo wash da tings dat get da mildew.
Lev 13.56: But if da pries guy see dat da mildew stay fade afta dey wash um, he gotta broke da
Lev 13.59: wool o linen cloth, an fo stuff peopo make from leather, dat get mildew on top um, an fo tell erybody if stay okay o if
head: Can Go In Front God, Afta Dey Get One Sick On Top Da Skin Dat Anodda Guy Can Catch
Lev 14.2: Yahweh tell Moses: “Dis, da rules fo da guys dat get da kine sick on top da skin dat odda guys can catch,
Lev 14.2: da rules fo da guys dat get da kine sick on top da skin dat odda guys can catch, fo make dem so dey can come back in
Lev 14.3: If he see dat da guy come good awready from da kine sick on top da skin
Lev 14.3: da guy come good awready from da kine sick on top da skin dat anodda guy can catch, da pries guy goin tell somebody fo
Lev 14.4: catch, da pries guy goin tell somebody fo bring two birds dat stay alive an da right kine fo kill fo make sacrifice, an
Lev 14.4: cedar wood, red string, an one oregano branch, fo da guy dat like come clean fo come in front me, Yahweh.
Lev 14.6: Den he goin take da bird dat still alive an dip um inside da blood wit da spring watta
Lev 14.7: Den da pries goin sprinkle da guy dat like come clean again fo come in front me, Yahweh, seven
Lev 14.7: An he goin tell erybody dat now stay okay fo da guy come in front me again.
Lev 14.7: Den he goin let go da bird dat stay alive, fo fly away inside da fields.
Lev 14.8: “Da guy dat da pries guy wen do all dis fo, da guy gotta wash his
Lev 14.8: Afta dat he can go inside da camp, but he still gotta stay outside
Lev 14.10: two boy kine bebe sheep, an one girl kine bebe sheep, dat ony stay one year ol, an no mo notting wrong wit um.
Lev 14.11: Da pries guy dat tell dat da guy ready fo come in front me, gotta bring da
Lev 14.11: Da pries guy dat tell dat da guy ready fo come in front me, gotta bring da guy an da
Lev 14.17: Da pries guy goin put some a da oil dat still yet stay inside his palm, on top da bottom a da
Lev 14.19: Afta dat da pries guy goin kill da animal fo da burn up kine
head: Sacrifices Fo Da Guy Dat No Mo Notting
Lev 14.32: Dis, da rules fo whoeva get da kine sick on top da skin dat odda guys can catch, an da guy no mo notting fo buy da
head: Da Rules Fo Stuff Dat Get Mildew On Top Um
Lev 14.34: Moses an Aaron: “Wen you guys go inside da Canaan land, dat I stay give you guys fo own um foeva, if I put one mildew
Lev 14.34: guys fo own um foeva, if I put one mildew inside one house dat goin spread all ova dea, da guy dat own da house gotta go
Lev 14.35: inside one house dat goin spread all ova dea, da guy dat own da house gotta go tell da pries guy, ‘I see someting
Lev 14.35: own da house gotta go tell da pries guy, ‘I see someting dat look jalike mildew inside my house.
Lev 14.36: If da owna no do dat, den da pries goin tell dat eryting inside da house get da
Lev 14.36: If da owna no do dat, den da pries goin tell dat eryting inside da house get da mildew.’
Lev 14.40: spread on top da walls, da pries guy goin tell da peopo dat dey gotta take out da stones dat get da mildew, an throw
Lev 14.40: guy goin tell da peopo dat dey gotta take out da stones dat get da mildew, an throw um outside da town wea peopo put
Lev 14.40: an throw um outside da town wea peopo put da kine stuff dat make um so dey no can come in front me, Yahweh.
Lev 14.41: throw um da place outside da town dey get fo da kine stuff dat make peopo so dey no can come in front me, Yahweh.
Lev 14.44: mildew wen spread inside da house again, az da kine mildew dat wipe out stuff.
Lev 14.45: an take um outside da town, da place wea peopo throw stuff dat make um so dey no can come in front me, Yahweh.
Lev 14.48: da house afta dey put da new clay, he goin tell erybody dat da house stay okay fo use, cuz no mo mildew awready.
Lev 14.49: Fo da kine sacrifice dat make da house okay da way I see um, he goin take two
Lev 14.51: wood, da oregano branch, da red string, an da odda bird dat stay alive, dip um inside da blood mix wit da spring watta
Lev 14.52: wit da blood from da bird, da spring watta, da bird dat stay alive, da cedar wood, da oregano branch, an da red
Lev 14.54: “Dis, da rules fo da kine sick on top da skin dat odda guys can catch, o wea da skin stay broke, o fo mildew
Lev 14.56: inside da clotheses, o inside da house, fo one place dat stay swell on top da skin, one rash, o one shiny spot, so
Lev 14.57: Dis da rules bout da kine sick on top da skin dat odda guys can catch, an da mildew.
head: Rules Bout Stuff Dat Come Out From Da Body
Lev 15.2: peopo dis: “Wen any guy get stuff come out from dea body, dat make dem so dey no can come in front me, Yahweh, no matta
Lev 15.4: So dat whoeva lay down o sit down on top um no can come in front
Lev 15.5: Anybody dat touch da guy bed, dey gotta wash dea clotheses, an bafe
Lev 15.6: Anybody dat sit on top da same ting dat guy wit da stuff coming out
Lev 15.6: Anybody dat sit on top da same ting dat guy wit da stuff coming out wen sit on top um, dey gotta
Lev 15.8: da guy get stuff coming out, an he spit on top somebody dat can come in front me, dat guy gotta wash his clotheses, an
Lev 15.8: out, an he spit on top somebody dat can come in front me, dat guy gotta wash his clotheses, an bafe wit watta, an he no
Lev 15.10: so dey no can come in front me, an whoeva touch anyting dat was undaneat da guy dat get da stuff coming out, dey no
Lev 15.10: front me, an whoeva touch anyting dat was undaneat da guy dat get da stuff coming out, dey no can come in front me till
Lev 15.10: Whoeva pick up da tings dat wen stay unda da guy, dey gotta wash dea clotheses, an
Lev 15.15: guy goin bring da guy da same side wit me, cuz a da stuff dat come out from his body.
Lev 15.19: “Wen one wahine get her sick time ery month, dat goin stay fo seven days.
Lev 15.20: “Wateva she lay down on top wen she stay sick lidat, dat make da peopo so dey no can come in front me if dey touch
Lev 15.20: An wateva she sit on top, dat make da peopo so dey no can come in front me if dey touch
Lev 15.24: “If one guy sleep wit her, an da stuff dat come outa her touch him, he no can come in front me fo
Lev 15.24: front me fo seven days, an wateva bed he lay down on top, dat goin make peopo so dey no can come in front me too.
Lev 15.25: “Wen one wahine get blood dat come out fo plenny days, an az not her sick time ery
Lev 15.25: days, an az not her sick time ery month, o get blood dat still yet stay come out afta her sick time, she no can
Lev 15.25: out afta her sick time, she no can come in front me till dat pau, jalike wen she get her sick time.
Lev 15.28: from da wahine body, she gotta wait seven days, an afta dat she can come in front me.
Lev 15.30: how he goin bring her da same side wit me cuz a da blood dat wen stay come outa her.
Lev 15.32: Dis, da rules fo any guy dat get da kine sick dat come out from dea body, an fo whoeva
Lev 15.32: Dis, da rules fo any guy dat get da kine sick dat come out from dea body, an fo whoeva get semen come out
Lev 15.33: dea body, so dey no can come in front me, fo one wahine dat get her sick time ery month, fo one guy o wahine dat get
Lev 15.33: dat get her sick time ery month, fo one guy o wahine dat get stuff come out from dea body, an fo one guy dat sleep
Lev 15.33: wahine dat get stuff come out from dea body, an fo one guy dat sleep wit one wahine dat get her sick time an no can come
Lev 15.33: out from dea body, an fo one guy dat sleep wit one wahine dat get her sick time an no can come in front Yahweh.
Lev 16.2: Az cuz I stay inside da cloud dat stay ova da place wea da pries guy sprinkle da blood.
Lev 16.4: firs wit watta, cuz he goin put on da pries kine clotheses dat stay spesho fo me.
Lev 16.6: “Den Aaron goin bring in da boy kine cow dat goin be da sacrifice fo da bad kine stuff he wen do, fo
Lev 16.9: Aaron goin bring da goat dat goin be fo me, Yahweh, dat goin be da sacrifice fo da bad
Lev 16.9: Aaron goin bring da goat dat goin be fo me, Yahweh, dat goin be da sacrifice fo da bad kine stuff da peopo wen do.
Lev 16.10: But da goat dat he goin let um go way inside da boonies, he goin bring dat
Lev 16.10: dat he goin let um go way inside da boonies, he goin bring dat one alive in front me, Yahweh.
Lev 16.10: Dat goat, fo bring back da peopo da same side wit me, lata da
Lev 16.12: from da altar in front me an two hands full a da incense dat dey grind up small an smell real nice, an take um behind
Lev 16.16: wit me, Yahweh, cuz da Israel ohana peopo do da kine stuff dat make um so dey no can come in front me, an dey go agains
Lev 16.16: Dat Tent stay inside da middo a dea camp, even wen dey do bad
Lev 16.16: inside da middo a dea camp, even wen dey do bad kine stuff dat make um so dey no can come in front me.
Lev 16.18: “Den da pries guy goin come outside by da altar dat stay in front me, Yahweh, an make shua da altar stay okay
Lev 16.18: from da goat, an put um on top all da tings like horns dat stick out from da altar.
Lev 16.19: Dat way, he make um spesho fo me, cuz befo he sprinkle da
Lev 16.20: fo da Tent an da altar, den he goin bring da odda goat dat still stay alive in front me, Yahweh.
Lev 16.21: an tell all da bad kine stuff da Israel peopo wen do, an dat dey go agains me, Yahweh, an jalike put da blame fo all
Lev 16.21: dey go agains me, Yahweh, an jalike put da blame fo all dat bad kine stuff on top da goat.
Lev 16.21: he goin make da goat go way inside da boonies, wit one guy dat stay ready fo take da goat ova dea.
Lev 16.23: come fo meet me, Yahweh, an take off da linen clotheses dat he put on befo he wen go inside da Real Real Spesho Place,
Lev 16.24: He goin bafe wit watta inside da place dat stay spesho fo me, an put on his regula clotheses.
Lev 16.26: “Da guy dat let da goat go dat wen take da blame, he gotta wash his
Lev 16.26: “Da guy dat let da goat go dat wen take da blame, he gotta wash his clotheses, an bafe
Lev 16.27: sacrifices fo da bad kine stuff Aaron an da peopo wen do, dat Aaron wen bring dea blood inside da Real Real Spesho Place
Lev 16.28: Da guy dat wen take um fo burn gotta wash his clotheses, an bafe wit
Lev 16.29: An no can work, anybody dat wen born one Jew, o anybody from odda place dat stay with
Lev 16.29: anybody dat wen born one Jew, o anybody from odda place dat stay with you guys.
Lev 16.30: Az cuz dat day, da pries guy goin do all dis stuff fo bring back you
Lev 16.31: Dis one rule dat goin stay foeva.
Lev 16.32: Da pries guy dat God pick fo be da main pries, an get da right fo do um
Lev 16.32: He goin put on da linen kine clotheses dat stay spesho fo me, an make da sacrifices fo make shua dat
Lev 16.33: dat stay spesho fo me, an make da sacrifices fo make shua dat da Real Real Spesho Place, da Tent wea da peopo come fo
Lev 17.4: one goat, inside da camp o outside da camp, dey no can do dat.
Lev 17.5: Den dey can make da kine sacrifice fo show dat me, Yahweh, an dem stay tight wit each odda.
Lev 17.6: Az one real nice smell dat make me stay good inside.
Lev 17.7: Dis da rule dat goin stay fo dem an dea kids from now an foeva.
Lev 17.8: All you Israel peopo, an all you peopo from odda place dat stay live wit da Israel guys, lissen up.
Lev 17.9: If you no do dat, da peopo gotta cut you off so you not dea peopo no moa.
Lev 17.10: “If any Israel guy, o any guy from odda place dat stay live wit you guys, eat meat dat still get blood
Lev 17.10: guy from odda place dat stay live wit you guys, eat meat dat still get blood inside, I goin go agains dat guy dat eat
Lev 17.10: eat meat dat still get blood inside, I goin go agains dat guy dat eat da blood, an I goin cut him off so he not one
Lev 17.10: meat dat still get blood inside, I goin go agains dat guy dat eat da blood, an I goin cut him off so he not one a my
Lev 17.11: Az da blood dat bring you guys back same side wit me.
Lev 17.12: from you Israel peopo, o from da peopo from odda place dat stay live wit you guys, can eat meat dat still get blood
Lev 17.12: from odda place dat stay live wit you guys, can eat meat dat still get blood inside.
Lev 17.13: “If any Israel guy, o any guy from odda place dat stay live wit you guys, go hunt any animal o bird dat you
Lev 17.13: dat stay live wit you guys, go hunt any animal o bird dat you guys can eat, dey gotta let da blood go outa um, an
Lev 17.15: “If one Israel guy, o one guy from odda place dat stay live wit you guys, find one animal dat awready mahke
Lev 17.15: odda place dat stay live wit you guys, find one animal dat awready mahke o dat da wild animals wen rip um up, an dey
Lev 17.15: live wit you guys, find one animal dat awready mahke o dat da wild animals wen rip um up, an dey eat um, dey gotta
head: Peopo Dat Fool Aroun Wit Somebody Dey Not Suppose To
Lev 18.5: Anybody dat do wat my rules tell, dey goin stay alive an get life cuz
Lev 18.8: “You betta not make sex wit yoa fadda's odda wifes, cuz dat make shame fo yoa fadda too.
Lev 18.10: Dat goin make shame fo you.
Lev 18.22: Az pilau dat.
Lev 18.23: Dat mean dey ack jalike peopo an animals not diffren, an az
Lev 18.24: Az how da peopos dat donno me stay make, dat stay live inside da land I goin
Lev 18.24: Az how da peopos dat donno me stay make, dat stay live inside da land I goin give you guys, da ones I
Lev 18.25: Jalike da land goin throw up da peopo dat stay dea now.
Lev 18.26: An you gotta no do notting dat stay pilau, da kine I wen tell you bout.
Lev 18.26: Da guys dat born hea an da guys from odda place dat live wit you guys,
Lev 18.26: Da guys dat born hea an da guys from odda place dat live wit you guys, same ting, dey betta not do notting dat
Lev 18.26: dat live wit you guys, same ting, dey betta not do notting dat stay pilau kine.
Lev 18.27: Da peopo dat wen live inside da land befo you guys, dey wen do all dat
Lev 18.27: dat wen live inside da land befo you guys, dey wen do all dat pilau kine stuff.
Lev 18.28: land goin throw up you guys, jalike wen throw up da peopo dat stay dea befo you guys.
Lev 18.30: You guys gotta make shua fo do da stuff I tell dat you guys gotta do.
Lev 18.30: No follow da pilau kine style da peopo dat wen stay dea befo you guys do.
Lev 19.5: “Wen you guys make sacrifice dat show dat you an me, Yahweh, stay tight wit each odda, make
Lev 19.5: “Wen you guys make sacrifice dat show dat you an me, Yahweh, stay tight wit each odda, make um good
Lev 19.9: no cut um all da way by da edge, o pick up da extra food dat da harvesta guys no pick up.
Lev 19.10: time fo make shua you get eryting, an no pick up da grapes dat wen fall down.
Lev 19.10: Leave um dea fo da peopo dat no mo notting, an da peopo from odda place dat live wit
Lev 19.10: fo da peopo dat no mo notting, an da peopo from odda place dat live wit you guys.
Lev 19.14: “No [put kahuna on top / talk stink bout] one guy dat no can hear [an tell he no matta].
Lev 19.14: No put someting in front one guy dat no can see so he trip an fall down.
Lev 19.15: No make diffren to some guys dat stay mo betta den to odda guys, no matta dey no mo notting
Lev 19.19: “No wear da kine clotheses dat somebody weave from two diffren kine string, jalike wool
Lev 19.20: “If one guy make sex wit one slave girl dat goin marry anodda guy, an da guy she goin marry no buy her
Lev 19.20: no pay da owna yet so she not one slave no moa, den da guy dat make sex wit her gotta pay da guy she going marry, cuz he
Lev 19.20: But you no goin kill da girl o da guy dat make sex wit her, cuz she still one slave girl.
Lev 19.21: But da guy dat make sex wit da slave wahine, gotta bring one boy kine
Lev 19.21: peopo come fo meet me, Yahweh, fo make da kine sacrifice dat take away da blame fo wat he wen do.
Lev 19.26: “No eat no meat dat still yet get blood inside.
Lev 19.29: make yoa girl come pilau cuz you make her come one wahine dat fool aroun fo money.
Lev 19.30: Show respeck fo da place dat stay spesho fo me, Yahweh.
Lev 19.31: “No go look fo da wahines dat talk to da mahke peopo, an no go find da guys dat know how
Lev 19.31: wahines dat talk to da mahke peopo, an no go find da guys dat know how fo find out wat da mahke peopo spirits know.
Lev 19.31: Cuz if you guys do dat, goin make you guys so you no can come in front me.
Lev 19.34: Somebody from odda place dat live wit you guys, you gotta make to dem jalike to one guy
Lev 19.34: live wit you guys, you gotta make to dem jalike to one guy dat wen born same place by you guys.
Lev 19.36: Use da kine scale an measure dat stay right an tell da truth.
Lev 19.36: I yoa God Yahweh dat wen bring you guys outa Egypt.
Lev 20.2: peopo dis: “Any Israel guy, o any guy from odda place dat stay live wit da Israel guys, if dey give any a dea kids
Lev 20.3: I goin go agains dat guy, an cut him off from his peopo.
Lev 20.5: Same ting fo erybody dat make jalike dem, cuz dey make like one wahine dat fool
Lev 20.5: erybody dat make jalike dem, cuz dey make like one wahine dat fool aroun fo money wen dey go down in front Molek, cuz
Lev 20.6: “I goin go agains whoeva go look fo da wahines dat talk to da mahke peopo, an da guys dat know how fo find
Lev 20.6: look fo da wahines dat talk to da mahke peopo, an da guys dat know how fo find out wat da mahke peopo spirits know.
Lev 20.6: Dey make like one wahine dat fool aroun fo money wen dey go agains me an follow da odda
Lev 20.8: I Yahweh, da One dat make you guys spesho fo me.
Lev 20.10: any odda guy wife, you guys gotta kill da guy an da wahine dat wen fool aroun.
Lev 20.13: wit anodda guy jalike he make sex wit one wahine, az pilau dat.
Lev 20.14: Dat way, da kine real bad stuff no goin stay wit you guys.
Lev 20.17: Da guy make his sista shame, so he get da blame fo dat.
Lev 20.19: make sex wit yoa mudda's sista o yoa fadda's sista, cuz dat goin show dat you no mo respeck fo one close ohana.
Lev 20.19: yoa mudda's sista o yoa fadda's sista, cuz dat goin show dat you no mo respeck fo one close ohana.
Lev 20.19: You two guys get da blame togedda fo dat.
Lev 20.20: “If somebody sleep wit his auntie, he show dat he no mo respeck fo da uncle.
Lev 20.24: Az one land dat get plenny milk an honey.
Lev 20.25: guys gotta know an make diffren, da kine animals an birds dat you guys can eat, an da kine animals an birds dat you guys
Lev 20.25: an birds dat you guys can eat, an da kine animals an birds dat you guys no can eat.
Lev 20.25: yoaself pilau from eat one animal o bird, o da kine animal dat move aroun on top da groun -- da kine I tell you guys fo
Lev 20.27: “Da guys o da wahines dat talk to da mahke peopo, o dat know how fo find out wat da
Lev 20.27: “Da guys o da wahines dat talk to da mahke peopo, o dat know how fo find out wat da mahke peopo spirits know, dey
Lev 21.3: An if one sista dat neva marry still yet, an he stay take care her cuz she no
Lev 21.7: “Dey no can marry wahine dat make herself pilau cuz she fool aroun fo money, o dat her
Lev 21.7: dat make herself pilau cuz she fool aroun fo money, o dat her husban wen throw her out, cuz da prieses stay spesho
Lev 21.10: “Da main pries, da one dat goin get da olive oil on top his head fo show dat I wen
Lev 21.10: da one dat goin get da olive oil on top his head fo show dat I wen pick him.
Lev 21.12: He get da olive oil on top his head fo show dat I wen pick him.
Lev 21.13: “Da wahine dat he marry, she gotta be da kine dat neva sleep wit one guy
Lev 21.13: “Da wahine dat he marry, she gotta be da kine dat neva sleep wit one guy befo.
Lev 21.14: He no can marry one widow, one wahine dat get divorce, o one wahine dat stay pilau cuz she wen fool
Lev 21.14: marry one widow, one wahine dat get divorce, o one wahine dat stay pilau cuz she wen fool aroun fo money.
Lev 21.14: He ony can marry one wahine from his own pries kine ohana dat neva sleep wit one man.
Lev 21.15: Dat way, he know his kids not pilau, cuz dey come from his
Lev 21.15: I Yahweh dat make him spesho fo me.
Lev 21.17: tell Moses fo tell Aaron dis: “Fo yoa kids an dea kids dat come afta dem, no mo nobody dat get someting wrong wit dem
Lev 21.17: “Fo yoa kids an dea kids dat come afta dem, no mo nobody dat get someting wrong wit dem can come nea me, dea God, fo
Lev 21.18: No mo nobody dat get someting wrong wit dem can come nea -- anybody dat no
Lev 21.18: dat get someting wrong wit dem can come nea -- anybody dat no can see, o dat no can walk good, o dat get his face o
Lev 21.18: wrong wit dem can come nea -- anybody dat no can see, o dat no can walk good, o dat get his face o his body mess up,
Lev 21.18: nea -- anybody dat no can see, o dat no can walk good, o dat get his face o his body mess up, no can make sacrifice fo
Lev 21.19: No mo nobody dat get one feet o hand dat stay all any kine, o get crooked
Lev 21.19: No mo nobody dat get one feet o hand dat stay all any kine, o get crooked back, o one guy dat no
Lev 21.20: hand dat stay all any kine, o get crooked back, o one guy dat no can grow tall, o dat get someting wrong wit dea eye, o
Lev 21.20: o get crooked back, o one guy dat no can grow tall, o dat get someting wrong wit dea eye, o dat get da kine sore dat
Lev 21.20: no can grow tall, o dat get someting wrong wit dea eye, o dat get da kine sore dat da pus stay run out, o dat get da
Lev 21.20: dat get someting wrong wit dea eye, o dat get da kine sore dat da pus stay run out, o dat get da privates hurt.
Lev 21.20: dea eye, o dat get da kine sore dat da pus stay run out, o dat get da privates hurt.
Lev 21.21: No mo nobody dat come from Aaron dat get someting wrong wit dem can come
Lev 21.21: No mo nobody dat come from Aaron dat get someting wrong wit dem can come nea me fo make da kine
Lev 21.22: But any pries guys dat get someting wrong wit dea body, dey can eat da mos spesho
Lev 21.23: I Yahweh, dat make da pries guys come spesho fo me.
head: Food Dat Stay Spesho Fo God
Lev 22.2: some times wen da pries guys no can touch da sacrifices dat da Israel peopo make spesho fo me.
Lev 22.3: “Tell um dis: Fo da pries guys dat stay alive now an bumbye, if anybody from dea ohana no can
Lev 22.3: no can come in front me, an yet dey come nea da sacrifices dat da Israel peopo make spesho fo me, Yahweh, you guys gotta
Lev 22.4: “If any a da pries guys dat come from Aaron get da kine sick on top dea skin dat odda
Lev 22.4: guys dat come from Aaron get da kine sick on top dea skin dat odda guys can catch, o someting come outa dea body, dey no
Lev 22.4: come outa dea body, dey no can eat da kine sacrifice dat stay spesho fo me, till da ting pau an den dey can come in
Lev 22.4: Dey no can come in front me if dey touch someting dat wen touch one mahke body, o if dey get semen come out from
Lev 22.5: if dey get semen come out from dem, o if dey touch anyting dat crawl dat make um so no can come in front me, o if dey
Lev 22.5: semen come out from dem, o if dey touch anyting dat crawl dat make um so no can come in front me, o if dey touch anybody
Lev 22.5: make um so no can come in front me, o if dey touch anybody dat make um so no can come in front me, no matta wat make um
Lev 22.6: Any pries guy touch dat kine stuff, dey no can come in front me till da sun go
Lev 22.6: Dey no can eat da food from one sacrifice dat stay spesho fo me, till dey bafe wit watta.
Lev 22.7: an dey stay clean, den dey can come in front me, an afta dat can eat da sacrifice dat stay spesho fo me, cuz az dea
Lev 22.7: dey can come in front me, an afta dat can eat da sacrifice dat stay spesho fo me, cuz az dea food.
Lev 22.8: Da pries guys no can eat animal dat awready mahke o dat da wild animals wen rip um up, cuz dat
Lev 22.8: Da pries guys no can eat animal dat awready mahke o dat da wild animals wen rip um up, cuz dat goin make um so he
Lev 22.8: dat awready mahke o dat da wild animals wen rip um up, cuz dat goin make um so he no can come in front me.
Lev 22.10: “No mo nobody can eat da sacrifices dat stay spesho fo me, ony da pries guys an dea ohana can eat
Lev 22.10: His friend dat come stay wit him his house, an da guy he pay fo work fo
Lev 22.11: silva, o if one slave wen born inside da pries guy house, dat slave can eat his food.
Lev 22.12: If one pries girl marry somebody dat not one pries, she no can eat any food dat stay spesho fo
Lev 22.12: marry somebody dat not one pries, she no can eat any food dat stay spesho fo me.
Lev 22.14: “If somebody not from da pries ohana eat da food dat stay spesho fo me, an neva know stay spesho befo, dey
Lev 22.16: give me, Yahweh, cuz dey let da odda peopo eat da food dat stay spesho fo me.
Lev 22.18: peopo dis: “Any Israel guy, o any guy from odda place dat live by you guys, if dey like give one animal fo make one
Lev 22.19: o cuz dey like do um, dey gotta give one boy kine cow dat no mo notting wrong wit um, o one boy kine sheep, o one
Lev 22.20: No bring anyting dat get someting wrong wit um, cuz I no goin take um fo make
Lev 22.21: bring one a da cows o da sheeps fo make da kine sacrifice dat show dat dem an me, Yahweh, stay tight wit each odda, cuz
Lev 22.21: a da cows o da sheeps fo make da kine sacrifice dat show dat dem an me, Yahweh, stay tight wit each odda, cuz a one
Lev 22.21: dey wen make, o cuz dey like do um, gotta be one animal dat no mo notting wrong wit um.
Lev 22.22: No bring me one animal dat no can see, o dat get broke bone, o bad cut, o dat get
Lev 22.22: No bring me one animal dat no can see, o dat get broke bone, o bad cut, o dat get sore dat get pus run
Lev 22.22: animal dat no can see, o dat get broke bone, o bad cut, o dat get sore dat get pus run out, o get rash o odda sick on
Lev 22.22: can see, o dat get broke bone, o bad cut, o dat get sore dat get pus run out, o get rash o odda sick on top da skin.
Lev 22.23: cuz you like give, you can give one boy kine cow o sheep dat no come out good, o small, but I no take dat kine
Lev 22.23: cow o sheep dat no come out good, o small, but I no take dat kine sacrifice if you wen make one strong promise fo make
Lev 22.24: You betta not give me one animal dat get dea privates cut off o mess up.
Lev 22.25: wen you reach yoa own land, an you guys betta not take dat kine animals from one guy from odda place, an make
Lev 22.32: All da Israel peopo gotta show dat dey know I good an spesho.
Lev 23.2: Moses fo tell da Israel peopo dis: “Dese da spesho times dat I, Yahweh, tell you guys fo make.
Lev 23.2: guys goin call all da peopo fo come togedda fo dose times dat stay spesho fo me.
Lev 23.3: Dass wen you guys goin come togedda fo do stuff dat spesho fo me.
Lev 23.3: No matta wea you guys live, you no can work dat day.
head: Da Passova An Da Bread Dat No Mo Yeast
Lev 23.4: You guys goin tell da peopo wen da times goin come dat stay spesho fo me.
Lev 23.6: spesho time fo Yahweh start, wen erybody eat da Bread Dat No Mo Yeast.
Lev 23.6: Fo seven days, all da bread you guys eat, gotta be da kine dat no mo yeast.
Lev 23.10: go inside da land I goin give you, an you guys cut da food dat you grow, bring da pries guy one bunch wheat you tie up
Lev 23.12: sacrifice for me, Yahweh, wit one bebe sheep, one year ol, dat no mo notting wrong wit um.
Lev 23.13: Az one sacrifice you make wit fire, one real nice smell dat I like.
Lev 23.14: da new wheat o barley, till da day you bring da sacrifice dat go wit da wheat in front me, yoa God.
Lev 23.15: cut an tie um up, fo make da sacrifice you lif up, from dat day, count seven weeks.
Lev 23.16: Dat day, make anodda sacrifice fo me, Yahweh.
Lev 23.16: Use da new wheat you jus cut dat week.
Lev 23.19: bebe sheep, da one year ol kine, fo make da kine sacrifice dat show dat you guys an me, Yahweh, stay okay.
Lev 23.19: da one year ol kine, fo make da kine sacrifice dat show dat you guys an me, Yahweh, stay okay.
Lev 23.20: in front me, Yahweh, wit da bread from da wheat you cut dat time.
Lev 23.20: Az one sacrifice dat stay spesho fo me, Yahweh, an da food, az fo da pries guy.
Lev 23.21: Dat same day, you goin tell da peopo fo come togedda fo one
Lev 23.22: all da way by da edge a da land, o pick up da extra food dat da harvesta guys no pick up.
Lev 23.22: Leave um dea fo da peopo dat no mo notting, an da peopo from odda place dat stay live
Lev 23.22: fo da peopo dat no mo notting, an da peopo from odda place dat stay live wit you guys.
Lev 23.27: Erybody gotta come togedda fo one religious time dat stay spesho fo me.
Lev 23.27: You guys no can eat food dat day, so you can pray an make sacrifice wit fire fo me,
Lev 23.28: No do work dat day, cuz az da day fo bring da peopo da same side wit me,
Lev 23.29: Anybody eat food dat day, you gotta cut dem off so dey not yoa peopo no moa.
Lev 23.30: I goin wipe out from dea peopo anybody dat do work dat day.
Lev 23.30: I goin wipe out from dea peopo anybody dat do work dat day.
Lev 23.37: You goin tell da peopo fo come togedda fo dese times dat stay spesho fo me, an fo bring da kine sacrifices dey make
Lev 23.37: wit stuff fo eat an drink, wateva dey suppose to do fo dat day.
Lev 23.40: Fo seven days you guys goin show dat you stay good inside in front me, yoa God Yahweh.
Lev 23.42: Erybody dat born from one Israel ohana, goin make shacks fo dea small
Lev 23.43: Dass so yoa kids an grankids no foget bumbye dat I wen tell da Israel peopo fo live inside shacks, da time
Lev 23.44: Moses tell da Israel peopo bout da spesho religious times dat Yahweh tell um fo make.
Lev 24.3: Outside da curtain dat hide da Box Fo Rememba Da Deal inside da Tent Wea Da Peopo
Lev 24.7: Dat way, da pries guys no goin burn up da breads, dey ony goin
Lev 24.7: da incense powda part from da breads fo help dem rememba dat da whole sacrifice wit fire stay fo me, Yahweh.
Lev 24.8: Dass one part a da Deal dey get wit me, dat stay foeva.
Lev 24.9: Dey goin eat um inside one place dat stay spesho fo me, cuz az someting real, real spesho fo
Lev 24.9: spesho fo me, cuz az someting real, real spesho fo me, dat dey get from da sacrifice dey make wit fire fo me, Yahweh.
head: Da Guy Dat Talk Stink Bout Yahweh
Lev 24.14: Den Yahweh tell Moses: “Bring da guy dat wen use my name an talk stink outside da camp.)
Lev 24.14: Den let all da peopo dat wen hear him say dat, put dea hands on top his head fo
Lev 24.14: Den let all da peopo dat wen hear him say dat, put dea hands on top his head fo show he da one get da
Lev 24.16: No matta dey one guy from odda place dat live wit you guys, o one Israel guy, if dey talk stink my
Lev 24.22: Az how goin be fo da guys from odda place dat live wit you guys, an fo da Israel guys too.
Lev 24.23: Den Moses talk to da Israel peopo, an dey bring da guy dat wen use Yahweh name an talk stink jalike Yahweh no matta,
Lev 25.4: All dat year, you no can plant seed inside yoa fields, an no can
Lev 25.5: No go fo cut da food dat grow from da seed you wen drop da las time you cut food, o
Lev 25.5: da seed you wen drop da las time you cut food, o da grapes dat grow wea you no trim.
Lev 25.6: Wateva come up dat year dat you guys no work fo plant, goin be food fo you
Lev 25.6: Wateva come up dat year dat you guys no work fo plant, goin be food fo you guys, fo da
Lev 25.6: fo plant, goin be food fo you guys, fo da guys an wahines dat work fo you guys, fo da guys you pay fo work fo you guys,
Lev 25.6: pay fo work fo you guys, an fo da peopo from odda place dat live wit you guys.
Lev 25.9: Dat time, peopo goin blow da sheep horn trumpets all ova you
Lev 25.10: Tell all ova da land dat erybody gotta give back da land an da peopo dey wen buy to
Lev 25.11: No go plant seed dat year, an no use da food dat grow from wat wen fall down da
Lev 25.11: No go plant seed dat year, an no use da food dat grow from wat wen fall down da las time you cut food, o da
Lev 25.11: wat wen fall down da las time you cut food, o da grapes dat grow wea you no trim.
Lev 25.12: You guys, you gotta make dat year spesho fo me, Yahweh.
Lev 25.15: you gotta figga how much fo pay, from da numba a years dat come afta da spesho Year Fo Give Back.
Lev 25.15: An da one dat sell, gotta sell you da land an figga how many years still
Lev 25.16: fo real kine, is how plenny years you can cut da food from dat land.
Lev 25.24: All ova da land dat stay yoas, you guys gotta make shua dat whoeva wen sell
Lev 25.24: All ova da land dat stay yoas, you guys gotta make shua dat whoeva wen sell dea land to you, can buy um back.
Lev 25.27: Den he goin pay back da guy dat wen buy da land fo wateva he goin grow now till da Give
Lev 25.28: But if da guy dat own da land befo time no mo nuff fo buy um back, den da
Lev 25.28: da land befo time no mo nuff fo buy um back, den da guy dat wen buy da land can keep um till da spesho Year Fo Give
Lev 25.28: Dat year, da guy dat wen buy um gotta give um back to da guy
Lev 25.28: Dat year, da guy dat wen buy um gotta give um back to da guy dat wen own um
Lev 25.28: year, da guy dat wen buy um gotta give um back to da guy dat wen own um befo, so den da firs owna guy can go back to
Lev 25.29: “If one guy sell one house, inside one big town dat get wall aroun um, he get da right fo buy um back one year
Lev 25.29: He can buy um back dat year.
Lev 25.30: If he no buy um back dat same year, da house inside da big town dat get wall goin
Lev 25.30: no buy um back dat same year, da house inside da big town dat get wall goin stay fo da guy dat wen buy um, an stay fo
Lev 25.30: house inside da big town dat get wall goin stay fo da guy dat wen buy um, an stay fo him an his ohana foeva.
Lev 25.31: But da kine house inside one small town dat no mo wall aroun um, dey jalike da land outside da towns.
Lev 25.31: Da guy dat wen sell um, o somebody from da guy ohana, can buy um
Lev 25.31: An da guy dat buy um, gotta give um back, da spesho Year Fo Give Back.
Lev 25.32: “But inside da towns dat da Levi ohana get, da guys dat come from dat ohana get da
Lev 25.32: “But inside da towns dat da Levi ohana get, da guys dat come from dat ohana get da right fo buy back any house dey
Lev 25.32: da towns dat da Levi ohana get, da guys dat come from dat ohana get da right fo buy back any house dey wen sell.
Lev 25.34: But da fields dat da Levi ohana peopo own aroun dea towns fo da cows an
Lev 25.34: Dat stay fo dem foeva.
Lev 25.35: “If get Jews dat no mo notting, an no can work, help dem jalike you help
Lev 25.35: help dem jalike you help one guy from odda place o one guy dat live nea you fo short time.
Lev 25.36: Dass how da Jews dat no mo notting can still stay live wit you guys.
Lev 25.39: “If one a yoa peopo owe you plenny dat he no mo notting, an he sell himself to you fo pay you
Lev 25.40: jalike one guy you pay fo work fo you, o jalike one guy dat live nea you fo short time.
Lev 25.41: go, an dey goin go back by his own ohana an da property dat his ancesta guys own from befo time.
Lev 25.44: “Da guys an wahines dat you guys like come slaves fo real kine, dey goin come from
Lev 25.44: slaves fo real kine, dey goin come from da odda peopos dat stay live aroun you guys.
Lev 25.45: You guys can buy da peopo dat live nea you fo short time too, an peopo from dea ohanas
Lev 25.45: live nea you fo short time too, an peopo from dea ohanas dat wen born inside yoa land.
Lev 25.46: You guys can give da slaves dat not Jews to yoa kids wen you mahke, fo come yoa kids
Lev 25.46: But you betta not give hard time to da Jews dat yoa slave, cuz da Israel peopo, dey yoa brudda guys.
Lev 25.47: “If one guy from odda place, o one guy dat live wit you guys fo short time, come rich, an one Jew no
Lev 25.47: so da Jew guy sell himself to da guy from odda place dat live nea you, o to da guy's ohana, da Jew still get da
Lev 25.50: Da Jew dat stay slave an da guy dat wen buy him da firs time, dey
Lev 25.50: Da Jew dat stay slave an da guy dat wen buy him da firs time, dey goin figga da time from da
Lev 25.50: buy him back goin be da same jalike dey goin pay one guy dat work fo dem fo da res a dat time.
Lev 25.50: jalike dey goin pay one guy dat work fo dem fo da res a dat time.
Lev 25.52: time stay till da spesho Year Fo Give Back, he goin figga dat an pay ony litto bit fo wat da guy wen pay fo him.
Lev 25.53: Da guy from odda place dat live wit you guys, gotta make to da Jew dass his slave,
Lev 25.53: You gotta make shua dat da guy dat own him now, no make mean to him.
Lev 25.53: You gotta make shua dat da guy dat own him now, no make mean to him.
head: God Do Good Tings Fo Da Peopo Dat Lissen Him
Lev 26.1: No put up idol statues o big kine stones dat odda peopos put up fo dem pray in front, an no put up one
Lev 26.7: You guys goin go afta da guys dat stay agains you, an you goin kill um wit yoa swords.
Lev 26.8: Da guys dat stay agains you, you guys goin kill um wit yoa swords.
Lev 26.10: You guys wen grow so plenny food da year befo, dat you still yet eat dat food wen you guys gotta move out dat
Lev 26.10: grow so plenny food da year befo, dat you still yet eat dat food wen you guys gotta move out dat food fo make room fo
Lev 26.10: dat you still yet eat dat food wen you guys gotta move out dat food fo make room fo da new food you guys cut.
Lev 26.13: I wen broke da yoke dey wen put on top you guys neck, so dat you guys can walk wit yoa head strait up an no need get
head: God Punish Da Peopo Dat No Lissen Him
Lev 26.16: I goin give you guys da kine sick dat make you come poho, an wit fever.
Lev 26.16: All dat goin make you guys eyes so you no can see, an make you
Lev 26.16: You guys goin plant seed fo notting, cuz da peopo dat stay agains you guys goin eat um.
Lev 26.17: I goin go agains you guys, so dat da guys dat stay agains you guys goin win ova you guys an
Lev 26.17: I goin go agains you guys, so dat da guys dat stay agains you guys goin win ova you guys an come yoa
Lev 26.19: head cuz you strong, but I goin bus up you guys an show dat you not strong.
Lev 26.19: I goin take away da rain from da sky ova you guys jalike dat az iron, an I goin make da groun unda you guys hard jalike
Lev 26.25: An da guys dat stay agains you guys goin take ova.
Lev 26.30: put big stack a yoa mahke bodies on top da wood blocks dat you call yoa idol kine gods, dat no stay alive.
Lev 26.30: on top da wood blocks dat you call yoa idol kine gods, dat no stay alive.
Lev 26.32: I goin bus up yoa land, so dat da guys dat stay agains you guys no goin feel good wen dey
Lev 26.32: I goin bus up yoa land, so dat da guys dat stay agains you guys no goin feel good wen dey go dea fo
Lev 26.34: all da time you guys stay inside da land a da guys dat stay agains you guys.
Lev 26.36: “An fo all you peopo dat still yet stay alive dea, you guys goin stay inside da
Lev 26.36: alive dea, you guys goin stay inside da lands a da peopo dat stay agains you guys, an I goin make you guys stay scared
Lev 26.37: you guys no get da powa fo even stand up in front da guys dat stay agains you guys.
Lev 26.38: Da peopo dat stay agains you guys, jalike dea land goin eat you guys
Lev 26.39: You peopo dat still yet stay alive, I goin punish you an make you come
Lev 26.39: an make you come sick an weak inside da lands a da guys dat stay agains you guys.
Lev 26.40: “But if dey tell dat was wrong, all da bad kine stuff dem an dea ancesta guys
Lev 26.41: tell az wrong fo dem stay nuha wit me, an me, fo shua all dat wen make me stay nuha wit dem too.
Lev 26.41: Az why I wen send dem inside da land a da peopo dat stay agains dem.
Lev 26.44: But no matta all dat.
Lev 26.44: Wen dey stay inside da land a da peopo dat stay agains dem, I no goin make like dey no good, fo wipe
Lev 26.46: fo make to da good peopo an da bad peopo, an how fo teach, dat Yahweh tell Moses on top Mount Sinai, fo tell da Israel
Lev 27.8: If anybody dat stay make one strong promise, but dey ony get litto bit fo
Lev 27.9: fo give one animal, an az da right kine fo one sacrifice, dat animal come spesho fo me, Yahweh.
Lev 27.11: no can use fo make sacrifice, cuz me, Yahweh, I no take dat kine animal, dey gotta give da animal to da pries guy.
Lev 27.14: da pries guys tell da house stay worth, den az how much dat goin be.
Lev 27.16: “If somebody like make some a da ohana land dat he own, spesho fo me, Yahweh, dey gotta figga how much bag
Lev 27.16: dey need fo plant dea, fifty silva piece fo one piece land dat need two gunny bag barley seed fo plant.
Lev 27.20: But if da one dat make his land spesho fo me an no like buy um back, o if he
Lev 27.21: owna inside da spesho Year Fo Give Back numba fifty, from dat time, da field goin be fo me, Yahweh.
Lev 27.23: Year Fo Give Back, an da guy gotta pay wateva da land cost dat same day, cuz az spesho fo me, Yahweh.
Lev 27.24: Year Fo Give Back come, da land no goin go back fo da guy dat wen buy da land and make um spesho fo me.
Lev 27.24: Goin go back fo da guy dat wen own um befo, cuz az his ohana land, but he wen sell
Lev 27.27: But if da animal dat born firs, da kine dey no can use fo make sacrifice, da
Lev 27.27: guy no like buy um back, da pries guys can sell um fo wat dat kine animal cost.
Lev 27.28: “But wateva somebody own dat stay foeva ony fo me, Yahweh, no matta az one guy, o one
Lev 27.29: “No mo nobody can buy back somebody dat stay foeva ony fo me, Yahweh.
Lev 27.30: “Ten percent from eryting dat grow up from da land, no matta da wheat o barley from da
Lev 27.30: All dat stay stay spesho fo me.
Deu 4.42: can run dea an stay, if dey kill somebody, but befo dat happen, dey no hate da guy an neva make plan fo kill um.
Deu 4.43: Da towns dat side Moses wen choose: Bezer inside da up country boonies
Deu 4.43: Food Dat Make You So You No Can Come In Front God (14:3 - 14:21)
Deu 4.43: Da Animals Dat Born Firs (15:19 - 15:23) 34.
Deu 4.43: Pilau Kine Stuff Dat Yahweh Hate (18:9 - 18:13) 44.
Deu 4.43: Da Guy Dat Goin Talk Fo God (18:14 - 18:22) 45.
Deu 4.43: Peopo Dat Tell Wat Dey Wen See (19:15 - 19:21) 47.
Deu 4.43: One Boy Dat Go Agains His Fadda An Mudda (21:18 - 21:21) 52.
Deu 22.14: marry dis wahine, but wen I sleep wit her, I no find proof dat she neva sleep wit one nodda guy befo!
Deu 22.15: wit blood fo show proof to da older leadas by da town gate dat she neva sleep wit one guy befo.
Deu 22.17: Now he bulai bout her an tell, “I no find proof dat yoa daughta neva sleep wit one guy befo.
Deu 22.17: But I get proof dat she neva sleep wit one guy befo.
Deu 22.19: Da Peopo Dat No Can Go Inside Da Tent Yard (23:1 - 23:8) 56.
Deu 22.19: Peopo Dat No Can Come In Front Da Boss (23:9 - 23:14) 57.
Deu 22.19: Good Tings Goin Happen To Peopo Dat Lissen To Yahweh (28:1 - 28:14) 66.
Deu 1.1: Dat time, dey all wen stay inside da boonies on da east side
Deu 1.3: But dat time, was 40 year afta da Israel peopo come outa Egypt, an
Deu 1.4: dis afta dey wen win ova Sihon, da king fo da Amor peopo dat stay inside Heshbon, an afta dey win ova Og, da king fo da
Deu 1.4: an afta dey win ova Og, da king fo da Bashan peopo dat stay inside Ashtarot an Edrei.
Deu 1.7: Den go wea da peopo dat live nea dem stay, inside da Jordan Valley, an da small
Deu 1.13: So you guys pick some guys dat you know dey know wat fo do erytime, an dat undastan
Deu 1.13: pick some guys dat you know dey know wat fo do erytime, an dat undastan plenny stuff, an peopo get plenny respeck fo dem.
Deu 1.15: “Den I take da leada guys from yoa ohanas, guys dat know wat fo do erytime an you guys get respeck fo dem.
Deu 1.16: Dat time, I wen tell yoa judge guys wat dey gotta do: Dey
Deu 1.19: We go thru da big an scary boonies dat you guys wen see.
Deu 1.21: Right dea, dass da land dat oua God Yahweh stay give you guys awready!
Deu 1.23: Dat wen sound good to me, so I pick twelve guys fo go, one guy
Deu 1.25: Dey take some a da stuff dat grow ova dea, an bring um back by us.
Deu 1.25: Dey tell us, ‘Az good, da land dat oua God Yahweh start fo give us.
Deu 1.28: Oua bruddas dat wen go look da land make us lose fight.
Deu 1.28: Dey get big wall dat go up inside da sky.
Deu 1.28: We even see giant guys ova dea -- da ones dat come from Anak!
Deu 1.30: You guys wen see dat awready.
Deu 1.32: “No matta oua God Yahweh do all dat, still yet you guys no trus him.
Deu 1.35: He tell, ‘No mo nobody from dis bad peopo dat stay alive now, goin see da good land I wen promise fo
Deu 1.36: Cuz a dat, he goin go inside dat land.
Deu 1.36: Cuz a dat, he goin go inside dat land.
Deu 1.36: An I goin give him an his kids, da ones dat come from him, da land wea he wen walk on top.
Deu 1.39: An Yahweh tell da peopo, “You guys even tell dat odda guys goin make yoa litto kids prisonas, no matta dose
Deu 1.42: Da guys dat stay agains dem goin win ova dem.
Deu 1.44: But da Amor peopo dat live inside dose hills wen come out fight you guys, an dey
Deu 2.1: Long time we stay go dis side an dat side aroun da Se`ir [Mountains / Range].
Deu 2.4: goin go pass da land wea yoa brudda guys stay, da peopo dat get Esau fo dea ancesta.
Deu 2.8: “So us guys go pass our bruddas, da Esau ohana peopo, dat live inside da Se`ir [Mountains / Range].
Deu 2.8: We turn from da Arabah road dat come up da Arabah Valley from Elat an Ezion Geber, an go
Deu 2.9: I awready give dea main town Ar to da Moab peopo dat get Lot fo dea ancesta.
Deu 2.14: years afta we go way from Kadesh Barnea da firs time, dat we go da odda side da Zered Stream.’
Deu 2.14: Dat time, all da fighta guys dat wen stay alive befo, awready
Deu 2.14: Dat time, all da fighta guys dat wen stay alive befo, awready mahke, jalike Yahweh wen make
Deu 2.16: “Afta all dose guys dat can fight mahke, Yahweh tell me, ‘Today you guys goin pass
Deu 2.19: I awready give dat land to dem, cuz dey da Lot ohana peopo.
Deu 2.20: (Some peopo tink dat land was fo da Refa peopo too, cuz dey wen live dea befo
Deu 2.21: Den da Ammon peopo live inside dat land, an not da Refa peopo.
Deu 2.22: Yahweh do da same ting fo da Esau ohana peopo, dat stay live inside da Se`ir Mountains, cuz he wen wipe out
Deu 2.22: da Se`ir Mountains, cuz he wen wipe out da Hor peopo dat stay dea befo da Esau peopo.
Deu 2.23: An da Av peopo dat live inside da small towns all da way by Gaza, da Filisha
Deu 2.23: inside da small towns all da way by Gaza, da Filisha peopo dat come dea from Crete Island wen wipe dem out, an stay live
Deu 2.23: come dea from Crete Island wen wipe dem out, an stay live dat land now.
Deu 2.26: guys fo tell dem fo go by Sihon, da king inside Heshbon, dat us guys like make good wit him.
Deu 2.29: Da Esau ohana peopo dat live inside da Se`ir [Mountain / Range], an da Moab peopo
Deu 2.29: live inside da Se`ir [Mountain / Range], an da Moab peopo dat live Ar town, dey wen let us guys pass thru dea land and
Deu 2.29: So us guys like fo you do dat too, till we go da odda side da Jordan Riva an go inside
Deu 2.34: Dat time, we take ova all his towns an wipe um all out jalike
Deu 2.36: all da way nort side to Gilead, no even get one town dat get big wall dat stay too big fo us guys.
Deu 2.36: nort side to Gilead, no even get one town dat get big wall dat stay too big fo us guys.
Deu 3.1: Afta dat we turn go nort side by da road dat go Bashan.
Deu 3.1: Afta dat we turn go nort side by da road dat go Bashan.
Deu 3.2: you guys wen make to Sihon, da king fo da Amor peopo, dat was king Heshbon town.
Deu 3.4: Dat time, we take ova all his big towns.
Deu 3.4: all ova wea Og stay king inside Bashan, neva have one town dat us guy no take ova.
Deu 3.5: All dose big towns get tall walls dat nobody can broke down, an gates wit bars on top um.
Deu 3.5: An get plenny odda town dat no mo wall too.
Deu 3.8: Dat time, we take ova da land from da two Amor kings -- da
Deu 3.11: Dat pune`e still yet stay dea inside Rabbah town wea da Ammon
Deu 3.12: From da land we take ova dat time, I give da Reuben an da Gad ohanas da land on da nort
Deu 3.15: An I give Gilead to da peopo dat come from Makir, Manasseh boy.
Deu 3.18: Dat time, I wen tell you Reuben, Gad, an Manasseh guys dat
Deu 3.18: Dat time, I wen tell you Reuben, Gad, an Manasseh guys dat goin stay east a da Jordan Riva, wat you gotta do: ‘Yoa
Deu 3.18: So all yoa guys dat can fight, gotta take dea bows an arrows an swords, an go
Deu 3.20: Afta yoa brudda guys pau fight, an dey take ova da land dat yoa God Yahweh stay give dem da odda side da Jordan Riva
Deu 3.21: Dat time, I tell Joshua wat he gotta do: ‘You awready wen see
Deu 3.21: Yahweh goin do da same ting to all da places dat get king ova da odda side wea you guys going.
Deu 3.23: Dat time I aks Yahweh plenny times fo please help me.
Deu 3.24: No mo odda god inside da sky o on top da earth dat can do stuff jalike da awesome kine tings you do.
Deu 3.26: No talk to me no mo bout dat!
Deu 4.1: tell: “Lissen, you Israel peopo, wat Yahweh tell you guys dat you suppose to do, an da rules he give you.
Deu 4.1: Me, Moses, I goin teach you guys fo do all dat.
Deu 4.1: You guys goin take ova da land dat Yahweh, da God fo oua ancesta guys, stay give you guys.
Deu 4.3: Yoa God Yahweh wen wipe out from you guys all da peopo dat wen stay tight wit da idol kine god Ba`al, ova dea Mount
Deu 4.4: But all you guys dat stay tight wit yoa God Yahweh, you still stay alive yet.
Deu 4.6: Take care fo do eryting I tell, cuz dat goin show da odda peopos dat you guys know wat fo do
Deu 4.6: fo do eryting I tell, cuz dat goin show da odda peopos dat you guys know wat fo do erytime, an you undastan plenny
Deu 4.6: Dey goin hear all dis stuff dat Yahweh tell you guys you gotta do, an dey goin tell, ‘Fo
Deu 4.7: Cuz no mo odda peopo dat stay mo importan dat get dea gods nea dem, jalike oua God
Deu 4.7: Cuz no mo odda peopo dat stay mo importan dat get dea gods nea dem, jalike oua God Yahweh stay nea us
Deu 4.8: No mo odda peopo stay mo importan, dat wat dea God tell um fo do, stay good an right, jalike dese
Deu 4.8: God tell um fo do, stay good an right, jalike dese rules dat I stay teach you guys today!
Deu 4.9: “Ony watch out dat you guys no foget da stuff you guys wen see Yahweh do!
Deu 4.10: Dat way, dey goin learn fo get plenny respeck fo me, all da
Deu 4.11: guys wen come nea an stand down side a da mountain, an all dat time da mountain stay burning wit fire an go all da way up
Deu 4.14: Dat time, Yahweh tell me I gotta teach you guys wat you gotta
Deu 4.14: go da odda side da Jordan Riva, so you guys can take ova dat land.
Deu 4.15: “You guys neva see wat Yahweh look like, dat time he talk to you guys from inside da fire Mount Sinai
Deu 4.16: Az why you guys gotta watch out, dat you no make fo you guys, idol kine god dat look like one
Deu 4.16: watch out, dat you no make fo you guys, idol kine god dat look like one guy o one wahine, cuz den you goin mess up
Deu 4.17: No make anyting dat look like one animal dat stay on top da earth, o any kine
Deu 4.17: No make anyting dat look like one animal dat stay on top da earth, o any kine bird dat stay fly inside
Deu 4.17: like one animal dat stay on top da earth, o any kine bird dat stay fly inside da sky, o anyting dat move on top da
Deu 4.18: o any kine bird dat stay fly inside da sky, o anyting dat move on top da groun, o any kine fish dat stay inside da
Deu 4.18: sky, o anyting dat move on top da groun, o any kine fish dat stay inside da big watta.
Deu 4.19: da sky an see da sun, da moon, an da stars -- all da tings dat get inside da sky -- no tink you gotta go down pray to dem
Deu 4.20: plenny, jalike you guys stay inside one real hot furnace dat can melt iron.
Deu 4.21: He make one strong promise dat I not goin go da odda side da Jordan Riva an go inside da
Deu 4.21: go da odda side da Jordan Riva an go inside da good land dat yoa God Yahweh stay give you guys cuz you his kids.
Deu 4.22: But you guys, you almos goin go ova dea, an take ova dat good land fo make um yoa property.
Deu 4.23: Take care dat you guys no foget da deal yoa God Yahweh wen make wit you.
Deu 4.23: No make any idol kine god dat look like anyting yoa God Yahweh wen tell you guys fo no
Deu 4.24: Cuz yoa God Yahweh, he stay jalike one fire dat burn up eryting.
Deu 4.25: if you guys come pilau inside, an make idol kine gods dat look like animals o odda tings, az real bad kine stuff you
Deu 4.28: Ova dea you guys goin come slave fo da kine idol gods dat peopo make from wood an stone.
Deu 4.31: make wit yoa ancesta guys, cuz he wen make promise to dem dat fo shua he goin do wat he tell he goin do.
Deu 4.32: No mo notting dat awesome eva happen befo!
Deu 4.32: No mo notting dat awesome eva happen dat anybody wen hear bout!
Deu 4.32: No mo notting dat awesome eva happen dat anybody wen hear bout!
Deu 4.35: wen show you guys all dis tings, so you guys goin know dat Yahweh, he da God fo real kine!
Deu 4.38: He wen make you guys take ova da land wea odda peopos stay dat mo big an mo strong den you guys.
Deu 4.39: “Today you gotta know dis, an tink bout um plenny -- dat Yahweh da God inside da sky up dea, an he da God fo da
Deu 4.40: do wat Yahweh tell you gotta do, an do wat his rules tell dat I stay give you guys today.
Deu 4.40: If you do dat, eryting goin go good fo you guys an yoa kids afta you, an
head: can run dea an stay, if dey kill somebody, but befo dat happen, dey no hate da guy an neva make plan fo kill um.
head: Da towns dat side Moses wen choose: Bezer inside da up country boonies
Deu 4.43_1: Dese da rules dat Moses wen teach da Israel peopo.
Deu 4.45: Dis all da stuff dat God tell, an da tings da peopo gotta do, an da rules dat
Deu 4.45: dat God tell, an da tings da peopo gotta do, an da rules dat Moses give da Israel peopo wen dey come outa Egypt.
Deu 4.46: Dat time, dey stay inside da valley nea Bet-Peor on da east
Deu 4.47: Dey take ova dat land, an da land fo Og, da king fo Bashan.
Deu 4.48: Dat land go from Aroer on da side da Arnon Canyon to Mount
Deu 4.48: go from Aroer on da side da Arnon Canyon to Mount Siyon, dat odda peopo call Mount Hermon.
Deu 5.3: jus wit our mudda an fadda guys, but wit all us, da guys dat stay alive hea today too.
Deu 5.5: Dat time, I wen stay stand in front Yahweh, an you guys in
Deu 5.8: “You no goin make idol kine gods fo yoaself dat look like anyting from up dea inside da sky, o from down
Deu 5.8: o from down hea on top da earth, o from inside da watta dat stay unda da groun.
Deu 5.9: An if you go down in front odda gods, I no like dat!
Deu 5.9: Wen peopo do bad tings dat need punish, I go afta dem, an I punish da ones dat hate
Deu 5.9: tings dat need punish, I go afta dem, an I punish da ones dat hate me.
Deu 5.10: But I stay tight wit all da peopo from long time dat show love an aloha fo me an take care fo do wat I tell um
Deu 5.11: “No go use my name an ack like dat give you da right fo make any kine stuffThat’s meaningful!
Deu 5.14: Dat day you no work notting, not you, yoa boy, yoa girl, yoa
Deu 5.14: yoa donkey, all yoa odda animals, anybody from odda place dat stay by you, so yoa worka guys an wahines can res jalike
Deu 5.21: Dat mean, no go afta his wife, o his house, o his land, o his
Deu 5.24: Today we see dat peopo can stay alive still yet, even if God talk to um.
Deu 5.26: Cuz no mo nobody eva hear da God Dat Stay Alivenice!
Deu 6.3: You guys goin come plenny peopo inside da land dat ery place get plenny milk an honey, jalike Yahweh, da God
Deu 6.5: fo yoa God Yahweh wit eryting how you tink, an wit eryting dat stay inside you, an wit all yoa powa.
Deu 6.10: “Oua God Yahweh, he goin take you guys inside da land dat he wen make strong promise fo give yoa ancesta guys,
Deu 6.10: Az one land dat get big, rich towns dat you guys neva build.
Deu 6.10: Az one land dat get big, rich towns dat you guys neva build.
Deu 6.11: tings you guys neva put dea, an big holes fo hold watta dat stay dea awready, an grape fields an plenny olive trees
Deu 6.11: Wen you guys eat dat, an feel good inside, den take care you guys no foget
Deu 6.14: No stay tight wit odda gods, da gods fo da peopos dat live aroun you guys.
Deu 6.16: No give presha oua God Yahweh fo make him prove dat he Godnice, da way you guys wen make Massah side.
Deu 6.18: Do wass right an good, da way Yahweh see um, so dat eryting goin go good fo you guys.
Deu 6.18: Den you guys can go inside da good land dat Yahweh wen make strong promise to oua ancesta guys fo give
Deu 6.19: you guys he goin throw out from da land, all da peopos dat stay agains you guys.
Deu 6.20: “Bumbye, wen yoa kids aks you, ‘Wat all dese rules mean dat oua God Yahweh wen tell us we gotta do?
Deu 6.23: guys outa Egypt, an bring us dis place, an give us da land dat he make strong promise to oua ancesta guys dat he goin
Deu 6.23: us da land dat he make strong promise to oua ancesta guys dat he goin give.
Deu 7.1: Dass seven diffren kine peopos dat get mo plenny peopo an stay mo strong den you guys.
Deu 7.4: Az cuz if you do dat, bumbye dose peopos goin make yoa kids no stay tight wit
Deu 7.4: An if you do dat, I goin come real huhu wit you guys, an I goin wipe out
Deu 7.6: You gotta do all dat cuz you guys da peopo dat stay spesho fo me, yoa God
Deu 7.6: You gotta do all dat cuz you guys da peopo dat stay spesho fo me, yoa God Yahweh.
Deu 7.6: all da odda peopos on top da earth, fo come my own peopo dat worth plenny.
Deu 7.7: cuz you guys get mo plenny peopo den da odda peopos, cuz dat time, you guys ony litto bit peopo.
Deu 7.8: good da strong promise he wen make to yoa ancesta guys, dat he wen take you guys outa Egypt wit his strong powa.
Deu 7.9: Az why you guys gotta know dat yoa God Yahweh, he da God dass fo real!
Deu 7.9: good da deal he wen make, an he stay tight wit da peopo dat get love an aloha fo him an do wat he tell dem fo do, fo
Deu 7.10: But fo da peopo dat hate him, he goin wipe dem out fo pay um back.
Deu 7.13: He goin do good tings fo yoa kids, same ting fo da food dat grow from yoa land -- yoa wheat an barley, yoa new wine,
Deu 7.13: Dass how goin stay inside da land dat he wen make strong promise to yoa ancesta guys fo give
Deu 7.15: But he goin give dat kine sick to all da peopo dat hate you guys.
Deu 7.15: But he goin give dat kine sick to all da peopo dat hate you guys.
Deu 7.16: You guys gotta wipe out all da peopos dat oua God Yahweh give you guys da powa fo wipe um out.
Deu 7.16: No show pity fo dem, an no do work fo dea gods, cuz all dat az jalike one trap fo catch you guys.
Deu 7.19: now, oua God Yahweh goin do da same ting to all da peopos dat stay make you guys come scared now.
Deu 7.20: Yahweh goin make dem come lose fight, till even da peopo dat stay dea still yet and stay hide from you guys, dey goin
Deu 7.21: God Yahweh stay right hea wit you guys, an he az one God dat stay big an awesome.
Deu 7.25: you like take da silva o gold on top da idols, no take dat fo yoaself.
Deu 7.25: Cuz all dat kine stuff no good, an can catch you guys jalike az one
Deu 7.25: Fo yoa God Yahweh, all dat kine stuff pilau.
Deu 7.26: You guys gotta hate dat kine pilau stuff fo real kine, an no take um, cuz Yahweh
Deu 8.1: stick wit eryting I stay tell you guys fo do um today, so dat you guys goin stay alive an come plenny peopo, an go
Deu 8.2: He do dat so you guys no mo big head, an fo test you guys fo find
Deu 8.3: Az how he wen make you guys know dis: dat peopo no can live ony wit food.
Deu 8.9: Inside dat land, nobody goin come hungry.
Deu 8.11: Take care dat you guys no foget oua God Yahweh.
Deu 8.14: Cuz den you guys goin get big head, an den you goin foget dat oua God Yahweh wen get you guys outa Egypt, wea you guys
Deu 8.18: But you guys, no foget dat oua God Yahweh, he da One dat make you strong so you can
Deu 8.18: But you guys, no foget dat oua God Yahweh, he da One dat make you strong so you can get rich kine stuffs.
Deu 8.19: dem fo show respeck, I tell you guys today fo real kine dat you goin come wipe out.
Deu 8.20: Jalike da odda peopos dat oua God Yahweh stay wipe out wen you guys fight um, az how
Deu 9.1: Dey get big towns an strong walls dat go up inside da sky.
Deu 9.3: But you guys can stay shua dat oua God Yahweh, he da One goin go da odda side da Jordan
Deu 9.3: da Jordan Riva in front you guys now, jalike one big fire dat burn up eryting!
Deu 9.4: no go tink lidis: ‘Az cuz I stay do wass right erytime, dat Yahweh bring me ova hea fo take ova dis land!
Deu 9.5: guys do wass right erytime, o cuz you tink da right way, dat you guys goin take ova dea land, but cuz dese odda peopos
Deu 9.6: You guys gotta undastan, dat oua God Yahweh stay give you guys dis good land fo come
Deu 9.8: Sinai side, you guys wen make him come so plenny huhu dat he stay ready fo wipe out you guys.
Deu 9.9: Da time I go up da mountain fo get da flat stones dat show da deal Yahweh wen make wit you guys, I wen stay on
Deu 9.9: I no eat food an no drink watta all dat time.
Deu 9.12: Den Yahweh tell me, ‘Go down dea quick time, cuz yoa peopo dat you wen bring outa Egypt no wait fo mess up an do pilau
Deu 9.15: Da two flat stones dat get da deal Yahweh wen write on top um, I get um inside my
Deu 9.16: You guys wen melt metal fo make one idol kine god dat look like one bebe cow.
Deu 9.18: I no eat food an no drink watta all dat time, cuz a all da stuff you guys stay do dass real bad
Deu 9.18: guys stay do dass real bad kine da way Yahweh see um, an dat make him come real mad wit you guys.
Deu 9.19: real scared, cuz Yahweh stay so plenny huhu wit you guys dat he like wipe you out den an dea.
Deu 9.19: But dat time too, I pray an he lissen to me.
Deu 9.20: Same time, Yahweh stay so plenny huhu wit Aaron, dat he like wipe him out.
Deu 9.20: But dat time I pray fo Aaron too.
Deu 9.21: An dat bebe cow, you guys wen do bad ting fo make um.
Deu 9.21: Den I throw um inside da stream dat come down da mountain.
Deu 9.25: “I wen go down in front Yahweh dat time fo forty days an forty nites, cuz he wen tell me he
Deu 9.27: Rememba da guys dat wen work fo you, Abraham, Isaac, an Jacob.
Deu 10.2: on top da flat stones wat I wen write on top da firs ones dat you wen broke.
Deu 10.4: same ting he wen write da firs time, da Ten Commandments dat he wen tell you guys up da mountain, from inside da fire,
Deu 10.6: (Afta dat, da Israel peopo go from da Ja`akan ohana's pukas fo watta
Deu 10.6: Aaron wen mahke ova dea dat time, an dey bury him ova dea, an Aaron's boy Eleazar come
Deu 10.7: From dea dey go to Gudgodah, an den to Jotbatah, one land dat get plenny stream wit watta.
Deu 10.8: Dat time Yahweh wen make da Levi ohana guys spesho fo him, cuz
Deu 10.8: An da Levi ohana guys still yet do all dat today.
Deu 10.10: Den Moses tell, “Me, I wen stay on top da mountain dat time, forty days an forty nites, jalike da firs time.
Deu 10.10: An dat time Yahweh lissen to me too, an tell az okay, he no goin
Deu 10.15: An he pick you guys dat come from dem!
Deu 10.18: He back up da kids dat no mo fadda o mudda, an da wahines dat no mo husban.
Deu 10.18: He back up da kids dat no mo fadda o mudda, an da wahines dat no mo husban.
Deu 10.21: Good translation of “He is your praise” He yoa God dat do all dose awesome an scary kine tings dat you guys wen
Deu 10.21: He yoa God dat do all dose awesome an scary kine tings dat you guys wen see wit yoa own eyes.
Deu 11.1: Do all dat ery day.
Deu 11.2: Today tink bout dis: No was yoa kids da ones dat yoa God Yahweh wen give presha fo teach dem, was you guys.
Deu 11.2: You guys da ones, not dem, wen see dat he importan, an strong, an can use his powa.
Deu 11.5: Was you, not yoa kids, dat wen see wat he do fo you guys inside da boonies, all da
Deu 11.7: But you guys da ones wen see wit yoa own eyes, all dat awesome stuff Yahweh do.
Deu 11.8: do all da stuff I stay telling you guys fo do today, so dat you guys goin be strong fo go ova da odda side da Jordan
Deu 11.9: If you do dat, you guys goin live long time inside da land dat Yahweh
Deu 11.9: If you do dat, you guys goin live long time inside da land dat Yahweh wen make strong promise to yoa ancesta guys he give
Deu 11.9: Az one land dat get plenny milk an honey erytime.
Deu 11.10: stay go inside fo take ova, az not one land jalike Egypt, dat you guys wen come from.
Deu 11.11: da odda side da Jordan Riva, fo go inside an take um ova, dat land get mountains an valleys, an get watta from da rain
Deu 11.13: “So, if you guys really lissen da rules dat I Yahweh stay give you guys today -- fo get love an aloha
Deu 11.13: an work fo me wit eryting how you tink, an wit eryting dat stay inside you –- den I goin bring rain on top yoa land
Deu 11.17: mahke real quick, no matta you live on top da good land dat I stay give you guys.
Deu 11.21: you guys an yoa kids goin live long time inside da land dat I Yahweh wen make strong promise to yoa ancesta guys fo
Deu 11.22: tell: “If you guys take care an do wat dese rules tell dat Yahweh stay give you guys fo do -- fo get love fo yoa God
Deu 11.23: den Yahweh goin go in front you guys an make dese nations dat stay dea get out so you can take ova dea land, no matta
Deu 11.28: you guys today, an bag from Yahweh fo go wit odda gods dat you guys donno befo.
Deu 11.30: (You guys know dat dose mountains stay da odda side da Jordan Riva, on da
Deu 11.30: oak trees Moreh side, an inside da land fo da Canaan peopo dat live inside da Jordan Valley nea Gilgal.
Deu 12.1: live inside da land, you guys gotta take care fo do all dat.
Deu 12.1: You guys gotta do um inside da land dat Yahweh give you guys awready, fo you guys make um yoa
Deu 12.2: place on top da high mountains an hills, an unda ery tree dat get plenny green leaf.
Deu 12.2: Dis da kine place wea da peopo dat stay dea, go down in front dea gods.
Deu 12.3: Cut down da idols dat look like dea gods.
Deu 12.6: um cuz you like give um, an da firs cow, sheep, o goat dat born -- bring um all da place Yahweh goin pick.
Deu 12.9: still yet no stay inside yoa place fo res an da property dat yoa God Yahweh goin give you guys cuz you his kids.
Deu 12.10: goin go da odda side da Jordan Riva an live inside da land dat yoa God Yahweh stay give you guys cuz you his kids.
Deu 12.10: let you guys res from fight da peopo all aroun you guys dat stay agains you.
Deu 12.14: ony inside da place Yahweh goin pick inside da land dat one a yoa main ohanas own.
Deu 12.15: animals jus fo eat an not fo make sacrifice, you can do dat inside wateva town.
Deu 12.15: Da peopo dat can come in front me an da peopo dat no can come in front
Deu 12.15: Da peopo dat can come in front me an da peopo dat no can come in front me, dey all can eat um.
Deu 12.18: Cuz all dat stuff, you guys gotta eat um in front yoa God Yahweh,
Deu 12.18: an girls, yoa worka guys an wahines, an da Levi ohana guys dat live inside yoa towns.
Deu 12.20: Wen he do dat, an you say ‘I like eat meat’ cuz dass how you feel, den
Deu 12.22: Da peopo dat can come in front God an da peopo dat no can come in front
Deu 12.22: Da peopo dat can come in front God an da peopo dat no can come in front God, dey all can eat um.
Deu 12.25: No eat um, so dat eryting goin go good fo you guys an yoa kids dat goin come
Deu 12.25: um, so dat eryting goin go good fo you guys an yoa kids dat goin come from you guys afta.
Deu 12.28: lissen an do all da stuff I stay tell you guys fo do, so dat eryting goin go good fo you guys an yoa kids afta you, cuz
Deu 12.29: goin cut off da diffren peopos in front you guys, da guys dat you goin go afta fo take ova dea land.
Deu 12.31: an pray to dea gods, cuz dey do all kine pilau kine stuff dat Yahweh hate.
Deu 13.1: “If get somebody dat tell you guys dey talk fo God, o somebody dat say dey can
Deu 13.1: get somebody dat tell you guys dey talk fo God, o somebody dat say dey can dream fo tell you wat goin happen bumbye, take
Deu 13.1: If one a dem tell dat dey get proof dat one awesome miracle goin happen fo show
Deu 13.1: If one a dem tell dat dey get proof dat one awesome miracle goin happen fo show God's powa, an
Deu 13.3: If dass how dey talk, den you guys betta not lissen to dat talka guy o da guy dat dream.’
Deu 13.3: den you guys betta not lissen to dat talka guy o da guy dat dream.’
Deu 13.3: an aloha fo him wit eryting how you tink, an wit eryting dat stay inside you.
Deu 13.5: Gotta kill dat talka guy o dream guy, cuz he teach dat peopo gotta go
Deu 13.5: Gotta kill dat talka guy o dream guy, cuz he teach dat peopo gotta go agains yoa God Yahweh.
Deu 13.5: Cuz dat kine talka guy o dream guy try turn you guys away from da
Deu 13.5: You guys gotta clean out all dat kine bad stuff from you guys.
Deu 13.6: yoa mudda o fadda's boy, o yoa boy o girl, o yoa wife dat you love, o yoa mos good friend talk to you wea nobody can
Deu 13.10: um, cuz dey try turn you guys away from yoa God Yahweh, dat wen bring you guys outa Egypt, wea you guys was slaves.
Deu 13.11: bout um an come scared, an nobody from you guys goin do dat kine bad ting again.
Deu 13.12: “Maybe you goin hear, dat inside one a da towns dat yoa God Yahweh goin give you
Deu 13.12: “Maybe you goin hear, dat inside one a da towns dat yoa God Yahweh goin give you guys fo live dea, get no good
Deu 13.13: you guys fo live dea, get no good guys from yoa peopo, dat stay try turn da peopo from dat town away from Yahweh to
Deu 13.13: good guys from yoa peopo, dat stay try turn da peopo from dat town away from Yahweh to odda gods.
Deu 13.14: If you guys hear dat, den you guys gotta aks good, fo find out fo shua if
Deu 13.14: If az true an you guys know fo shua dat dey wen do dis pilau kine ting inside yoa land, den you
Deu 13.15: yoa land, den you guys gotta kill all da peopo inside dat town wit yoa swords.
Deu 13.15: all out, da peopo an da animals, jalike dey one sacrifice dat stay foeva fo me ony, Yahweh.
Deu 13.17: You guys betta not carry away anyting from dat town dat you was suppose to wipe out fo God.
Deu 13.17: You guys betta not carry away anyting from dat town dat you was suppose to wipe out fo God.
Deu 13.18: guys lissen to him, an do eryting he tell you guys fo do, dat I stay telling you guys today, fo do wass right da way yoa
Deu 14.2: Cuz you guys, one peopo dat stay spesho fo yoa God Yahweh.
Deu 14.2: all da peopos on top da earth fo come his spesho peopo dat stay ony fo him.
head: Food Dat Make You So You No Can Come In Front God
Deu 14.6: You guys can eat any kine animal dat get split in da hoof all da way, an dat chew da food ova
Deu 14.6: any kine animal dat get split in da hoof all da way, an dat chew da food ova an ova.
Deu 14.7: But from da animals dat no mo split in da hoof all da way, no matta dey chew da
Deu 14.10: But wateva animal dat no mo fins o scales, you guys no can eat um, cuz dey make
Deu 14.11: “You guys can eat any bird dat no make you stay so you no can come in front God.
Deu 14.19: “All da bugs dat fly togedda make you guys so you no can come in front God.
Deu 14.20: But odda kine bugs dat get wings you guys can eat, dat no make you so you no can
Deu 14.20: But odda kine bugs dat get wings you guys can eat, dat no make you so you no can come in front God.
Deu 14.21: “No eat notting dat you guys find dat awready stay mahke.
Deu 14.21: “No eat notting dat you guys find dat awready stay mahke.
Deu 14.21: You guys can give um to one guy from odda place dat live inside yoa town, o sell um to one guy from odda place
Deu 14.21: live inside yoa town, o sell um to one guy from odda place dat go thru yoa town, an dey can eat um.
Deu 14.24: But if dat place Yahweh goin pick stay too far, an yoa God Yahweh wen
Deu 14.27: Make shua you guys no foget da Levi ohana peopo dat stay inside yoa towns, cuz dey no mo land o odda property
Deu 14.28: da ten percent from da food you guys grow inside yoa field dat year, an put um inside da store house inside yoa towns.
Deu 14.29: So dat da Levi ohana peopo dat no mo land o odda property from
Deu 14.29: So dat da Levi ohana peopo dat no mo land o odda property from Yahweh, da peopo from odda
Deu 14.29: property from Yahweh, da peopo from odda place, da kids dat no mo fadda o mudda, an da wahines dat no mo husban, dat
Deu 14.29: odda place, da kids dat no mo fadda o mudda, an da wahines dat no mo husban, dat live inside yoa town, dey can come an
Deu 14.29: dat no mo fadda o mudda, an da wahines dat no mo husban, dat live inside yoa town, dey can come an get plenny fo eat.
Deu 15.4: “No goin get peopo dat no mo notting wit you guys.
Deu 15.4: Cuz inside da land dat yoa God Yahweh stay give you guys cuz you his kids, he
Deu 15.7: “If get bruddas o sistas dat no mo notting inside yoa towns, inside da land dat yoa God
Deu 15.7: sistas dat no mo notting inside yoa towns, inside da land dat yoa God Yahweh stay give you guys, no come hard head an
Deu 15.11: Erytime, goin get some peopo dat no mo notting inside da land.
Deu 15.18: he do fo you fo six years was two times mo den wat one guy dat you pay do.
head: Da Animals Dat Born Firs
Deu 15.19: year put on da side fo yoa God Yahweh, ery boy kine animal dat born firs from yoa cows an sheeps an goats.
Deu 15.19: No make da firs boy kine cow dat born work fo you, an no cut da wool from da firs boy kine
Deu 15.19: work fo you, an no cut da wool from da firs boy kine sheep dat wen born too.
Deu 15.22: Even da peopo dat no can come in front God can eat um, an da peopo dat can
Deu 15.22: peopo dat no can come in front God can eat um, an da peopo dat can come in front God too, jalike dey stay eat one deer.
Deu 16.3: No eat da sacrifice meat wit da kine bread dat get yeast, but fo seven days eat ony bread dat no mo
Deu 16.3: kine bread dat get yeast, but fo seven days eat ony bread dat no mo yeast, da kine bread you guys eat wen you get hard
Deu 16.8: Fo six days eat da bread dat no mo yeast.
Deu 16.8: seven, come togedda fo yoa God Yahweh an no do no work dat day.
Deu 16.11: inside yoa towns, an da peopo from odda place, da kids dat no mo fadda o mudda, da wahines dat no mo husban dat live
Deu 16.11: odda place, da kids dat no mo fadda o mudda, da wahines dat no mo husban dat live wit you guys, all dose peopo goin do
Deu 16.11: kids dat no mo fadda o mudda, da wahines dat no mo husban dat live wit you guys, all dose peopo goin do um.
Deu 16.14: da Levi ohana peopo, da peopo from odda place, da kids dat no mo fadda o mudda, da wahines dat no mo husban, erybody
Deu 16.14: odda place, da kids dat no mo fadda o mudda, da wahines dat no mo husban, erybody dat stay inside yoa town.
Deu 16.14: no mo fadda o mudda, da wahines dat no mo husban, erybody dat stay inside yoa town.
Deu 16.15: Fo shua, you guys goin stay real good inside cuz a dat.
Deu 16.16: place he goin pick fo da Spesho Religious Time Fo Da Bread Dat No Mo Yeast, fo da Spesho Religious Time Fo Cut Food, an
Deu 16.17: Erybody gotta bring one present dat show how plenny yoa God Yahweh wen do good kine stuff fo
Deu 16.18: judge guys an leada guys fo all da ohanas inside ery town dat yoa God Yahweh stay give you guys.
Deu 16.19: Cuz dat make da peopo dat know wat fo do erytime jalike dey no can
Deu 16.19: Cuz dat make da peopo dat know wat fo do erytime jalike dey no can see, an make da
Deu 16.19: wat fo do erytime jalike dey no can see, an make da peopo dat do wass right erytime jalike dey donno notting.
Deu 16.20: Do da right kine stuff, an ony dat!
Deu 16.20: Cuz den you guys goin take ova da land dat yoa God Yahweh stay give you guys, an live dea.
Deu 17.1: “No make sacrifice fo yoa God Yahweh wit cows o sheeps dat get someting wrong wit um, cuz az pilau dat kine animal,
Deu 17.1: cows o sheeps dat get someting wrong wit um, cuz az pilau dat kine animal, da way Yahweh see um.
Deu 17.2: “Wen you live inside one a da towns dat yoa God Yahweh goin give you guys, maybe goin get one guy
Deu 17.2: goin give you guys, maybe goin get one guy o one wahine dat live dea wit you guys, an dey stay do bad kine stuff da
Deu 17.3: An dat mean, dey go broke his rules, cuz dey go bow down in front
Deu 17.4: If get proof dat dis pilau kine stuff wen happen wit da Israel peopo, den
Deu 17.5: Den go take da guy o da wahine dat wen do dis bad kine ting outside da gate fo da town, an
Deu 17.6: you no can kill one guy o one wahine if ony one guy tell dat he wen see dem do someting bad.
Deu 17.7: Da ones dat tell wat dey wen see da guy o da wahine do, dey da ones
Deu 17.8: Take dat kine question by da place yoa God Yahweh goin pick.
Deu 17.9: from da Levi ohana, an by da guy who stay da main judge dat time.
Deu 17.10: Take care dat you guys do eryting dey tell you fo do.
Deu 17.12: ack like dey no care wat da main judge o da pries guy dat work ova dea fo yoa God Yahweh tell, an dey no lissen,
Deu 17.13: Den all da peopo goin hear bout dat an come scared, an dey goin make shua fo lissen da judge o
Deu 17.14: Moses tell: “Wen da time fo you guys go inside da land dat yoa God Yahweh stay give you, fo take ova an live dea,
Deu 17.15: you tink lidat, make shua you guys make king, ony da guy dat yoa God Yahweh pick.
Deu 17.15: No go pick one guy from some odda place, dat not one Israel guy.
Deu 17.19: Dat book goin stay wit him, an he gotta read da rules ery day
Deu 17.20: Den him an da ones dat come from him goin stay king ova da Israel peopo long
Deu 18.4: You guys goin give dem da firs wheat an barley dat you cut, da new wine, an da firs olive oil dat you press,
Deu 18.4: an barley dat you cut, da new wine, an da firs olive oil dat you press, an da firs wool from yoa sheeps wen you cut um.
Deu 18.5: Az cuz yoa God Yahweh wen pick da Levi ohana, all da guys dat goin come from Levi, outa all da odda Israel ohanas, fo
Deu 18.7: cuz he God's guy, jalike all da odda Levi ohana guys dat work ova dea in front Yahweh erytime.
head: Pilau Kine Stuff Dat Yahweh Hate
Deu 18.9: “Wen you guys go inside da land dat yoa God Yahweh stay give you guys, no do da kine pilau
Deu 18.9: God Yahweh stay give you guys, no do da kine pilau stuff dat da peopos dat live ova dea do, cuz Yahweh hate dat.
Deu 18.9: give you guys, no do da kine pilau stuff dat da peopos dat live ova dea do, cuz Yahweh hate dat.
Deu 18.9: stuff dat da peopos dat live ova dea do, cuz Yahweh hate dat.
head: Da Guy Dat Goin Talk Fo God
Deu 18.14: “Da peopo you guys goin push out, dey lissen to da peopo dat tell fortune an try find out from da spirits wat goin
Deu 18.15: But yoa God Yahweh goin bring one guy from yoa own peopo, dat talk fo him to you guys, jalike me.
Deu 18.16: Cuz az wat you guys wen aks yoa God Yahweh fo do, dat time Mount Sinai side wen you guys stay all togedda.
Deu 18.17: “Wen dey say dat, Yahweh tell me, ‘Wat dey say stay good.
Deu 18.18: I goin bring one guy from yoa own peopo, dat talk fo me to da Israel peopo, jalike you, Moses.’
Deu 18.18: I goin tell dat guy wat fo say, an he goin tell dem eryting I tell him.
Deu 18.19: wat my talka guy tell cuz he my guy, I goin poin finga dat guy.
Deu 18.20: But anybody dat tell he stay talk fo me, but tell dem stuff dat I neva
Deu 18.20: anybody dat tell he stay talk fo me, but tell dem stuff dat I neva tell him fo say, o any guy dat talk fo odda gods,
Deu 18.20: but tell dem stuff dat I neva tell him fo say, o any guy dat talk fo odda gods, you guys gotta kill dem.
Deu 18.21: he talk fo Yahweh, but az not was Yahweh tell um fo say dat?
Deu 18.22: If one talka guy tell dat he talk fo Yahweh, but wat he tell no happen, den az neva
Deu 18.22: Dat talka guy ack big head, but he neva take care fo lissen
Deu 19.1: “Yoa God Yahweh goin wipe out da peopos dat live inside da land he stay give you guys.
Deu 19.3: So dat whoeva kill somebody, dey can run away dea.
Deu 19.5: Dat kine guy can run to one a dese towns wea somebody can go
Deu 19.6: If not, den one ohana guy dat get da right fo pay um back goin come huhu, go chase um,
Deu 19.6: um up if da town stay far, an kill um, no matta da guy dat run away no mo da blame fo kill da odda guy, cuz he neva
Deu 19.7: Az why I stay tell you guys fo pick three towns fo dat.
Deu 19.8: yoa ancesta guys, an he goin give you guys da whole land dat he wen promise dem.
Deu 19.9: Den, if you guys make shua you do eryting dat da rules I tell you guys today tell you fo do -- love yoa
Deu 19.10: Do dat so you guys no go kill somebody dat neva do notting bad
Deu 19.10: Do dat so you guys no go kill somebody dat neva do notting bad inside da land dat yoa God Yahweh stay
Deu 19.10: no go kill somebody dat neva do notting bad inside da land dat yoa God Yahweh stay give you guys fo come yoa property.
Deu 19.10: Cuz if you guys go kill somebody dat neva do notting bad, den da blame fo kill dem come to you
Deu 19.12: safe town, an give him to da guy from da mahke guy ohana dat get da right fo kill him, cuz he gotta mahke.
Deu 19.13: clean out from da Israel peopo da blame fo kill somebody dat neva do notting wrong, so dat eryting can go good fo you
Deu 19.13: da blame fo kill somebody dat neva do notting wrong, so dat eryting can go good fo you guys.
Deu 19.14: “Wen you guys go inside da land dat yoa God Yahweh stay give you guys fo take ova fo come yoa
Deu 19.14: guys fo take ova fo come yoa property, no go move da stone dat show wea da land stay fo da guy dat live nea you.
Deu 19.14: no go move da stone dat show wea da land stay fo da guy dat live nea you.
Deu 19.14: Da peopo dat wen stay dea befo you guys wen put dat stone dea.
Deu 19.14: Da peopo dat wen stay dea befo you guys wen put dat stone dea.
head: Peopo Dat Tell Wat Dey Wen See
Deu 19.15: Den Moses tell: “If ony get one guy dat see someting happen, dass not nuff fo tell dat somebody
Deu 19.15: get one guy dat see someting happen, dass not nuff fo tell dat somebody wen do someting bad o do someting wrong.
Deu 19.15: Ony can make proof wit two o three peopo dat see um do um.
Deu 19.16: “If one bad guy poin finga anodda guy fo tell dat he wen see um do something wrong, but he bulai, den da two
Deu 19.17: see um do something wrong, but he bulai, den da two guys dat make argue wit each odda gotta stand in front Yahweh an da
Deu 19.17: gotta stand in front Yahweh an da prieses an da judge guys dat stay work inside da office dat time.
Deu 19.17: da prieses an da judge guys dat stay work inside da office dat time.
Deu 19.20: Den da odda peopo goin hear bout dat, an come scared, an no do dis kine bad kine ting no mo,
Deu 19.21: No show pity fo dat kine guy!
Deu 20.1: “Wen you guys go fight one war wit da peopo dat stay agains you, an you guys see dey get horses an war
Deu 20.3: Today you guys stay ready fo go fight da peopo dat stay agains you.
Deu 20.4: He goin fight da peopo dat stay agains you guys.
Deu 20.5: stay fighting, den some odda guy goin start fo live inside dat house.’
Deu 20.6: Get anybody hea dat jus wen plant one grape farm, an no cut da grapes yet?
Deu 20.7: Get anybody hea dat wen make promise to one wahine dat he goin marry her, but
Deu 20.7: Get anybody hea dat wen make promise to one wahine dat he goin marry her, but neva marry her still yet?
Deu 20.8: army leadas goin tell da army guys dis too, ‘Anybody hea dat stay lose fight an donno how fo make up his mind, he can
Deu 20.14: Az how yoa God Yahweh tell you guys fo make to da guys dat stay agains you.
Deu 20.15: Az how you guys can make to all da towns dat stay far from you guys, but not if az towns fo da peopos
Deu 20.15: stay far from you guys, but not if az towns fo da peopos dat stay live nea you guys.
Deu 20.16: “Inside da towns a da peopos dat stay live nea you guys, dat yoa God Yahweh stay give you
Deu 20.16: “Inside da towns a da peopos dat stay live nea you guys, dat yoa God Yahweh stay give you guys fo come yoa property, no
Deu 20.19: Da trees, dey not peopo, you know, dat you guys gotta fight dem.
Deu 20.20: Da ony kine trees you guys can cut down, dey da trees dat you know dey no give fruit.
Deu 21.1: “If you find somebody dat stay mahke awready dat stay inside one field inside da
Deu 21.1: “If you find somebody dat stay mahke awready dat stay inside one field inside da land dat yoa God Yahweh
Deu 21.1: mahke awready dat stay inside one field inside da land dat yoa God Yahweh stay give you guys fo take ova, an nobody
Deu 21.2: goin go out an measure how far da body stay to da towns dat stay nea.
Deu 21.3: Den da older leadas from da town dat stay mo nea, goin take one young girl cow dat neva work
Deu 21.3: from da town dat stay mo nea, goin take one young girl cow dat neva work yet, an no wear one yoke yet, an take um inside
Deu 21.4: yet, an no wear one yoke yet, an take um inside one valley dat nobody wen plow o plant, an get one stream dat run all da
Deu 21.4: one valley dat nobody wen plow o plant, an get one stream dat run all da time.
Deu 21.6: wen mahke, goin wash dea hands ova da young cow, da one dat dey broke da neck, inside da valley nea da town, an dey
Deu 21.8: Please no blame dem cuz somebody wen kill dis guy dat neva do notting wrong.
Deu 21.9: goin make yoaself come clean from da blame fo kill dis guy dat neva do notting wrong, cuz you guys wen do wat stay right
Deu 21.10: “Wen you guys go fight one war agains da peopo dat stay agains you guys, an yoa God Yahweh let you guys win
Deu 21.16: land to da boy from da wife he love, but not to da boy dat born firs dat come from da wife he no love.
Deu 21.16: boy from da wife he love, but not to da boy dat born firs dat come from da wife he no love.
Deu 21.16: Cuz da boy dat born firs from da wife he no love get da right fo own mo
Deu 21.17: He gotta make um clear, dat da boy dat come from da wife he no love, he da one wen
Deu 21.17: He gotta make um clear, dat da boy dat come from da wife he no love, he da one wen born firs, an
head: One Boy Dat Go Agains His Fadda An Mudda
Deu 21.18: “If one guy get one boy dat stay hard head an no like do wat anybody tell um fo do, an
Deu 21.21: Den all da Israel peopo goin hear bout dat an come scared.
Deu 21.22: “If one guy go do someting real bad dat he gotta mahke, an da peopo kill him, an hang his mahke
Deu 21.23: Make shua you guys bury him dat same day.
Deu 22.1: “If you see dat yoa brudda's cow, sheep, o goat come out from da fence, no
Deu 22.4: “If you find yoa brudda's donkey o cow dat wen fall down on top da road, help yoa brudda make um stan
Deu 22.5: Fo yoa God Yahweh, all dat kine stuff pilau fo him.
Deu 22.9: Cuz if you do dat, den da food from da seeds you wen plant an da grapes from
Deu 22.9: da seeds you wen plant an da grapes from da field, all dat goin come spesho fo Yahweh.
Deu 22.11: “No wear clotheses dat get wool an linen togedda inside da same cloth.
head: marry dis wahine, but wen I sleep wit her, I no find proof dat she neva sleep wit one nodda guy befo!
head: wit blood fo show proof to da older leadas by da town gate dat she neva sleep wit one guy befo.
head: Now he bulai bout her an tell, “I no find proof dat yoa daughta neva sleep wit one guy befo.
head: But I get proof dat she neva sleep wit one guy befo.
Deu 22.19_1: if wat da guy say, stay true, an dey no can show proof dat she neva sleep wit one guy befo, dey goin take her by da
Deu 22.22: peopo find one guy sleeping wit anodda guy's wife, da guy dat sleep wit her an da wahine gotta mahke.
Deu 22.23: one nodda guy, an she neva sleep wit no guy befo, but dat guy wen sleep wit her inside da town, you guys gotta take
Deu 22.24: Da guy get da blame too cuz he wen sleep wit one wahine dat her fadda an mudda already wen promise to anodda guy.
Deu 22.25: “But if one guy meet one wahine outside da town, dat her fadda an mudda wen promise fo her marry anodda guy,
Deu 22.25: an mudda wen promise fo her marry anodda guy, but da guy dat see her ova dea rape her, den ony da guy gotta mahke.
Deu 22.27: Cuz da guy wen find da wahine outside da town, dat her fadda an mudda wen promise fo her marry anodda guy.
Deu 22.28: “An if one guy find one wahine dat neva sleep with one guy, an her mudda an fadda neva
Deu 22.29: grab her an rape her, an somebody find dem togedda, da guy dat rape her gotta pay da fadda one an one quarta pound silva.
head: Da Peopo Dat No Can Go Inside Da Tent Yard
head: Peopo Dat No Can Come In Front Da Boss
Deu 23.9: “Wen you guys make camp fo go fight da peopo dat stay agains you, no go nea notting pilau.
Deu 23.14: fo take care you guys, so you guys can win agains da peopo dat stay agains you.
Deu 23.14: Yoa camp gotta stay spesho fo Yahweh, so he no see notting dat not okay ova dea, an turn away from you guys.
Deu 23.18: You guys betta not bring da pay dat one guy o wahine get, dat fool aroun fo pay inside one
Deu 23.18: You guys betta not bring da pay dat one guy o wahine get, dat fool aroun fo pay inside one Canaan kine temple, an bring
Deu 23.18: fo pay fo one strong promise you wen make to him, cuz all dat stay pilau, da way yoa God Yahweh see um.
Deu 23.23: wit yoa own mout, an nobody wen give you presha fo do dat.
Deu 23.24: “If you go inside da grape farm dat anodda guy own, you can eat all da grapes you like, but
Deu 23.25: If you go inside da field dat get wheat o barley dat anodda guy own, you can pick litto
Deu 23.25: If you go inside da field dat get wheat o barley dat anodda guy own, you can pick litto bit wheat o barley wit
Deu 24.1: “Get some time wen one guy marry one wahine, an den afta dat he no like her, cuz he find out she wen do someting no
Deu 24.3: Den, afta she go away from him an marry one nodda guy, an dat husban no like her too, he write her one divorce paypa,
Deu 24.3: Ony afta dat, da secon husban mahke.
Deu 24.4: Den her firs husban dat wen divorce her no can marry her again afta she already
Deu 24.5: Fo one year he can stay home wit his wife dat he jus wen marry, an make her stay good inside.
Deu 24.6: one mill fo make flour, o even da top one, from one guy dat own da stones an owe you someting an you no give um back
Deu 24.6: Cuz dat take away da ting he need fo make bread fo stay alive.
Deu 24.7: “If you catch one guy dat wen steal anodda Israel guy fo make him one slave, o try
Deu 24.7: Israel guy fo make him one slave, o try sell him, da guy dat steal um, gotta mahke.
Deu 24.8: “Wen one guy skin get da kine bad sick dat odda guys can get um, take care you do eryting da prieses
Deu 24.11: da house, an wait till da guy bring you someting fo show dat fo shua he goin pay you back, an bring um outside fo you.
Deu 24.13: goin do good tings fo you,’ an yoa God Yahweh goin know dat you wen do someting good.
Deu 24.17: da right ting fo da peopo from odda place, an fo da kids dat no mo fadda o mudda.
Deu 24.17: No take away da coat from one wahine dat no mo husban an keep um till she pay you back wat she owe
Deu 24.18: No foget dat you guys was slaves Egypt side, an yoa God Yahweh wen pay
Deu 24.19: Leave um dea fo da guys from odda place, da kids dat no mo fadda o mudda, o da wahines dat no mo husban.
Deu 24.19: odda place, da kids dat no mo fadda o mudda, o da wahines dat no mo husban.
Deu 24.20: Leave da olives dat still stay on top da tree, fo da guys from odda place, da
Deu 24.20: stay on top da tree, fo da guys from odda place, da kids dat no mo fadda o mudda, an da wahines dat no mo husban.
Deu 24.20: odda place, da kids dat no mo fadda o mudda, an da wahines dat no mo husban.
Deu 24.21: Leave da grapes dat stay dea fo da guys from odda place, da kids dat no mo
Deu 24.21: da grapes dat stay dea fo da guys from odda place, da kids dat no mo fadda o mudda, an da wahines dat no mo husban.
Deu 24.21: odda place, da kids dat no mo fadda o mudda, an da wahines dat no mo husban.
Deu 25.2: If dey gotta beat da guy dat get da blame, den da judge tell da guy fo lay down.
Deu 25.3: If dey beat him mo den dat, dey goin make him shame in front da peopo.
Deu 25.5: “If get brudda guys dat stay live togedda, an one a dem mahke, but he no mo boy,
Deu 25.6: Da firs boy she born goin carry da mahke brudda's name, so dat da brudda blood line goin still stay okay fo da Israel
Deu 25.9: in his face, an tell, ‘Dis wat oua peopo do to one guy dat no do notting fo his brudda guy blood line!’
Deu 25.10: peopo goin call da guy an his kids, ‘Da ohana from da guy dat dey wen take away his slippa.
Deu 25.15: Dat way, you goin live long time inside da land yoa God Yahweh
Deu 25.16: Cuz yoa God Yahweh tell, az no good, wen somebody do like dat an no do da right kine ting.
Deu 25.18: da Amalek guys wen attack you guys, an wipe out da peopo dat no can walk good, dat was behind da oddas.
Deu 25.18: you guys, an wipe out da peopo dat no can walk good, dat was behind da oddas.
Deu 25.19: Yahweh let you guys res from all da peopo aroun you guys dat stay agains you guys, inside da land dat he stay give you
Deu 25.19: aroun you guys dat stay agains you guys, inside da land dat he stay give you guys fo come yoa property, you guys goin
Deu 25.19: No foget dat!
Deu 26.1: Moses tell: “Wen you guys goin go inside da land dat yoa God Yahweh stay give you guys fo come yoa property, an
Deu 26.3: Tell da guy who stay da pries guy ova dea dat time, ‘Today I goin tell Yahweh, da God you work fo, dat
Deu 26.3: dat time, ‘Today I goin tell Yahweh, da God you work fo, dat now I come live inside da land he wen make strong promise
Deu 26.3: da land he wen make strong promise to our ancesta guys, dat he goin give to us guys.
Deu 26.9: Yahweh bring us guys to dis place, an give us dis land, dat ery place get plenny milk an honey.
Deu 26.10: Now I bring you da firs stuff dat wen grow on top da land dat you wen give me.
Deu 26.10: Now I bring you da firs stuff dat wen grow on top da land dat you wen give me.
Deu 26.11: you, an da Levi ohana guys, an da peopo from odda place dat stay live wit you guys, you all goin stay good inside cuz
Deu 26.12: “Da year numba three dat you live inside da land, dat goin be da year fo da ten
Deu 26.12: “Da year numba three dat you live inside da land, dat goin be da year fo da ten percent.
Deu 26.12: Dat mean, wen you pau put on da side da ten percent from all
Deu 26.12: to da Levi ohana peopo, da peopo from odda place, da kids dat no mo fadda o mudda, an da wahines dat no mo husban.
Deu 26.12: odda place, da kids dat no mo fadda o mudda, an da wahines dat no mo husban.
Deu 26.13: ‘I wen bring outa my house da ten percent a wat I wen grow dat stay spesho fo Yahweh, an give um to da Levi ohana peopo,
Deu 26.13: to da Levi ohana peopo, da peopo from odda place, da kids dat no mo fadda o mudda, an da wahines dat no mo husban,
Deu 26.13: odda place, da kids dat no mo fadda o mudda, an da wahines dat no mo husban, jalike you wen tell me fo do.
Deu 26.14: I neva eat notting from da ten percent dat stay spesho fo you wen I stay sore inside cuz somebody
Deu 26.14: I no give notting from dat fo do someting fo one mahke guy.
Deu 26.15: Look down from da place dat stay spesho fo you inside da sky, wea you stay, an do good
Deu 26.17: You guys tell today in front erybody, dat Yahweh, he da God fo you guys, an you goin live da way he
Deu 26.18: An Yahweh tell today in front erybody, dat you his spesho peopo jalike he wen promise, an dat you
Deu 26.18: dat you his spesho peopo jalike he wen promise, an dat you goin do eryting he tell you guys fo do.
Deu 26.19: An he tell dat he goin make you guys come mo importan den all da odda
Deu 26.19: Dass how you guys goin come one peopo dat stay spesho fo yoa God Yahweh, jalike he wen promise.
Deu 27.2: guys go da odda side da Jordan Riva, an go inside da land dat yoa God Yahweh stay give you guys, put some big stones up,
Deu 27.3: inside da land yoa God Yahweh stay give you guys, da land dat ery place get plenny milk an honey, write on top da stones
Deu 27.3: Yoa God Yahweh wen make promise fo give dat land to you guys.
Deu 27.7: Make da kine sacrifice fo show dat eryting stay good wit you guys an Yahweh, an eat um ova
Deu 27.11: Dat same day Moses tell da peopo: “Afta you guys go da odda
Deu 27.13: goin stand on top Mount Ebal fo tell da bad kine tings dat goin happen wen God put kahuna on top da peopo: da Reuben
Deu 27.15: peopo in one loud an high voice: ‘God goin punish anybody dat make one idol kine god, no matta he make um wit wood an
Deu 27.16: Den da Levi guys goin tell: ‘God goin punish anybody dat no mo respeck fo dea fadda an mudda!’
Deu 27.17: Da Levi guys goin tell: ‘God goin punish anybody dat move one stone dat show wea anodda guy's land stay!’
Deu 27.17: goin tell: ‘God goin punish anybody dat move one stone dat show wea anodda guy's land stay!’
Deu 27.18: Da Levi guys goin tell: ‘God goin punish anybody dat make one guy dat no can see, go da wrong way on top da
Deu 27.18: guys goin tell: ‘God goin punish anybody dat make one guy dat no can see, go da wrong way on top da road!’
Deu 27.19: in front da judge to one guy from some odda place, one kid dat no mo fadda o mudda, o one wahine dat no mo husban.’
Deu 27.19: odda place, one kid dat no mo fadda o mudda, o one wahine dat no mo husban.’
Deu 27.20: Da Levi guys goin tell: ‘God goin punish anybody dat sleep wit his fadda's wife, cuz he goin make shame fo his
Deu 27.21: Da Levi guys goin tell: ‘God goin punish anybody dat make sex wit one animal!’
Deu 27.22: Da Levi guys goin tell: ‘God goin punish any guy dat make sex wit his sista, no matta her his fadda's girl o
Deu 27.23: Da Levi guys goin tell: ‘God goin punish da guy dat make sex wit his mudda-in-law!
Deu 27.24: Da Levi guys goin tell: ‘God goin punish anybody dat kill one guy an nobody know he kill um!’
Deu 27.25: Da Levi guys goin tell: ‘God goin punish anybody dat take money unda da table fo kill somebody dat neva do
Deu 27.25: anybody dat take money unda da table fo kill somebody dat neva do notting bad!’
Deu 27.26: Da Levi guys goin tell: ‘God goin punish da guy dat no show respeck fo all dese rules cuz he no do eryting wat
head: Good Tings Goin Happen To Peopo Dat Lissen To Yahweh
Deu 28.7: “Yahweh goin make you guys win ova da guys dat stay agains you guys, wen dey come fo attack you.
Deu 28.9: -- he goin make you guys come real good fo come da peopo dat stay spesho fo him, if you guys make shua you stick wit
Deu 28.10: Den all da diffren peopos on top da earth goin see dat Yahweh stay own you guys, an dey goin stay scared a you
Deu 28.13: importan peopo fo eryting, not jalike da tail, da peopo dat not importan.
Deu 28.20: why you goin come all mix up, an peopo goin tell you guys dat you wrong no matta wat you guys do.
Deu 28.25: “Yahweh goin make da peopo dat stay agains you guys win ova you.
Deu 28.29: you guys goin feel aroun fo go some place, jalike one guy dat no can see notting cuz fo him, eryting stay dark.
Deu 28.31: Da guys dat take ova yoa land goin kill yoa cows in front yoa eyes,
Deu 28.31: Dey goin give yoa sheeps an goats to da peopo dat stay agains you guys, an no mo nobody goin get um back fo
Deu 28.32: You goin see da guys dat stay agains you give yoa boys an yoa girls to anodda peopo
Deu 28.33: One peopo dat you donno, goin eat da food from yoa land dat you wen work
Deu 28.33: One peopo dat you donno, goin eat da food from yoa land dat you wen work hard fo grow.
Deu 28.35: Yahweh goin make yoa knees an legs get boils dat come real sore, an no mo nobody can make um come good.
Deu 28.36: you an da king you wen put ova you, go by anodda nation dat you guys an yoa ancestas neva know befo.
Deu 28.36: Ova dea, you guys goin go down in front odda gods dat peopo make from wood an stone.
Deu 28.43: “Da peopo from odda place dat live wit you guys goin come da bosses ova you guys mo an
Deu 28.46: Da bad kine stuff goin come, jalike az one sign from God dat show you guys an yoa kids wat can happen foeva.
Deu 28.47: All dat goin happen cuz you guys no stay real good inside wen you
Deu 28.48: So den you guys goin work fo da peopo dat stay agains you guys, not fo Yahweh.
Deu 28.49: Dey goin come real quick, jalike one eagle dat fly down real fas fo grab one small animal.
Deu 28.51: Dey goin eat all yoa bebe animals an da food dat you guys wen plant, till dey wipe out you guys.
Deu 28.52: goin put dea army guys aroun all da towns inside da land dat yoa God Yahweh stay give you guys.
Deu 28.53: Cuz a dat, you even goin eat yoa own kids -- da meat from da bodies
Deu 28.53: yoa own kids -- da meat from da bodies a yoa boys an girls dat yoa God Yahweh wen give you guys.
Deu 28.53: Cuz da peopo dat stay agains you guys goin put dea army guys all aroun you
Deu 28.54: Even da mos easy an nice guy wit you guys dat get plenny aloha, he goin come greedy an no share food wit
Deu 28.54: greedy an no share food wit his own brudda o his own wife dat he love, an his kids dat stay still yet.
Deu 28.54: wit his own brudda o his own wife dat he love, an his kids dat stay still yet.
Deu 28.55: Goin be az all he get, cuz da peopo dat hate you guys goin make you guys suffa plenny, wen dey put
Deu 28.56: Even da mos easy an nice wahine wit you guys dat get plenny aloha, dat she no even let da bottom a her feet
Deu 28.56: mos easy an nice wahine wit you guys dat get plenny aloha, dat she no even let da bottom a her feet touch da groun, she
Deu 28.56: da groun, she goin be too greedy fo give to her husband dat she love, o her own boy an girl.
Deu 28.57: Even da stuff dat come out wen she born one bebe, an eat her bebe dat she
Deu 28.57: stuff dat come out wen she born one bebe, an eat her bebe dat she born, an she goin eat um so nobody know, wen da peopo
Deu 28.57: she born, an she goin eat um so nobody know, wen da peopo dat stay agains you guys goin make you guys suffa plenny, wen
Deu 28.59: yoa kids, wit real long hard time, an real bad kine sick dat stay long time.
Deu 28.60: He goin bring all da diffren kine sick dat he wen bring to da Egypt peopo on top you guys, da ones
Deu 28.60: he wen bring to da Egypt peopo on top you guys, da ones dat you guys stay scared um, an dey goin stick wit you guys.
Deu 28.61: goin bring all kine sick an hard time too, da kine stuff dat dis book wit da rules no even tell bout, till you guys
Deu 28.63: He goin take you guys outa da land dat you goin go inside now fo take um ova.
Deu 28.64: You guys an yoa ancestas neva know dat kine gods befo.
Deu 28.68: side inside boats wit sail, no matta I wen tell you guys dat you no goin go dat way again, eva.’
Deu 28.68: wit sail, no matta I wen tell you guys dat you no goin go dat way again, eva.’
Deu 28.68: you guys an wahines goin try selling yoaself to da peopo dat stay agains you guys, fo come dea slaves.
Deu 29.1: All dis, az wat da deal say, dat Yahweh tell Moses fo make wit da Israel peopo Moab side,
Deu 29.4: you guys undastan, da eyes fo see, o da ears fo hear all dat.
Deu 29.5: Moses tell dat Yahweh say, “All da time fo forty years dat I Yahweh wen
Deu 29.5: Moses tell dat Yahweh say, “All da time fo forty years dat I Yahweh wen lead you guys inside da boonies, yoa
Deu 29.6: I Yahweh do all dis so you guys goin know inside dat me, Yahweh, I yoa God fo real kine.
Deu 29.11: peopo, yoa kids, yoa wifes, da peopo from odda place dat live inside yoa camp dat chop yoa wood an carry yoa watta.
Deu 29.11: wifes, da peopo from odda place dat live inside yoa camp dat chop yoa wood an carry yoa watta.
Deu 29.12: standing hea fo take dis deal wit yoa God Yahweh today, so dat he goin make um good wit one [strong / spesho] promise.
Deu 29.13: He make solid wit you guys dat you guys his peopo, an dat he yoa God, jalike he wen make
Deu 29.13: He make solid wit you guys dat you guys his peopo, an dat he yoa God, jalike he wen make promise to you guys an our
Deu 29.15: wit one [strong / spesho] promise, not ony wit you guys dat stay standing hea wit us today in front oua God Yahweh,
Deu 29.15: hea wit us today in front oua God Yahweh, but wit da oddas dat no stay hea today.
Deu 29.17: You guys wen see dey had dea pilau kine idol kine gods dat dey make from wood an stone, silva an gold.
Deu 29.18: Make shua no mo notting get with you, dat make eryting come pilau.
Deu 29.19: “Wen dat kine guy hear wat dis [strong / spesho] promise say, he
Deu 29.19: Cuz a dat he tink, ‘I goin be okay, no matta I still yet do wat I
Deu 29.19: Cuz he tink lidat, God goin wipe out da land dat get watta, an da dry land too.
Deu 29.20: Yahweh no goin eva let dat kine guy go.’
Deu 29.20: Yahweh no take dat kine stuff.
Deu 29.20: All da bad kine stuff dis book tell, goin come to dat kine guy, an Yahweh goin take his name out from unda da
Deu 29.21: Yahweh goin take dat guy from all da ohanas inside da Israel peopo, jalike dis
Deu 29.21: jalike dis book tell bout all da real bad kine tings dat goin happen to da peopo dat no do all dat da rules tell
Deu 29.21: all da real bad kine tings dat goin happen to da peopo dat no do all dat da rules tell inside dis deal.
Deu 29.21: bad kine tings dat goin happen to da peopo dat no do all dat da rules tell inside dis deal.
Deu 29.22: “Yoa kids dat goin come lata on, an da peopo from far place, goin see
Deu 29.22: an da peopo from far place, goin see all da bad kine stuff dat stay come on top da land, an da kine sick dat Yahweh give
Deu 29.22: kine stuff dat stay come on top da land, an da kine sick dat Yahweh give um.
Deu 29.25: peopo goin tell, ‘Az cuz da peopo dea no like take da deal dat Yahweh, da God fo dea ancesta guys, wen make wit dem wen
Deu 29.26: gods, an show dem respeck, idol kine gods dey donno befo, dat God neva give dem da right fo pray to.’
Deu 29.29: Moses tell: “Da tings dat oua God Yahweh no show us, he know um, but he no show us
Deu 30.1: “Wen all dis good kine stuff an bad kine stuff dat I put in front you guys, come on top you guys, afta yoa
Deu 30.5: He goin bring you guys back inside da land dat oua ancesta guys wen own befo time, an you goin take um
Deu 30.6: Yoa God Yahweh goin make you and da peopo dat going come from you bumbye, an like come his peopo, jalike
Deu 30.6: put one mark on top yoa hearts an yoa kids hearts fo show dat you his peopo.
Deu 30.7: bad kahuna kine stuff I wen tell you bout, on top da peopo dat hate you guys an stay give you guys hard time.
Deu 30.9: guys plenny kids, an plenny bebe animals, an plenny food dat you guys grow from yoa land.
Deu 30.10: He goin do dat wen you guys lissen him, an stick wit his rules an do da
Deu 30.10: stick wit his rules an do da tings he tell you gotta do, dat I wen write inside da book wit da rules, afta you guys
Deu 30.18: odda gods an show respeck fo dem, I tell you guys today, dat you goin wipe out fo shua.
Deu 31.7: no bum out, cuz you goin go wit dis peopo inside da land dat Yahweh make one spesho promise to our ancesta guys dat he
Deu 31.7: dat Yahweh make one spesho promise to our ancesta guys dat he goin give dem da land.”
Deu 31.9: dese rules an give um to da pries guys from da Levi ohana, dat [wen] carry da Box Fo Rememba Da Deal Wit Yahweh, an he
Deu 31.11: Dat time, you goin read dese rules to dem so dey all can hear
Deu 31.12: da guys, da wahines, an da kids, an guys from odda place dat live inside yoa towns, so dey can lissen an learn so dey
Deu 31.13: God Yahweh, all da time you guys stay live inside da land dat you guys goin go da odda side da Jordan Riva fo take ova.
Deu 31.15: come inside da tent an dey can see him, inside one cloud dat go from da groun to da sky.”
Deu 31.15: Dat cloud stay ova da door fo da tent.
Deu 31.16: But dese peopo, dey goin go down in front da odda gods dat da diffren peopos pray to ova dea inside da land dey goin
Deu 31.17: Dat time wen dat happen, I goin come huhu wit dem, an leave
Deu 31.17: Dat time wen dat happen, I goin come huhu wit dem, an leave dem behind.
Deu 31.17: Dat time, dey goin tell, ‘Fo shua, us guys get all dis bad
Deu 31.18: Den I goin hide my face from dem dat time fo shua, cuz a all da bad kine stuff dey do wen dey
Deu 31.21: wat dey like do, even now befo I bring dem inside da land dat I wen make spesho promise fo give to dem.
Deu 31.22: So Moses wen write dis song dat same day, an teach um to da Israel peopo.
Deu 31.25: da start to da end, he tell dis rule to da Levi ohana guys dat carry da Box Fo Rememba Da Deal Wit Yahweh: “Take dis book
Deu 31.27: Cuz I know how you guys wen go agains me, an dat you guys hard head.
Deu 31.27: Yahweh wen I still yet stay hea wit you guys, an I know dat you guys goin go agains him even mo plenny afta I mahke!
Deu 31.29: Cuz I know dat afta I mahke, you guys goin real mess up eryting an make
Deu 31.30: song say from da start to da end so all da Israel peopo dat stay dea togedda 2chcan hear um.
Deu 32.4: He da God dat do wat he say.
Deu 32.5: But you Israel peopo, You do pilau kine stuff dat he no like.
Deu 32.6: God, he yoa Fadda, He da One dat wen make you guys, so he own you, He wen make you guys
Deu 32.7: Tink bout all yoa ancesta guys dat wen stay alive befo.
Deu 32.9: Da peopo dat come from Jacob, Dey his property.
Deu 32.11: Jalike one eagle dat move stuff inside da nest, An move aroun ova dea bebes.
Deu 32.13: He let um eat stuff dat grow inside da fields, An honey from da bees inside da
Deu 32.13: from da bees inside da cliffs, An oil from da olive trees dat grow wea get hard rocks.
Deu 32.14: da bebe sheeps an goats, An meat from da big kine sheeps dat stay Bashan side, an goats, An wheat dat get big seed.
Deu 32.14: big kine sheeps dat stay Bashan side, an goats, An wheat dat get big seed.
Deu 32.15: But Jeshurun, az da Israel peopo dat stay do wass right, Dey wen come fat an do dea own ting.
Deu 32.15: You wen bag from da God dat wen make you.
Deu 32.15: Da One dat stay solid jalike one big stone Da One get you guys outa
Deu 32.17: But dat kine spirits, dey not real gods!
Deu 32.18: way from da real God Jalike da Rock fo you guys, An da One dat stay jalike yoa Fadda.
Deu 32.18: You guys foget da God dat wen bring you guys inside dis world.
Deu 32.20: Dey kids dat I no can trus.
Deu 32.21: Dey make me come jealous Cuz dey pray to da kine gods dat not gods fo real.
Deu 32.21: Dey make me come huhu Cuz a dea idol kine gods dat good fo notting.
Deu 32.21: make dem come huhu Cuz I goin do good tings fo one nation dat donno notting, not dem.
Deu 32.22: I stay huhu jalike one fire dat stay burn.
Deu 32.22: Da fire dat burn all da way To da bottom a da Mahke Peopo's Place,
Deu 32.22: a da Mahke Peopo's Place, Goin burn up da earth an da food dat grow on top um.
Deu 32.24: Dey goin get real bad kine sick Dat make dem feel like da sick stay eat um up.
Deu 32.24: kine animals fo bite dem, An send da poison kine snake Dat crawl aroun on top da dirt.
Deu 32.25: Outside on da street, Goin get war dat goin wipe out dea kids.
Deu 32.26: I wen tell dat I goin put dem all ova da place, An all da peopo in da
Deu 32.27: But bodda me plenny, dat maybe Da peopo dat stay agains da Israel peopo Goin talk
Deu 32.27: But bodda me plenny, dat maybe Da peopo dat stay agains da Israel peopo Goin talk stink Cuz dey no
Deu 32.27: Israel peopo Goin talk stink Cuz dey no undastan, An cuz a dat, dey goin tell, ‘Us guys strong!
Deu 32.28: “Da Israel peopo, Dey da kine peopo dat no can tink.
Deu 32.30: Ony one way dat can happen!
Deu 32.30: Da One dat befo time stay strong Jalike one Rock fo dem, But now, he
Deu 32.31: Cuz dea gods dat stay strong jalike one rock Fo da guys dat stay agains us
Deu 32.31: Cuz dea gods dat stay strong jalike one rock Fo da guys dat stay agains us guys, Dey not strong like oua Rock!
Deu 32.31: Even da guys dat stay agains us know dat!
Deu 32.31: Even da guys dat stay agains us know dat!
Deu 32.32: Da guys dat stay agains us, Jalike da grape plant dat come from da
Deu 32.32: Da guys dat stay agains us, Jalike da grape plant dat come from da Sodom peopo, An from da fields Gomorrah side.
Deu 32.35: Wen dat time come, I da One goin pay back an punish da peopo.
Deu 32.36: Yahweh goin be da judge Dat goin tell his peopo dey no mo blame.
Deu 32.36: He goin show love an pity fo his worka guys Wen he see dat dey no mo powa An no mo da Israel guys dea, No matta dey
Deu 32.38: Wea da gods dat wen eat da fat from yoa sacrifice?
Deu 32.38: Da ones dat wen drink da wine from yoa drink sacrifice?
Deu 32.41: I goin use um cuz I da judge, I goin punish da peopo dat stay agains me An pay back da peopo dat hate me.
Deu 32.41: punish da peopo dat stay agains me An pay back da peopo dat hate me.
Deu 32.42: kill A da prisonas bodies too, An da heads a da army guys dat stay agains me, An no cut hair, fo show dey serious fo
Deu 32.43: Cuz he goin pay back da ones dat wen kill his worka guys.’
Deu 32.43: He goin pay back da peopo dat stay agains him.
Deu 32.46: den he tell dem, “Tink plenny bout all dis importan stuff dat I wen tell you guys today, so you guys goin tell yoa kids
Deu 32.47: Dis, az not stuff dat no mean notting fo you.
Deu 32.47: live long time inside da land da odda side da Jordan Riva dat you going take ova.
Deu 32.48: Dat same day, Yahweh tell Moses, “Go up inside da Abarim
Deu 32.49: da Abarim mountains to Mount Nebo inside da Moab land, dat stay across Jericho, an den look all ova Canaan, da land I
Deu 32.50: Afta you climb up da top a dat mountain, you goin mahke an go back to yoa peopo, jalike
Deu 32.51: You neva show dat I da God dat stay good an spesho, dat time.
Deu 32.51: You neva show dat I da God dat stay good an spesho, dat time.
Deu 32.51: You neva show dat I da God dat stay good an spesho, dat time.
Deu 32.52: You no goin go inside da land dat I stay give da Israel peopo.
Deu 33.1: Dis da good tings dat Moses, da guy dat know God, wen tell wat he like God do fo
Deu 33.1: Dis da good tings dat Moses, da guy dat know God, wen tell wat he like God do fo da Israel peopo,
Deu 33.2: He come wit plenny angel messenja guys Dat stay spesho fo him, From da south, from da sides a da
Deu 33.3: All da ones dat stay spesho fo you, Jalike dey stay inside yoa hand.
Deu 33.4: Us Jacob peopo learn da rules Dat me, Moses, wen give all us guys, Da spesho ting we get wen
Deu 33.5: God, da king fo da Israel peopo dat stay do wass right, Wen da leadas fo da peopo all come
Deu 33.7: bout da Judah ohana: “Yahweh, lissen [to] da peopo from dat ohana.
Deu 33.7: Be da One dat help dem Wen dey fight da peopo dat stay agains dem!
Deu 33.7: Be da One dat help dem Wen dey fight da peopo dat stay agains dem!
Deu 33.9: Dat time, da Levi guys neva make diffren kine Even to dea own
Deu 33.11: Cut down da peopo dat go agains dem.
Deu 33.11: So da ones dat hate dem no can make lidat again.
Deu 33.13: kine stuff fo dea land, An give dem da bestes kine dew Dat come from da sky, An da watta from deep undaneat da groun.
Deu 33.14: get da bestes stuff da sun make grow, An da bestes stuff dat come up ery month, Da bestes kine stuff from da ol
Deu 33.15: Da bestes kine stuff from da ol mountains An da hills dat stay foeva, Da bestes stuff from da earth An eryting
Deu 33.16: stuff from da earth An eryting inside um, An da tings dat da One inside da bush dat wen burn Give cuz he like you
Deu 33.16: eryting inside um, An da tings dat da One inside da bush dat wen burn Give cuz he like you guys.”
Deu 33.17: dey big an strong, Jalike one king, Jalike one bull cow dat wen born firs.
Deu 33.17: Da Joseph ohana get plenny powa, Jalike one wild cow dat get big horn, An wit da horn dey poke all da differen
Deu 33.17: dey poke all da differen peopos same time, Even da one dat stay mos far place on top da earth.
Deu 33.17: Az how da ten tousand Ephraim ohana peopo dat come from Joseph stay, An da tousands inside da Manasseh
Deu 33.17: from Joseph stay, An da tousands inside da Manasseh ohana dat come from Joseph.
Deu 33.19: goin eat plenny stuff from da sea, An da rich kine stuff dat stay hide inside da sand.
Deu 33.20: Dis wat Moses tell bout da Gad ohana: “I like peopo tell dat Yahweh do good kine stuff fo dem Cuz he make da Gad ohana
Deu 33.20: Dey live dea jalike one lion Dat can take off yoa arm O even da skin from yoa head.”
Deu 33.22: “Da Dan peopo jalike one young lion Dat live Bashan side.”
Deu 33.22: From dea, he attack Da peopo dat stay agains him.
Deu 33.26: mo odda god like da God fo Jeshurun, Az da Israel peopo dat stay do wass right, He ride from one side da sky to da
Deu 33.27: Da God dat stay from befo time, He take care you guys.
Deu 33.27: Undaneat you guys, get his arms dat stay foeva.
Deu 33.27: He goin [push / throw] out da peopo dat stay agains you guys.
Deu 33.29: Da peopo dat stay agains you guys Goin come scared an shaking in front
Deu 34.4: ‘I goin give dis land to da peopo dat come from you guys.
Deu 34.5: Den Moses, da guy dat work fo Yahweh, he mahke ova dea Moab side, jalike Yahweh
Deu 34.8: inside an cry plenny afta Moses mahke, till da time fo dat pau.
Deu 34.10: From dat time no mo nobody talk fo God like Moses talk to da Israel
Deu 34.12: eva wen show all da strong powa an all da scary kine tings dat Moses wen do in front all da Israel peopo.
Rut 1.2: Dis one story dat wen happen long time befo, da time wen ony da local leada
Rut 1.2: Dat time, Judah side, long time no mo rain, so no mo notting
Rut 1.6: Na`omi stay Moab side still yet, but den she hear dat Yahweh wen tink time now fo help his peopo Judah side, an
Rut 1.11: da way my people do um an get married fo get mo baby boys dat goin come big an den come yoa husbans bumbye?
Rut 1.13: mo sore still yet, cuz was Yahweh Up Dea Inside Da Sky dat wen make me suffa.
Rut 1.18: So, wen Na`omi undastan dat Rut no goin change her mind, an she going wit her, Na`omi
Rut 1.20: Mo betta no call me Na`omi, Cuz dat mean ‘eryting nice.”
Rut 1.20: Mo betta call me Mara, Cuz dat mean ‘eryting jalike bitta taste.
Rut 1.20: Cuz Da God Dat Get All Da Powa, He wen make eryting come real junk fo
Rut 1.21: Cuz dat mean ‘eryting nice,’ But Yahweh , He wen go agains me.
Rut 1.21: Da God Dat Get All Da Powa, He make bad tings happen to me!
Rut 2.1: He come from da same blood jalike Elimelek, da guy dat was Na`omi husban befo time.
Rut 2.2: fo go behind da worka guys an pick up da extra barley dat dey no pick up.
Rut 2.2: Maybe get somebody dat make nice to me an let me do dat, cuz God's Rules say az
Rut 2.2: Maybe get somebody dat make nice to me an let me do dat, cuz God's Rules say az good.
Rut 2.3: go ova dea inside one field an pick up da extra barley dat da worka guys no pick up afta dey cut um.
Rut 2.4: He tell da guys dat stay cutting da barley, “Aloha!
Rut 2.5: Boaz aks da luna guy dat stay in charge a da worka guys, “Eh!
Rut 2.5: Dat young wahine ova dea, wat ohana her?”
Rut 2.6: Da luna guy tell, “Her, da Moab wahine dat wen come hea wit Na`omi, da time Na`omi come back from ova
Rut 2.7: dea wea dey tie up da barley, an pick up da extra barley dat da worka guys no pick up, fo take um home?”
Rut 2.9: Wen you thirsty, you go ova dea an drink da watta dat da guys bring from da puka wea da watta come out.
Rut 2.11: I know dat you wen go way from yoa fadda-mudda guys an from da land
Rut 2.14: a da bread fo eat, an if you like, put litto bit inside dat sour wine ova dea.
Rut 2.14: So Rut wen go sit down nea da peopo dat work fo cut da barley an eat lunch wit dem.
Rut 2.17: Wen da sun stay going down, she wack da barley dat she wen pick up fo make da part you eat fall off, an she
Rut 2.18: Rut give her da stuff from lunch time too dat she no can eat.
Rut 2.19: I like Yahweh do plenny good tings fo da guy dat wen see you an help you!
Rut 2.20: Yahweh stay stick wit us guys dat stay alive, an he goin take care oua mahke husban guys,
Rut 2.20: An fo oua peopo, he one a da guys from oua ohana dat get da right fo marry you, so you can get kids dat goin
Rut 2.20: ohana dat get da right fo marry you, so you can get kids dat goin carry yoa mahke husban's name!
Rut 2.23: So Rut stay work fo pick up da extra barley wit da wahines dat work fo Boaz, till dat work pau.
Rut 2.23: up da extra barley wit da wahines dat work fo Boaz, till dat work pau.
Rut 3.2: He wen make to you jalike you one a da girls dat work fo him, so you can pick up da extra barley an wheat
Rut 3.9: Da way yoa peopo do stuff, you one a da guys from da ohana dat suppose to marry me an get kids fo my mahke husban, cuz
Rut 3.10: Dat wen blow Boaz mind.
Rut 3.10: An da ting you doing right now, show mo plenny still yet dat you get respeck fo da ohana, cuz you no stay trying fo
Rut 3.11: No pilikia, cuz all da older leada guys fo my peopo know dat you one wahine dat stay strong inside.
Rut 3.11: da older leada guys fo my peopo know dat you one wahine dat stay strong inside.
Rut 3.12: Fo shua, I one a da guys from da Elimelek ohana dat get da right fo marry you so you can get kids fo yoa mahke
Rut 3.12: But you know, get one nodda guy dat mo nea yoa husban den me, so he get mo right fo marry you,
Rut 3.13: But if he no like do dat fo da ohana, den I make dis promise to you, jalike I shua
Rut 3.13: to you, jalike I shua Yahweh stay alive, I shua too dat I goin marry you.
Rut 3.14: Cuz Boaz tinking, “No good da peopo know dat dis wahine wen come hea wea dey take da junks outa da
Rut 3.16: Rut tell Na`omi eryting dat Boaz wen do fo her.
Rut 4.1: da odda guy from his ohana, da one Boaz wen talk bout, dat get da right fo marry Rut mo den Boaz get, he walk by dem.
Rut 4.1: So dat guy come an sit down ova dea.
Rut 4.3: Boaz tell da guy dat get da right fo buy da ohana land an marry Rut, “Eh, you
Rut 4.3: da right fo buy da ohana land an marry Rut, “Eh, you know dat piece land dat oua ohana guy Elimelek wen own?”
Rut 4.3: da ohana land an marry Rut, “Eh, you know dat piece land dat oua ohana guy Elimelek wen own?”
Rut 4.3: his widow Na`omi come back from dea, and her like sell dat piece land.
Rut 4.4: Me, I tinking lidis: I gotta tell you bout dat piece land, cuz you get da right fo buy um, if you like.
Rut 4.4: So, if you like buy um so dat da land stay wit da ohana, den buy um in front all dese
Rut 4.4: land stay wit da ohana, den buy um in front all dese peopo dat stay hea, dese leada guys fo my peopo.
Rut 4.5: guy, “You know, wen you buy dis piece land from Na`omi, dat mean you gotta take da Moab wahine Rut same time, cuz she
Rut 4.5: Rut same time, cuz she wen marry Elimelek boy, da one dat wen mahke too.”
Rut 4.5: You da one dat gotta marry her, fo get kids wit her mahke husban's name.”
Rut 4.5: Dat way, da Elimelek line no goin come pau, an his land goin
Rut 4.6: Da guy dat get da right fo buy da land say, “Eh, if dass how stay,
Rut 4.6: Mo betta I give you my right fo buy dat piece land fo da ohana, cuz no way I can buy da land an
Rut 4.7: (Dat time, dass how da Israel peopo make proof dat one deal
Rut 4.7: (Dat time, dass how da Israel peopo make proof dat one deal stay for real, dey wen do um lidis: Wen anybody
Rut 4.8: So wen da guy dat get da right fo buy da land tell Boaz, “You buy um,” Boaz
Rut 4.9: Den Boaz tell da older leada guys an da odda people dat was dea, “All you guys, you wen see wat wen happen hea
Rut 4.9: I goin buy from Na`omi, all da land dat Elimelek and his boys Mahlon an Kilion wen get befo time.
Rut 4.10: An not jus da land -- da wahine Rut from Moab, dat wen marry Mahlon befo he mahke, I buying da right fo make
Rut 4.10: Dass so she can get one boy dat goin keep his mudda's mahke husban's name wit da land he
Rut 4.11: Da older leada guys fo da town, an all da peopo dat stay by da main gate wea da peopo stay come togedda, dey
Rut 4.11: Dis wahine dat goin come inside yoa house, We like Yahweh make her come
Rut 4.12: An we like Yahweh give you kids Wit dis young wahine, So dat yoa line bumbye goin be Jalike da line dat wen come From
Rut 4.12: wahine, So dat yoa line bumbye goin be Jalike da line dat wen come From oua ancesta guy Perez, Da one dat Tamar wen
Rut 4.12: da line dat wen come From oua ancesta guy Perez, Da one dat Tamar wen born Fo oua ancesta Judah!
Rut 4.14: He no let you stay now widout nobody dat get da right fo carry da name fo yoa ohana!
Rut 4.15: Cuz he come from yoa daughta-in-law, Dat get plenny love an aloha fo you.
1Ki 1.2: Us guys tink, if us guys go look fo one young wahine dat neva sleep wit one guy, she can stay wit you an help you.
1Ki 1.5: Dat time, King David boy Adonijah (Haggit his mudda) wen go
1Ki 1.5: So he go get war wagons an army guys dat ride horse.
1Ki 1.6: King David neva aks “How come you stay do dat?
1Ki 1.6: He da nex boy dat was born afta Absalom.
1Ki 1.8: guy, an Colonel Benaiah (Jehoiada boy), an Nathan da guy dat stay talk fo God, an Shimei, an Rei, an da military leada
1Ki 1.8: talk fo God, an Shimei, an Rei, an da military leada guys dat was King David army guys, dey neva help Adonijah.
1Ki 1.9: He do dat right outside Jerusalem, by da big stone dey call Zohelet
1Ki 1.9: David boys, fo come, an all da guys from da Judah ohana dat stay work fo da King.
1Ki 1.11: Adonijah, da one dat Haggit wen born fo David, he come King awready.
1Ki 1.17: Dis wat you wen tell me dat time: ‘Yoa boy Solomon, he da one dat goin come da King
1Ki 1.17: wat you wen tell me dat time: ‘Yoa boy Solomon, he da one dat goin come da King afta I mahke.
1Ki 1.17: Goin be him dat stay sit on top my throne.
1Ki 1.18: come King awready, an no matta you da real King, you donno dat!
1Ki 1.20: Az why you da one dat all da Israel peopo stay watch.
1Ki 1.22: dea, wen Batsheba stay talking wit da King, Nathan da guy dat talk fo God come inside dea.
1Ki 1.23: Nathan, da guy dat talk fo God, stay hea.
1Ki 1.24: Az true, o wat, dat you wen tell, ‘Adonijah goin be da king afta me, an he
1Ki 1.25: wen make sacrifice wit plenny boy kine cows, an cows dat peopo make um fat, an sheeps too.
1Ki 1.25: He wen tell all da King's boys, an General Joab dat stay in charge a da army, an Abiatar da pries guy, fo come
1Ki 1.26: An he neva tell Solomon, da guy dat work fo you, fo come by him too.
1Ki 1.27: Az true, o wat, dat you wen do all dis?
1Ki 1.27: How come you neva let us guys dat stay work fo you know, who goin be da one fo sit on top
1Ki 1.29: Jalike I stay shua dat Yahweh stay alive, an erytime I get big trouble, he da one
1Ki 1.29: An jalike I stay shua bout dat, I make dis strong promise fo you one mo time, jalike I
1Ki 1.30: I wen tell you dat time: ‘Yoa boy Solomon, he goin come da nex King afta me.
1Ki 1.30: He goin be da one dat sit on top my throne, an not me.
1Ki 1.30: Dass da promise I wen make dat time, an now today, I goin do wat I wen promise.
1Ki 1.32: his guys, “Go tell Zadok da pries guy, an Nathan da guy dat talk fo God, an Colonel Benaiah Jehoiada boy, fo come hea.
1Ki 1.33: guys, an I like you guys do dis: Go get all da odda guys dat work fo me.”
1Ki 1.36: I like fo Yahweh, make all dat happen.”
1Ki 1.36: He da God dat my boss da King stay pray to!
1Ki 1.38: Dey go fo put Solomon on top da mule dat stay spesho fo King David, an dey take Solomon down to da
1Ki 1.39: dea, Zadok da pries guy take one horn olive oil inside, dat he wen get from da Tent Fo Rememba Da Deal Wit God, an he
1Ki 1.41: Adonijah an all da peopo dat stay making party wit him, almos pau eat, an dey hea da
1Ki 1.42: Befo Joab pau say dat, Jonathan come dea.
1Ki 1.44: Dey wen put Solomon on top da mule dat stay spesho fo da King.
1Ki 1.45: da spesho olive oil on top Solomon head fo show he da one dat come King.
1Ki 1.47: Da guys dat stay work fo oua boss King David, dey all go by King David
1Ki 1.48: boys take ova da throne from me, an you wen let me see all dat happen!
1Ki 1.49: Den, all da peopo dat was making party wit Adonijah stay shaking cuz dey scared.
1Ki 1.50: He go by da big altar an grab da tings jalike horns dat stick out, so nobody can kill him.
1Ki 1.51: Adonijah stay put his hands on top da horns dat stay stick outa da big altar, an he tell, ‘I like fo King
1Ki 1.51: ‘I like fo King Solomon make one strong promise to me, dat he no goin tell nobody fo kill me wit one sword.
1Ki 2.3: Eryting God teach, dat Moses wen write inside da Rules, do um.
1Ki 2.4: Wen you do all dat, den Yahweh goin make happen, wat he tell bout me befo
1Ki 2.4: make happen, wat he tell bout me befo time, ‘Da king guys dat come born from yoa blood bumbye, dey gotta watch how dey
1Ki 2.4: Erytime goin get one guy dat come from yoa blood line, dat goin be da King fo sit on
1Ki 2.4: Erytime goin get one guy dat come from yoa blood line, dat goin be da King fo sit on top da throne fo da Israel
1Ki 2.5: He wen go kill da two guys dat was da generals fo da Israel army, Abner Ner boy an Amasa
1Ki 2.5: Joab do dat afta pau all da fight.
1Ki 2.7: Make dem some a da guys dat you take care an eat wit you at yoa table.
1Ki 2.7: Cuz you know, dey da guys dat wen stick wit me an bring me food, da time I wen run away
1Ki 2.9: You one guy dat know wat fo do erytime, so you know wat fo do bout
1Ki 2.10: Da peopo bury him inside Jerusalem, dat get da name “David [Big] Town.
1Ki 2.11: All da time dat David was da King fo da Israel peopo, was forty year.
1Ki 2.12: An erybody know, dat Solomon da King fo real kine.
1Ki 2.23: Adonijah guy goin mahke, cuz he tell you fo come tell me dat!
1Ki 2.24: I stay shua dat Yahweh stay alive, an dat he da one make me strong, an
1Ki 2.24: I stay shua dat Yahweh stay alive, an dat he da one make me strong, an make me sit down on top da
1Ki 2.24: An I stay shua dat he wen make me one promise dat da Kings fo da Israel peopo
1Ki 2.24: An I stay shua dat he wen make me one promise dat da Kings fo da Israel peopo goin come from my blood.
1Ki 2.24: An cuz I stay shua bout all dat, I know, Adonijah goin mahke, today!
1Ki 2.28: Da Deal Wit Yahweh, an he grab da tings jalike horns dat stick out from da four corner a da altar.
1Ki 2.31: Benaiah, “Go kill Joab, jalike he tell, an bury him, so dat nobody goin blame me an my fadda peopo.”
1Ki 2.33: Dese two guys mahke, an Joab get da blame fo dat, an erybody dat come from him, get da blame too.
1Ki 2.33: two guys mahke, an Joab get da blame fo dat, an erybody dat come from him, get da blame too.
1Ki 2.33: But fo David an da peopo dat come from him, an his ohana, an fo da kings dat goin come
1Ki 2.33: da peopo dat come from him, an his ohana, an fo da kings dat goin come from David, Yahweh goin make eryting come good
1Ki 2.37: you go out, an go cross da Kidron Stream, you know fo shua dat da same day, you goin mahke, an ony you goin get da blame
1Ki 2.37: same day, you goin mahke, an ony you goin get da blame fo dat.
1Ki 2.39: But afta three year, two guys dat was slaves fo Shimei wen run away.”
1Ki 2.41: Somebody tell King Solomon dat Shimei wen go outside Jerusalem to Gat, an now he come
1Ki 2.44: Now, Yahweh stay bring all dat bad stuff back to you.”
1Ki 2.46: Dass how everybody come shua dat Solomon, he stay da King fo real kine.”
1Ki 3.2: Ony one ting -- dat time, all da peopo still stay making sacrifice on top da
1Ki 3.3: get love an aloha fo Yahweh, an he stay keep all da rules dat his fadda David wen make.
1Ki 3.4: kill tousan cows, fo make burn up kine sacrifice on top dat altar.
1Ki 3.6: Solomon tell, “You wen do plenny for my fadda King David, dat wen work fo you.
1Ki 3.10: Da Boss feel good, dat Solomon aks him fo do.
1Ki 3.11: o fo make you come plenny rich, o fo kill all da peopo dat stay agains you.
1Ki 3.12: Cuz you aks me fo do dat, I goin do jalike you say.
1Ki 3.12: No mo nobody befo you, dat know wat fo do erytime jalike you, an no goin get nobody
1Ki 3.12: do erytime jalike you, an no goin get nobody afta you too, dat can make jalike you.
1Ki 3.13: An one mo ting, I goin give you da tings dat you neva aks me fo give you.
1Ki 3.13: No goin get no odda king guy dat stay jalike you, till you mahke.
1Ki 3.14: fo do, an do how my rules say, an do da tings I tell you dat you gotta do jalike yoa fadda King David wen do, den I
1Ki 3.15: He make sacrifice dat you burn up, an da kine sacrifice fo tell God dat eryting
1Ki 3.15: dat you burn up, an da kine sacrifice fo tell God dat eryting stay okay.
1Ki 3.15: He make one party fo all da peopo dat work fo him.
1Ki 3.16: One time, get two wahines, da kine dat fool aroun fo get money.
1Ki 3.20: She take away my boy dat stay sleep me, an put her mahke boy nex by me.
1Ki 3.21: I see dat he mahke awready.
1Ki 3.22: Da bebe dat stay alive, az mines!”
1Ki 3.23: Yoa boy, da mahke one, an my boy da one dat stay alive!’
1Ki 3.25: Den da King tell his guys, “Da boy dat stay alive, go cut um half a him!”
1Ki 3.26: Da wahine dat was da real mudda a da boy dat stay alive, she get plenny
1Ki 3.26: Da wahine dat was da real mudda a da boy dat stay alive, she get plenny pity fo her boy, so she tell da
1Ki 3.26: Give her da boy dat stay alive!
1Ki 3.27: Wen King Solomon hear dat, he tell, “Give da boy dat stay alive to da wahine dat say
1Ki 3.27: Wen King Solomon hear dat, he tell, “Give da boy dat stay alive to da wahine dat say no kill um.
1Ki 3.27: dat, he tell, “Give da boy dat stay alive to da wahine dat say no kill um.
head: Da Govmen Guys Dat Work Fo Solomon
1Ki 4.3: Jehoshafat Ahilud boy write da history, eryting dat wen happen.
1Ki 4.5: Zabud Nathan boy was one pries, an one good friend dat da King trus.
1Ki 4.6: Adoniram Abda boy, in charge a da guys dat no mo pay, dat work fo da King.
1Ki 4.6: Adoniram Abda boy, in charge a da guys dat no mo pay, dat work fo da King.
1Ki 4.13: He get da small towns dat Jair Ben-Manasseh wen build Gilead side, an da Argob lands
1Ki 4.19: An had one nodda govna guy dat stay in charge a da whole land.
1Ki 4.23: flour, 60 donkey load regula kine wheat flour, ten cows dat dey feed inside da pen, twenny cows dat eat ony grass,
1Ki 4.23: flour, ten cows dat dey feed inside da pen, twenny cows dat eat ony grass, hundred sheeps an goats, an three kine
1Ki 4.24: Solomon get all dat, cuz he da King ova all da local kine kings dat live da
1Ki 4.24: get all dat, cuz he da King ova all da local kine kings dat live da wes side a da Eufrates Riva, all da way from
1Ki 4.26: Solomon get 4,000 place fo keep da horses dat pull his war wagons, an 12,000 horse.
1Ki 4.27: plenny food fo his own peopo eat, an fo all da odda peopo dat come by King Solomon an eat wit him.
1Ki 4.28: An dey bring barley, an wheat stalk too, fo da horses dat pull da war wagons, an da odda horses.
1Ki 4.30: Solomon know wat fo do, mo betta den all da smart guys dat live da east side, an all da Egypt smart guys.
1Ki 4.33: He know fo tell bout all da plants, from da big cedar tree dat grow Lebanon side, to da small oregano plant dat grow outa
1Ki 4.33: tree dat grow Lebanon side, to da small oregano plant dat grow outa one wall.
1Ki 4.34: All da odda kings dat wen hear how Solomon know wat fo do erytime, wen send dea
1Ki 5.1: Hiram was da king dat time Tyre side.
1Ki 5.1: King Hiram wen hear dat da Israel peopo wen put olive oil on top Solomon head fo
1Ki 5.3: Dis wat he tell: “You know awready, dat my fadda David stay pray to da God Yahweh.
1Ki 5.4: “But now, my God Yahweh, da One dat I pray to, he let me res, cuz no need fight wit da peopos
1Ki 5.6: Da guys dat work fo me, I like dem work togedda wit da guys dat work
1Ki 5.6: guys dat work fo me, I like dem work togedda wit da guys dat work fo you.’
1Ki 5.6: I goin give you silva, so you can pay da guys dat work fo you, wateva you pay dem.
1Ki 5.6: Cuz you know dat no mo nobody oua side know how fo cut tree like you Sidon
1Ki 5.7: good tings bout Yahweh, cuz he wen give King David one boy dat know wat fo do erytime, fo be in charge a da awesome
1Ki 5.14: Adoniram, da guy dat stay in charge a da 30,000 worka guys.
1Ki 6.1: da Israel peopo leave da Egypt land, an [da] year numba 4 dat Solomon stay king fo da Israel peopo, in April, Solomon an
1Ki 6.2: Da Temple dat Solomon [dem] build fo Yahweh, 90 feet long, 30 feet wide,
1Ki 6.7: Fo build da Temple, da workas stack big stone block dat da odda worka guys wen cut [awready] fo dem, so [no mo
1Ki 6.8: da sout side a da Temple, den you go up one winding stair dat go aroun to da secon floor, den to da top floor.
1Ki 6.13: Dat mean, I goin make house right in da middo a da Israel
1Ki 6.15: He cova da inside walls wit cedar wood board, dat go from da floor to da ceiling.
1Ki 6.15: Same ting fo da floor, he cova dat wit pine wood board.
1Ki 6.16: He cova da inside walls dea too wit cedar wood board, dat go from da floor to da ceiling.
1Ki 6.21: He put gold chains in front a da Real, Real Spesho room, dat get gold all ova da inside.
1Ki 7.3: da raftas go from da top a one pos to da top a da nex pos dat match in da nex row.
1Ki 7.6: Da Hall Wit Poses, Solomon make dat too, 75 feet long an 45 feet wide.
1Ki 7.8: one nodda house, jalike his own house, fo Pharaoh daughta dat he wen marry.
1Ki 7.9: Eryting Solomon build, he make um wit stone block dat cos plenny.
1Ki 7.11: measure an den saw um fo fit, an beams from cedar wood, dat cos real plenny too.
head: Huram Da Guy Dat Make Stuff Outa Bronze
1Ki 7.14: His mahke fadda was one Tyre guy dat know how fo make all kine real good stuff from bronze
1Ki 7.14: So Huram come by King Solomon, an he do all da kine work dat Solomon give um.
1Ki 7.18: Fo da part dat no mo chains on top, he make two row pomegram dat go aroun
1Ki 7.18: da part dat no mo chains on top, he make two row pomegram dat go aroun da top pieces.
1Ki 7.20: litto bit wit da nets an chains right dea, den get two row dat look like pomegram fruits wit hundred pomegram ery row all
1Ki 7.22: Wen dey put da stuff dat look like da lily on da top da poses, da work fo da poses,
1Ki 7.24: top part, all da way aroun da tub, he make two row picha dat look like roun gourds, an da gourds, ery one a dem bout
1Ki 7.29: Dey cut da panels dat stay in da middo a da poses, fo make picha a lions, an
1Ki 7.29: cut da panels so da top look jalike get one lei aroun um dat stick out litto bit.
1Ki 7.30: On top da four cornas, dey melt bronze metal fo make tings dat stick up from da two sides fo hold one big watta tub.
1Ki 7.31: Da top side, get one roun hole dat go down 27 inch.
1Ki 7.31: Da side panels dat go aroun da cart, dey square, not roun.
1Ki 7.34: Same ting wit da four tings dat stick up from da cornas fo hold da watta tub, dey make one
1Ki 7.36: angel watcha guys, an lions, an palm trees, ery place dat stay big nuff fo put one picha.
1Ki 7.36: He cut odda pichas too dat look like get lei all ova.
1Ki 7.41: Dis wat he make: Da two big poses, Da two roun tings dat stay sit on top da poses, Da tings dat look like nets dat
1Ki 7.41: Da two roun tings dat stay sit on top da poses, Da tings dat look like nets dat stay all ova da roun tings, Da 400
1Ki 7.41: dat stay sit on top da poses, Da tings dat look like nets dat stay all ova da roun tings, Da 400 tings like pomegram
1Ki 7.42: all ova da roun tings, Da 400 tings like pomegram fruits dat go on top da square net on top da roun part, two row
1Ki 7.43: odda pos, Da 10 carts fo da watta tubs, Da 10 watta tubs dat go on top da carts, Da one main watta tub, Da twelve bull
1Ki 7.44: top da carts, Da one main watta tub, Da twelve bull cows dat hold da watta tub, Da pots an shovels an bowls.
1Ki 7.45: He make um all wit bronze metal dat dey polish plenny.
1Ki 7.46: on da odda side, cuz get da spesho kine dirt ova dea dat make good form fo pour metal inside.
1Ki 7.48: Solomon tell his guys fo make all da odda tings dat go inside da Temple Fo Yahweh too: Da gold altar, Da gold
1Ki 7.50: an pans fo carry da fire, Da gold plate pivot fo da doors dat go inside da mos inside room, da Place Dat Stay Real, Real
1Ki 7.50: fo da doors dat go inside da mos inside room, da Place Dat Stay Real, Real Spesho Fo God, Da gold plate pivot fo da
1Ki 7.51: An dass how eryting come out good fo da work dat King Solomon wen do fo build da Temple Fo Yahweh.
1Ki 7.51: Den Solomon go bring all da stuff dat his fadda King David wen make spesho fo God befo time --
1Ki 8.2: Dat time, all da Israel peopo wen stay togedda by King
1Ki 8.2: all da Israel peopo wen stay togedda by King Solomon, cuz dat was da spesho religious time wen erybody live one week
1Ki 8.5: King Solomon an all da odda Israel peopo dat wen come by him, dey all go wit him in front da Box.
1Ki 8.6: Dey set um up inside da Place Dat Stay Real, Real Spesho Fo God, undaneat da wings a da
1Ki 8.7: Da angel kine statues get wings dat go ova da place fo da Box, so jalike da awesome angel
1Ki 8.8: inside da main room fo da Temple, right in front da Place Dat Stay Spesho Fo God, you can see da ends a da pole from
1Ki 8.9: Inside da box, ony had da two flat stone dat Moses wen put inside dea wen da Israel peopo stay Mount
1Ki 8.10: Den, wen da pries guys come outa da Place Dat Stay Spesho Fo God, da cloud from God fill up da whole
1Ki 8.11: kine work notting, cuz dey no can stand in front da cloud dat fill up da Temple Fo Yahweh, dat show how awesome Yahweh
1Ki 8.11: stand in front da cloud dat fill up da Temple Fo Yahweh, dat show how awesome Yahweh stay.
1Ki 8.12: You wen tell us awready, Dat you stay live inside real dark place.
1Ki 8.22: All da Israel peopo dat wen come ova dea stand da odda side.”
1Ki 8.23: No mo odda God dat stay like you.
1Ki 8.23: You stay tight wit us guys dat stay work fo you, An dat stay live in front you wit good
1Ki 8.23: You stay tight wit us guys dat stay work fo you, An dat stay live in front you wit good heart.
1Ki 8.24: You wen tell David dat wit yoa own mout, An cuz you strong, you do um all
1Ki 8.25: you Yahweh, da God fo da Israel peopo, An cuz you wen make dat kine promise, I like you fo do bumbye Jalike you wen make
1Ki 8.25: If dey do all dat, den no goin pau Da kings dat going come from yoa blood,
1Ki 8.25: If dey do all dat, den no goin pau Da kings dat going come from yoa blood, Dat goin get da right fo sit in
1Ki 8.25: den no goin pau Da kings dat going come from yoa blood, Dat goin get da right fo sit in front me On top da throne fo
1Ki 8.26: Dass wat you make promise fo do To my fadda David, Dat wen work plenny fo you.’
1Ki 8.27: Fo shua, no way you can live down hea Inside dis temple dat I wen build!
1Ki 8.31: An da judge goin tell, Dat da firs guy gotta come In front yoa altar, hea inside dis
1Ki 8.31: hea inside dis Temple, An swear to you, God, fo make proof Dat he neva do notting wrong.
1Ki 8.32: Den I like you lissen from da sky An judge wat da guy dat swear to you, God, tell, An wat da odda guy tell.
1Ki 8.32: Fo da one dat wen do someting bad, Make da bad ting he wen do Come back
1Ki 8.32: An fo da one dat do da right ting, Show um dat he get um right wit you, Cuz
1Ki 8.32: An fo da one dat do da right ting, Show um dat he get um right wit you, Cuz he do wass right.
1Ki 8.33: Cuz a dat, da peopo dat stay agains dem Goin fight um an win.
1Ki 8.33: Cuz a dat, da peopo dat stay agains dem Goin fight um an win.
1Ki 8.33: But wen yoa peopo turn aroun Come back to you, An tell dat dey yoa peopo fo real kine, An dey come dis Temple fo pray
1Ki 8.35: dey tink bout dis place An look dis way an pray, An tell dat dey yoa peopo fo real kine, Den dey goin turn aroun An pau
1Ki 8.36: way fo live, An let da rain come down on top da land, Dat you wen give yoa peopo fo be dea land.
1Ki 8.37: Eat up all da food Befo da peopo can cut um, O da peopo dat stay agains yoa peopo Send dea army guys agains yoa towns,
1Ki 8.38: But anybody dat pray to you, O beg you fo help dem From all da Israel
1Ki 8.38: dem From all da Israel peopo in da land, An all da ones dat stay pray Know dey stay sore inside, An dey put up dea
1Ki 8.40: Do dis fo dem, An fo all da ones dat goin come from dem.
1Ki 8.40: Do um fo all da time dey goin stay inside dis land Dat you wen give to oua ancesta guys!
1Ki 8.41: “An bumbye, goin get peopo from odda places, Dat not Israel kine peopo.
1Ki 8.43: wea you stay, An go do someting fo da guys from odda place Dat aks you fo help um.
1Ki 8.43: Wen you do dat, All da diffren peopos all ova da world Goin know wat kine
1Ki 8.43: An dey goin know Dat dis Temple I wen build, Get yoa name.
1Ki 8.44: goin go odda place Cuz dey gotta go fight wit da peopo dat stay agains dem.
1Ki 8.46: Cuz no mo nobody Dat no do bad kine stuff!
1Ki 8.46: Den you goin come huhu wit dem, An let da peopo dat stay agains dem Take da peopo An make dem prisnas An take
1Ki 8.47: you fo give um chance, Ova dea inside da land Fo da peopo dat make um prisnas.
1Ki 8.48: Ova dea inside dat land Wea da peopo dat make dem prisnas Stay agains my
1Ki 8.48: Ova dea inside dat land Wea da peopo dat make dem prisnas Stay agains my peopo, If my peopo change
1Ki 8.48: inside, An dey pray to you from ova dea, Facing dis land Dat you wen give to dea ancesta guys, An dis big town you wen
1Ki 8.48: ancesta guys, An dis big town you wen pick, An dis Temple dat I wen build Fo show wat kine God you, Den lissen to dem
1Ki 8.50: Let go all yoa peopo Dat wen do bad kine stuff agains you, An dat wen go agains
1Ki 8.50: go all yoa peopo Dat wen do bad kine stuff agains you, An dat wen go agains you.
1Ki 8.50: Da peopo dat wen make yoa peopo prisnas, Make dem show pity, An give
1Ki 8.55: Afta he pau pray, he stand up an bless all da Israel peopo dat come togedda dea.
1Ki 8.56: Yahweh wen make dat good promise To his worka guy Moses, An Moses wen tell us
1Ki 8.60: Cuz a dat, all da diffren peopos all ova da world Goin know dat
1Ki 8.60: a dat, all da diffren peopos all ova da world Goin know dat Yahweh, he da God dass fo real, An no mo no odda God
1Ki 8.63: Fo show dat eryting stay okay wit him an Yahweh, Solomon an da pries
1Ki 8.64: Dat same day, da King wen make da middo part a da yard in
1Ki 8.64: an he burn da fat pieces from da sacrifices fo show dat eryting stay okay wit him an Yahweh.
1Ki 8.64: He do all dat outside in da yard, cuz da big bronze metal altar dat sit
1Ki 8.64: all dat outside in da yard, cuz da big bronze metal altar dat sit in front da Temple Fo Yahweh, too small fo do dat.
1Ki 8.64: dat sit in front da Temple Fo Yahweh, too small fo do dat.
1Ki 8.64: flour kine sacrifice, an da fat pieces from da sacrifices dat he make fo show dat eryting stay okay wit him an Yahweh.
1Ki 8.64: an da fat pieces from da sacrifices dat he make fo show dat eryting stay okay wit him an Yahweh.
1Ki 8.65: Dass how, dat time, Solomon wen make da spesho religious time.
1Ki 8.66: good inside, an dey dance an sing, cuz a all da good tings dat Yahweh wen do fo his worka guy King David, an fo his
1Ki 9.3: An I goin watch dat place real good, an tink plenny bout um, foeva.
1Ki 9.5: If you do all dat, den I goin make you an da guys dat goin come from you,
1Ki 9.5: If you do all dat, den I goin make you an da guys dat goin come from you, come da kings fo da Israel peopo
1Ki 9.6: You an da guys dat goin come king afta you, you betta not go da wrong way, an
1Ki 9.7: Dat Temple dat I wen make spesho fo me, da place fo show wat
1Ki 9.7: Dat Temple dat I wen make spesho fo me, da place fo show wat kine God me,
1Ki 9.7: me, da place fo show wat kine God me, I no goin care bout dat place no moa.
1Ki 9.8: Erybody dat pass by dea no goin believe wat dey see.’
1Ki 9.9: ‘Az cuz da Israel peopo no like lissen to Yahweh, dea God dat wen take dea ancesta guys outa Egypt.
1Ki 9.11: All dat time, King Hiram from Tyre wen get togedda all da cedar an
1Ki 9.11: Tyre wen get togedda all da cedar an pine wood an gold dat Solomon like.’-”
1Ki 9.13: He call da towns da Kabul Land, dat mean “Junk Town.
1Ki 9.13: An today, dey still get dat name.”
1Ki 9.14: Befo dat, Hiram wen send four an a half ton gold to King Solomon
1Ki 9.16: He burn da whole town an kill da Canaan peopo dat live dea.
1Ki 9.19: da army guys wit war wagons, an da towns fo da army guys dat ride horse.)
1Ki 9.20: All da diffren peopos dat not Israel peopo, dat still stay inside da land -- da Amor
1Ki 9.20: All da diffren peopos dat not Israel peopo, dat still stay inside da land -- da Amor peopo, an da Het
1Ki 9.21: Israel peopo suppose to wipe out wen da Israel peopo come dat land, but dey neva -- Solomon make all dese peopo go do
1Ki 9.22: guys, an da govmen guys, an da ali`i guys, an da army guys dat help Solomon do his work, an da officer guys fo da war
1Ki 9.23: An had 550 Israel luna guys dat Solomon wen put in charge a da worka guys from da odda
1Ki 9.23: wen put in charge a da worka guys from da odda peopos dat stay do da work.
1Ki 9.24: Pharaoh daughta, she move ova dea from da part a Jerusalem dat King David wen build befo time.
1Ki 9.25: he make sacrifice three times ery year on top da altar dat he wen build fo Yahweh.
1Ki 9.25: sacrifice you burn da whole animal, an da kine sacrifice dat show eryting stay okay wit you an God, an he burn um up
1Ki 9.27: Hiram wen send some a his worka guys fo go wit da guys dat work fo Solomon inside da boats, cuz Hiram guys know da
1Ki 10.2: an camels fo carry spice an plenny gold, an jewelry stones dat cost plenny.
1Ki 10.4: Da Queen fo da Sheba peopo see dat Solomon erytime know wat fo do.
1Ki 10.5: an da way his govmen guys sit aroun him, an da worka guys dat stand nea him wearing fancy kine robes, an da guys dat
1Ki 10.5: dat stand nea him wearing fancy kine robes, an da guys dat bring him wine.
1Ki 10.8: Yoa helpa guys dat stand in front you all da time an hear wat you know how fo
1Ki 10.10: 9,000 pound gold, an plenny spice, an jewelry stones dat cost real plenny.
1Ki 10.10: give King Solomon mo plenny spice den eva come dea befo dat time, an afta dat time.”
1Ki 10.10: mo plenny spice den eva come dea befo dat time, an afta dat time.”
1Ki 10.11: from Ofir, an big stack red sandalwood, an jewelry stones dat cost plenny.
1Ki 10.12: Dey neva bring so plenny sandalwood, an nobody see dat plenny befo dat time an afta dat time.
1Ki 10.12: bring so plenny sandalwood, an nobody see dat plenny befo dat time an afta dat time.
1Ki 10.12: sandalwood, an nobody see dat plenny befo dat time an afta dat time.
1Ki 10.15: He get tax money too, from da guys dat buy stuff an sell um.
1Ki 10.20: Da odda countries neva make notting like dat fo dea king guys.
1Ki 10.25: Ery year fo long time, da peopo dat come by Solomon, all bring present fo him.
1Ki 10.26: send some a dem to da towns he wen build fo da army guys dat use da war wagon fo fight, an he keep some a dem by him
1Ki 10.27: Da King make um so dat da silva come so plenny Jerusalem side, jalike was stone.
1Ki 10.29: Dass da same price dat all da king guys fo da Het peopo an da Aram king guys pay
1Ki 11.2: Cuz if you do dat, bumbye fo shua, dey goin make you hamajang an you goin
1Ki 11.5: So Solomon go pray to Ashtoret, da wahine idol kine god dat da Sidon peopo stay pray to.
1Ki 11.5: He go pray to Molek too, da pilau kine idol god dat da Ammon peopo stay pray to.
1Ki 11.7: across Jerusalem fo pray to Kemosh da pilau idol kine god dat da Moab peopo stay pray to, an one odda place fo Molek da
1Ki 11.7: pray to, an one odda place fo Molek da pilau kine idol god dat da Ammon peopo stay pray to.
1Ki 11.10: No matta Yahweh tell Solomon no pray to odda gods dat not fo him, Solomon neva do wat Yahweh wen tell um fo do.
1Ki 11.11: I goin give one a da guys dat work fo you, da right fo come da king.
head: Da Peopo Dat Stay Agains Solomon
1Ki 11.15: army guy Joab wen go Edom side fo bury da Israel army guys dat da Edom guys wen kill.
1Ki 11.15: But wen Joab stay dea, he kill ery man dat live Edom side.
1Ki 11.17: Hadad ony was one young guy dat time, but him an some a da Edom guys dat work fo his fadda
1Ki 11.17: was one young guy dat time, but him an some a da Edom guys dat work fo his fadda befo time, dey run away, fo go Egypt
1Ki 11.21: Den he hear dat David wen mahke an stay sleep wit his ancesta guys, an he
1Ki 11.21: wen mahke an stay sleep wit his ancesta guys, an he hear dat Joab da main Israel army guy mahke too.
1Ki 11.22: Wat ova dea get, dat mo betta den get ova hea by me?”
1Ki 11.24: guys fo go by him, an he come da leada man fo one gang dat rip off peopo.
1Ki 11.28: head luna fo all da guys from da Efraim an Manasseh ohanas dat gotta come work hard fo Solomon.
1Ki 11.29: Dat time, Jeroboam go outside Jerusalem to da country side.
1Ki 11.29: Ahijah, da talka from God dat live Shiloh side, meet Jeroboam on top da road, jus dem
1Ki 11.33: Dey no do da tings dat I say stay right.
1Ki 11.33: Dey no make like David, Solomon's fadda, cuz David do all dat da right way.
1Ki 11.34: I wen pick David, da guy dat do eryting I tell um he gotta do.
1Ki 11.36: Cuz I like fo my worka guy David erytime get one guy dat come from him, Jerusalem side, fo show my peopo wea fo go,
1Ki 11.36: side, fo show my peopo wea fo go, jalike one oil lamp dat goin burn in front me foeva.
1Ki 11.38: I goin make da ohana dat goin come from you stay solid, jalike I build one strong
1Ki 11.39: I goin make da ohana dat come from David come shame cuz a wat Solomon stay do, but
1Ki 11.41: All dat, stay inside da govmen books about Solomon time.
1Ki 12.2: Dat same time Jeroboam, Nebat boy, still stay Egypt side.
1Ki 12.2: But wen Jeroboam hear dat Rehoboam come king, he leave Egypt fo go home.
1Ki 12.3: Den Jeroboam an all da odda Israel peopo dat wen come togedda, dey go talk to Rehoboam.
1Ki 12.6: Den King Rehoboam go meet wit da older leada guys dat work wit his fadda Solomon befo he mahke.”
1Ki 12.7: Dey tell um, “If you can be one worka guy dat help dis peopo today, an work fo dem, an be up an up wit
1Ki 12.8: He go talk to da young guys dat grow up wit him an dat stay by him.”
1Ki 12.8: He go talk to da young guys dat grow up wit him an dat stay by him.”
1Ki 12.11: Da young guys dat grow up wit Rehoboam tell um, “Dose peopo dat say to you,
1Ki 12.11: young guys dat grow up wit Rehoboam tell um, “Dose peopo dat say to you, ‘Yoa fadda, he wen make us jalike cows an put
1Ki 12.11: I goin make da yoke mo heavy den dat!
1Ki 12.14: Me, I goin make da yoke mo heavy den dat!
1Ki 12.16: Wen all da Israel peopo see dat King Rehoboam no stay lissen to dem, dey talk back to him.
1Ki 12.17: Cuz a dis, Rehoboam ony stay da king fo da Israel peopo dat live inside da Judah towns.”
1Ki 12.18: Adoniram da leada boss fo all da guys dat go work hard fo Rehoboam an no mo pay.
1Ki 12.20: Wen all da odda North Israel peopo find out dat Jeroboam come back from Egypt, dey send somebody fo tell
1Ki 12.20: Da Judah ohana was da ony ones dat stick wit da David kine king guys.”
1Ki 12.22: But had one message from God fo Shemaiah, one guy dat know God fo real kine, fo say dis: “Talk to Rehoboam,
1Ki 12.24: Cuz I da One dat stay make all dis happen right now!
head: Jeroboam Make Idol Kine Gods Dat Look Like Bebe Cows
1Ki 12.25: From dea, he go ova Peniel side an make strong da walls fo dat town too.
1Ki 12.27: An if dey do dat, dey goin kill me an go back to him!
1Ki 12.28: worka guys, “Make two idol kine gods outa gold, da kine dat look like bebe cows.”
1Ki 12.32: He do dat Bethel side, fo make sacrifice fo da idol kine gods he wen
1Ki 12.32: side, fo make sacrifice fo da idol kine gods he wen make, dat look jalike bebe cows.
1Ki 12.33: He neva get dat time from God.
1Ki 12.33: Dat time, Jeroboam go da altar he wen build Bethel side.
1Ki 13.1: Dat time, Yahweh wen tell one guy dat come from da Judah land
1Ki 13.1: Dat time, Yahweh wen tell one guy dat come from da Judah land an know God, fo go Bethel town.
1Ki 13.2: He goin kill dose dat burn sacrifice on top dis altar too.
1Ki 13.3: Dat same day, da guy dat know God give da peopo one sign.
1Ki 13.3: Dat same day, da guy dat know God give da peopo one sign.
1Ki 13.3: see dis altar broke in two piece, an da ash from burn fat dat stay on top da altar spill out, you goin know az fo shua
1Ki 13.4: King Jeroboam hear wat da guy dat know God tell.
1Ki 13.4: put out his hand an point at da guy, an tell, “Grab dat guy!
1Ki 13.5: an da ash from da sacrifice fat spill out, jalike da sign dat da guy dat know God wen give cuz Yahweh wen tell um.”
1Ki 13.5: from da sacrifice fat spill out, jalike da sign dat da guy dat know God wen give cuz Yahweh wen tell um.”
1Ki 13.6: King Jeroboam tell da guy dat know God, “Aks yoa God Yahweh fo make good to me!
1Ki 13.6: So da guy dat know God aks God fo make good to da king.
1Ki 13.7: Den King Jeroboam tell da guy dat know God, “Come my house, an go eat.
1Ki 13.8: But da guy dat know God tell da king, “No matta you give me half da
head: Da Ol Guy Dat Talk Fo God
1Ki 13.11: Had one ol guy dat talk fo God.
1Ki 13.11: Dey tell dea fadda da tings da guy dat know God wen do dat day, an wat da guy wen tell King
1Ki 13.11: Dey tell dea fadda da tings da guy dat know God wen do dat day, an wat da guy wen tell King Jeroboam too.
1Ki 13.12: Da boys show da road dat da guy from Judah side dat know God wen go.
1Ki 13.12: Da boys show da road dat da guy from Judah side dat know God wen go.
1Ki 13.14: do um, an da ol guy go on top da donkey an follow da guy dat know God.
1Ki 13.14: He aks um, “Eh, you da guy dat know God, da one come from Judah?
1Ki 13.16: Da guy dat know God tell, “No, I no can go back dea wit you.”
1Ki 13.19: So da guy dat know God go back wit da ol talka fo God, an he eat food an
1Ki 13.20: Wen dey stay sit by da table, da ol talka fo God dat make da guy come back, get message from Yahweh right den
1Ki 13.21: He talk real loud to da guy from Judah dat know God, “Dis wat Yahweh tell: ‘You, you wen go agains
head: One Lion Kill Da Judah Guy Dat Know God
1Ki 13.23: Afta da guy dat know God pau eat an drink, da ol talka guys fo God dat wen
1Ki 13.23: guy dat know God pau eat an drink, da ol talka guys fo God dat wen make um come back Bethel side, put saddle on top da
1Ki 13.24: Den da guy dat know God stay go.
1Ki 13.26: Da talka fo God dat wen make da guy come back hear all dat.
1Ki 13.26: Da talka fo God dat wen make da guy come back hear all dat.
1Ki 13.26: He tell, “Dass da guy dat know God!
1Ki 13.29: Da ol talka fo God pick up da body a da guy dat know God an lay um on top da donkey.
1Ki 13.31: I mahke, you guys bury me inside da same tomb wea da guy dat know God stay bury.
1Ki 13.32: He tell erybody real loud bout da altar dat stay Bethel town, an bout all da small temples on top da
1Ki 13.33: Anybody dat like come one pries, Jeroboam make um come pries fo da
1Ki 14.1: Dat time, King Jeroboam boy Abijah come sick.
1Ki 14.6: God wen tell me awready, fo tell you some stuff dat goin make you bum out.
1Ki 14.8: He ony do da kine stuff dat I see stay right.
1Ki 14.9: You wen do mo plenny bad kine stuff den all da peopo dat wen come befo time.
1Ki 14.9: You go make idol kine gods dat not fo you, dat you melt metal fo make.
1Ki 14.9: You go make idol kine gods dat not fo you, dat you melt metal fo make.
1Ki 14.10: ‘Cuz you do all dat, dis wat I goin do.
1Ki 14.11: Anybody from da Jeroboam ohana dat mahke inside da towns, da dogs goin eat um.
1Ki 14.13: But him, he da ony one from da Jeroboam ohana dat goin get grave, cuz him da ony one from da Jeroboam ohana
1Ki 14.13: goin get grave, cuz him da ony one from da Jeroboam ohana dat Yahweh, da God fo da Israel peopo, see dat he one good
1Ki 14.13: Jeroboam ohana dat Yahweh, da God fo da Israel peopo, see dat he one good guy.
1Ki 14.14: Dat guy goin wipe out all da Jeroboam ohana.
1Ki 14.14: An you know wen he goin do dat?
1Ki 14.14: An wat Yahweh goin do afta dat?
1Ki 14.15: no goin stand up strait, jalike wen you smash one plant dat grow inside one riva.
1Ki 14.15: dey wen put up pos fo pray to da wahine god Asherah, an dat make Yahweh come plenny huhu.
1Ki 14.18: fo him, jalike wat Yahweh wen tell his worka guy Ahijah dat talk fo him, fo tell.
1Ki 14.19: wen do, how he make war an how he lead da peopo, all dat stay write down inside da Record Book Fo Da Kings Fo
1Ki 14.21: Ova dea Judah side, Solomon boy Rehoboam stay king dat time.
1Ki 14.22: Cuz a dat, dey make Yahweh come real huhu an jealous, cuz dey
1Ki 14.23: on top da high part a ery hill an unda ery big tree dat get plenny leaf.
1Ki 14.24: Dey even get guys inside da land dat stay spesho fo da odda gods.
1Ki 14.24: stuff jalike how da odda peopos wen do, da same peopos dat Yahweh wen get um outa da land wen da Israel peopo come
1Ki 14.27: He make da officer guys, da ones dat guard da door fo da king's palace, [put on / take care] da
1Ki 14.29: Odda stuff dat wen happen wen Rehoboam stay king, all da tings he wen do,
1Ki 15.1: Da numba 18 year dat Jeroboam, Nebat boy, was king Israel side, Abijam wen come
1Ki 15.3: He no ack like his ancesta guy David, dat wen stay tight wit God.
1Ki 15.4: somebody fo lead da Jerusalem peopo, jalike one oil lamp dat stay burn long time.
1Ki 15.4: Dat mean, Yahweh give da peopo one guy dat get David fo his
1Ki 15.4: Dat mean, Yahweh give da peopo one guy dat get David fo his ancesta, fo make da Jerusalem govmen stay
1Ki 15.7: Odda stuff dat happen wen Abijam stay king, an all da tings he wen do,
1Ki 15.12: An he throw out all da idol kine gods dat his ancesta guys wen make.
1Ki 15.15: Fo Yahweh, da silva an da gold an tings da pries guys use, dat him an his fadda wen make spesho fo God befo time.
1Ki 15.18: So King Asa take out all da silva an gold dat stay inside da storage rooms fo da Temple Fo Yahweh, an fo
1Ki 15.18: side, to Ben-Hadad, Tavrimmon boy an Hezion grankid, dat was king fo da Aram peopo, wit dis message fo Ben-Hadad:
1Ki 15.22: Dey take away from Ramah all da big stones an da wood dat King Ba`asha use fo build ova dea.
1Ki 15.22: King Asa use all dat stuff fo build up Geba town mo strong Benjamin side, an
1Ki 15.23: Odda stuff dat happen wen Asa stay king, an all da tings he wen do, all
1Ki 15.25: boy Nadab come king fo da Israel peopo, da numba two year dat Asa was king fo Judah.
1Ki 15.26: Da way Yahweh see um, Nadab do da kine stuff dat Yahweh say az bad.
1Ki 15.26: do, an he make da Israel peopo do da same kine bad stuff dat his fadda guy wen make um do.
1Ki 15.29: jalike Yahweh wen tell befo time to Ahijah, da Shiloh guy dat work fo him.
1Ki 15.30: God do dat, cuz a all da bad kine stuff Jeroboam wen do, an all da
1Ki 15.33: Was da numba three year dat Asa stay king Judah side, Ahijah boy Ba`asha come da king
1Ki 16.3: I goin make yoa ohana come jalike da ohana dat come from Jeroboam, Nebat boy, all pau.
1Ki 16.5: All da odda stuff dat stay happen wen Ba`asha stay king, an all da tings he wen
1Ki 16.7: An cuz a dat, God go afta Ba`asha too.
1Ki 16.8: Da numba 26 year dat Asa stay king Judah side, Elah, Ba`asha boy, come king fo
1Ki 16.9: One guy Zimri, dat one a da palace guys fo Elah an stay in charge a half da
1Ki 16.9: Dat time, Elah go Tirzah side, Arza house, da guy dat stay in
1Ki 16.9: Dat time, Elah go Tirzah side, Arza house, da guy dat stay in charge a da Tirzah palace, an he stay drink an
1Ki 16.10: Dat time was numba 27 year dat Asa stay king Judah side.
1Ki 16.10: Dat time was numba 27 year dat Asa stay king Judah side.
1Ki 16.13: huhu, cuz Ba`asha an Elah wen stick to da idol kine gods dat no can do notting.
1Ki 16.14: Da odda stuff dat happen wen Elah stay king, an all da tings he wen do, stay
1Ki 16.15: Dat time, da Israel army guys stay camp in tents fo make ready
1Ki 16.15: stay camp in tents fo make ready fo fight da Filisha peopo dat live Gibbeton town.
1Ki 16.16: Wen da Israel army guys inside da camp find out dat Zimri wen make plan an kill King Ba`asha, dat same day da
1Ki 16.16: find out dat Zimri wen make plan an kill King Ba`asha, dat same day da Israel guys wen make da general fo dea army,
1Ki 16.19: Dass how he wen mahke, cuz a da kine tings Zimri wen do, dat stay bad da way Yahweh see um.
1Ki 16.20: Da odda stuff dat happen wen Zimri stay king, an how he make plan fo kill
1Ki 16.20: stay king, an how he make plan fo kill King Elah, all dat stay write inside da Record Book Fo Da Kings Fo Israel.
1Ki 16.21: Dat time, da Israel peopo wen go take sides.
1Ki 16.22: But da peopo dat stick wit Omri mo strong den da peopo wit Tibni, Ginat
1Ki 16.23: Was da numba 31 year dat Asa stay king Judah side, wen Omri come king fo da Israel
1Ki 16.24: On top dat hill, he build one town.
1Ki 16.24: town da name Samaria, fo no foget da name Shemer, da guy dat own da hill befo time.
1Ki 16.26: God Fo Da Israel Peopo, cuz Omri pray to da idol kine gods dat no can do notting.
1Ki 16.29: boy, come da nex king fo da Israel peopo, da numba 38 year dat Asa stay king fo da Judah peopo.
1Ki 16.33: come huhu, mo den all da odda kings fo da Israel peopo dat come befo him.
1Ki 16.34: Joshua, Nun boy, tell befo time, cuz Yahweh tell um fo say dat.
1Ki 17.1: He tell King Ahab, “I stay shua dat Yahweh, da God fo da Israel peopo, stay alive, an he da
1Ki 17.12: “Jalike you stay shua yoa God Yahweh stay alive, I shua dat I no mo even one pancake.”
1Ki 17.14: Cuz dis wat Yahweh, da God fo da Israel peopo, tell: Dat box flour no goin come empty, an erytime goin get olive
1Ki 17.17: Afta all dat wen happen, da wahine dat own da house, her boy come sick.
1Ki 17.17: Afta all dat wen happen, da wahine dat own da house, her boy come sick.
1Ki 17.18: She tell Elijah, “You one guy dat know God!
1Ki 17.24: Da wahine tell Elijah, “Now, I know fo shua, dat you one guy dat know God fo real kine!
1Ki 17.24: wahine tell Elijah, “Now, I know fo shua, dat you one guy dat know God fo real kine!
head: Elijah An Da Guys Dat Talk Fo Da Ba`al God
1Ki 18.1: Long time afta dat, da numba three year dat no mo rain, one message come from
1Ki 18.1: Long time afta dat, da numba three year dat no mo rain, one message come from Yahweh fo Elijah: “Go
1Ki 18.2: So Elijah go back Israel side, so Ahab can see him an know dat he dea awready.
1Ki 18.2: Dat time, no mo food Samaria side, an hard fo da peopo dea.”
1Ki 18.3: (Obadiah stay in charge a Ahab palace, an he one guy dat get plenny respeck fo Yahweh.
1Ki 18.4: Befo time, wen Jezebel stay kill da guys dat talk fo Yahweh, Obadiah wen take one hundred a dem an hide
1Ki 18.5: da pukas get watta come outa da groun, an all da valleys dat get stream wit watta.)
1Ki 18.10: I shua dat yoa God Yahweh stay alive, an I shua bout dis too: my boss
1Ki 18.10: stay hea,’ den Ahab make da king say fo real in front God, dat dey no can find you.
1Ki 18.12: If I go tell Ahab dat you stay hea, an he no can find you hea, he goin kill me!
1Ki 18.13: wat I wen do befo time, da time Jezebel stay kill da guys dat talk fo Yahweh.
1Ki 18.15: Elijah tell, “Jalike I shua dat Yahweh, Da God Ova All Da Armies, stay alive, I shua I
1Ki 18.17: You, da guy dat stay make trouble fo all da Israel peopo!
1Ki 18.19: fo da Ba`al god, an da 400 talkas fo da Asherah god, dat Jezebel stay give food from her palace!
1Ki 18.22: Den Elijah tell da peopo, “Me, I da ony talka fo Yahweh dat neva mahke.”
1Ki 18.22: But Ba`al, he get 450 guys dat talk fo him.
1Ki 18.24: Wateva god send da fire fo show dat he stay lissen, dass da God dat stay fo real!
1Ki 18.24: god send da fire fo show dat he stay lissen, dass da God dat stay fo real!
1Ki 18.26: Dey do dat from morning time till noon time.
1Ki 18.30: He fix da altar fo make sacrifice fo Yahweh, dat stay broke.”
1Ki 18.31: get twelve stone, one stone for ery one a da twelve ohanas dat come from Jacob.
1Ki 18.34: Afta dey do dat, he tell um “One mo time, same ting,” an dey go do um
1Ki 18.36: Today, I like erybody know, dat you da God fo da Israel peopo, an you da boss fo me.
1Ki 18.37: fo show you lissen to me, so den dis peopo goin know dat you Yahweh, you da God dass fo real, an dat you stay make
1Ki 18.37: goin know dat you Yahweh, you da God dass fo real, an dat you stay make dea heart come back by you.
1Ki 18.40: Den Elijah tell da peopo, “Grab da guys dat talk fo Ba`al!
1Ki 18.43: Elijah tell da guy dat work fo him, “Go ova dea an look makai side.
1Ki 19.2: An if I no do dat, I like my gods do da same kine ting to me, an even mo
1Ki 19.3: Wen he reach Beersheba, Judah side, he tell da guy dat work fo him fo stay dea.
1Ki 19.8: Dat food make him strong again, an he go forty day, day time
1Ki 19.9: Wen Elijah reach Mount Sinai, he go inside da cave dat get dea, an stay all nite.
1Ki 19.10: Dey wen kill da guys dat talk fo you wit dea swords.
1Ki 19.10: An now, I da ony talka fo you dat still stay, an dey stay look fo me fo kill me too!
1Ki 19.11: Befo Yahweh pass by dea, get one strong wind dat make da stone come down from da mountain an broke da
1Ki 19.12: An afta da fire, get one small noise dat almos no can hear, jalike somebody whispa.
1Ki 19.13: Wen Elijah hear dat, he pull his blanket ova his face.
1Ki 19.14: Dey wen kill da guys dat talk fo you wit dea swords.
1Ki 19.14: An now, I da ony talka fo you dat still stay, an dey stay look fo me fo kill me too!
1Ki 19.18: But I still get 7,000 Israel guys dat neva go down on top dea knee in front da Ba`al god an neva
1Ki 20.6: Dey goin take eryting dat cost plenny an stay real nice, an take um away.
1Ki 20.9: ‘Eryting yoa messenja guys wen tell me da firs time dat I gotta do cuz you da boss, I goin do um.
1Ki 20.9: But dis ting you tell me today, I no can do dat!”
1Ki 20.10: up Samaria town, den I like da gods bus me up even mo den dat!
1Ki 20.13: Dat same time, one talka fo God go by King Ahab an tell um,
1Ki 20.13: Den you goin know fo shua, dat I Yahweh!
1Ki 20.14: Dis wat Yahweh tell: ‘Da young guys dat work unda da officer guys from da odda districks, goin do
1Ki 20.15: Firs ting, Ahab tell da 232 young guys dat work unda da officer guys from da odda districks fo make
1Ki 20.16: tent drinking an getting pilute wit da odda 32 king guys dat stay help him.
1Ki 20.17: Da young guys dat work unda da officer guys from da districks go out firs.
1Ki 20.19: Da young guys dat work unda da officer guys from da districks stay come
1Ki 20.22: Lata, da guy dat talk fo God go by da Israel king an tell um dis: “You
1Ki 20.23: Da govmen guys dat work fo da Aram king tell um, “You know, da gods dat da
1Ki 20.23: guys dat work fo da Aram king tell um, “You know, da gods dat da Israel guys pray to, dey hill kine gods.
1Ki 20.28: Da guy dat know God fo real kine come by da Israel king again.
1Ki 20.28: Dis wat Yahweh tell: ‘Da Aram peopo tink dat me, Yahweh, I ony one hill kine god, an dat I no stay da
1Ki 20.28: peopo tink dat me, Yahweh, I ony one hill kine god, an dat I no stay da god fo da valleys too.
1Ki 20.28: Cuz dey tink lidat, I goin make you win ova all dat big army ova dea.
1Ki 20.28: Den all you guys goin know fo shua, dat I Yahweh!
1Ki 20.30: Da guys dat no get wipe out, run away Afek town.
1Ki 20.30: An Ben-Hadad, he run away to one place inside da town dat get strong wall, an he hide inside one room inside one
1Ki 20.31: Da guys dat work fo da king tell um, “You know wat?
1Ki 20.34: An Ahab tell, “If you make one deal wit me fo do dat, I let you go.
1Ki 20.35: One a da guys dat hang out wit da talkas fo God tell anodda talka, “God wen
1Ki 20.40: Da Israel king tell um, “You, da one dat tell how I gotta punish you!’
1Ki 21.3: Cuz dat land stay wit my ohana from my ancesta time till now!”
1Ki 21.4: Dat land, stay wit my ohana from my ancesta time till now.
1Ki 21.7: No worry, brah, I take care dat fo you.
1Ki 21.8: She send um to da older leada guys an da town council guys dat live in Nabot town wit him.
1Ki 21.10: Us guys wen hear you tell, dat you like bad tings happen to God, an to da king!
1Ki 21.11: So da older leada guys an da town council guys dat live Nabot town, dey do jalike wat Jezebel tell um fo do
1Ki 21.15: Wen Jezebel hear dat dey wen all throw stone an kill Nabot, she tell Ahab, “Get
1Ki 21.16: Wen Ahab find out dat Nabot mahke, he go down take ova Nabot grape farm.
1Ki 21.18: Samaria side, but right now, he stay inside da grape farm dat Nabot wen own Jezreel side.
1Ki 21.20: Elijah go dea, an Ahab tell, “You da guy dat stay agains me, an now, you find me!’
1Ki 21.20: you, cuz you wen go sell out fo do real bad kine stuff dat Yahweh say, no go do!’-”
1Ki 21.21: An now, Yahweh tell, ‘Dis me, da one dat goin make real bad kine stuff happen to you!”
1Ki 21.21: I goin cut off all da peopo dat goin come from you.
1Ki 21.21: I goin wipe out ery guy from da Israel peopo dat get yoa blood, no matta dey slave o dey not slave.
1Ki 21.22: I goin make da same ting happen fo yoa ohana, dat I wen make happen fo da ohana dat come from Jeroboam Nebat
1Ki 21.22: happen fo yoa ohana, dat I wen make happen fo da ohana dat come from Jeroboam Nebat boy, an same ting I wen make
1Ki 21.22: Nebat boy, an same ting I wen make happen fo da ohana dat come from Ba`asha Ahijah boy.
1Ki 21.24: Da dogs goin eat da Ahab peopo dat mahke inside da town.’
1Ki 21.24: Da ones dat mahke da country side, da scavenja birds goin eat dem.’
1Ki 21.25: He go sell out fo do real bad kine stuff dat Yahweh say fo no do.”
1Ki 21.29: Cuz he do dat, I no goin make all da real bad kine stuff happen till
1Ki 22.6: So King Ahab tell all da guys dat talk fo his god Ba`al fo come togedda.”
head: Mikaiah Tell Dat Ahab Goin Mahke
1Ki 22.10: Dis time, inside dis wide place, all da guys dat talk for dea gods stay in front da two kings, an tell wat
1Ki 22.11: fo dea gods name Zedekiah, Kena`anah boy, wen make tings dat look like cow horn outa iron.
1Ki 22.13: Da messenja guy dat go fo tell Mikaiah fo come by da king, he tell Mikaiah,
1Ki 22.13: come by da king, he tell Mikaiah, “You see how all da guys dat talk fo da odda gods tell da same ting, dat da king goin
1Ki 22.13: all da guys dat talk fo da odda gods tell da same ting, dat da king goin win da war?
1Ki 22.14: But Mikaiah tell, “Jalike I stay shua dat Yahweh stay alive, I stay shua too bout da only ting I
1Ki 22.17: All da Israel guys running all ova da hills, Jalike sheeps dat no mo sheep farma fo take care dem.
1Ki 22.21: Yahweh aks him, ‘How you goin do dat?
1Ki 22.22: “Da spirit tell, ‘I goin go ova dea, be one spirit dat make all da talka guys fo his gods bulai him wen dey
1Ki 22.23: Yahweh wen send one spirit fo make all dese guys dat talk fo yoa gods, bulai wen dey open dea mout.’
1Ki 22.28: da king, “Fo shua, if bumbye you come back an you okay, dat mean, Yahweh neva give me notting fo tell!
1Ki 22.31: fight, da king fo da Aram peopo tell da 32 officer guys dat in charge a his war wagons, wat dey gotta do.”
1Ki 22.34: Da king tell da army guy dat drive his war wagon, “Turn aroun quick!
1Ki 22.38: war wagon by one watta place Samaria side, wea da wahines dat fool aroun fo money go fo bafe.
1Ki 22.39: decoration, da towns he wen put strong wall aroun -- all dat stay write inside da Record Book Fo Da Kings Fo Israel.
1Ki 22.41: He come king fo da Judah peopo, da numba four year dat Ahab stay king fo da Israel peopo.
1Ki 22.45: do -- how him an his army guys fight da odda kings -- all dat stay write inside da Record Book Fo Da Kings Fo Judah.
1Ki 22.46: Had guys dat fool aroun wahines fo get money fo da temples fo da odda
1Ki 22.46: money fo da temples fo da odda gods, an dey still stay do dat even afta Asa was da king.
1Ki 22.47: Dat time, da Edom peopo no mo king.
1Ki 22.48: He like dem go Yemen side fo Ofir kine gold dat come from ova dea.
1Ki 22.52: He ack jalike Jeroboam, Nebat boy, ack befo time, da guy dat wen make da Israel peopo do bad kine stuff.
2Ki 1.1: peopo make war fo throw out da Israel peopo an dea govmen dat stay ova dem.
2Ki 1.2: Dat time, King Ahaziah stay inside his upstairs room inside da
2Ki 1.2: Dat make um fall down thru da window an hit da groun.
2Ki 1.6: “One guy come meet us, an he tell us fo go back by you dat wen send us guys, an tell you, ‘Dis wat Yahweh tell: Wot?
2Ki 1.7: aks dem, “Wat kine guy wen come meet you guys an tell you dat?
2Ki 1.9: go up by Elijah, an tell, “Da king tell, ‘You one guy dat stay tight wit God.
2Ki 1.9: But dat no matta, da king tell you gotta come down hea!
2Ki 1.10: Elijah tell da captain, “If fo real I one guy dat stay tight wit God, I like fire come down from da sky, an
2Ki 1.11: Da captain tell Elijah, “Da king tell, ‘You one guy dat stay tight wit God.
2Ki 1.11: But dat no matta, da king tell you gotta come down hea now!
2Ki 1.12: Elijah tell, “If fo real I one guy dat stay tight wit God, I like fire come down from da sky, an
2Ki 1.12: an dea, da fire from God come down from da sky an burn up dat captain an his fifty guys too.’-”
2Ki 1.13: He tell, “You da guy dat stay tight wit God!
2Ki 1.18: All dat stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Israel.
2Ki 2.2: I stay shua Yahweh stay alive an you stay alive, I shua dat I no goin leave you.
2Ki 2.3: All da guys Bethel side dat stay learn how fo talk fo God, come outa da town by
2Ki 2.4: I stay shua Yahweh stay alive an you stay alive, I shua dat I no goin leave you.
2Ki 2.5: All da guys Jericho side dat stay learn how fo talk fo God, go by Elisha.”
2Ki 2.6: I stay shua Yahweh stay alive an you stay alive, I shua dat I no goin leave you.
2Ki 2.7: Get fifty guys Jericho side dat stay learn how fo talk fo God, an dey go too.”
2Ki 2.13: He pick up da robe dat wen fall down from Elijah, an go back da Jordan River, an
2Ki 2.14: Den he take da robe dat wen fall down from Elijah, an hit da watta wit um.
2Ki 2.15: All da guys from Jericho dat stay learn how fo talk fo God wen see dis.”
2Ki 2.15: Dey tell, “Da same kine spirit dat wen stay in charge a Elijah, stay take ova Elisha awready!
2Ki 2.17: An dey send fifty guys dat look fo three days, but dey no find Elijah.
2Ki 3.2: He wen take away da kapu stone fo da Ba`al god dat his fadda wen put.
2Ki 3.3: But still yet, he stay stick wit da same bad kine stuff dat King Jeroboam, Nebat's boy, wen do.
2Ki 3.3: da Israel peopo do um too, an he no turn away from all dat.
2Ki 3.6: So dat time, King Joram go out from Samaria town, an bring
2Ki 3.10: Yahweh tell us three kings come all da way ova hea, so dat da Moab king can catch us guys!
2Ki 3.11: But Jehoshafat aks, “No mo nobody dat talk fo Yahweh ova hea, o wat?
2Ki 3.11: so dat us guys can aks Yahweh wat fo do!”
2Ki 3.13: Elisha tell da Israel king, “Mo betta you go by da guys dat talk fo da gods yoa fadda an mudda wen pray to!”
2Ki 3.21: So dey call ery guy dat can fight, da young an makule guys, an dey go wea dea land
2Ki 3.25: Dey make da pukas fo watta so dat da watta no can come out, an cut down all da good trees.
2Ki 3.25: wit slings fo throw stone all aroun Kir Hareset, an attack dat place too.
2Ki 3.26: Da Moab king see dat his army guys stay get bus up.
2Ki 3.27: Den da Moab king take his numba one boy dat was goin come king afta him, an kill him and burn up da
2Ki 3.27: real huhu wit da Israel peopo cuz da Moab king gotta do dat.
2Ki 4.1: Had one wahine dat befo time stay marry one talka fo God, but he mahke
2Ki 4.1: An you know he was da kine guy dat get plenny respeck fo Yahweh.
2Ki 4.1: An now dat guy come fo take my two boys fo come his slave, fo pay wat
2Ki 4.3: Elisha tell, “Go aroun aks all da peopo dat live nea you fo give you empty jars.
2Ki 4.7: She go by Elisha, da guy dat stay tight wit God, an tell um wat wen happen.”
2Ki 4.8: An had one rich wahine dat live dea.
2Ki 4.8: So from dat time, weneva he go by Shunem town, he go stop by her house
2Ki 4.9: One time she tell her husban, “I know dis guy dat eat wit us plenny time, he one guy dat stay spesho fo God
2Ki 4.9: “I know dis guy dat eat wit us plenny time, he one guy dat stay spesho fo God an stay tight wit God.
2Ki 4.16: You one guy dat stay tight wit God.”
2Ki 4.16: No tell me someting dat no goin happen.
2Ki 4.17: But lata da wahine come hapai, an da nex year bout dat same time she born one boy, jalike Elisha wen tell her.
2Ki 4.21: da roof an lay him down on top da bed wea Elisha, da guy dat stay tight wit God, sleep wen he dea.
2Ki 4.22: wit one donkey fo come by me, so I can go quick by da guy dat stay tight wit God an come back.
2Ki 4.25: So she start fo go, an come by da guy dat stay tight wit God, Mount Carmel side.
2Ki 4.27: But wen she come by da guy dat stay tight wit God on top Mount Carmel, she go down fo
2Ki 4.30: But da boy's mudda tell, “I stay shua dat Yahweh stay alive, an you stay alive.
2Ki 4.38: Dat time, no mo food ova dea.
2Ki 4.38: Had one time, da guys dat stay learn how fo talk fo God come togedda an sit in front
2Ki 4.39: Nobody know wat kine vine dat was.
2Ki 4.40: Da guy dat stay tight wit God!
2Ki 4.42: Had one guy dat wen come by Elisha from Ba`al Shalishah.
2Ki 4.42: Fo da guy dat stay tight wit God, he bring twenny barley breads dey make
2Ki 4.42: bring twenny barley breads dey make from da first barley dat dey cut, an some new barley dat dey jus cut.
2Ki 4.42: make from da first barley dat dey cut, an some new barley dat dey jus cut.
2Ki 5.1: But he get one bad kine sick all ova da skin dat odda guys can catch.
2Ki 5.2: Had army guys from Aram dat go aroun bus up da peopos dat da Aram army wen take ova.
2Ki 5.2: Had army guys from Aram dat go aroun bus up da peopos dat da Aram army wen take ova.
2Ki 5.3: her boss Naaman's wife, “Good, if Naaman go see da guy dat talk fo Yahweh, dat live Samaria town.
2Ki 5.3: wife, “Good, if Naaman go see da guy dat talk fo Yahweh, dat live Samaria town.
2Ki 5.3: Dat guy fo shua can make my boss Naaman skin come good from
2Ki 5.3: guy fo shua can make my boss Naaman skin come good from dat kine sick!
2Ki 5.4: Wen Naaman hea dat, he go by his boss da Aram king, an tell him wat he hear
2Ki 5.6: Da letta dat he take fo da Israel king tell: “Wen you get dis letta, az
2Ki 5.6: make him come good from da bad kine sick all ova da skin dat odda guys can catch.”
2Ki 5.7: He broke his clotheses fo show dat.”
2Ki 5.7: dis guy send somebody by me fo me make him come good from dat kine sick?
2Ki 5.8: Elisha, da guy dat stay tight wit God, hear da Israel king wen come bum out
2Ki 5.8: Mo betta da guy come by me, so he can find out dat get one guy inside da Israel land, dat talk fo God fo real
2Ki 5.8: so he can find out dat get one guy inside da Israel land, dat talk fo God fo real kine.
2Ki 5.13: If da guy dat talk fo God wen tell you fo do someting real big, fo shua
2Ki 5.14: inside da Jordan River seven time, jalike Elisha, da guy dat stay tight wit God, wen tell him fo do.
2Ki 5.15: Den Naaman an all his army guys go back by Elisha, da guy dat stay tight wit God.
2Ki 5.15: He stand in front Elisha, an tell, “Fo shua, now I know, dat no mo odda God inside da whole world dat stay fo real
2Ki 5.15: shua, now I know, dat no mo odda God inside da whole world dat stay fo real kine!
2Ki 5.17: me, yoa worka guy, take back some dirt from hea, nuff dirt dat need two mules fo carry um.”
2Ki 5.20: Gehazi, he work fo Elisha, da guy dat stay tight wit God.
2Ki 5.20: My boss no like take notting from all da stuff dat Naaman da Aram guy like give him.
2Ki 5.22: Dey da kine guys dat stay learn fo talk fo Yahweh too.
2Ki 5.27: Az why Naaman's bad kine sick all ova da skin dat odda guys can catch, goin go on top you an yoa kids foeva!
2Ki 5.27: From dat time, he stay all white, jalike da snow.”
2Ki 6.1: One nodda time, da guys dat stay learn how fo talk fo God tell Elisha, “You know wat?
2Ki 6.6: Elisha, da guy dat stay tight wit God, aks, “Wea da iron part wen fall down?
2Ki 6.8: He tell, “I goin go dis place, o dat place, fo make my war camp.
2Ki 6.9: Erytime da Aram king do dat, Elisha, da guy dat stay tight wit God, send one messenja
2Ki 6.9: Erytime da Aram king do dat, Elisha, da guy dat stay tight wit God, send one messenja guy by da Israel
2Ki 6.9: wen you go pass by dat place, cuz dass wea da Aram army guys goin go fo make dea
2Ki 6.10: king fo watch out, so da king make shua da peopo nea dat place stay ready.”
2Ki 6.12: Elisha, da guy dat talk fo God, dat stay inside Israel, he da one stay tell
2Ki 6.12: Elisha, da guy dat talk fo God, dat stay inside Israel, he da one stay tell da Israel king da
2Ki 6.15: Da nex morning early, wen da guy dat work fo Elisha get up an go outside, he see da army guys
2Ki 6.15: Da worka guy tell Elisha, da guy dat stay tight wit God, “Boss!
2Ki 6.22: You not da kine guy dat go kill guys dat you wen go catch fo make prisona wit yoa
2Ki 6.22: You not da kine guy dat go kill guys dat you wen go catch fo make prisona wit yoa sword o bow.”
2Ki 6.25: Cuz a dat, no mo food inside Samaria, so stay real hard fo dem.
2Ki 6.28: She tell, “Get dis wahine dat tell me, ‘Give me yoa boy, so me an you can eat him
2Ki 6.32: You can hear his boss, da king, dat stay come behind him awready.
2Ki 7.2: Da officer dat come wit da Israel king tell Elisha, da guy dat stay tight
2Ki 7.2: Da officer dat come wit da Israel king tell Elisha, da guy dat stay tight wit God, “Wot!
2Ki 7.2: But you, you no goin eat notting from dat!”
2Ki 7.3: same time, had four guys wit one kine sick all ova da skin dat odda guys can catch.
2Ki 7.8: Da guys dat get da kine sick all ova da skin dat odda guys can catch,
2Ki 7.8: Da guys dat get da kine sick all ova da skin dat odda guys can catch, dey come da edge a da camp, an go
2Ki 7.8: back, go inside anodda tent, carry away mo stuff, an hide dat too.
2Ki 7.10: So dey go yell to da guys dat watch da gates, an tell dem, “We wen go by da Aram camp.
2Ki 7.10: Ony get da horses an donkeys dat dey wen tie up.
2Ki 7.11: Da guys dat watch da gates yell wat da guys wit da skin kine sick wen
2Ki 7.13: guys tell, “Tell some guys fo take five a da horses dat stay inside da town still yet.
2Ki 7.13: At least, all da odda Israel army guys dat stay hea, not goin mahke.
2Ki 7.13: we send get wipe out, jalike all da odda Israel army guys dat still stay hea, goin get wipe out.
2Ki 7.14: He tell da guys dat stay in charge da war wagons, “Go find out wat wen
2Ki 7.15: Dey see dat all ova da road, get da Aram guys clotheses an stuffs all
2Ki 7.15: get da Aram guys clotheses an stuffs all ova da place dat da Aram guys wen throw way wen dey come scared an run
2Ki 7.17: Da king wen put da officer dat come wit him in charge a da town gate, but da peopo no
2Ki 7.17: officer, walk ova him, an he mahke, jalike Elisha, da guy dat stay tight wit God, wen tell wen da king go by Elisha.
2Ki 7.18: All dis wen happen jalike Elisha, da guy dat stay tight wit God, wen tell da king, “Dis same time
2Ki 7.19: Da officer wen tell Elisha, da guy dat stay tight wit God, “You tink Yahweh goin open up windows
2Ki 7.19: But you, you no goin eat notting from dat!”
2Ki 8.1: One nodda time, Elisha talk wit da wahine dat he wen go make her boy come back alive again.
2Ki 8.2: So da wahine do wat Elisha, da guy dat stay tight wit God, tell.
2Ki 8.4: go by da king, da king stay talk story wit Gehazi, da guy dat work fo Elisha, da guy dat stay tight wit God.
2Ki 8.4: talk story wit Gehazi, da guy dat work fo Elisha, da guy dat stay tight wit God.
2Ki 8.4: Da king tell, “Tell me some mo bout all da good kine stuff dat Elisha wen do.
2Ki 8.5: “My boss da king, dis da wahine, an dass her boy, da one dat Elisha wen make come back alive!”
2Ki 8.6: He tell him, “Give back eryting dat was hers befo time, an pay her fo all da stuff dat wen
2Ki 8.6: eryting dat was hers befo time, an pay her fo all da stuff dat wen grow on top her land, from da time she go away till
2Ki 8.7: Somebody tell da king, “Elisha, da guy dat stay tight wit God, stay come all da way ova hea.
2Ki 8.8: tell Hazael, “Take one present wit you, an go meet da guy dat stay tight wit God.
2Ki 8.10: But Yahweh wen show me dis too, dat Ben-Hadad goin mahke fo shua.’-”
2Ki 8.11: Den Elisha, da guy dat stay tight wit God, start fo cry.”
2Ki 8.13: Den Elisha tell him, “Yahweh wen show me dat you goin come da Aram king.
2Ki 8.14: Hazael tell, “He tell me dat fo shua you goin come good.
2Ki 8.18: cuz he wen marry Ahab's girl, an he stay do da kine stuff dat stay bad, da way Yahweh see um.
2Ki 8.19: Yahweh make promise befo time, fo let guys dat come from David's blood be kings foeva, jalike dey one
2Ki 9.1: Elisha, da guy dat talk fo God, call one a da guys dat like come one talka fo
2Ki 9.1: Elisha, da guy dat talk fo God, call one a da guys dat like come one talka fo God.
2Ki 9.4: So da young guy dat talk fo God go Ramot-Gilead town.
2Ki 9.6: Den da guy dat talk fo God pour da olive oil on top Jehu head, an tell,
2Ki 9.6: peopo, tell: ‘I stay pick you fo come da king ova da peopo dat get me, Yahweh, for dea God, dass da Israel peopo.”
2Ki 9.7: You goin wipe out da ohana dat come from yoa boss King Ahab.
2Ki 9.7: I goin pay um back cuz dey wen kill my helpa guys dat wen talk fo me, Yahweh, an all my odda peopo dat Queen
2Ki 9.7: guys dat wen talk fo me, Yahweh, an all my odda peopo dat Queen Jezebel wen kill.
2Ki 9.9: wipe out da Ahab ohana, jalike I wen wipe out da ohana dat come from Jeroboam, Nebat's boy, an jalike da ohana dat
2Ki 9.9: dat come from Jeroboam, Nebat's boy, an jalike da ohana dat wen come from Ba`asha, Ahijah's boy.
2Ki 9.11: go outa da room an go back by da odda army officer guys dat work fo his boss, one a dem aks, “Eryting stay okay?”
2Ki 9.11: How come dat guy come hea talk pupule kine to you?
2Ki 9.11: Jehu tell dem, “You guys know wat kine guy dat, an how he talk pupule kine.
2Ki 9.14: (Dat time, King Joram an all da Israel guys stay fight so
2Ki 9.16: Az da same time dat Ahaziah, da Judah king, wen go dea fo see Joram.”
2Ki 9.17: Wen da guy dat stay on top da Jezreel tower fo watch da roads, see Jehu
2Ki 9.18: Den da guy dat stay watch da roads tell, “Da messenja guy reach dem, but
2Ki 9.20: An ony get one guy dat drive war wagon any kine lidat.”
2Ki 9.20: Dat gotta be Jehu, Nimshi grankid!
2Ki 9.21: Dey meet him on top da land dat Nabot, da guy from Jezreel, wen own befo Ahab take um
2Ki 9.23: He yell to Ahaziah, “Ahaziah, dat bugga wen set us up!”
2Ki 9.25: Jehu tell Bidkar, da officer dat help drive his war wagon, “Pick up his mahke body, an
2Ki 9.25: “Pick up his mahke body, an throw um on top da field dat Nabot, da guy from Jezreel, wen own um befo Ahab take um
2Ki 9.26: Dat word come from me, Yahweh.
2Ki 9.26: now, go pick up Joram mahke body an throw um down on top dat land, jalike Yahweh wen tell goin happen.
2Ki 9.29: numba eleven wen Joram, Ahab's boy, stay da Israel king, dat Ahaziah wen come da Judah king.
2Ki 9.31: Fo shua, you come hea jalike Zimri, da guy dat wen go kill his own boss!
2Ki 9.34: an eat an drink, an tell, “Do wateva you gotta do fo dat wahine dat get kahuna on top her.
2Ki 9.34: an drink, an tell, “Do wateva you gotta do fo dat wahine dat get kahuna on top her.
2Ki 10.1: inside Jezreel valley an da older leadas, an to da guys dat get da job fo take care Ahab's kids.
2Ki 10.3: go figga out who da bestes boy from all yoa boss's boys, dat can do good job.
2Ki 10.3: Den go make him come da king dat goin sit on top his fadda's throne.
2Ki 10.3: Afta dat, you gotta fight me fo keep yoa king line!
2Ki 10.5: So da guy dat stay in charge a da palace, da mayor fo da big town, da
2Ki 10.5: da mayor fo da big town, da older leada guys, an da guys dat take care a da Ahab boys, send messenjas fo go tell Jehu,
2Ki 10.9: Try tink bout dis: I da guy dat wen make plan wit my guys, fo go agains my boss, an kill
2Ki 10.11: An dass da story, how Jehu kill erybody dat still yet stay alive inside Jezreel from da Ahab ohana, an
2Ki 10.15: Afta Jehu leave dea, he come by Jehonadab, Rekab's boy, dat stay come fo meet him.
2Ki 10.17: Wen Jehu come by Samaria town, he kill erybody dat still yet stay dea from Ahab's ohana.”
head: Dey Kill Da Guys Dat Do Stuff Fo Dea God Ba`al
2Ki 10.19: Now go tell all da guys dat talk fo Ba`al, all da guys dat do stuff fo him, an all his
2Ki 10.19: Now go tell all da guys dat talk fo Ba`al, all da guys dat do stuff fo him, an all his pries guys, fo come hea by me.
2Ki 10.19: But Jehu ony was making one sly kine plan so dat he can wipe out da guys dat work fo Ba`al.
2Ki 10.19: making one sly kine plan so dat he can wipe out da guys dat work fo Ba`al.
2Ki 10.20: So da guys dat do stuff fo Ba`al, dey tell da peopo dis.
2Ki 10.21: Den Jehu send messenja guys all ova Israel, an all da guys dat do stuff fo Ba`al come.”
2Ki 10.22: Den Jehu tell da guy dat stay in charge a da clotheses fo bring robes fo all da
2Ki 10.22: in charge a da clotheses fo bring robes fo all da guys dat do stuff fo Ba`al.
2Ki 10.23: Jehu tell da guys dat do stuff fo Ba`al, “Look aroun, an make shua no mo guys
2Ki 10.23: do stuff fo Ba`al, “Look aroun, an make shua no mo guys dat do stuff fo Yahweh inside hea wit you guys, ony guys dat
2Ki 10.23: dat do stuff fo Yahweh inside hea wit you guys, ony guys dat do stuff fo Ba`al.
2Ki 10.24: He tell dem, “If even one a da guys dat I wen give you guys da kuleana fo kill, come out hea, da
2Ki 10.24: wen give you guys da kuleana fo kill, come out hea, da guy dat let um get out goin mahke fo dat.
2Ki 10.24: come out hea, da guy dat let um get out goin mahke fo dat.
2Ki 10.28: From dat time, nobody go down in front Ba`al fo pray no mo inside
2Ki 10.29: But Jehu, he neva turn away from da bad kine stuff dat Jeroboam, Nebat's boy, wen make da Israel peopo do.
2Ki 10.29: peopo still stay go down in front da gold kine bebe cows dat Jeroboam put Bethel side an Dan side.
2Ki 10.30: Cuz a dat, yoa kids goin sit on top da Israel throne fo four
2Ki 10.31: But Jehu neva go do all wat da rules tell, dat Yahweh, da God fo da Israel peopo, wen give um.
2Ki 10.31: He neva turn away from da bad kine stuff dat Jeroboam wen do, an dat Jeroboam wen make da Israel peopo
2Ki 10.31: turn away from da bad kine stuff dat Jeroboam wen do, an dat Jeroboam wen make da Israel peopo do.”
2Ki 10.32: Dat was da time Yahweh start fo make da Israel nation come mo
2Ki 10.34: All da odda stuff dat Jehu wen do wen he stay king, an how strong he stay, stay
2Ki 11.1: Wen Ataliah, Ahaziah mudda, see dat her boy Ahaziah mahke, she start fo wipe out all da Judah
2Ki 11.2: She put Joash an da wahine dat give him milk inside one bedroom fo hide him from Ataliah.
2Ki 11.3: He stay hide wit da wahine dat give him milk, inside da Temple Fo Yahweh fo six year, an
2Ki 11.3: fo six year, an Ataliah stay in charge a da land all dat time.
2Ki 11.4: fo tell da army captain guys, an da guys from Caria side dat guard da king, an da army messenja runna guys, fo tell all
2Ki 11.5: You guys get three team dat suppose to show up fo work on da Res Day, yeah?
2Ki 11.7: Same ting, you guys get two odda team dat no go work on da Res Day.
2Ki 11.9: Erybody bring dea army guys, da ones dat start fo work on da Res Day, an da odda guys dat no work
2Ki 11.9: da ones dat start fo work on da Res Day, an da odda guys dat no work dat day, an come by Jehoiada da pries guy.”
2Ki 11.9: start fo work on da Res Day, an da odda guys dat no work dat day, an come by Jehoiada da pries guy.”
2Ki 11.10: Jehoiada give da army captain guys da spears an shields dat King David guys wen use befo time, dat stay inside da
2Ki 11.10: spears an shields dat King David guys wen use befo time, dat stay inside da Temple Fo Yahweh.
2Ki 11.13: messenja runna guys an da peopo make, she go by da peopo dat stay stand aroun da Temple Fo Yahweh.
2Ki 11.14: Da main leadas fo da army an da guys dat blow da trumpets stay dea by da king side, an all da peopo
2Ki 11.15: Jehoiada tell da captain guys dat get all dea army guys dea wit um: “Put Ataliah inside da
2Ki 11.15: Kill anybody dat like go wit her wit yoa swords!”
2Ki 11.17: strong kine promise to Yahweh, from da king an da peopo, dat dey goin come Yahweh peopo.”
2Ki 11.19: He take da army captain guys wit him, da guys from Caria dat guard da king, da messenja runna guys, an all da odda
2Ki 12.4: peopo get inside ery house, dey gotta pay wit silva fo dat.
2Ki 12.4: An get odda kine silva dat peopo bring cuz dey like give um.
2Ki 12.4: Go get all dat silva.
2Ki 12.5: An da pries guys gotta use some a dat silva fo fix wateva dey find dat need fo fix inside da
2Ki 12.5: guys gotta use some a dat silva fo fix wateva dey find dat need fo fix inside da Temple.
2Ki 12.7: How come you guys no fix da stuff inside da Temple dat need fo fix?
2Ki 12.7: You gotta give um to da guys dat goin fix da Temple!
2Ki 12.9: Da pries guys dat guard da door fo go inside da Temple yard, put all da
2Ki 12.9: da door fo go inside da Temple yard, put all da silva dat da peopo bring inside da Temple Fo Yahweh, inside da box.
2Ki 12.10: Den, weneva dey see dat get plenny silva inside da box, da king secretary an da
2Ki 12.10: king secretary an da main pries guy come, count da money dat get inside da Temple Fo Yahweh, an put um inside bags.
2Ki 12.11: eryting, dey give da silva to da luna guys fo da guys dat do da work, da guys dat stay in charge a da work fo da
2Ki 12.11: silva to da luna guys fo da guys dat do da work, da guys dat stay in charge a da work fo da Temple Fo Yahweh, so dey
2Ki 12.11: pay da worka guys -- da carpenta guys, an da builda guys dat work inside da Temple Fo Yahweh, da guys dat cut da stone
2Ki 12.12: builda guys dat work inside da Temple Fo Yahweh, da guys dat cut da stone block, an da guys dat put togedda da blocks.
2Ki 12.12: Fo Yahweh, da guys dat cut da stone block, an da guys dat put togedda da blocks.
2Ki 12.12: Dey use da silva dey get fo dat, fo buy wood, stone block, an wateva odda stuff dey need
2Ki 12.13: But da silva dat da peopo bring inside da Temple Fo Yahweh, dey no use um
2Ki 12.16: God's rules, o cuz dey wen do bad kine stuff, dey no bring dat silva inside da Temple Fo Yahweh, cuz az ony fo da pries
2Ki 12.18: But Joash da king fo Judah take all da tings dat his ancesta guys Jehoshafat, Jehoram, an Ahaziah, da Judah
2Ki 12.19: All da odda stuff dat Joash wen do wen he stay king, all dat stay inside da
2Ki 12.19: All da odda stuff dat Joash wen do wen he stay king, all dat stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Judah.
2Ki 12.20: Dey kill him Bet-Millo side, on top da road dat go down Silla side.
2Ki 12.21: Shimeat boy an Jehozabad, Shomer boy, da palace guys dat wen kill him.
2Ki 13.2: He stay do da same bad kine stuff dat Jeroboam, Nebat's boy, wen do.
2Ki 13.5: Cuz a dat, all da Israel peopo can go live inside dea own place,
2Ki 13.6: yet, dey no turn away from doing all da bad kine stuff dat Jeroboam an his ohana wen do befo time, an he make da
2Ki 13.7: Dat time, ony get litto bit army guys stay fo Jehoahaz.
2Ki 13.7: king wen wipe out all da oddas, an make um jalike da dirt dat fall down wen peopo hemo da junks from da wheat.
2Ki 13.8: All da odda kine stuff dat Jehoahaz wen do wen he stay king, bout how strong him an
2Ki 13.8: wen he stay king, bout how strong him an wat he make, all dat stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Israel.
2Ki 13.11: He no turn away from all da bad kine stuff dat Jeroboam, Nebat's boy, wen do.
2Ki 13.11: Jeroboam make da Israel peopo do dat kine bad kine stuff, an Jehoash stay do um too.
2Ki 13.12: All da odda stuff dat Jehoash wen do, an his war agains Amaziah, da Judah king,
2Ki 13.12: wen do, an his war agains Amaziah, da Judah king, all dat stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Israel.
2Ki 13.19: Elisha, da guy dat stay tight wit God, come huhu wit da king, an tell, “How
2Ki 13.19: If you wen do dat, fo shua you goin win ova Aram all da way.
2Ki 13.20: Ery spring year dat time, da steala gang guys from Moab stay come inside da
2Ki 13.21: One time wen some Israel guys stay burying one guy dat wen mahke, right den an dea dey see some a da steala gang
2Ki 13.24: Was aroun dat time, Hazael da Aram king mahke, an his boy Ben-Hadad come
2Ki 13.25: boy, take back from Ben-Hadad, Hazael's boy, all da towns dat Hazael wen take ova from Jehoash fadda Jehoahaz befo time.
2Ki 14.5: nobody can take ova him fo be king, he kill da palace guys dat wen kill his fadda da king.
2Ki 14.6: But he no kill da boys a da guys dat wen kill his fadda, jalike da Book wit da Rules dat Moses
2Ki 14.6: guys dat wen kill his fadda, jalike da Book wit da Rules dat Moses wen write tell: Yahweh wen make dis rule: “No kill
2Ki 14.7: An he take ova dea big town Sela dat time.”
2Ki 14.9: jalike one small thorn bush on top da Lebanon mountains, dat send one message to one big Lebanon cedar tree, ‘Give yoa
2Ki 14.14: all da gold an silva, an all da cups an bowls an tings dat he find inside da Temple Fo Yahweh, an inside da king's
2Ki 14.15: All da odda stuff dat Jehoash wen do, da awesome way he fight, an his war agains
2Ki 14.15: way he fight, an his war agains Amaziah da Judah king, all dat stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Israel.
2Ki 14.16: An his boy, dat dey call Jeroboam Numba Two, come king afta him.
2Ki 14.18: An all da odda stuff dat Amaziah wen do, all dat stay inside da Record Book Fo Da
2Ki 14.18: An all da odda stuff dat Amaziah wen do, all dat stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Judah.
2Ki 14.22: Azariah, he da one dat wen build Elat town again, an take um back fo Judah afta
2Ki 14.24: see um, an no turn away notting from da bad kine tings dat Jeroboam Numba One, Nebat's boy, wen do.
2Ki 14.25: Jeroboam Numba Two, he da one dat take back da Israel land all da way from Lebo-Hamat nort
2Ki 14.25: all da way from Lebo-Hamat nort side to da Arabah Lake dat dey call da Big Salt Lake, sout side, jalike was befo
2Ki 14.25: Dat happen jalike wat Jonah wen tell.
2Ki 14.25: He Amittai's boy from Gat-Hefer, dat wen talk fo Yahweh, da God fo da Israel peopo, befo time.
2Ki 14.25: Jonah wen work fo God, an he tell dat Israel goin get back dea land.
2Ki 14.27: Yahweh wen tell awready dat he no goin wipe out da Israel peopo so nobody unda da sky
2Ki 14.27: Cuz a dat, he give Jeroboam Numba Two, Jehoash boy, da powa fo get
2Ki 14.28: All da odda stuff dat Jeroboam Numba Two wen do, da awesome way he fight, how he
2Ki 14.28: town an Hamat town fo da Judah part a da Israel land, dat was Judah land befo time, all dat stay inside da Record
2Ki 14.28: part a da Israel land, dat was Judah land befo time, all dat stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Israel.
2Ki 15.1: Israel king fo twenny-seven year, Amaziah's boy Azariah, (dat lata take da name Uzziah), come Judah king.
2Ki 15.5: Yahweh make King Uzziah get one kine sick all ova da skin dat odda guys can catch, till he mahke.
2Ki 15.5: Cuz a dat, he live inside one house wea nobody can come.
2Ki 15.9: He no turn away from da bad kine stuff dat Jeroboam Numba One, Nebat's boy, do, wen he wen make da
2Ki 15.11: Da odda stuff dat Zekariah wen do, stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo
2Ki 15.15: Da odda stuff dat Shallum wen do, an da plan he make fo kill King Zekariah,
2Ki 15.15: wen do, an da plan he make fo kill King Zekariah, all dat stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Judah.
2Ki 15.16: Dat time, Menahem start from Tirzah town, an attack Tifsah
2Ki 15.16: start from Tirzah town, an attack Tifsah town, an erybody dat live aroun dea, cuz dey no like open dea gates fo him.
2Ki 15.18: time he stay king, he no turn away from da bad kine stuff dat Jeroboam Numba One, Nebat's boy, wen do, wen he make da
2Ki 15.19: Cuz a dat, Menahem come mo strong fo stay king.
2Ki 15.21: All da odda stuff dat Menahem wen do, stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo
2Ki 15.24: He no turn away from da bad kine stuff dat Jeroboam Numba One, Nebat's boy, wen do, an dat he make da
2Ki 15.24: kine stuff dat Jeroboam Numba One, Nebat's boy, wen do, an dat he make da Israel peopo do too.
2Ki 15.26: All da odda stuff dat Pekahiah wen do, stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo
2Ki 15.28: He no turn away from da bad kine stuff dat Jeroboam Numba One, Nebat's boy, wen do, wen he make da
2Ki 15.30: Dat happen wen Jotam, Uzziah's boy, stay da Judah king fo
2Ki 15.31: All da odda stuff dat Pekah wen do, stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo
2Ki 15.36: All da odda stuff dat Jotam wen do, stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo
2Ki 16.3: jalike da pilau kine stuff da odda peopos stay do, da ones dat Yahweh wen throw outa da land in front da Israel peopo wen
2Ki 16.8: King Ahaz take da silva an gold tings dat get inside da Temple Fo Yahweh, an inside his palace too,
2Ki 16.10: He see one altar dat get ova dea, an send Uriah da pries guy one picha a da
2Ki 16.13: blood on top da altar from da sacrifices he make fo show dat eryting stay okay wit him an God.
2Ki 16.14: Den he move da ol bronze altar dat wen stay in front Yahweh, wit da new altar one side an da
2Ki 16.15: da ol bronze altar, I gotta tink mo bout wat I goin do wit dat.
2Ki 16.17: take off da side panels an da watta tubs from da carts dat carry da watta fo wash da sacrifice meat.”
2Ki 16.17: He move da big roun watta tub from da bronze bulls dat stay unda da tub, an put da big tub on top one stone base.
2Ki 16.18: He take off da shade covering fo da Res Day dat dey wen build inside da palace, an da outside door fo da
2Ki 16.19: All da odda stuff dat Ahaz wen do, stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo
2Ki 17.2: stuff, but not real bad kine stuff like da Israel kings dat stay befo him.
2Ki 17.4: But lata, da Assyria king find out dat Hoshea make plan wit some odda guys fo bulai him.
2Ki 17.4: Ery year befo dat, Hoshea wen pay da Assyria king.
2Ki 17.4: Cuz a dat, Shalmaneser grab him an put him inside jail.
2Ki 17.6: some a dem live Halah side, some a dem by da Habor River dat go by Gozan, an da res inside da towns wea da Mede peopo
2Ki 17.7: All dat wen happen cuz da Israel peopo show mo respeck fo da odda
2Ki 17.8: wen throw out da diffren peopos from da land befo time, so dat da Israel peopo can come take ova da land.
2Ki 17.8: Dey even do da kine tings dat da Israel kings do too.
2Ki 17.9: From da small towns dat ony get one watch tower, to da big towns dat get strong
2Ki 17.9: small towns dat ony get one watch tower, to da big towns dat get strong wall aroun dem, da peopo build places on top da
2Ki 17.10: god Asherah, on top ery high hill an unda ery big tree dat get plenny leaf.
2Ki 17.11: sacrifice place dey make on top da hills, jalike da peopos dat Yahweh wen kick out wen da Israel peopo come dea.
2Ki 17.13: Yahweh wen tell all da guys dat talk fo him, an all da guys dat get dream an know wat goin
2Ki 17.13: wen tell all da guys dat talk fo him, an all da guys dat get dream an know wat goin happen, “Tell da Israel an
2Ki 17.13: I wen give yoa ancesta guys, an dis wat I wen send my guys dat talk fo me fo tell you guys.
2Ki 17.14: Dey hard head jalike dea ancesta guys, dat no trus dea God Yahweh.’-”
2Ki 17.15: wat God tell um dey suppose to do, an dey no keep da deal dat he wen make wit dea ancesta guys.
2Ki 17.15: Dey stick wit da idol kine gods dat ony wase time, an dey come jalike dem too.
2Ki 17.16: Dey even make two idol kine gods fo demself from metal, dat look like baby cow.
2Ki 17.19: Dey do da same bad kine stuff dat da Israel peopo wen show dem.
2Ki 17.22: Da Israel peopo still stay do all da same bad kine stuff dat Jeroboam do.
2Ki 17.23: Befo time, he tell all da talka guys dat work fo him, fo tell um dat goin happen.
2Ki 17.23: he tell all da talka guys dat work fo him, fo tell um dat goin happen.
2Ki 17.26: Dey donno wat kine rules da god fo dat land ova dea say dey gotta make shua dey do.
2Ki 17.26: An now, da lions stay kill da peopo, cuz no mo nobody dea dat know wat da god fo dat land say dey gotta do.
2Ki 17.26: kill da peopo, cuz no mo nobody dea dat know wat da god fo dat land say dey gotta do.
2Ki 17.27: king tell um fo do dis: “Go get one a da pries guys dat you wen take away from Samaria.
2Ki 17.27: He goin show da peopo dea how fo do wat da god fo dat land say dey gotta do.
2Ki 17.28: So one a da pries guys dat da Assyria guys wen take away from Samaria town, wen go
2Ki 17.29: But same time, all da diffren peopos dat da Assyria guys bring Israel side, dey still make dea own
2Ki 17.29: Dey put dea own gods on top da sacrifice places dat da Samaria peopo wen make befo time on top all da hills.
2Ki 17.34: Dey no stay stick wit da rules dat Yahweh wen give da Jacob ohana, an give um da name Israel.
2Ki 17.36: outa da Egypt land, cuz I get plenny powa, an I wen use um dat time.
2Ki 17.37: wat I tell you, you gotta do, an make shua you do eryting dat I wen write down fo you guys, an do um all da time.
2Ki 17.39: I da One goin get you guys outa trouble from all da peopo dat goin go agains you guys.
2Ki 18.4: Hezekiah was da one dat wen take away da sacrifice places on top da hills, smash
2Ki 18.4: He broke in small kine pieces da bronze snake dat Moses wen make, cuz till dat time da Israel peopo wen burn
2Ki 18.4: kine pieces da bronze snake dat Moses wen make, cuz till dat time da Israel peopo wen burn incense fo da bronze snake
2Ki 18.6: He do eryting jalike Yahweh wen tell Moses dat da peopo gotta do.
2Ki 18.7: Cuz a dat, Yahweh stay tight wit him erytime.
2Ki 18.12: All dat happen cuz dey no lissen dea God Yahweh.
2Ki 18.12: Dey broke da deal wit him, an no do eryting dat Moses, da guy dat work fo Yahweh, tell um dey gotta do.
2Ki 18.12: broke da deal wit him, an no do eryting dat Moses, da guy dat work fo Yahweh, tell um dey gotta do.
2Ki 18.15: So Hezekiah give him all da silva dat dey find inside da Temple Fo Yahweh, an inside da rooms
2Ki 18.16: Dat time, da Judah king Hezekiah wen pull off all da gold he
2Ki 18.17: king send one a da main general guys, da govmen guy dat stay ova da territorial govna guys, an da territorial
2Ki 18.17: Wen dey come Jerusalem town, dey stop by da watta ditch dat take da watta to da Mauka Watta Place, by da road fo da
2Ki 18.18: Shebba da secretary, an Joah, Asaf boy, da guy dat write da records, go wit him too.
2Ki 18.21: Da Egypt guys, jalike one small splinter from one bamboo dat get smash, dat poke yoa hand an make you sore if you lean
2Ki 18.21: jalike one small splinter from one bamboo dat get smash, dat poke yoa hand an make you sore if you lean on top um!
2Ki 18.21: how plenny Pharaoh, da Egypt king, goin help all you guys dat trus him!
2Ki 18.24: An if you no can do dat, how you tink you goin stand up in front even one small
2Ki 18.27: You tink no was fo da guys dat stay sit ova dea on top da wall too?
2Ki 18.27: Bumbye, goin come mo bad, dat dey goin eat dea own kukae an drink dea own shishi, an you
2Ki 18.32: lidis, till I come an move you guys to one diffren land dat stay jalike yoa own land, da kine land wea get wheat an
2Ki 18.37: business, Shebna da secretary, an Joah, Asaf boy, da guy dat write da records, go by Hezekiah.
2Ki 19.1: Wen King Hezekiah hear dat, he broke his clotheses, put on burmbag kine clotheses fo
2Ki 19.2: He send Eliakim, da guy dat stay in charge a da palace kine business, Shebna da
2Ki 19.2: kine clotheses too, fo go by Isaiah, Amoz boy, da guy dat talk fo God.
2Ki 19.4: da Assyria king, wen send him ova hea fo make fun a Da God Dat Stay Alive, an he stay talk stink bout him.
2Ki 19.4: Az why I aks you, Isaiah, fo pray fo all us guys dat still stay alive.
2Ki 19.5: Afta King Hezekiah guys come tell um dat, Isaiah tell um, “Dis wat you guys gotta tell yoa boss:
2Ki 19.6: a wat you wen hear -- bout da guys from da Assyria king dat wen talk stink bout me.
2Ki 19.7: He goin hear wat somebody tell, an he goin tink dat he betta go back his own land.
2Ki 19.9: Den, da Assyria king Sennakerib hear dat Tirhakah, da king from Sudan, stay bring his Egypt army
2Ki 19.10: um: “Go tell Hezekiah, da Judah king, dis: ‘No let da god dat you trus bulai you.
2Ki 19.12: Da gods fo da peopos dat my ancesta guys wen wipe out, dea gods neva help dem get
2Ki 19.12: den da gods fo Gozan, Haran, Rezef, an da Eden peopo dat wen live Tel Assar!
2Ki 19.16: He stay talk stink bout you, da God Dat Stay Alive!
2Ki 19.17: “Fo shua az true, Yahweh, dat da Assyria kings wen bus up all dose peopos an dea lands,
2Ki 19.17: da Assyria kings wen bus up all dose peopos an dea lands, dat da Assyria king talk bout!
2Ki 19.18: an burn um up, cuz dey not real kine gods, but ony tings dat peopo make from wood an stone.
2Ki 19.19: Den all da kings on top da earth goin know fo shua dat you Yahweh, az da ony God dass fo real!
head: Isaiah Tell Dat Sennakerib Goin Mahke
2Ki 19.22: Me, da God dat stay good an spesho fo da Israel peopo!
2Ki 19.26: Da peopo dat live dea, no mo powa.
2Ki 19.26: young grass plants, Jalike da grass on top da flat roofs Dat da sun burn befo can come up strong.
2Ki 19.29: goin happen, Hezekiah: Dis year, you goin eat ony stuff dat you neva plant, An nex year, ony wat grow from dat.’
2Ki 19.29: stuff dat you neva plant, An nex year, ony wat grow from dat.’
2Ki 19.29: But da year afta dat, you guys goin plant seed an cut da food.
2Ki 19.30: Jalike befo time, da peopo dat still stay alive from da Judah ohana, Dey goin get strong
2Ki 19.30: goin get strong root fo go down unda dem, An make fruits dat grow up ova dem.
2Ki 19.31: Cuz from Jerusalem, da peopo dat still stay alive goin come out again, Da ones from Mount
2Ki 19.31: stay alive goin come out again, Da ones from Mount Zion dat goin get outa trouble.
2Ki 19.35: Dat same day, nite time, one angel messenja guy from Yahweh go
2Ki 19.35: Wen da Assyria guys dat no mahke get up da nex morning, get all da mahke bodies
2Ki 20.1: Dat time, King Hezekiah come sick an almos mahke.
2Ki 20.1: Isaiah, Amoz boy dat talk fo God, go by him an tell, “Lissen up.
2Ki 20.3: Try no foget, dat all da stuff I do, I no hide um from you.
2Ki 20.3: I wen try fo make shua I do ony da kine stuff dat you say, az good.
2Ki 20.7: Dey do dat, an put um on top Hezekiah boil, an he come good.’-”
2Ki 20.8: aks Isaiah, “You know wat da sign goin be, fo show me dat Yahweh goin make me come good, an dat I goin go up inside
2Ki 20.8: goin be, fo show me dat Yahweh goin make me come good, an dat I goin go up inside da Temple Fo Yahweh da day afta
2Ki 20.9: Isaiah tell, “Dis goin be da sign from Yahweh, fo show you dat he goin do wat he promise.
2Ki 20.11: Den Isaiah, da talka guy fo God, aks Yahweh fo do dat, an Yahweh make da shadow go back up da ten step afta
2Ki 20.12: Dat time, Merodak-Beladan, Beladan's boy, da Babylon king,
2Ki 20.12: king, send Hezekiah one letta an one gif, cuz he hear dat Hezekiah wen come sick.
2Ki 20.13: No mo notting inside da palace o inside da whole land dat Hezekiah no show dem.
2Ki 20.15: No mo notting from all my rich kine stuff dat I no show dem.”
2Ki 20.17: time goin come wen eryting inside yoa palace, an eryting dat yoa ancesta guys wen keep dea, till today, da Babylon guys
2Ki 20.18: An some a da kids dat goin come from you, dat get yoa blood, dat yoa wahines
2Ki 20.18: An some a da kids dat goin come from you, dat get yoa blood, dat yoa wahines goin born fo you, dey goin
2Ki 20.18: some a da kids dat goin come from you, dat get yoa blood, dat yoa wahines goin born fo you, dey goin take dem away too.
2Ki 20.20: All da odda stuff dat Hezekiah do, an how he make da watta place an da tunnel
2Ki 20.20: da tunnel dey use fo bring watta inside da big town, all dat stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Israel.”
2Ki 21.2: He stay follow da pilau kine stuff dat da odda peopos do fo dea gods.
2Ki 21.2: Dose peopos, dey da ones dat befo time Yahweh wen kick um outa da land in front da
2Ki 21.2: in front da Israel peopo, so da Israel peopo can take ova dat land.
2Ki 21.3: odda gods, an build um up again, all da sacrifice places dat his fadda Hezekiah wen wipe out.
2Ki 21.6: He go by da guys dat talk to da mahke peopo, an he lissen to da fortune tella
2Ki 21.7: He even take da tiki pos fo da wahine god Asherah dat he wen tell his guys fo make, an put um inside da Temple
2Ki 21.7: I goin make dat place, so peopo can know foeva, wat kine God me.
2Ki 21.8: Ony if da Israel peopo take care fo do eryting dat I tell um fo do.
2Ki 21.8: If dey stick wit all da rules dat my worka guy Moses wen give dem, den I no goin make dem go
2Ki 21.9: dey go do even mo plenny bad kine stuff den da odda peopos dat Yahweh wen wipe outl, da time da Israel peopo come dea.”
2Ki 21.10: Yahweh wen tell da guys dat talk fo him an work fo him, fo tell dis: “Manasseh, da
2Ki 21.11: do mo plenny bad kine stuff den eryting da Amor peopo do, dat stay dea befo he come.
2Ki 21.12: bad kine stuff happen to da Judah an Jerusalem peopo, so dat erybody goin bum out wen dey hear bout um.
2Ki 21.14: I no goin take care da peopo dat suppose to stay mines, da ones dat still yet stay alive.
2Ki 21.14: goin take care da peopo dat suppose to stay mines, da ones dat still yet stay alive.
2Ki 21.14: I goin turn um ova to da peopo dat stay agains dem.
2Ki 21.14: All da peopo dat stay agains dem, goin steal all dea stuffs.
2Ki 21.15: I do dat, cuz my peopo stay do real bad kine stuff da way I see
2Ki 21.16: Dis happen, cuz Manasseh kill plenny peopo dat no do notting bad.
2Ki 21.17: All da odda stuff dat happen wen Manasseh stay kine, an all da stuff he do, an
2Ki 21.18: him wit his ancesta guys, inside da garden fo his palace, dat dey call Uzza garden.
2Ki 21.23: Da palace guys dat work fo King Amon wen make plan fo kill um.
2Ki 21.24: Den all da odda kine peopo inside da land go kill erybody dat wen make plan fo kill King Amon.
2Ki 21.25: All da odda stuff dat Amon wen do, stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo
2Ki 22.2: see Josiah, he do wat stay right, an stick wit eryting dat his ancesta David wen do.
2Ki 22.4: Tell him, get ready all da silva dat da peopo wen bring to da Temple Fo Yahweh, den turn um ova
2Ki 22.5: An tell um fo use da silva fo pay da worka guys dat work on da Temple, dat stay fix da places wea stay broke.
2Ki 22.5: use da silva fo pay da worka guys dat work on da Temple, dat stay fix da places wea stay broke.
2Ki 22.6: Dass fo da carpenta guys, da construction guys, an da guys dat work wit da stone, an fo buy wood an cut stone so can fix
2Ki 22.9: He tell um: “Yoa leada guys wen turn ova all da silva dat get inside da Temple Fo Yahweh, so da luna guys dat work
2Ki 22.9: silva dat get inside da Temple Fo Yahweh, so da luna guys dat work inside da Temple, use um.
2Ki 22.10: I get one book, dat Hilkiah da pries guy wen give me.”
2Ki 22.13: um: “Go find out from Yahweh, wat stay inside dis book dat dey wen find.
2Ki 22.14: Akor, Shafan, an Asaiah go fo talk to one wahine, Huldah, dat talk fo God.
2Ki 22.14: His granfadda, da Harhas dat befo time take care da palace clotheses.
2Ki 22.15: Tell da guy dat wen tell you come by me, ‘Dis da message from Yahweh: Me,
2Ki 22.16: kine stuff happen all ova dis place, an to all da peopo dat live hea.)
2Ki 22.16: I goin make eryting happen dat stay tell inside da book dat da Judah king wen read.
2Ki 22.16: I goin make eryting happen dat stay tell inside da book dat da Judah king wen read.
2Ki 22.18: An tell dis odda ting too, to da Judah king, da one dat send you guys fo find out from me wass goin happen, ‘Dis
2Ki 22.19: An you hear wat I wen tell bout dis place an bout da peopo dat live hea -- dat I goin wipe um out, so odda peopo goin
2Ki 22.19: I wen tell bout dis place an bout da peopo dat live hea -- dat I goin wipe um out, so odda peopo goin talk bout dis place
2Ki 22.20: You no goin see all da bad kine stuff dat I goin make happen to dis place.
2Ki 22.20: So dey go back, an tell da king wat Huldah, da wahine dat talk fo God, wen tell.
2Ki 23.2: da Judah guys, da Jerusalem peopo, da pries guys, da guys dat talk fo God -- erybody.
2Ki 23.2: Get da peopo dat stay real importan, an get odda ones dat not so importan.
2Ki 23.2: Get da peopo dat stay real importan, an get odda ones dat not so importan.
2Ki 23.2: In front dem he read eryting dat get inside da Book dat dey wen find inside da temple, da
2Ki 23.2: In front dem he read eryting dat get inside da Book dat dey wen find inside da temple, da one dat talk bout da
2Ki 23.2: inside da Book dat dey wen find inside da temple, da one dat talk bout da Deal Wit God.
2Ki 23.3: an make new promise in front Yahweh fo him an da peopo, dat dey goin follow Yahweh.
2Ki 23.4: King Josiah tell Hilkiah da main pries, da pries guys dat work wit him, an da security guards fo da temple doors,
2Ki 23.5: Josiah wen throw out da fake pries guys dat work fo da odda gods, da ones dat da Judah kings wen give
2Ki 23.5: out da fake pries guys dat work fo da odda gods, da ones dat da Judah kings wen give da job fo burn incense on top da
2Ki 23.5: Dose pries guys, dey da ones dat burn da incense fo Ba`al, fo da sun an da moon gods, fo da
2Ki 23.7: Get guys dat live dea work fo da idol kine gods, an da wahines pay fo
2Ki 23.7: Az da same houses wea get wahines dat weave stuff fo da wahine god Asherah, all a dem inside da
2Ki 23.8: Den Josiah bring all da pries guys dat work fo Yahweh from da Judah towns, an make all da
2Ki 23.8: He broke down da sacrifice places fo da idol kine gods, dat stay by da gate fo go inside da palace wea Joshua live.
2Ki 23.9: Da pries guys dat come from Aaron dat wen use da sacrifice places fo da idol
2Ki 23.9: Da pries guys dat come from Aaron dat wen use da sacrifice places fo da idol kine gods on top da
2Ki 23.9: But he let um eat bread dat no mo yeast wit dea bruddas da odda pries guys.)
2Ki 23.10: Josiah make da place dey call Tofet, dat stay inside da Ben Hinnom Valley, so nobody can use um fo
2Ki 23.11: you go inside da Temple Fo Yahweh, da horse kine statues dat da Judah kings wen give fo da sun god.
2Ki 23.11: Den Josiah burn da war wagons too, dat da king guys wen give befo time fo da sun god.
2Ki 23.12: He broke down da sacrifice altars dat da Judah kings wen put up on top da flat roof ova da
2Ki 23.12: ova da upstairs room wea King Ahaz wen stay, an da altars dat King Manasseh wen build inside da two yards fo da Temple
2Ki 23.13: da pilau god fo da Moab peopo, an fo Molek, da god dat erybody hate, da pilau god fo da Ammon peopo.
2Ki 23.15: Josiah even broke down da altar dat stay Bethel side.
2Ki 23.15: Dass da sacrifice place dat King Jeroboam, Nebat boy, wen make ova dea.
2Ki 23.16: Az was wat Yahweh wen tell goin happen, da time one guy dat stay tight wit God, wen tell erybody dat dis stuff goin
2Ki 23.16: da time one guy dat stay tight wit God, wen tell erybody dat dis stuff goin happen.
2Ki 23.17: Den da king aks somebody, “Wass dat odda big grave stone I see ova dea?
2Ki 23.17: Da Bethel guys tell um, “Az da place wea dey bury da guy dat stay tight wit God, da one wen come hea from Judah side.
2Ki 23.17: Long time ago, he tell erybody about dese tings dat you jus wen do to da Bethel altar.”
2Ki 23.18: So dey leave his bones, an da bones a da odda guy dat talk fo God, dat wen come dea from Samaria.
2Ki 23.18: his bones, an da bones a da odda guy dat talk fo God, dat wen come dea from Samaria.
2Ki 23.19: All da buildings fo da sacrifice places on top da hills, dat da Israel kings wen build inside da towns aroun Samaria,
2Ki 23.19: inside da towns aroun Samaria, an dey know Yahweh no like dat, an make um mad, Josiah get rid a dem an make um so no can
2Ki 23.21: God Yahweh, jalike Moses wen write bout um inside dis Book dat tell bout da Deal Wit God.
2Ki 23.22: stay, neva get Passova religious time like da one dey make dat time.
2Ki 23.24: He throw out from Judah an Jerusalem, all da guys dat know how fo talk to da mahke guys an da bad kine spirits,
2Ki 23.24: ohanas, da odda idol kine gods, an all da odda kine tings dat God hate.
2Ki 23.24: He make lidat cuz he like make shua dat da peopo do eryting da rules tell, dat stay inside da book
2Ki 23.24: he like make shua dat da peopo do eryting da rules tell, dat stay inside da book dat Hilkiah wen find inside da Temple
2Ki 23.24: da peopo do eryting da rules tell, dat stay inside da book dat Hilkiah wen find inside da Temple Fo Yahweh.
2Ki 23.25: From all da kings dat come befo Josiah, an all da kings dat come afta him, neva
2Ki 23.25: From all da kings dat come befo Josiah, an all da kings dat come afta him, neva get even one nodda king jalike Josiah.
2Ki 23.26: Still yet, Yahweh stay huhu wit da Judah peopo cuz a all dat King Manasseh wen do fo make Yahweh come huhu.
2Ki 23.28: All dat stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Israel.”
2Ki 24.2: side, fo wipe out da land, jalike Yahweh wen tell da guys dat talk fo him befo time, fo go tell da Judah peopo.
2Ki 24.3: Fo shua, all dat happen to da Judah peopo, jalike Yahweh wen tell, fo kick
2Ki 24.3: Yahweh do dat cuz a all da bad kine stuff dat King Manasseh wen do befo
2Ki 24.3: Yahweh do dat cuz a all da bad kine stuff dat King Manasseh wen do befo time.
2Ki 24.4: Dis Manasseh guy, he even wen kill plenny peopo dat neva do notting wrong, jalike he stay pour dea blood all
2Ki 24.5: All da odda stuff dat Jehoiakim wen do, all dat stay inside da Record Book Fo Da
2Ki 24.5: All da odda stuff dat Jehoiakim wen do, all dat stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Judah.
2Ki 24.7: da Babylon king wen take ova all da land from da stream dat make da Egypt boundary line, to da big Eufrates Riva.
2Ki 24.10: Dat time, da army officer guys fo Nebukadnezzar da Babylon
2Ki 24.13: He tell his guys broke up all da gold tings dat Solomon da Israel king wen make fo da Temple Fo Yahweh.
2Ki 24.14: He take all da ali`i guys, an all da army guys dat know how fo fight good.
2Ki 24.14: He no let da guys stay dat know how fo make stuff an work wit metal.
2Ki 24.14: He ony let da peopo from da land dat no mo notting, stay ova dea.
2Ki 24.16: An get tousan guys dat know how fo make stuff an work wit metal.
2Ki 24.20: Az why all dat kine stuff happen inside Jerusalem an Judah.
2Ki 25.3: Den, July 18 dat year, עקא hard time, cuz no mo food inside da big town.
2Ki 25.11: Nebuzaradan take away all da peopo dat still stay inside da big town, all da odda peopo, an all
2Ki 25.11: inside da big town, all da odda peopo, an all da army guys dat wen change fo go ova da Babylon king side.
2Ki 25.12: But some a da peopo dat no mo notting, Nebuzaradan let um stay dea so dey can take
2Ki 25.13: poses, all da watta carts, an da big bronze watta tub dat stay by da side da Temple.
2Ki 25.13: Dey take all dat bronze metal pieces Babylon side.
2Ki 25.14: wicks, da dishes, an all da tings made outa bronze metal dat dey use inside da Temple.
2Ki 25.15: He take da gold kine stuff fo get da gold from dat, an da silva kine stuff fo get da silva.
2Ki 25.16: from da two poses, da one big watta tub, an da watta carts dat Solomon wen tell his peopo make fo da Temple Fo Yahweh,
2Ki 25.16: wen tell his peopo make fo da Temple Fo Yahweh, all dat stuff was mo heavy fo weigh um.
2Ki 25.18: guy, Zefaniah da numba two pries guy, an da three guys dat watch da main door, fo come his prisonas.
2Ki 25.19: From da odda guys dat still stay inside da big town, he take one palace officer
2Ki 25.19: inside da big town, he take one palace officer guy, da one dat stay in charge a da Judah army guys, an five a da guys dat
2Ki 25.19: dat stay in charge a da Judah army guys, an five a da guys dat tell da king wass good fo do, dat still yet stay inside
2Ki 25.19: guys, an five a da guys dat tell da king wass good fo do, dat still yet stay inside Jerusalem.
2Ki 25.19: An he take da main recruita officer guy fo da Judah army, dat go bring guys from all ova da land fo join da army, an
2Ki 25.19: ova da land fo join da army, an sixty a da regula peopo dat dey find inside Jerusalem.
2Ki 25.22: But fo da odda peopo, da ones dat Nebukadnezzar da Babylon king wen leave inside da Judah
2Ki 25.23: all da leadas fo da Judah army an da odda army guys hear dat da Babylon king wen pick Gedaliah fo come govna, dey go by
2Ki 25.23: boy, Jaazaniah da Maacat guy boy, an dea guys, dey da ones dat go ova dea.
2Ki 25.25: But dat year Octoba, Ishmael Netaniah boy an Elishama grankid, dat
2Ki 25.25: dat year Octoba, Ishmael Netaniah boy an Elishama grankid, dat come from da Judah king ohana, come Mizpah town wit ten
2Ki 25.25: Dey kill da guys from Judah an Babylon dat stay dea wit him too.
2Ki 25.26: Cuz a dat, all da peopo, da ones dat not importan an da ones dat
2Ki 25.26: Cuz a dat, all da peopo, da ones dat not importan an da ones dat stay da mos importan, an da
2Ki 25.26: a dat, all da peopo, da ones dat not importan an da ones dat stay da mos importan, an da army officer guys, dey all run
2Ki 25.27: Long time afta dat, wen Coniah da Judah king stay prisona Babylon side fo
2Ki 25.27: April 2 dat year, he let Coniah go out from jail.
2Ki 25.28: fo show Coniah get mo plenny respeck den da odda kings dat stay wit Coniah cuz dey prisonas too, inside Babylon.
2Ki 25.29: Cuz a dat, Coniah no need wea his prison kine clotheses no moa.
Ezr 1.1: Long time afta dat, da firs year dat Cyrus come king fo da Persia peopo, he
Ezr 1.1: Long time afta dat, da firs year dat Cyrus come king fo da Persia peopo, he wen write one letta
Ezr 1.2: Yahweh, da God dat live inside da sky, he wen tell me fo take ova all da odda
Ezr 1.3: All you peopo dat stay pray to da God Yahweh, you can go back now Jerusalem
Ezr 1.4: “Da Jewish peopo from any place dat live by you Babylon guys, I like you help dem go home an
Ezr 1.4: guys, I like you help dem go home an build dea temple dat stay all bus up now.
Ezr 1.4: An give um extra money too, fo God's temple dat dey goin build Jerusalem side.
Ezr 1.6: All da peopo dat live aroun dem, help um plenny too.
Ezr 1.7: Befo time, King Nebukadnezza wen steal all da kine tings dat cost plenny from da Temple Jerusalem side.
Ezr 1.7: Den King Cyrus tell his guys fo go get all dat stuff back.
Ezr 1.8: Zerubbabel), one guy from da Judah king ohana, fo da peopo dat goin go back to da Judah land.
Ezr 1.9: Dis was all da tings dat King Cyrus wen give Sheshbazza fo go inside da Temple: 30
Ezr 1.11: He turn ova all dese tings to Sheshbazza so dat da Israel peopo can take um back Jerusalem side wen dey
head: Da Peopo Dat Go Back Wit Zerubbabel
Ezr 2.2: Now, da numbas fo da mens from Israel dat go back: From da Parosh ohana, 2,172.
Ezr 2.6: From da Pahat-moab ohana (da ones dat get Jeshua an Joab fo dea ancestas), 2,812.
Ezr 2.16: From da Ater ohana (da ones dat get Hezekiah fo dea ancesta), 98.
Ezr 2.36: From Sena`ah, 3,630 Now, da pries guys dat come back from Babylon: From da Jedaiah ohana (da ones dat
Ezr 2.36: dat come back from Babylon: From da Jedaiah ohana (da ones dat get Jeshua fo dea ancesta), 973.
Ezr 2.40: Now, da helpa guys from da Levi ohana dat come back: From da Jeshua an Kadmie`el ohanas (dea ancesta
Ezr 2.43: Had plenny peopo go back from da odda ohanas dat work inside da temple.
Ezr 2.43: Da ancesta guys fo da ones dat go back: Ziha, Hasufa, Tabbaot, Keros, Siaha, Padon,
Ezr 2.55: Odda peopo dat go back from Babylon, dey come from da guys dat long time
Ezr 2.55: Odda peopo dat go back from Babylon, dey come from da guys dat long time ago work fo King Solomon.
Ezr 2.58: An 392 odda mens come back, dat come from da ohanas dat wen work inside da temple befo
Ezr 2.58: An 392 odda mens come back, dat come from da ohanas dat wen work inside da temple befo time, an from da guys dat
Ezr 2.58: dat wen work inside da temple befo time, an from da guys dat wen work fo King Solomon long time ago.
Ezr 2.59: Had odda peopo dat go back Jerusalem town same time.
Ezr 2.59: But dey no can show proof dat dey come from Israel, o dat dea ohanas come from Israel.
Ezr 2.59: But dey no can show proof dat dey come from Israel, o dat dea ohanas come from Israel.
Ezr 2.60: Was 652 mens dat no mo proof, from da Delaiah, Tobaiah, an Nekoda ohanas.
Ezr 2.61: (Barzillai, befo time he marry one wahine dat come from Barzillai da Gilead guy, an he take her ohana
Ezr 2.63: guy, he no even let um eat da food from da sacrifices dat suppose to be fo da pries guys eat.
Ezr 2.63: He tell um, gotta wait till get one pries dat get da right fo use da Urim an Tumim fo find out from da
Ezr 2.64: So all da peopo dat go back Judah side, was 42,360.
Ezr 2.68: Dey like da leada guys use dat money fo help build one new temple fo God, right dea on
Ezr 2.70: da helpa guys from da Levi ohana, da singa peopo, da guys dat watch da Temple gate, da worka guys fo da temple, an some
Ezr 3.1: Dat year Octoba, afta all da Israel peopo pau make house
Ezr 3.2: Dat time, Jeshua Jehozadak boy an some a da odda pries guys,
Ezr 3.3: No matta da peopo scared a da peopo from odda place dat come dea afta da Babylon army guys take away da Israel
Ezr 3.3: wen make one new altar, da same place wea was da ol alta dat wen get bus up.
Ezr 3.4: Shacks, an make da kine burn up sacrifice fo ery day, fo dat spesho time.
Ezr 3.5: Afta dat, ery time get new moon, dey make da burn up kine
Ezr 3.5: dey make da burn up kine sacrifices dey suppose to make dat time, too.
Ezr 3.5: An same ting fo da odda spesho religious times dat Yahweh befo time tell um dey suppose to make.
Ezr 3.7: Da guys dat cut da tree bring um down from da Lebanon mountain an
Ezr 3.7: to Joppa town, cuz King Cyrus awready tell um dey can do dat.
Ezr 3.8: Da worka guys was erybody dat wen come back from Babylon.
Ezr 3.8: Dey make da Levi ohana guys dat stay twenny year an older, be da luna guys fo build da
Ezr 3.8: an older, be da luna guys fo build da Temple Fo Yahweh dat stay all bus up.
Ezr 3.9: Da pries guys dat come from Hodavaiah (dass Jeshua an his boys an ohana
Ezr 3.10: Da Levi ohana guys dat come from Asaf, dey bang cymbals fo tell good tings bout
Ezr 3.12: But plenny pries guys an Levi ohana guys an leada guys dat was older, dey wen rememba how da firs Temple stay befo
Ezr 3.13: Peopo dat stay far from dea can hear da big noise, some a dem
Ezr 4.1: Da odda peopo dat not Jews, dat awready stay dea, dey stay agains da Judah
Ezr 4.1: Da odda peopo dat not Jews, dat awready stay dea, dey stay agains da Judah an Benjamin
Ezr 4.1: Dose guys find out, da peopo dat come back from Babylon wen start fo build one new Temple
Ezr 4.2: Cuz a dat, da peopo dat not Jews go by Zerubbabel an da odda leada
Ezr 4.2: Cuz a dat, da peopo dat not Jews go by Zerubbabel an da odda leada guys.
Ezr 4.3: Ony us guys, da ones dat goin build da Temple Fo Yahweh, da God fo us Israel
Ezr 4.4: From dat time, da odda peopos dat not Jews dat live aroun dea make
Ezr 4.4: From dat time, da odda peopos dat not Jews dat live aroun dea make da Judah peopo lose
Ezr 4.4: From dat time, da odda peopos dat not Jews dat live aroun dea make da Judah peopo lose fight, an try fo
Ezr 4.6: (Long time afta dat, same ting wen happen one mo time.
Ezr 4.6: Da peopo dat stay agains da Judah peopo write one nodda letta fo send
Ezr 4.7: da big king fo da Persia land afta King Xerxes, da peopo dat stay agains da Judah peopo do da same ting one mo time.
Ezr 4.8: one letta fo King Artaxerxes, an tell him bout da tings dat stay happen Jerusalem side.
Ezr 4.9: Inside da letta, da peopo dat live aroun Jerusalem send dea aloha to da king an all his
Ezr 4.10: Dey send aloha from all da odda peopo dat da big an importan king Ashurbanipal wen take outa dea
Ezr 4.11: Dis letta fo King Artaxerxes, from da peopo dat stay stick wit you, an dat live inside da Wes Eufrates
Ezr 4.11: King Artaxerxes, from da peopo dat stay stick wit you, an dat live inside da Wes Eufrates Side.
Ezr 4.12: “We like you know dis: Da Jewish peopo dat wen come hea Jerusalem town from Babylon, dey stay
Ezr 4.13: we like you know one nodda ting too: If dey build dis town dat was all bus up, an if dey finish da walls, no goin be good
Ezr 4.14: We no like see peopo like da Jewish guys, dat no show respeck fo you.
Ezr 4.15: “Good if you look inside da court records dat yoa ancesta guys wen write.
Ezr 4.15: peopo make trouble agains all da diffren countries dat wen take um ova, an agains dea king guys.
Ezr 4.16: We telling you now, dat if dey pau build dis town one mo time an put up strong
Ezr 4.17: fo Govna Rehum, Court Secretary Shimshai, an dea peopo dat stay live Samaria town an all ova da Wes Eufrates Side.”
Ezr 4.19: Jalike you tell, befo time Jerusalem town was one place dat from long time make war wit plenny kings.
Ezr 4.19: go agains da kings an talk stink bout da govmen an dey do dat all da time!
Ezr 4.20: Da kings from dat side dat wen live inside Jerusalem an da whole Wes
Ezr 4.20: Da kings from dat side dat wen live inside Jerusalem an da whole Wes Eufrates Side,
Ezr 4.20: dey was strong, and dey get plenny tax money from ova dea dat side.
Ezr 4.21: “So, tell da Jerusalem peopo dat me, da Big King, say dat dey gotta stop working.
Ezr 4.21: “So, tell da Jerusalem peopo dat me, da Big King, say dat dey gotta stop working.
Ezr 4.21: But dass da ony way dey goin build up dat town dat stay all bus up.
Ezr 4.21: But dass da ony way dey goin build up dat town dat stay all bus up.
Ezr 4.23: Wen dat letta from King Artaxerxes come back to Rehum, Shimshai,
Ezr 4.24: wit Zerubbabel, dey get plenny presha from da odda peopos dat live aroun dea.
Ezr 5.1: Dat time, had two guys, Haggai an Iddo's boy Zekaraiah, dat
Ezr 5.1: Dat time, had two guys, Haggai an Iddo's boy Zekaraiah, dat stay talk fo da God fo da Israel peopo.
Ezr 5.2: Da two guys dat stay talk fo God, dey stay by Zerubbabel an Jeshua an help
Ezr 5.3: Who say you guys can build dis Temple dat was all bus up, an fo finish da place, aah?
Ezr 5.4: Zerubbabel guys dey gotta give um da names fo all da peopo dat stay work fo build da Temple.
Ezr 5.6: Dis, da letta dat Tatnai da govna fo da Wes Eufrates Side wen write, togedda
Ezr 5.9: aks um, ‘Who wen tell you guys can build dis Temple again dat was all bus up, an finish da place?
Ezr 5.11: Jewish leadas wen tell us: ‘Us, we da worka guys fo da God dat stay in charge a da sky an da world.’
Ezr 5.11: We stay build dis Temple dat wen get all bus up.
Ezr 5.12: But our ancesta guys wen do plenny kine stuff dat make da God in da sky come huhu wit us.
Ezr 5.12: Dat king wen tell his guys fo bus up dis Temple an make da
Ezr 5.13: King Cyrus come King fo Babylon, he make one govmen paypa dat tell, good fo build dis Temple one mo time.
Ezr 5.14: Had plenny gold an silva tings dat King Nebukadnezza wen take outa da Temple Jerusalem side.
Ezr 5.14: King Cyrus wen take all dat stuff outa da temple Babylon side, an turn um ova to one
Ezr 5.14: Den he make dat guy da territorial govna fo da Judah land.
Ezr 5.16: From dat time till now, da peopo stay work, but still not pau yet.”
Ezr 5.17: Tell um fo find out if az right, dat King Cyrus wen make one govmen paypa dat say can build da
Ezr 5.17: out if az right, dat King Cyrus wen make one govmen paypa dat say can build da House Fo God Jerusalem side.’
Ezr 6.2: Dey find um Medea side, inside da town wit da strong walls dat dey call Ekbatana.)
Ezr 6.2: Dey find one paypa dat stay roll up.
Ezr 6.5: Befo time, King Nebukadnezza wen take dem outa da Temple dat wen stay Jerusalem side, an bring um Babylon side.
Ezr 6.5: So, take all dat stuff back to Jerusalem an put um inside da Temple
Ezr 6.8: Take da tax money dat you guys stay take fo me ova dea Wes Eufrates Side, an pay
Ezr 6.9: cows, boy an girl kine sheeps fo make sacrifice fo Da God Dat Stay Inside Da Sky.
Ezr 6.9: Make shua dey get da wheat, salt, wine, an olive oil dat dey need ery day, so dat dey can make da kine sacrifices
Ezr 6.10: wheat, salt, wine, an olive oil dat dey need ery day, so dat dey can make da kine sacrifices dat Da God Dat Stay Inside
Ezr 6.10: dey need ery day, so dat dey can make da kine sacrifices dat Da God Dat Stay Inside Da Sky like, an dey goin pray fo me
Ezr 6.10: ery day, so dat dey can make da kine sacrifices dat Da God Dat Stay Inside Da Sky like, an dey goin pray fo me da King fo
Ezr 6.11: an no do how I tell um, you guys gotta pull one beam outa dat guy's house, make um sharp one side, den poke um thru da
Ezr 6.12: Dis me, King Darius, dat stay tell you all dis.
Ezr 6.14: Da guys Haggai an Zekaraiah Iddo boy, dat talk fo God, dey wen give good words to da leada guys wen
Ezr 6.15: Dey pau build da Temple March 12, da numba 6 year dat Darius was King.
Ezr 6.16: dass da prieses, da Levi ohana guys, an all da odda peopo dat come back from Babylon -- dey feel real good inside.
Ezr 6.18: Fo God Jerusalem side, an same ting fo da Levi ohana peopo dat help da prieses.
Ezr 6.18: Dey do um jalike da Rules say, eryting dat Moses wen write down fo dem inside his book.
Ezr 6.19: April 21, da peopo dat come back from Babylon all eat da Passova food.
Ezr 6.20: Dey can do dat, cuz all da pries guys an dea helpas from da Levi ohana
Ezr 6.20: kill da bebe sheeps fo da Passova food, fo all da peopo dat come back from Babylon, an fo da odda pries guys, an fo
Ezr 6.21: All da Israel peopo dat wen come back from Babylon wen eat da Passova food.
Ezr 6.21: Odda peopo from da Judah land, dat wen stop do all da pilau kine stuff dat dea peopos stay
Ezr 6.21: da Judah land, dat wen stop do all da pilau kine stuff dat dea peopos stay do, an dey come jalike da Israel peopo an
Ezr 6.22: days, dey all wen make da spesho kine time fo Da Bread Dat No Mo Yeast Inside, an dey feel real good inside cuz a
Ezr 6.22: Dat No Mo Yeast Inside, an dey feel real good inside cuz a dat.
Ezr 7.6: An Ezra, he know plenny bout da Rules dat Yahweh, da God fo da Israel peopo, wen give to da Israel
Ezr 7.6: Yahweh, da God dat Ezra pray to, like do good tings fo Ezra, an help um
Ezr 7.6: So dat time, Ezra wen leave Babylon an go Jerusalem.
Ezr 7.7: Da numba seven year dat Artaxerxes stay King, some a da Israel peopo from Babylon
Ezr 7.7: guys an da pries helpa guys from da Levi ohana, an da guys dat play da music, da guys dat get da job fo watch da Temple
Ezr 7.7: from da Levi ohana, an da guys dat play da music, da guys dat get da job fo watch da Temple gates, an da guys dat stay
Ezr 7.7: guys dat get da job fo watch da Temple gates, an da guys dat stay work fo da Temple.
Ezr 7.9: Ezra an da odda peopo wen leave Babylon April 8, dat year.
Ezr 7.9: Dey reach Jerusalem dat same year Augus 4, cuz da God dat Ezra pray to, like do
Ezr 7.9: Dey reach Jerusalem dat same year Augus 4, cuz da God dat Ezra pray to, like do good tings fo Ezra an help um
Ezr 7.10: cuz Ezra erytime make up his mind fo study da Rules dat Yahweh wen give da peopo, an do eryting God say, an teach
head: Da Letta Dat King Artaxerxes Give Ezra
Ezr 7.12: I write um fo Ezra da pries guy, da one dat teach da Rules from da God Inside Da Sky.
Ezr 7.13: “Dis wat I tell: Any Israel peopo dat live inside da places wea I stay da King, if any a dem
Ezr 7.14: Me an my seven guys dat help me know wat fo do, we talk bout wat you goin do.
Ezr 7.15: can make sacrifice to da God fo da Israel peopo, da God dat stay Jerusalem side.
Ezr 7.16: you fo build da Temple fo dea God inside Jerusalem, take dat too.
Ezr 7.17: Wit da money dat you get, you gotta buy boy kine cows, boy kine sheeps,
Ezr 7.19: Make shua you put eryting inside da Temple fo da God Dat Stay Live Inside Jerusalem.
Ezr 7.20: fo da Temple fo yoa God, you can use some a da tax money dat da govmen guys take fo me, da King.
Ezr 7.21: “Fo all you govmen guys dat take care da money fo me inside da Wes Eufrates Side, me,
Ezr 7.22: Give him up to 7,500 pound silva, nuff wheat dat need 100 donkeys fo carry, nuff wine dat need 100 donkeys
Ezr 7.22: silva, nuff wheat dat need 100 donkeys fo carry, nuff wine dat need 100 donkeys fo carry, same ting fo da olive oil, an
Ezr 7.23: Eryting dat Da God Inside Da Sky say do fo his Temple, make shua you
Ezr 7.23: Cuz no good, make dat God come huhu wit me o wit my boys!
Ezr 7.24: guards, da worka guys inside da Temple, o odda guys dat stay work fo God's Temple, you govmen guys no mo da right
Ezr 7.24: God's Temple, you govmen guys no mo da right fo tell dem dat dey gotta pay da regula tax o da tax you pay fo bring
Ezr 7.25: So, pick guys dat know how fo bring peopo back togedda wen dey huhu, an
Ezr 7.25: Dey goin judge all da peopo dat know da Rules from yoa God inside da Wes Eufrates Side.
Ezr 7.25: Da peopo ova dea dat donno da Rules, you gotta teach dem da Rules.
Ezr 7.26: Anybody dat no like do wat da Rules from yoa God tell, o da rules dat
Ezr 7.26: dat no like do wat da Rules from yoa God tell, o da rules dat I make cuz I da King, go punish dem right den an dea --
Ezr 7.27: He da one dat wen make King Artaxerxes help fix da Temple Fo Yahweh,
Ezr 7.28: good tings bout Yahweh still yet, cuz he wen show erybody dat he stay stick wit his peopo.
Ezr 7.28: Yahweh wen make me come tight wit da King, an da guys dat help him know wat fo do, an all da odda govmen peopo!
head: Da Peopo Dat Come Back From Babylon Wit Ezra
Ezr 8.1: da ohana names dey wen write down, fo da ohana leada guys dat come back wit me from Babylon.
Ezr 8.1: Dat time, Artaxerxes was da king.
Ezr 8.3: ohana: Zekaraiah, an dey write down 150 odda guys too from dat ohana.
Ezr 8.15: I find out, dat no mo nobody goin go from da pries helpa guys from da Levi
Ezr 8.17: to Iddo an his ohana peopo an da guys from Kasifia side dat suppose to work inside da Temple.
Ezr 8.18: Sherebaiah guys, dey da kine guys dat undastan plenny stuff.
Ezr 8.19: Dey send one nodda guy Hashabaiah, an Jeshaiah dat come from Merari, wit his bruddas an dea boys, all a dem
Ezr 8.21: so dey can pray, an fo come togedda in front God an show dat we need him plenny.
Ezr 8.22: King befo time, “Our God, he stay take care all da peopo dat stay pray to him, but he stay huhu an make strong agains
Ezr 8.22: him, but he stay huhu an make strong agains all da peopo dat ack jalike he notting.
Ezr 8.25: Had plenny odda stuffs dat da king an his leada guys, an da Israel peopo dat was dea,
Ezr 8.25: stuffs dat da king an his leada guys, an da Israel peopo dat was dea, wen give us guys fo put inside da Temple Fo God.
Ezr 8.26: Wen I give dem all da stuffs dat cos plenny dat we goin take, I weigh eryting.
Ezr 8.26: Wen I give dem all da stuffs dat cos plenny dat we goin take, I weigh eryting.
Ezr 8.27: Gold bowl, 20, dat cost 1,000 piece gold money from Persia.
Ezr 8.28: He da God dat oua ancesta guys wen pray to.
Ezr 8.31: Da peopo dat like go agains us guys an da guys dat like jump us, he no
Ezr 8.31: Da peopo dat like go agains us guys an da guys dat like jump us, he no let dem hurt us.
Ezr 8.34: Right den an dea, dey make da Temple record, dat tell how much da whole ting weigh.
Ezr 8.35: Den, all da peopo dat wen come back from Babylon bring animals fo make
Ezr 8.35: Dey make da kine sacrifice dat you burn up eryting fo da God Fo Da Israel Peopo -- 12 boy
Ezr 8.36: Den dey take da lettas from da King dat tell da govmen guys wat dey gotta do.
head: Ezra Hear Bout Guys Dat Marry Wahines Dat Not Jews
head: Ezra Hear Bout Guys Dat Marry Wahines Dat Not Jews
Ezr 9.1: Wen all dat pau, da leada guys come by me.
Ezr 9.1: Dey stay come jalike da odda peopos dat donno God, dat live inside dis land an odda lands.
Ezr 9.1: Dey stay come jalike da odda peopos dat donno God, dat live inside dis land an odda lands.
Ezr 9.2: So now, da ohana dat stay spesho fo God, come all mix up wit da peopos from da
Ezr 9.2: fo God, come all mix up wit da peopos from da odda places dat donno God.
Ezr 9.2: An da leada guys fo da Israel ohanas, dey da main ones dat stay go agains wat God trus um fo do!
Ezr 9.3: Wen I hear dat, I come real sore inside.
Ezr 9.4: Den get odda peopo dat stay scared an shaking too, cuz dey know wat da God Fo Da
Ezr 9.4: Cuz dey know dat some a da peopo dat wen come back from Babylon, no stay
Ezr 9.4: Cuz dey know dat some a da peopo dat wen come back from Babylon, no stay lissen an do wat God
Ezr 9.5: All dat day I no eat notting so I can pray.
Ezr 9.6: bad tings us guys stay do, jalike one big pile a rubbish dat mo high den oua head!
Ezr 9.6: Da shame fo do all dat bad kine stuff, jalike go all da way up to da sky!
Ezr 9.7: An dat stay happening again right now!
Ezr 9.8: a us guys fo stay alive, an let us come back to dis place dat stay good an spesho fo you.
Ezr 9.9: so we can build yoa Temple one mo time, an fix da tings dat stay all bus up.
Ezr 9.11: Da guys dat befo time work fo you an talk fo you, dey wen tell us,
Ezr 9.11: You going inside one land dat goin come yoa land.
Ezr 9.11: Da diffren peopos dat stay live dea, from one side a da land to da odda side,
Ezr 9.12: You wen make promise to us guys, dat if we no do da kine stuff you tell us fo no do, den we
Ezr 9.12: us fo no do, den we goin come strong, an eat da good stuff dat grow inside dis land, an wen we mahke, we goin leave da
Ezr 9.13: fo da bad tings we wen do an fo da shame we get cuz a dat.’
Ezr 9.14: We stay marry da same peopos dat stay do all da pilau kine stuff.
head: Da Peopo Tell Dat Dey Wen Do Da Wrong Ting
Ezr 10.1: All da time Ezra was praying an telling God dat wat dey wen do was not right, he stay cry an throw himsef
Ezr 10.2: Den Shekanaiah Jehiel boy, dat come from da Elam ohana, tell Ezra: “Us guys like tell
Ezr 10.2: We go marry wahines from da peopos dat donno God, dat live inside dis land!
Ezr 10.2: We go marry wahines from da peopos dat donno God, dat live inside dis land!
Ezr 10.2: But now, no matta us do dis, us Israel peopo can stay shua dat God goin make eryting come okay fo us.’
Ezr 10.3: deal wit oua God, fo send back all oua wifes an dea kids, dat come from da odda peopos.
Ezr 10.3: An all da oddas dat stay scared an shaking wen dey hear wat oua God say fo do,
Ezr 10.4: You da one dat can tell us guys wat we gotta do, fo make eryting come
Ezr 10.5: an all da Israel peopo make one strong promise to God, dat dey goin do jalike Shekanaiah tell.”
head: Da Peopo Send Back Dea Wifes An Kids From Da Peopos Dat Donno God
Ezr 10.6: He sleep dea, dat nite.
Ezr 10.6: cuz he still stay sore inside, cuz he no can trus da peopo dat wen come back from Babylon.
Ezr 10.7: Dey tell all da peopo dat come back from Babylon, fo come togedda Jerusalem town.
Ezr 10.8: Dey tell erybody, “Day afta tomorrow, anybody dat no show up hea, da govmen guys an da older leadas goin
Ezr 10.8: dea land an eryting dey own, an cut um off from da peopo dat come back from Babylon.
Ezr 10.9: Two days afta dat, Decemba 19, all da peopo from da Judah an Benjamin land
Ezr 10.10: You guys go marry wahines from da odda peopos dat donno God.
Ezr 10.11: So now, tell da God fo yoa ancesta guys, dat you know da tings you wen do was bad, cuz he Yahweh.
Ezr 10.11: Make yoasef diffren from da odda peopos dat donno God dat stay live inside dis land, an send yoa wifes
Ezr 10.11: Make yoasef diffren from da odda peopos dat donno God dat stay live inside dis land, an send yoa wifes dat come from
Ezr 10.11: donno God dat stay live inside dis land, an send yoa wifes dat come from da odda peopos back.
Ezr 10.12: All da peopo dat wen come togedda dea, dey talk strong, an dey tell, “Az
Ezr 10.13: An dis not da kine ting dat need ony one o two days fo do.
Ezr 10.13: Cuz get plenny a us guys dat wen go agains God, an az bad.
Ezr 10.14: Erybody dat get wife from da peopos dat donno God, dey gotta make time
Ezr 10.14: Erybody dat get wife from da peopos dat donno God, dey gotta make time fo come show up in front da
Ezr 10.15: Da ony guys dat say dey no like do dat, was Jonatan Asahel boy, an
Ezr 10.15: Da ony guys dat say dey no like do dat, was Jonatan Asahel boy, an Jahzeiah Tikvah boy.
Ezr 10.15: from da Levi ohana, Meshullam an Shabbetai, dey no like do dat too.”
Ezr 10.16: So, dass how da peopo dat come back from Babylon side send back dea wifes.
Ezr 10.16: Ezra da pries guy, he pick leada guys dat can talk fo ery ohana, an he tell erybody da names a da
Ezr 10.17: 27, dey all pau figga out wat dey gotta do wit da guys dat wen marry wahines from da odda peopos dat donno God.
Ezr 10.17: do wit da guys dat wen marry wahines from da odda peopos dat donno God.
head: Da Guys Dat Marry Somebody Dey Not Suppose To
Ezr 10.18: Dis da names a da pries ohana guys dat wen marry wahines from da peopos dat donno God.
Ezr 10.18: a da pries ohana guys dat wen marry wahines from da peopos dat donno God.
Ezr 10.18: From da ohana dat start from Jeshua Jozadak boy an his bruddas: Ma`aseiah,
Ezr 10.23: Had helpa guys from da Levi ohana dat wen do da same ting: Jozabad, Shimei, Kelaiah (dey call um
Ezr 10.24: From da guys dat watch da Temple gates: Shallum, Telem, an Uri.
Ezr 10.25: Had odda Israel guys too dat wen marry wahines from da peopos dat donno God.
Ezr 10.25: odda Israel guys too dat wen marry wahines from da peopos dat donno God.
Ezr 10.44: All dese guys wen go marry wahines from da odda peopos dat donno God.
Neh 1.1: Was Novemba, da numba 20 year dat he stay king.
Neh 1.2: Hanani, come fo visit me ova dea wit some odda guys dat jus come back from da Judah land.
Neh 1.2: I aks dem bout Jerusalem town, an bout the Jewish peopo dat da Babylon army wen go take Babylon side befo time, an now
Neh 1.4: I stay pray in front da God dat live inside da sky.
Neh 1.5: Dis wat I tell: “Yahweh, you da God dat live inside da sky!
Neh 1.5: You wen make one deal fo da peopo dat get love an aloha fo you, da ones dat stay do wat you tell
Neh 1.5: one deal fo da peopo dat get love an aloha fo you, da ones dat stay do wat you tell um fo do.
Neh 1.5: An you stay stick wit yoa peopo cuz you wen make dat deal wit dem.
Neh 1.9: ova dea, da place I wen pick fo show wat kine God me, so dat you guys can show respeck fo me.
Neh 1.11: Dat time, I was da king guy, in charge a da wine da king goin
Neh 2.1: April, da numba 20 year dat Artaxerxes stay king, I bring da wine fo da King.
Neh 2.1: Befo dat time, wen I bring da wine, I neva was sad in front da
Neh 2.4: I wen pray to da God Dat Stay Inside Da Sky.
Neh 2.6: Wen he aks me dat, I know he tink az one good idea fo send me ova dea.
Neh 2.7: Dis, so dat dey let me go thru dea districk fo go Judah side.
Neh 2.8: An I need one letta fo Asaf, da guy dat take care da park wit plenny trees ova dea fo da King, fo
Neh 2.9: I wen go by da govna guys fo da districks dat stay on da wes side a da Eufrates Riva, an I give um da
Neh 2.13: I wen check out da Jerusalem town walls dat stay all bus up, an da town gates dat stay burn down.
Neh 2.13: Jerusalem town walls dat stay all bus up, an da town gates dat stay burn down.
Neh 2.16: o da ali`i guys, o da govmen guys, o da odda peopo dat goin do da work bumbye.
Neh 2.20: Right dea I tell um, “Da God Dat Stay Inside Da Sky, he goin make eryting come okay fo us
Neh 2.20: mo say wit Jerusalem town from befo time, but dis da town dat oua ancesta guys come from.
Neh 3.1: Den dey make sacrifice fo make dat place spesho fo God, from da gate to da Towa Fo Da Hundred
Neh 3.5: But dea main ali`i guys, dey no like do dat kine hard work, no matta dey get one boss ova dem.
Neh 3.8: Uzziel Harhaiah boy, one a da guys dat make gold kine jewelry, fix da odda side da wall nex to
Neh 3.8: Nex to him Hananiah, one a da guys dat make perfume, fix da wall nex to dem.
Neh 3.9: Refaiah Hur's boy, dat stay in charge a half da Jerusalem Districk, he fix da nex
Neh 3.12: Shallum Hallohesh boy, dat stay in charge da odda half da Jerusalem Districk, fix da
Neh 3.13: Da Valley Gate, Hanun an da peopo dat live Zanoah, dey fix um.
Neh 3.13: Dey build dat gate one mo time, den dey put up da big doors, da big kine
Neh 3.13: Dey fix da wall 500 yards from da Towa Dat Get Ovens, all da way to da Opala Gate.
Neh 3.14: boy Malkijah, da one in charge a da Bet-Hakkerem Districk, dat fix um.
Neh 3.15: Da Fountain Gate, Shallun Kol-Hozeh's boy, dat stay in charge a da Mizpah Districk, wen fix um.
Neh 3.15: Dey build da part a da wall dat go by da Siloam Watta Place wea da watta tunnel come out,
Neh 3.15: come out, to da King's Park, an from dea to da stone steps dat go down from King David's Town.
Neh 3.17: Nex to dem, Hashabiah, da guy dat stay in charge a half da Keilah Districk, him an his guys
Neh 3.18: some odda guys from da same ohana: Binnui Henada's boy, dat stay in charge a da odda half Keilah Districk, an nex to
Neh 3.22: From dea, da pries guys dat live inside da odda small towns near Jerusalem fix da
Neh 3.25: wen live befo time, da mauka side house nea to da yard dat da prison guard guys use.
Neh 3.26: Nex to him, Pedaiah Parosh's boy an da guys dat live on top Ofel Hill an work inside da Temple wen fix da
Neh 3.26: wall ova on da eas side, across da Watta Gate an da towa dat stick out from da wall.
Neh 3.27: guys fix anodda part a da wall from across da big towa dat stick outa da wall, to da Ofel Hill wall.
Neh 3.29: Nex to him, Shemaiah Shekaniah's boy, dat stay in charge a da Eas Gate, fix da wall.
Neh 3.31: Nex to him, Malkijah, one a da guys dat make gold jewelry, fix da wall all da way to wea da worka
Neh 3.31: all da way to wea da worka guys fo da Temple an da guys dat own da stores live, across da Gate Wea Da Army Guys Make
Neh 3.32: An from dea to da Sheep Gate, da guys dat make da gold jewelry an da guys dat own da stores fix da
Neh 3.32: da Sheep Gate, da guys dat make da gold jewelry an da guys dat own da stores fix da wall.
head: Da Peopo Dat Stay Agains Da Jews Make Plan Fo Fight
Neh 4.1: Wen Sanballat find out dat us guys stay building da wall one mo time, he get real
Neh 4.2: Dey tink dey can build dat wall one mo time?
Neh 4.4: Da shame dey like us guys feel, Make um so dey da ones dat shame!
Neh 4.4: Make odda peopo take ova dem An make um prisonas dat gotta go live anodda land!
Neh 4.6: Dat happen cuz da peopo work wit all dea heart.”
Neh 4.7: Arab guys an da Ammon guys an da Ashdod guys, dey wen hear dat da work fo fix da Jerusalem town wall going good, an dat
Neh 4.7: dat da work fo fix da Jerusalem town wall going good, an dat da peopo start fo fill up da places wea da wall stay bus
Neh 4.7: Sanballat dem come real huhu bout dat.
Neh 4.10: But da Judah ohana guys tell, “Da guys dat bring da stuff fo fix da wall, dey tired awready.
Neh 4.11: An da guys dat stay agains us tell, “Wen us guys go afta da Jewish guys,
Neh 4.12: Den da Jewish peopo dat live nea da guys dat stay agains us, dey come Jerusalem
Neh 4.12: Den da Jewish peopo dat live nea da guys dat stay agains us, dey come Jerusalem plenny times an tell
Neh 4.15: Da guys dat stay agains us find out dat us guys know wat dey was goin
Neh 4.15: Da guys dat stay agains us find out dat us guys know wat dey was goin do, an dat God jam up dea
Neh 4.15: us find out dat us guys know wat dey was goin do, an dat God jam up dea plan awready.
Neh 4.16: From dat time, half my young guys do da construction work, an da
Neh 4.18: Da guy dat blow da sheep horn trumpet, he stay by me.
Neh 4.22: I tell da peopo dat time too, “Ery guy, him an da ones dat work fo him, dey
Neh 4.22: I tell da peopo dat time too, “Ery guy, him an da ones dat work fo him, dey gotta stay nite time inside Jerusalem, so
Neh 4.23: All dat time, me an my worka guys an da security guard guys dat
Neh 4.23: dat time, me an my worka guys an da security guard guys dat stay by me, we neva take off oua clotheses.
head: Nehemiah Help Da Peopo Dat No Mo Notting
Neh 5.1: Dat time, plenny peopo an dea wifes stay squawk bout how da
Neh 5.5: da same blood an bone jalike da peopo from oua own ohana dat we stay borrow da money from.”
Neh 5.5: Us no mo powa fo do notting, an get odda Jewish guys dat take ova oua land fo plant an oua grape farm!
Neh 5.7: Afta I tink plenny bout all dat, I take da ali`i guys an da govmen guys in front da
Neh 5.8: tell um, “Us guys, we stay buy back oua Jewish brudda guys dat befo time peopo wen sell to da odda peopos fo make um
Neh 5.8: Nuff awready, fo us guys do dat.
Neh 5.9: Mo betta you guys live da way dat show you guys scared a God!
Neh 5.9: Dat way, da odda peopos dat stay agains us, no can say notting
Neh 5.9: Dat way, da odda peopos dat stay agains us, no can say notting bad bout us!
Neh 5.10: Me an my bruddas, and da guys dat work fo me, we all stay lend money an wheat to da odda
Neh 5.13: da part a my robe wea I keep stuff, an I tell, “Erybody dat no do how dey wen promise, I like fo God shake dem outa
Neh 5.13: All da peopo dat wen come togedda tell, “Az right!
Neh 5.14: From da time dat King Artaxerxes make me govna fo da Judah land, in da
Neh 5.14: make me govna fo da Judah land, in da numba 20 year dat he was King, till da numba 32 year, dass 12 year, me an my
Neh 5.14: But we neva do dat.
Neh 5.15: But da guys dat was govna befo me, dey wen make um hard fo da peopo.
Neh 5.15: Even da guys dat work fo da odda govnas, dey ack like dey can tell da peopo
Neh 5.15: I neva make lidat, cuz I scared wat God goin say if I do dat.
Neh 5.17: Had odda guys dat wen come hea from odda countries aroun us guys dat I wen
Neh 5.17: guys dat wen come hea from odda countries aroun us guys dat I wen feed um too.
Neh 5.18: Ery day my peopo cook fo erybody one cow, six sheeps dat dey pick spesho fo us guys, an some chickens, an dey cook
Neh 5.18: Still yet, wit all dat food, I neva aks fo da money I get da right fo use cuz I
Neh 5.18: aks fo da money I get da right fo use cuz I da govna, cuz dat make da peopo work mo hard fo do all dat.
Neh 5.18: I da govna, cuz dat make da peopo work mo hard fo do all dat.
Neh 6.1: Dat time, Sanballat an Tobiah an Geshem da Arab guy an da odda
Neh 6.1: Sanballat an Tobiah an Geshem da Arab guy an da odda guys dat stay agains us wen hear dat me an my peopo stay build da
Neh 6.1: da Arab guy an da odda guys dat stay agains us wen hear dat me an my peopo stay build da town wall awready.
Neh 6.1: Dey hear dat da wall no stay bus up no moa.
Neh 6.1: (But dat time, I still neva yet put up da big doors fo da town
Neh 6.5: Da nex time afta dat, Sanballat wen send one a his worka guys by me.”
Neh 6.6: country telling dis -- an Geshem tell az fo real -- dat you an da Jewish peopo, you stay make plan fo fight da
Neh 6.7: An you stay tell da guys dat talk fo God Jerusalem side, fo tell erybody dis bout you:
Neh 6.8: You ony bulai all dat.”
Neh 6.11: But I tell um, “You tink I dat kine guy, dat goin run away?
Neh 6.11: But I tell um, “You tink I dat kine guy, dat goin run away?
Neh 6.11: You tink I dat kine guy, dat go inside da Temple jus fo stay alive?
Neh 6.11: You tink I dat kine guy, dat go inside da Temple jus fo stay alive?
Neh 6.12: Den I wen figga: no was God dat send dis guy.
Neh 6.13: so dey can make me come scared an I do someting bad cuz a dat, an den dey can use dat fo make me lose face an fo make me
Neh 6.13: scared an I do someting bad cuz a dat, an den dey can use dat fo make me lose face an fo make me shame.
Neh 6.14: No foget da wahine Noadiah dat say she talk fo God, An all da odda guys dat say dey talk
Neh 6.14: Noadiah dat say she talk fo God, An all da odda guys dat say dey talk fo God, Dat stay try make me come scared!
Neh 6.14: talk fo God, An all da odda guys dat say dey talk fo God, Dat stay try make me come scared!
Neh 6.16: Wen all da guys dat stay agains us find out we pau, all da peopo inside all da
Neh 6.16: Dey figga, us guys wen do all dat work cuz oua God stay help us.
Neh 6.17: Had odda stuff dat happen dat time too.
Neh 6.17: Had odda stuff dat happen dat time too.
Neh 6.18: Cuz had plenny Judah peopo dat wen make strong promise befo time, fo make Tobiah dea
Neh 7.1: fo watch da gates, an da music guys, an da Levi ohana guys dat help da prieses, I put my brudda Hanani in charge a
Neh 7.2: brudda Hanani in charge a Jerusalem town, him an Hananiah dat was da officer ova da army guys inside da strong walls.
Neh 7.3: Make shua dat da guys dat suppose to watch da gates stay standing right
Neh 7.3: Make shua dat da guys dat suppose to watch da gates stay standing right dea wen you
Neh 7.4: I tell um fo do dat, cuz da town big an get plenny room, but ony get litto bit
head: Da Peopo Dat Come Back From Babylon Side
Neh 7.5: I wen awready find da ohana book wit da name fo da peopo dat wen come wit da firs ones dat come back from Babylon side,
Neh 7.5: book wit da name fo da peopo dat wen come wit da firs ones dat come back from Babylon side, an dis wat stay write inside
Neh 7.6: stay write inside dea: “Dis, da peopo inside dis districk dat come back from Babylon, da ones dat King Nebukadnezzar wen
Neh 7.6: inside dis districk dat come back from Babylon, da ones dat King Nebukadnezzar wen take away Babylon side befo time.
Neh 7.7: “Dis da leadas dat wen come back da firs time: Zerubbabel, Jeshua, da odda
Neh 7.11: Da Pahat-Moab ohana, dat wen come from Jeshua an Joab, 2,818.
Neh 7.39: “Da pries guys, get da Jediah ohana dat come from da Jeshua ohana, 973.
Neh 7.43: “Da guys from da Levi ohana dat help da prieses, come from Jeshua, an afta him dey come
Neh 7.43: “Da music guys dat come from Asaf ohana, 148.
Neh 7.45: “Da guys dat guard da Temple gates, dey come from Shallum, Ater,
Neh 7.45: “Da guys dat work inside da Temple, dea ohanas come from Ziha, Hasufa,
Neh 7.57: “Da guys dat come from da peopo dat wen work fo King Solomon befo time,
Neh 7.57: “Da guys dat come from da peopo dat wen work fo King Solomon befo time, dea ohanas come from
Neh 7.60: All da guys dat work fo da temple, an da ones dat come from da guys dat
Neh 7.60: All da guys dat work fo da temple, an da ones dat come from da guys dat wen work fo King Solomon, total 392
Neh 7.60: dat work fo da temple, an da ones dat come from da guys dat wen work fo King Solomon, total 392 guys.
head: Da Peopo Dat No Can Make Proof Wat Ohana Dey Come From
Neh 7.62: Da ones dat come from da Delaiah, Tobiah, an Nekoda ohanas, 642 peopo.
Neh 7.63: Da pries guys dat no can show proof too, dey da ones dat come from Hobaiah,
Neh 7.63: Da pries guys dat no can show proof too, dey da ones dat come from Hobaiah, Hakkoz, an Barzillai.
Neh 7.63: (Barzillai, he take his ohana name from da Barzillai dat live Gilead side befo time, cuz he wen marry one a da
Neh 7.65: I was da govna guy, so I tell um dat dey no can eat da food dass spesho fo God yet, dey gotta
Neh 7.65: dass spesho fo God yet, dey gotta wait till get one pries dat know how fo use da Urim an da Tumim fo aks God wat fo do.
Neh 7.73: Israel peopo -- da pries guys, da Levi ohana guys, da guys dat watch da town gates, da music guys, da worka guys fo da
Neh 8.1: Ezra, he da pries guy dat stay teach da Rules From God.
Neh 8.1: Dey tell him fo bring da book dat get da Rules from Moses.
Neh 8.1: Dass da Rules dat Yahweh wen give da Israel peopo long time ago.
Neh 8.5: All da guys an wahines, an all da kids dat can undastan, dey stay dea fo lissen good.
Neh 8.8: Dey read from da book dat get da Rules from God inside, an dey tell wat eryting
Neh 8.8: Dey make shua dat erybody undastan wat dey stay read to dem.
Neh 8.9: Den Govna Nehemiah, an da pries guy Ezra dat stay teach da Rules, an da Levi ohana guys dat stay help
Neh 8.9: guy Ezra dat stay teach da Rules, an da Levi ohana guys dat stay help da peopo fo undastan, dey all tell da peopo, “No
Neh 8.9: “Dis one day dat stay spesho fo Yahweh, da God you guys pray to!”
Neh 8.10: Send some food to da peopo dat neva get notting ready fo eat.
Neh 8.14: Dey find inside da Rules wea Yahweh tell Moses, dat Octoba da time fo da Israel peopo go make shacks an live
Neh 8.15: wild olive, da myrtle, da date palm trees, an odda trees dat get plenny leaf fo make shacks, jalike stay write down
Neh 8.17: All da peopo dat wen come back from Babylon, dey wen make shack an live
Neh 8.17: inside one week, an erybody stay feel good inside bout dat.
Neh 8.17: time (az Nun's boy), till den, da Israel peopo neva make dat kine spesho religious time.
Neh 8.18: to Day Numba Seven, Ezra read to dem someting from da book dat get da Rules from God.
Neh 9.2: ohana wen go stand one side, away from all da odda peopo dat not from dea.
Neh 9.3: Dey stand up right wea dey stay, an read da book dat get da rules from Yahweh, dass da God dey pray to, fo
Neh 9.4: da odda Bani, an Kenani -- stay stand on top da steps dat go up to da stage, an dey talk real loud an strong, aksing
Neh 9.5: Tell erybody da good tings dat Yahweh do fo you guys.
Neh 9.5: You do plenny good tings dat we donno how fo tell, An you mo awesome den awesome!
Neh 9.6: You make da world an eryting dat stay live on top.
Neh 9.6: You make da sea an eryting dat stay inside dea.
Neh 9.6: You da one dat make all da animals an plants an fishes an peopo stay
Neh 9.6: an plants an fishes an peopo stay alive, An erybody dat stay inside da sky stay show you love an respeck!
Neh 9.7: “You Yahweh, Da God dat wen pick Abram An bring um outa Ur town Babylon side.
Neh 9.8: You wen look inside Abraham heart an see, Dat he da kine guy you can trus.
Neh 9.8: You tell him: ‘All da peopo dat goin come from you, I goin give to dem, da land wea da
Neh 9.10: You wen do awesome kine tings fo show who you, Tings dat blow oua mind, Fo hurt Pharaoh an all his helpa guys An
Neh 9.10: Da awesome tings you wen do dat time, Make you get one awesome name still yet today.
Neh 9.11: But da guys dat was chasing dem, You throw dem down inside da deep watta,
Neh 9.12: Day time, had one cloud dat go from da groun to da sky, Fo show da peopo wea fo go.
Neh 9.12: Nite time, had fire dat go from da groun to da sky, Fo give um light fo see dea
Neh 9.13: You tell um da right tings fo do, An teach um da Rules dat dey can trus.
Neh 9.14: You let um know dat da Res Day, stay spesho fo you.
Neh 9.14: You wen make Moses teach um yoa Rules, Cuz dat time, he da guy dat work fo you.
Neh 9.14: wen make Moses teach um yoa Rules, Cuz dat time, he da guy dat work fo you.
Neh 9.17: “But you, you one God dat no mind let peopo go Fo da bad kine tings dey do.
Neh 9.17: Dass why you neva leave yoa peopo, dat time, Not even afta dey talk real bad bout you An melt
Neh 9.18: real bad bout you An melt gold fo dem make one idol god Dat look jalike one bebe cow, An dey tell, ‘Dis idol, yoa God!
Neh 9.18: He da one dat wen bring you guys hea from Egypt!
Neh 9.19: Da cloud dat go from da groun to da sky fo show um wea fo go Neva go
Neh 9.19: Nite time, da fire dat go from da groun to da sky Give um light fo see da way dey
Neh 9.20: You neva hold back da manna bread Dat come from you so dey can eat.
Neh 9.22: “You give um land Dat had dea own king an peopo befo time.
Neh 9.23: Az da same land Dat you wen tell dea ancesta guys fo go take um ova.
Neh 9.24: So da ohanas dat come from yoa ancesta guys Wen go ova dea, an take ova da
Neh 9.24: All da Canaan peopo dat stay live dea befo time, You take away dea powa An give
Neh 9.25: Dey take ova plenny houses Dat stay full wit all kine good stuff.
Neh 9.26: Dey kill da guys dat stay talk fo you, Yoa talka guys dat wen talk to dem
Neh 9.26: Dey kill da guys dat stay talk fo you, Yoa talka guys dat wen talk to dem serious kine Fo help um turn aroun An go
Neh 9.27: Cuz a dat, you wen make shua, Da odda peopo dat stay agains oua
Neh 9.27: Cuz a dat, you wen make shua, Da odda peopo dat stay agains oua Israel ohanas Bus up oua peopo an make um
Neh 9.27: Fo get um outa da hard times dey stay in Cuz a da ones dat stay agains dem.
Neh 9.28: You make shua dat da peopo dat stay agains dem Bus dem up an come da boss
Neh 9.28: You make shua dat da peopo dat stay agains dem Bus dem up an come da boss guys fo oua
Neh 9.31: Cuz you da God dat like do good tings fo yoa peopo, An give peopo one mo
Neh 9.32: “So now, we like say dis to you Cuz you da God dat stay big an strong An we stay scared a you: You stay do
Neh 9.32: An us guys know dat da way you see um, All da bad kine stuff we do, not small
Neh 9.33: You wen do da right ting Bout eryting dat happen to us guys.
Neh 9.33: Cuz we can trus you fo do Wat you tell dat you goin do.
Neh 9.33: But us guys know fo shua Dat we wen do bad kine stuff.
Neh 9.36: We live on top da land dat you give to oua ancesta guys So dey can eat da stuff dat
Neh 9.36: dat you give to oua ancesta guys So dey can eat da stuff dat grow dea An da good tings da land get -- But still yet, we
Neh 9.37: All da rich kine stuff dat come from dis land, Go to da king guys dat you put ova us
Neh 9.37: rich kine stuff dat come from dis land, Go to da king guys dat you put ova us guys, Cuz we wen do bad kine stuff.
head: Da Guys Dat Sign Da Paypa Fo Do Da Right Tings
Neh 9.38: “Cuz a all dis, us guys like make one deal wit each odda dat we all can trus.
Neh 10.1: Dis, da names dey wen write on top da paypa dat get da govmen wax kine seal: Govna Nehemiah, Hakaliah boy,
Neh 10.10: boy, Binnui from da Henadad ohana, Kadmiel, an da ones dat stay work wit dem Shebaniah, Hodiah, Kelita, Pelaiah,
Neh 10.28: da security guards fo da Temple, da music guys, da guys dat stay work inside da Temple, an all da odda peopo dat no
Neh 10.28: guys dat stay work inside da Temple, an all da odda peopo dat no stay stick wit da diffren peopos inside da odda lands,
Neh 10.28: wit da Rules From God, us an oua wifes an kids, erybody dat know an undastan wass happening -- togedda wit oua bruddas
Neh 10.29: promise an aks God fo do bad tings to us if we no live dat way!
Neh 10.29: his Rules fo give um to us guys, so we can do eryting dat oua boss Yahweh tell us we gotta do, an all da odda tings
Neh 10.30: Dat mean, we no goin give oua girls to da guys from dis land
Neh 10.31: “Da Res Day, if da peopo dat stay dis land bring stuff fo sell, wheat o watevas, us
Neh 10.31: goin buy um from dem, no matta da Res Day o da odda days dat stay spesho fo God.
Neh 10.31: Ery seven year, we no goin use da land an da stuff dat stay grow inside oua fields, an we goin pay off all da
Neh 10.33: times wen erybody come togedda, an fo pay fo da gifs dat stay spesho fo God, an fo pay fo da sacrifices dey make
Neh 10.35: “Us guys make promise fo bring da bestes stuff dat grow on top oua land ery year, and da bestes fruits from
Neh 10.36: We goin bring oua numba one boy an da firs animal dat born from oua animals, jalike stay write inside da Rules
Neh 10.36: We goin bring da firs animals dat born from ery cow an sheep and goat, to da Temple Wea Oua
Neh 10.36: to da Temple Wea Oua God Stay, an give um to da pries guys dat stay work dea inside da Temple Fo Oua God.
Neh 10.37: We goin give ten percen from all da stuff dat grow on top oua land fo da guys from da Levi ohana, cuz az
Neh 10.37: land fo da guys from da Levi ohana, cuz az da Levi guys dat get da right fo use all da ten percen from da small towns
Neh 10.38: fo pick up da ten percen from erybody, da main pries guy, dat get Aaron fo ancesta, he goin go wit dem.
Neh 10.38: Den, from all da ten percen dat da Levi guys pick up, dey goin bring ten percen a all dat
Neh 10.38: dat da Levi guys pick up, dey goin bring ten percen a all dat to da Temple fo oua God, an put um inside da store rooms
Neh 10.39: da store rooms wea dey keep da bowls an tings fo da Place Dat Stay Spesho Fo God.
Neh 10.39: “Us guys no goin foget do all dat fo da Temple Fo Oua God.
Neh 11.1: pick, gotta move house fo live inside Jerusalem, da town dat stay spesho fo God.
Neh 11.3: Dis da names a da main leada guys fo da districk, dat wen go live inside Jerusalem town.
Neh 11.3: (Inside da odda Judah towns, all da Israel peopo dat stay dea, live on top dea own land, da peopo an da prieses
Neh 11.3: da peopo an da prieses an da Levi ohana guys, da guys dat stay work inside da Temple, an odda peopo dat come from da
Neh 11.3: da guys dat stay work inside da Temple, an odda peopo dat come from da guys dat wen work fo King Solomon.”
Neh 11.3: work inside da Temple, an odda peopo dat come from da guys dat wen work fo King Solomon.”
Neh 11.4: get some a da peopo from da Judah an da Benjamin ohanas dat live dea too.
Neh 11.6: Get 468 army guys dat good fo fight an get Perez fo dea ancesta guy, dat live
Neh 11.6: guys dat good fo fight an get Perez fo dea ancesta guy, dat live inside Jerusalem town.
Neh 11.8: Sallu get two guys dat follow him, Gabbai an Sallai.
Neh 11.8: Dat make 928 guys.
Neh 11.11: odda ancesta guys Meshullam, Zadok, Meraiot, an Ahitub, dat befo time was da guy in charge a da Temple Fo God.
Neh 11.12: Wit dea helpa guys dat stay do da work fo da Temple, get 822 guys.
Neh 11.12: An get Adaiah, Jeroham boy, dat get ancestas Pelaliah, Amzi, anodda Zekariah, Pash-hur, an
Neh 11.13: Adiah get odda helpa guys dat was da main guys fo da ol ohanas, an togedda dey make 242
Neh 11.14: Wit dem an all dea helpa army guys dat stay good fo fight, 128, wit Zabdiel, Haggedolim boy, ova
Neh 11.16: Had Shabbetai and Jozabad too, dat was da two leadas fo da Levi ohana peopo an dat stay in
Neh 11.16: too, dat was da two leadas fo da Levi ohana peopo an dat stay in charge a da guys dat do da work outside da Temple
Neh 11.16: fo da Levi ohana peopo an dat stay in charge a da guys dat do da work outside da Temple Fo God.
Neh 11.17: Mica boy, wit ancestas Zabdi an Asaf, was da leada dat help da peopo start fo tell God “Mahalo plenny!
Neh 11.18: All da Levi ohana guys dat stay live inside Jerusalem, da Town Dass Spesho Fo God,
Neh 11.19: Da guys dat watch da gates fo da Temple, Akkub an Talmon an dea
Neh 11.19: fo da Temple, Akkub an Talmon an dea helpas, 172 guys dat stay watch da gates.
Neh 11.21: But da guys dat stay work inside da Temple Fo God, dey live on top Ofel
Neh 11.22: Inside Jerusalem, da guy dat stay in charge a da Levi ohana guys was Uzzi, Bani boy,
Neh 11.23: Befo time, was da King dat tell da singa guys wat dey gotta do, an dass wat dey do
Neh 11.24: boy, wit Zerah an Judah fo his ancestas, he da one dat talk fo da King bout eryting da peopo need.
Neh 11.25: Had plenny small towns dat no mo strong wall, wit dea fields.
Neh 11.35: Zeboim, Neballat, Lod, an Ono inside da valley wea da guys dat make fancy kine tings live.
Neh 11.36: Some ohanas from da Levi peopo dat stay inside Judah wen go live wit da Benjamin peopo.
Neh 12.1: Dis da names fo da pries guys an da Levi ohana guys dat wen come back Jerusalem side wit Zerubbabel Sheltiel boy,
Neh 12.7: Dey da ones dat wen lead da pries guys an da pries helpa guys, da time
Neh 12.8: Get odda Levi ohana guys dat wen come back da same time, anodda Jeshua, Binnui,
Neh 12.24: jalike David wen tell um fo do, da guy dat stay tight wit God.
Neh 12.26: Dat time, dis guys work inside da Temple.
Neh 12.28: All da peopo dat sing wen come togedda from da towns aroun Jerusalem.
Neh 12.36: Dey use da music instruments dat David wen make, da guy dat stay tight wit God.
Neh 12.36: Dey use da music instruments dat David wen make, da guy dat stay tight wit God.
Neh 12.36: Ezra, da guy dat stay teach da Rules From God, he go firs, den da oddas.
Neh 12.38: All da odda ones dat wen come fo tell God he awesome, dey go da lef side.
Neh 12.40: Get peopo dat wen go wit me fo tell God he awesome.
Neh 12.40: Me, an half da govmen guys, an da odda half a da peopo dat wen go da lef side, we all stand togedda inside da yard
Neh 12.43: Dat day, da peopo make choke plenny sacrifice.
Neh 12.44: Dat same day, us guys wen give guys dea jobs.
Neh 12.44: take care da rooms an da storage places, some take da gifs dat peopo bring, oddas take da bestes stuff dat da peopo cut
Neh 12.44: take da gifs dat peopo bring, oddas take da bestes stuff dat da peopo cut from da groun an bring to da Temple jalike
Neh 12.44: good inside, cuz a da pries guys an da Levi ohana guys dat help da prieses.
Neh 12.46: guy fo da singas, an dey wen make plenny songs fo tell God dat he da greates, an fo tell him “Mahalo!
Neh 12.47: ohana guys wen put inside anodda storage place, da part a dat stuff dass fo da pries guys dat get Aaron fo dea ancesta.”
Neh 12.47: storage place, da part a dat stuff dass fo da pries guys dat get Aaron fo dea ancesta.”
Neh 13.1: Dat same day, da leada guys read from da book Moses wen write,
Neh 13.1: Dey find out inside da book, dat nobody from da Ammon peopo o da Moab peopo can get da
Neh 13.4: Befo now, had one pries guy Eliashib, dat da main pries guys wen put in charge a da storage rooms
Neh 13.5: Befo time, inside dat room dey stay stash da wheat dat da peopo bring to da
Neh 13.5: Befo time, inside dat room dey stay stash da wheat dat da peopo bring to da Temple, an da incense, da spesho
Neh 13.5: Cuz God wen tell da peopo fo give all dat to da Levi ohana peopo, an da singa guys, an da security
Neh 13.5: All dat, dey stay stash inside dat room.
Neh 13.5: All dat, dey stay stash inside dat room.
Neh 13.6: Da time Eliashib do all dat fo Tobiah, I no stay Jerusalem town.
Neh 13.6: Was da year numba 32 dat he stay king.
Neh 13.8: huhu, an I throw all Tobiah furnitures an stuffs outa dat room.
Neh 13.10: Cuz a dat, da Levi ohana guys an da singa guys, dat help da odda
Neh 13.10: Cuz a dat, da Levi ohana guys an da singa guys, dat help da odda peopo show love an respeck fo God, dey neva
Neh 13.12: Afta dat, all da Judah peopo wen bring da ten percen a da wheat, an
Neh 13.13: Get da pries guy Shelemiah, da guy Zadok dat stay teach da Rules From God, an Pedaiah from da Levi
Neh 13.13: Dea job was fo make shua da guys dat work wit dem get da stuffs fo give to da Levi ohana guys
Neh 13.15: Dat time, I see one nodda ting happen Judah side.
Neh 13.16: Same time, had peopo from Tyre town dat live inside Jerusalem town.
Neh 13.20: One o two times, da guys who get store, an da guys dat like sell all kine stuffs on top da streets, gotta stay
Neh 13.21: You do dat one mo time, I put you in jail!
Neh 13.21: From dat time dey no come inside da town, on da Res Day.
head: No Can Marry Peopo Dat Not Jewish
Neh 13.23: Dat time too, I wen see Jewish guys dat wen marry wahines from
Neh 13.23: Dat time too, I wen see Jewish guys dat wen marry wahines from Ashdod, Ammon, an Moab.
Neh 13.26: But still yet, was da wahines from da odda peopos dat wen make Solomon do bad kine tings.
Neh 13.27: You tink az good fo us hear now, dat oua God no can trus you guys, cuz you marry da wahines
Neh 13.28: guy, his fadda Eliashib da main pries guy, he had one boy dat marry da daughta a Sanballat da Horon guy.
Neh 13.29: Eh my God, no foget dat kine bad peopo.
Neh 13.30: Dass how I wen get rid a all da stuff dat come from da odda peopos.
Neh 13.30: set up da jobs fo da pries guys an da Levi ohana guys, so dat ery one a dem know wat dey suppose to do.
Neh 13.31: I make shua dat da peopo bring da pries guys wood, fo burn da sacrifices,
Neh 13.31: I make shua dey get da bestes stuff dat da peopo cut from wat dey wen plant.
Est 1.1: Dis wat wen happen wen Xerxes was king fo da 127 districks dat get dea own local govmen, from India to Sudan.
Est 1.2: Dat time, King Xerxes stay sit on top his throne inside Susa
Est 1.3: Persia an Media, da princes, an da ali`i fo da districks dat get dea own local govmen, dey all stay dea.
Est 1.4: all da big awesome rich stuff he own cuz he da king fo all dat.
Est 1.5: da yard aroun da garden inside his palace, fo all da peopo dat stay inside Susa town wit da strong walls, from da mos
Est 1.7: Dey give da peopo wine in fancy kine gold cup dat cost plenny, ery one differen.
Est 1.8: Da king tell da guys dat stay in charge da wine, fo give erybody wateva dey like,
Est 1.9: time Queen Vashti make one big party, fo all da wahines dat stay inside King Xerxes palace too.
Est 1.10: He tell da seven palace guys dat work fo him, Mehuman, Bizta, Harbona, Bigta, Abagta,
Est 1.11: her head, so Xerxes can show all da peopo an ali`i guys dat stay dea how pretty she stay.
Est 1.13: Da king go talk to da guys dat undastan eryting bout wass happening, cuz he do dat
Est 1.13: guys dat undastan eryting bout wass happening, cuz he do dat erytime he like know bout da rules wat da judge guys gotta
Est 1.14: Had seven ali`i guys from Persia an Media dat stay good friends wit da king: Carshena, Shetar, Admata,
Est 1.16: He tell, “No was jus agains you, da king, dat Queen Vashti wen go do dis kine ting.”
Est 1.19: make anodda wahine da queen, somebody mo betta den Vashti dat goin lissen wat her husban tell.
Est 1.20: fo dea husbands, from da mos important one to da one dat not importan.
Est 1.22: fo ery peopo in dea own language an alphabets, telling dem dat ery man gotta be da main leada guy inside his own house.”
Est 2.2: Den da guys dat work fo da king fo take care him, dey tell him, “Az good
Est 2.2: go look fo some young an good looking wahines fo da king, dat no sleep wit one guy still yet.
Est 2.3: Hegai, da guy dat no can get kids an da king stay put him fo take care da
Est 2.3: Den da spesho peopo dat know how fo make dem mo pretty still yet, can do dat.
Est 2.3: peopo dat know how fo make dem mo pretty still yet, can do dat.
Est 2.4: Den da one dat da king like da mostes can come queen, cuz Vashti not da
Est 2.4: Da king like wat his guys tell him, so he do dat.
Est 2.5: strong walls, had one Jewish guy from da Benjamin ohana, dat get da name Mordecai.”
Est 2.7: Her Persia name Esther, dat mean “Star.
Est 2.10: Now Esther no tell nobody bout her ohana, o dat she Jewish, cuz Mordecai wen tell her fo no tell dem.
Est 2.12: Xerxes, dey gotta pau twelve month wit da palace wahines dat make da young wahines come mo good looking.
Est 2.14: Shaashagaz, one nodda guy dat take care da wahines fo da king, stay in charge a da ones
Est 2.16: (She Mordecai uncle Abihail's girl, dat Mordecai wen hanai.
Est 2.16: Wen she go, she neva aks fo notting, ony wat Hegai, da guy dat stay in charge da wahines, tell her.
Est 2.20: But Esther still yet neva tell nobody bout her ohana, o dat she Jewish, jalike Mordecai wen tell her.
Est 2.21: gate, Bigtana and Teresh, two a da king's palace guys dat stay watch da gate, wen come huhu, an make plan fo kill
Est 2.22: But Mordecai find out bout dat, an tell Queen Esther.
Est 2.22: Den Esther tell da king bout um, an dat Mordecai da guy wen find um out.
Est 2.23: An dey write all dat inside da record book fo da king.
Est 3.2: All da king's leadas dat stay by da king's gate go down on dea knees in front
Est 3.2: Haman, an show him respeck, cuz da king tell dem fo do dat.
Est 3.4: Ery day dey aks Mordecai dat, but he still yet no lissen to dem.
Est 3.4: Cuz Mordecai wen tell dem dat he one Jew.
Est 3.5: Wen Haman see dat Mordecai no go down in front him o show him respeck, he
Est 3.8: Den Haman tell King Xerxes, “Get some diffren kine peopo dat live all ova da place inside hea, but dey no make friends
Est 3.9: If you like do dat, go make one rule fo wipe dem all out.
Est 3.9: An I goin give 375 ton silva to da guys dat take care da king's money, fo give to da ones dat kill da
Est 3.9: da guys dat take care da king's money, fo give to da ones dat kill da Jews.
Est 3.10: So da king take off his ring dat he use fo stamp papers, an give um to Haman, Hammedata's
Est 3.10: give um to Haman, Hammedata's boy, from Agag side, da guy dat hate da Jews.
Est 3.12: king's govnas fo da states, da govnas fo all da districks dat get dea own local govmen, an da ali`i fo ery peopo.
Est 3.12: Den, fo show dat King Xerxes da one wen tell um fo write wat Haman say, den
Est 3.14: peopo hear um, so dey goin be ready fo kill all da Jews dat day.
Est 4.4: Wen da wahines dat work fo Queen Esther, an her guys dat stay in charge a da
Est 4.4: Wen da wahines dat work fo Queen Esther, an her guys dat stay in charge a da wahines, go tell Esther bout Mordecai,
Est 4.5: He one a da guys dat no can get kids an da king stay put fo work fo her.
Est 4.7: Den Mordecai tell Hatak eryting dat wen happen to him, an how plenny money Haman promise fo
Est 4.7: to him, an how plenny money Haman promise fo pay da peopo dat take care da king's money, fo wipe out da Jewish peopo.
Est 4.11: an palace peopo an all da peopo inside his districks know, dat any guy o wahine dat go near da king inside da palace
Est 4.11: da peopo inside his districks know, dat any guy o wahine dat go near da king inside da palace yard, an he neva call
Est 4.11: yard, an he neva call dem, da king get ony one rule: dat dey gotta mahke.”
Est 4.13: Mordecai tell Hatak fo tell her, “No tink dat jus cuz you stay inside da king's palace, you da ony Jew
Est 4.13: jus cuz you stay inside da king's palace, you da ony Jew dat no goin mahke.”
Est 4.16: Me an da wahines dat work fo me, we goin do same ting, no eat an no drink
Est 4.16: Afta we do dat, I goin go in front da king, no matta I stay broke da
Est 5.2: yard, he like see her, an he hold his gold rod out to her dat was inside his hand.
Est 5.9: Haman go out dat day an he stay feel real good inside.
Est 5.9: But wen he see Mordecai by da king's gate, an see dat Mordecai neva stand up fo him, an show he no scared a him,
Est 5.11: make him mo importan den all da odda ali`i an palace guys dat stay work fo da king.
Est 5.13: But dat no mean notting to me!
Est 5.14: Haman like dat plenny, an tell his guys fo put up da pos fo hang
Est 6.1: Dat nite da king no can sleep, so he aks his guys fo bring da
Est 6.1: fo bring da record book, da one wea dey write down eryting dat happen from da time he wen come one king.
Est 6.2: Inside dea, dey read, dat befo time, Mordecai find out dat two a King Xerxes guys
Est 6.2: Inside dea, dey read, dat befo time, Mordecai find out dat two a King Xerxes guys dat guard da doors, Bigtana an
Est 6.2: befo time, Mordecai find out dat two a King Xerxes guys dat guard da doors, Bigtana an Teresh, make plan fo kill da
Est 6.8: kine robe fo him, an one horse da king wen awready ride, dat get one king's mark on top da horse head.”
Est 6.9: da big town, an call out in front him, “Dis da kine ting dat da king like do fo da guy he really like show respeck fo!”
Est 6.10: an da horse, an do jalike you wen say fo Mordecai da Jew, dat stay sit by da king's gate.”
Est 6.12: Afta dat Mordecai go back by da king's gate.
Est 6.13: He tell his wife Zeresh an his friends eryting dat wen happen to him.
Est 6.13: Da guys dat tell him wat fo do, an his wife Zeresh tell him, “You
Est 6.14: An wen dey still yet talk wit him, da guys dat work fo da king, da kine no can make kids, dey come fo
Est 7.5: Wea da guy dat get big head an like do dis?”
Est 7.6: Queen Esther tell, “Da guy dat hate us, he dis real bad guy Haman!
Est 7.8: Wen da king say dat, da king's helpa guys put one cloth on top Haman's face fo
Est 7.9: Den Harbona, one a da king's guys dat no can make kids, tell, “Eh, you know, get one pos 75 feet
Est 7.9: He wen make um fo hang Mordecai on top, da guy dat wen tell bout da two guys dat wen like kill da king.
Est 7.9: hang Mordecai on top, da guy dat wen tell bout da two guys dat wen like kill da king.
Est 7.10: So dey hang Haman on top da pos dat he wen make fo hang Mordecai on top um.”
Est 8.1: Cuz Haman hate da Jews, dat same day King Xerxes wen give Queen Esther Haman's house
Est 8.1: Same time, Esther tell da king dat Mordecai her ohana, so Mordecai come in front da king.
Est 8.2: Da king take off da ring he use fo stamp his papers, dat he wen take back from Haman, an give um to Mordecai.
Est 8.3: feet an cry, an beg da king fo stop da real bad plan dat Haman da Agag guy stay make agains da Jews.
Est 8.5: like da king write one nodda rule fo wipe out da odda rule dat Haman, Hammedata's boy from Agag, wen write awready.
Est 8.9: Dey write dis wit da alphabets dat all da diffren peopos use, an in dea languages.
Est 8.10: an send da tings dey write by messenja guys on top horses dat go fas (cuz dey wen raise da horses spesho kine jus fo da
Est 8.11: Da king's new rule now tell, dat da Jews inside ery big town get da right fo come togedda,
Est 8.11: an can wipe out an kill any army from any peopo o districk dat go agains dem an dea wahines an kids, an dey can take da
Est 8.13: an tell um to ery peopo, so da Jews can stay get ready dat day, fo fight agains da guys dat hate dem.
Est 8.13: Jews can stay get ready dat day, fo fight agains da guys dat hate dem.
Est 8.17: Inside ery districk an big town, wea eva da rule dat da king tell wen come, all da Jews stay real good inside.
Est 9.1: On March 7, da day da guys dat hate da Jews wen do wat da king's firs rule say.
Est 9.1: now eryting change, an da Jews get da power ova da guys dat hate dem.
Est 9.2: da districks wea Xerxes stay king, fo go agains da guys dat like do bad tings to dem.
Est 9.3: all da districks, da leadas, da governas, an da guys dat take care da work fo da king, dey wen help da Jews, cuz
Est 9.5: Da Jews wen use swords fo kill all da guys dat hate dem, an dey do wat dey like to dose guys.
Est 9.10: Dey wen kill da ten boys dat time, dat get Haman fo dea fadda (da same Haman, Hammadata
Est 9.10: Dey wen kill da ten boys dat time, dat get Haman fo dea fadda (da same Haman, Hammadata boy, dat
Est 9.10: dat get Haman fo dea fadda (da same Haman, Hammadata boy, dat hate da Jews).
Est 9.16: wen come togedda fo take care demself, fo no let da guys dat hate dem bodda dem no moa.
Est 9.18: But da Jews inside Susa town still stay fight da peopo dat stay agains dem on March 7 and 8.
Est 9.19: An az why da Jews dat live da country side stay make March 8 da spesho day fo
Est 9.22: da Jews wen res, cuz dey no gotta suffa no mo from da guys dat hate dem.
Est 9.22: From dat time, eryting change fo dem.
Est 9.22: dose days an fo give food gifs to each odda an to da peopo dat no mo notting.
Est 9.23: wen make plan togedda fo stay make holiday ery year afta dat, jalike Mordecai wen write to dem.
Est 9.24: Cuz Haman, Hammedata's boy from Agag dat wen hate all da Jews, wen make plan agains da Jews fo wipe
Est 9.24: all da Jews, wen make plan agains da Jews fo wipe dem out dat day March 7.
Est 9.24: He throw wat dey call da “Pur,” dat mean he pull straw fo pick da day fo kill um an wipe um
Est 9.25: was goin do to da Jews, da king write down fo his guys dat wat Haman wen plan, goin come back to him, an fo da king's
Est 9.26: Mordecai wen write, an cuz a eryting da Jews wen see, dat wen happen to dem, da Jews start da custom fo dem an dea
Est 9.27: dem, da Jews start da custom fo dem an dea kids an da ones dat come from dem, an all da odda peopos dat come Jews bumbye.
Est 9.27: kids an da ones dat come from dem, an all da odda peopos dat come Jews bumbye.
Est 9.27: From dat time, ery year dey goin make shua dey make big party dose
Est 9.29: girl, hanai girl to Mordecai da Jew, write anodda letta, dat show dat cuz she da queen, she get da powa fo okay da
Est 9.29: girl to Mordecai da Jew, write anodda letta, dat show dat cuz she da queen, she get da powa fo okay da letta numba
Est 9.30: An had odda lettas dat peopo send to all da Jews inside da 127 districks wea
Est 9.31: Dat way, da Jews can set up da Purim holiday da same time ery
Est 10.2: All da stuff da king do dat show his power, an erything bout da stuff dat Mordecai do,
Est 10.2: da king do dat show his power, an erything bout da stuff dat Mordecai do, an how King Xerxes wen make Mordecai come
Est 10.2: make Mordecai come real importan, da palace guys write all dat inside da Record Book Fo Da Kings Fo Media An Persia.
Isa 1.1: Dat time, da king fo da Judah peopo was Uzziah, den Jotham,
Isa 1.4: dea bruddas, dey no do right kine stuff, Dey da kine peopo dat like bus up eryting!”
Isa 1.4: Dey hate da God fo da Israel peopo dat stay good an spesho.
Isa 1.6: head an undaneat yoa feet You guys no even get one place dat stay good, Ony get cut, scar, black an blue, An bad open
Isa 1.10: So, lissen wat Yahweh tell you guys, You leada guys dat ack jalike you from Sodom!
Isa 1.10: Lissen wat oua God stay teach, You peopo dat ack jalike you from Gomorrah!
Isa 1.11: Dat no make me stay feel good inside.
Isa 1.12: show face in front me, Who wen tell you guys you gotta do dat?
Isa 1.13: No bring me sacrifice dat no mean notting!
Isa 1.14: Dey jalike one heavy ting on top my back Dat I gotta carry.
Isa 1.17: Kokua da peopo dat need help Fo da bad tings da bad guys do to dem.
Isa 1.17: Da kids dat no mo fadda o mudda, help dem.
Isa 1.17: Make argue fo help da wahines dat no mo husban.
Isa 1.20: Cuz az me, Yahweh Da Boss, dat say dis.
Isa 1.21: You see da peopo inside da big town Dat I wen trus befo time, Dey come jalike one wahine dat fool
Isa 1.21: town Dat I wen trus befo time, Dey come jalike one wahine dat fool aroun fo money.
Isa 1.21: But now, ony get guys ova dea dat ony like kill peopo!
Isa 1.22: Jalike you wen melt silva metal, An keep da junks dat come up, But throw way da good kine silva.
Isa 1.23: Dey no make like one good judge Fo kokua da kids dat no mo fadda o mudda.
Isa 1.23: Dey no even tink notting Bout kokua da wahine dat no mo husban.
Isa 1.24: Yahweh the Boss, Da God Ova All Da Armies, Da Strong One dat help da Israel peopo, Dis wat he tell: “Auwe!
Isa 1.24: I goin fight an win Ova erybody dat go agains me So dey no can bodda me no moa.
Isa 1.24: I goin pay back erybody dat stay agains me.
Isa 1.26: An akamai kine peopo dat can tell you guys wat fo do, Jalike you guys wen get da
Isa 1.26: Afta dat, peopo goin call you guys ‘Da big town wea erybody do da
Isa 1.27: Da peopo dat stay go Mount Zion fo pray, Inside Jerusalem town, God
Isa 1.28: But da peopo dat go agains me An da ones dat stay do bad kine stuff, I goin
Isa 1.28: But da peopo dat go agains me An da ones dat stay do bad kine stuff, I goin bus up all dem.
Isa 1.30: Cuz a dat, you guys goin come jalike one oak tree Wit leaf dat stay
Isa 1.30: Cuz a dat, you guys goin come jalike one oak tree Wit leaf dat stay come all dry up.
Isa 1.30: An jalike one garden Dat no mo watta.
Isa 1.31: All da stuff dey wen make, An da guys dat make um, Goin burn up same time, An no mo nobody can pio
Isa 2.4: tink diffren kine bout someting, Yahweh goin be da judge dat tell who a dem stay right.”
Isa 2.4: Dat time, no country goin fight agains anodda country no moa.
Isa 2.6: Yoa peopo stay make deal wit da odda peopos Dat donno you.
Isa 2.9: No let go dat kine peopo!
Isa 2.11: Anybody dat get real high nose, Dey goin come shame.
Isa 2.11: Dat time, Yahweh da ony One Da peopo goin talk good bout.
Isa 2.12: Goin come one day, he goin go Agains erybody dat get big head, An agains all da high makamaka peopo.
Isa 2.12: God goin bring down da kine peopo dat tink dey importan.
Isa 2.12: He goin make all dat kine peopo come notting.
Isa 2.16: If peopo tink dey strong like da big boats dat go Spain, Da nice looking boats, Yahweh can sink um.
Isa 2.17: Dat time, Yahweh da ony One Da peopo goin talk good bout.
Isa 2.20: Dat time, da idol kine gods Dat da peopo wen make from da
Isa 2.20: Dat time, da idol kine gods Dat da peopo wen make from da silva an gold Fo go down and
Isa 2.22: Da ones dat stay breave da air an stay alive, But wat you can trus dem
Isa 3.2: army guys an da regula army guys, All da judges an da guys dat talk fo God, All da guys dat can tell wass goin happen
Isa 3.2: All da judges an da guys dat talk fo God, All da guys dat can tell wass goin happen bumbye, All da olda leadas, All
Isa 3.3: All da odda kine importan peopo, All da akamai guys dat tell da peopo wat fo do, All da guys dat get da smarts fo
Isa 3.3: da akamai guys dat tell da peopo wat fo do, All da guys dat get da smarts fo make real nice tings wit dea hands, An
Isa 3.3: fo make real nice tings wit dea hands, An all da guys dat undastan how fo make kahuna kine chants.
Isa 3.4: Peopo dat stay make any kine, dey goin take charge a dem.
Isa 3.5: Da guys dat erybody get respeck fo, Da no good guys goin bus um up.
Isa 3.7: But dat time, da brudda goin yell, ‘I no can take care all dis
Isa 3.9: Dey da one dat hurt demself mo worsa.
Isa 3.10: Tell da guys dat do da right kine stuff, Dat eryting goin come out good fo
Isa 3.10: Tell da guys dat do da right kine stuff, Dat eryting goin come out good fo dem.
Isa 3.11: fo da guys dat do bad kine stuff, Cuz eryting goin come out bad fo dem!
Isa 3.12: Da ones dat give my peopo presha, Dey stay ack jalike dey young kids.
Isa 3.12: Lissen, my peopo, Da ones dat tell you guys wea fo go, Dey stay take you guys da wrong
Isa 3.14: Yahweh da One goin judge da older leadas An da odda ones dat stay lead his peopo.
Isa 3.14: He tell dem, “You, jalike da guys Dat wen bus up my grape fields.
Isa 3.14: All da stuff you guys wen rip off From da peopo dat no mo notting, All dat stuff you guys take um Inside yoa
Isa 3.14: you guys wen rip off From da peopo dat no mo notting, All dat stuff you guys take um Inside yoa houses.
Isa 3.15: Da peopo dat no mo notting, How come you go rub dea face inside da
Isa 3.18: Den Isaiah tell, “Dat time, my Boss goin grab All da fancy kine stuff dey get
Isa 4.1: Dat time, afta plenny guys mahke in da war time, Seven wahines
Isa 4.1: in da war time, Seven wahines goin grab one a da guys dat still stay dea.
Isa 4.2: Dat time, goin get one guy, Yahweh goin give him da right fo
Isa 4.2: goin give him da right fo be king, Cuz he jalike one shoot Dat Yahweh make come up from da king ohana.
Isa 4.2: Dat guy, goin be real good looking an stay awesome.
Isa 4.2: Erybody goin know bout da stuff dat grow on top da land, Dat goin come real awesome, An da
Isa 4.2: Erybody goin know bout da stuff dat grow on top da land, Dat goin come real awesome, An da Israel peopo dat still yet
Isa 4.2: da land, Dat goin come real awesome, An da Israel peopo dat still yet stay alive dat time Goin feel real good inside
Isa 4.2: real awesome, An da Israel peopo dat still yet stay alive dat time Goin feel real good inside bout all dat, An all da
Isa 4.2: stay alive dat time Goin feel real good inside bout all dat, An all da odda peopo goin get respeck fo dem.
Isa 4.3: All da peopo dat still yet stay alive inside Jerusalem town, Peopo goin
Isa 4.5: one cloud Ova da Temple on top Mount Zion An ova erybody dat stay come togedda dea Fo show him respeck wen he tell um
Isa 5.1: I goin sing one song bout his grape field On top one hill dat get good groun.
Isa 5.2: Da one I get love an aloha fo, he talk: “So den, you peopo dat live inside Jerusalem, An you guys from Judah, You guys
Isa 5.4: Tell me, wat odda ting I gotta do Fo my grape field, dat I neva do befo time?
Isa 5.7: An da plantation dat make Yahweh feel good inside Wit plenny love an aloha,
Isa 5.8: fo you guys dat stay buy All da house an field dat get no mo space
Isa 5.8: fo you guys dat stay buy All da house an field dat get no mo space awready, You no leave even one place fo
Isa 5.8: So you guys goin be da ony one Fo live dea, on top all dat land!
Isa 5.11: to da guys Dat get up early in da morning Fo go all out fo da booze, Dey
Isa 5.14: Same ting fo da odda kine peopo Dat stay make big kine noise an go party out.
Isa 5.16: Him, da God dat stay good an spesho!
Isa 5.17: Dat time, da sheeps goin eat grass Inside dea own grass land.
Isa 5.18: fo da peopo dat drag All da bad kine stuff dey stay do wit dem, Jalike dey
Isa 5.19: Dat kine peopo tell, “We like God fo hurry up!
Isa 5.19: him make fas fo do his work, So us guys can see da ting Dat da Good An Spesho God fo da Israel peopo Make plan fo do,
Isa 5.19: Spesho God fo da Israel peopo Make plan fo do, We like see dat happen quick, Den us guys goin know bout um.
Isa 5.20: fo da guys dat tell Dat da bad kine stuff stay good, An da good kine
Isa 5.20: fo da guys dat tell Dat da bad kine stuff stay good, An da good kine stuff stay
Isa 5.20: Dey tell, da kine stuff dat taste bad, stay sweet, An da sweet kine stuff taste bad!
Isa 5.21: fo da guys dat tink dey know eryting erytime, An tink dey smart fo
Isa 5.22: fo da guys dat erytime like drink wine, An real smart guys fo mix da
Isa 5.23: Dat kine guys, wen somebody do wrong kine stuff, Dey give da
Isa 5.23: But fo da peopo dat stay do da right ting fo real kine, Dey take away dea
Isa 5.24: Az cuz dey no take da Rules Dat Yahweh, Da God Ova All Da Armies, teach um, An dey ack
Isa 5.25: Dass why da mountains stay shake, An da peopo body dat mahke Lay all ova outside jalike rubbish.
Isa 5.26: God goin put up one flag So dat all da peopo inside da lands dat stay far can see um.
Isa 5.26: goin put up one flag So dat all da peopo inside da lands dat stay far can see um.
Isa 5.27: In dat army, nobody come tired O trip an fall down.
Isa 5.30: Dat time, wen da army guys come dis land, Dey goin make big
Isa 5.30: If anybody go look da land, Dey goin see dat eryting stay dark An erybody get big trouble.
Isa 6.2: Angel guys dat look like fire, fly up all aroun him.
Isa 6.6: Den one a da angel guys dat look jalike fire, fly ova by me wit one red hot charcoal.
Isa 6.7: God wen pay da price Fo hemo from you all dat bad kine stuff.
Isa 6.11: Den I aks him, “Boss, how long I gotta do dat?
Isa 6.13: But even if still yet get ten percent da peopo dat stay on top da land, Da army guys goin come back one mo
Isa 6.13: still ony get stump Wen somebody cut um down, Da peopo dat still stay dea, Goin come jalike one spesho seed fo God,
Isa 6.13: Goin come jalike one spesho seed fo God, Jalike da stump dat goin grow one mo time.
Isa 7.3: Den Yahweh tell Isaiah, “You an yoa boy Shear-Jashub (dat mean, ‘Some peopo goin come back’), go out dea meet Ahaz.
Isa 7.3: Go on top da road dat go da field wea dey put da cloth inside da watta an step
Isa 7.4: But dey jalike two small stick inside da fire dat litto mo all burn out, but still yet dey get plenny smoke.
head: Da Sign Dat God Stay Wit Us
Isa 7.13: Not nuff, you guys, dat you make odda peopo tired.”
Isa 7.14: Cuz a dat, my Boss goin give you guys one sign.
Isa 7.14: Dis da sign: goin get one young wahine dat neva yet sleep wit one guy, but she goin come hapai, an
Isa 7.14: yet sleep wit one guy, but she goin come hapai, an bumbye dat wahine goin born one boy.
Isa 7.14: She goin call him ‘Immanuel,’ dat mean, ‘God stay wit us.
Isa 7.15: wass right an wass wrong, an know fo pick ony wass right, dat time, goin get plenny soft cheese an honey kine stuff fo
Isa 7.16: But befo he come dat big, da land dat you hate wea da two kings stay, goin come
Isa 7.16: But befo he come dat big, da land dat you hate wea da two kings stay, goin come all bus up, an
Isa 7.18: Dis how goin be, dat time.
Isa 7.20: Dat time, you guys goin pay da king fo Assyria, fo his army
Isa 7.21: Wen all dat happen, one guy can keep alive ony one young cow an two
Isa 7.22: Da peopo dat da army guys no take away from inside da land, goin get
Isa 7.23: tousan grape plants worth tousan piece silva, now eryting dat goin grow afta, ony goin be kuku kine plants.
Isa 8.1: (Dat mean, ‘Rip um off an run away quick!
Isa 8.2: an Zekariah Jeberekiah's boy, fo come watch you write dat, cuz erybody know dey can trus dem guys an wat dey tell
Isa 8.3: Afta I do dat, I go sleep wit my wife, da wahine dat talk fo God.’)
Isa 8.3: Afta I do dat, I go sleep wit my wife, da wahine dat talk fo God.’)
Isa 8.6: Yahweh talk to me fo tell dis: “Dis Judah peopo stay tink Dat wat I stay do fo dem, az no good.
Isa 8.6: No matta I do good tings fo dem, Jalike I give um da watta Dat run slow inside da Siloam watta place.”
Isa 8.8: be jalike one big riva stay run fast thru da Judah land, Dat go all ova da land Till da watta come up to da neck.
Isa 8.10: You goin talk an make plan, But dat neva goin happen, cuz you no can do um.
Isa 8.12: scared bout someting, You guys no need come scared bout dat, O let dat ting make you come real scared an shaking!
Isa 8.12: someting, You guys no need come scared bout dat, O let dat ting make you come real scared an shaking!
Isa 8.15: Jalike plenny peopo goin fall down ova dat big stone, An come all bus up.
Isa 8.15: An jalike dey goin get stuck inside dat trap An come prisnas.
Isa 8.19: Peopo goin tell you, “Go by da wahines dat talk to da mahke peopo, an da guys dat know da kine spirit
Isa 8.19: “Go by da wahines dat talk to da mahke peopo, an da guys dat know da kine spirit dat wispa an make small kine noise you
Isa 8.19: talk to da mahke peopo, an da guys dat know da kine spirit dat wispa an make small kine noise you no can undastan.
Isa 8.19: No make sense, talk to da mahke peopo, an tink dat goin help da guys dat stay alive!
Isa 8.19: talk to da mahke peopo, an tink dat goin help da guys dat stay alive!
Isa 8.20: Check out wat dem guys dat lissen to da spirits say.
Isa 8.22: see hard time dey goin get ova dea, jalike one dark time dat goin come, jalike da peopo get plenny presha an no can see
Isa 9.1: But all dat no goin matta!
Isa 9.1: Bumbye, no goin be no mo hard time fo da peopo dat get dat kine presha now.
Isa 9.1: Bumbye, no goin be no mo hard time fo da peopo dat get dat kine presha now.
Isa 9.1: peopo get respeck fo da peopo inside Galilee, nea da road dat go from da Jordan Riva to da Mediterranean Sea.
Isa 9.1: Dass da place wea plenny peopo dat not Jews stay.
Isa 9.2: Da peopo dat donno wat fo do, Jalike dey stay walk aroun inside one
Isa 9.2: Da peopo dat live inside da place Wea erybody stay scared dey goin
Isa 9.5: boots da army guys wear wen dey fight, An ery clotheses dat blood all ova um, Dey goin throw all dat kine stuff on top
Isa 9.5: An ery clotheses dat blood all ova um, Dey goin throw all dat kine stuff on top da fire Fo burn um.
Isa 9.6: Cuz fo us one kid wen born, One boy dat God give us.
Isa 9.6: Da One dat teach us awesome stuff an how we gotta do um.
Isa 9.6: Da Real God dat get all da power.
Isa 9.6: Da Fadda dat stay foeva.
Isa 9.6: Da leada dat make eryting go good fo us.
Isa 9.7: eryting come good fo erybody, An he no goin stop doing dat.
Isa 9.11: So Yahweh stay make da peopo dat stay agains King Rezin from Aram Come plenny strong, so
Isa 9.11: He stay tell da peopo dat like bus up da Israel peopo Fo go geev um.”
Isa 9.13: come sorry fo da bad stuff dey do An come back to da One dat stay bus um up, An still yet dey no like even find out Wat
Isa 9.14: cut off da top palm tree branch up dea, An da reed plant dat grow down inside da mud.
Isa 9.15: Da guys dat say dey talk fo God, but dey bulai peopo wen dey teach,
Isa 9.16: Dey make um go da wrong way, An az how come, da peopo dat lissen to dea leadas, Dey come all mix up an donno wat fo
Isa 9.17: He no goin show pity notting Fo dea widows o dea kids dat no mo fadda o mudda.)
Isa 9.18: burn, An all da trees burn too, Wit plenny black smoke dat go up in da sky.
Isa 9.19: So da peopo, dey jalike da kine stuff dat da fire goin burn up.
Isa 10.1: fo da guys dat make all kine rules dat not right, An write all kine rules
Isa 10.1: fo da guys dat make all kine rules dat not right, An write all kine rules dat make humbug fo da
Isa 10.1: make all kine rules dat not right, An write all kine rules dat make humbug fo da peopo!
Isa 10.2: Dey make da peopo dat no mo notting No can get help from da judge.
Isa 10.2: Dey steal stuffs from da widows An da kids dat no mo fadda o mudda.
Isa 10.6: I goin send da Assyria army guys agains my peopo Dat ack jalike I no matta.
Isa 10.10: We wen take ova diffren lands dat get dea own kings befo time, An da idol kine gods for dose
Isa 10.13: I wen take away da lines dat stay block off So all da countries come part a my country.
Isa 10.14: I find all da silva an gold Dat da diffren peopos get.
Isa 10.14: from peopo all ova da world, Jalike somebody take da eggs dat da mudda bird leave.
Isa 10.14: Wen I do dat, nobody say notting, O flap da wing, No even open da
Isa 10.15: You tink da ax mo betta den da guy dat swing um?
Isa 10.15: Da saw mo betta den da guy dat use um?’-”
Isa 10.15: You tink da club goin lift da guy dat carry um?
Isa 10.15: Da walking stick goin lift somebody dat using um?
Isa 10.16: Cuz a dat, Yahweh da Boss, da God Ova All Da Armies, He goin make da
Isa 10.16: Fo shua, God goin light one fire Dat goin burn up all da awesome stuff Dat da Assyria king wen
Isa 10.16: goin light one fire Dat goin burn up all da awesome stuff Dat da Assyria king wen get.
Isa 10.17: Da God dat give da Israel peopo light, Fo da Assyria peopo, he goin
Isa 10.17: Da One dat stay good an spesho fo da Israel peopo Goin burn up da
Isa 10.17: In one day, dat fire goin burn up All da Assyria peopo, jalike dey kukus
Isa 10.18: Yahweh goin make all dat come pau, Inside an outside, Jalike wen one sick guy come
head: Goin Get Israel Peopo Dat Still Stay
Isa 10.20: Dat time goin come, An some a da Israel peopo dat still stay
Isa 10.20: Dat time goin come, An some a da Israel peopo dat still stay alive An da ones from da Jacob ohana dat get
Isa 10.20: peopo dat still stay alive An da ones from da Jacob ohana dat get away, Dey no goin trus da Assyria king no moa, Da one
Isa 10.20: get away, Dey no goin trus da Assyria king no moa, Da one dat wen wack um.
Isa 10.20: But dey goin trus Yahweh fo real kine, Da One dat stay good an spesho fo da Israel peopo.
Isa 10.21: a da Jacob peopo goin come back hea An trus da Real God dat get all da power.
Isa 10.23: He tell: “My peopo dat stay in Jerusalem town, lissen!
Isa 10.26: Dat time, Yahweh Da God Ova All Da Armies Goin bring somebody
Isa 10.27: Dat time, da Assyria peopo no goin be dea, Jalike wen God go
Isa 10.31: Da peopo dat live Gebim town, dey look fo one place fo hide.
Isa 10.32: Dey show punch from ova dea, Fo scare da peopo dat live Jerusalem town on top Mount Zion.
Isa 11.2: Yahweh's Spirit goin stay in charge dat guy.
Isa 11.2: Dat Spirit from Yahweh goin make him know wat fo do erytime,
Isa 11.2: Dat Spirit goin make him Wea he can tell odda peopo wass good
Isa 11.2: Dat Spirit goin help him know plenny stuff, An get respeck fo
Isa 11.3: Cuz he get dat kine respeck fo Yahweh, He goin feel good inside, Jalike
Isa 11.4: Dass why he make one good judge Fo da peopo dat no mo notting.
Isa 11.4: He goin do da right ting fo da peopo all ova da world Dat no tink dey numba one.
Isa 11.4: Da stuff he tell cuz he da judge, Dat goin bus up peopo all ova da world, An wipe out da ones
Isa 11.4: goin bus up peopo all ova da world, An wipe out da ones dat do bad kine stuff.
Isa 11.6: Dat time, goin be jalike Da wild dog goin stay wit da bebe
Isa 11.8: Da bebe goin tink az good fun fo play On top da hole dat get snake inside dat can kill dem.
Isa 11.8: az good fun fo play On top da hole dat get snake inside dat can kill dem.
Isa 11.9: All ova da mountain dat stay spesho fo me, Nobody goin hurt o wipe out nobody.
Isa 11.10: Dat time, dis wat goin happen: Goin get one new king coming.
Isa 11.10: Dat king, goin be dea jalike one flag, so all da diffren
Isa 11.11: One nodda ting goin happen dat time: My Boss Yahweh goin go bring back all his peopo dat
Isa 11.11: dat time: My Boss Yahweh goin go bring back all his peopo dat still yet stay alive, from Assyria, Egypt, Sout Egypt,
Isa 11.12: He goin bring togedda all da peopo Dat da odda kings wen throw outa da Israel land, An da Judah
Isa 11.16: Goin get one big wide easy road Fo God's peopo dat still yet stay alive, An dat neva mahke inside Assyria,
Isa 11.16: wide easy road Fo God's peopo dat still yet stay alive, An dat neva mahke inside Assyria, Jalike da time da Israel peopo
Isa 12.1: Dat time, you goin say, “I goin tell erybody dat you good,
Isa 12.1: Dat time, you goin say, “I goin tell erybody dat you good, Yahweh.
Isa 12.4: Dat time, you guys goin tell, “Tell Yahweh ‘Mahalo!”
Isa 12.4: Help erybody fo rememba Dat wen you know wat kine God him, You know he da greates!
Isa 12.6: call out cuz you guys feel good inside, All you peopo dat live inside Jerusalem town!
Isa 13.2: “Eh you army guys dat goin go afta da Babylon town!
Isa 13.3: God wen awready tell da army guys Dat goin do dis spesho job fo him, ‘Come!
Isa 13.5: Az Yahweh coming wit dem, An he goin use dat army Fo punish da peopo he stay huhu wit.
Isa 13.6: Da God Dat Get All Da Powa, He goin wipe out da bad guys.
Isa 13.8: feel sore inside, an no can keep still Jalike one wahine dat goin born one bebe.
Isa 13.9: Wen dat happen, he no goin give chance notting.
Isa 13.9: wea no mo notting dea, An goin wipe out all da peopo dea dat doing bad kine stuff.
Isa 13.11: I goin make all da peopo dat tink dey big, Pau get big head.
Isa 13.11: I goin make all da ones dat make erybody scared a dem Come notting.
Isa 13.12: bit peopo alive, Jalike get ony litto bit bestes kine gold dat come from Ofir.
Isa 13.13: da groun goin move from da place he stay, Cuz dass da time dat me, Yahweh, Da God Ova All Da Armies, I still stay huhu,
Isa 13.14: da small deer, An jalike wen da sheep get no mo nobody dat keep um togedda, Erybody goin go back to dea own peopo.
Isa 13.15: Erybody dat da army guys catch, Goin get stab.
Isa 13.17: You give um silva kine stuff, dey no care fo dat.
Isa 13.17: You give um gold, dat no make dem stay good inside.
Isa 13.21: But ony da kine animals dat live inside da boonies Goin live ova dea.
Isa 14.5: Da Babylon king guys dat do real bad kine stuff Wen bus up us guys wit dea club.
Isa 14.5: But da ones dat take ova us guys, An hit us wit dea stick, Now Yahweh
Isa 14.8: Dey stay sing bout you lidis: “Now dat you no mo power, Nobody come up hea fo chop us down.
Isa 14.16: Da peopo dat see you guys, Dey goin look an look at you.”
Isa 14.16: Dey goin tink plenny, an say, “Dis da guy dat wen shake da whole world, An make peopo in all da
Isa 14.19: lay inside yoa grave, Jalike somebody cut off one branch dat make da tree come sick An throw um outside.”
Isa 14.21: Make ready one place fo kill Erybody dat come from dose king guys, Cuz dea ancesta guys, dey do
Isa 14.22: Da God Ova All Da Armies, he da one tell dis: “Az me, dat goin stand up an fight Agains da Babylon king guys.
Isa 14.22: Not one a dem goin stay, Same ting fo dea kids An da ones dat come from dea kids.
Isa 14.24: I wen tell dat gotta happen, dass how goin happen.
Isa 14.27: wen give me, Isaiah, dis heavy ting fo tell, da same year dat King Ahaz wen mahke: Eh!
Isa 14.29: inside cuz you tinking lidis, “Da king fo da Assyria peopo dat wen bus us guys up, He mahke, an now dey no mo powa!
Isa 14.29: But da king guys dat goin come Afta da Assyria king mahke Goin be mo worsa den
Isa 14.29: kill one snake, One nodda snake goin come from da firs one Dat can kill you wit poison.”
Isa 14.29: An you kill dat one, An goin get one nodda snake come from dat one Dat can
Isa 14.29: An you kill dat one, An goin get one nodda snake come from dat one Dat can fly an catch you an bite you.
Isa 14.29: dat one, An goin get one nodda snake come from dat one Dat can fly an catch you an bite you.
Isa 14.30: Even da mos poor ones from my peopo, Da ones dat no mo notting, Dey goin find food.
Isa 14.30: An my peopo dat get hard time cuz dey need stuff, Dey goin lay down an
Isa 14.30: An you odda guys dat still stay alive, You all goin mahke too, cuz no mo food.
Isa 14.32: Wen da messenja guys from dat army aks you If you guys goin give up, Tell um, “No way!
Isa 14.32: Was Yahweh Dat put his big town Jerusalem [dea / hea].
Isa 14.32: Fo da peopo dat need help, Dey can go inside Jerusalem An nobody goin hurt
Isa 15.9: I stay cry, cuz da stream dat go by Dimon Stay full wit blood, not watta.
Isa 15.9: bring Mo bad kine stuff fo da Dimon peopo: Da Moab peopo dat run away, An da peopo dat stay dea on top da land too, Da
Isa 15.9: fo da Dimon peopo: Da Moab peopo dat run away, An da peopo dat stay dea on top da land too, Da lion goin chase um an get
Isa 16.1: You guys dat stay in charge a da Moab land, Inside Sela town, nex to da
Isa 16.2: Da Moab wahines dat run away Fo go cross ova da Arnon Stream, Dey goin hang
Isa 16.3: Make yoa shadow dark jalike nite time, Fo hide us guys dat stay run away, An no let nobody know wea we stay!
Isa 16.4: Let us Moab peopo dat no mo place fo stay Make house wit you guys.
Isa 16.4: Be da place so us guys can hide dea So da guys dat like wipe us out no can find us!
Isa 16.4: Cuz bumbye, no goin get da guys dat bus up you guys inside yoa land.
Isa 16.4: Dat all goin pau.”
Isa 16.5: Dat time, goin get one new king Dat goin stay tight wit his
Isa 16.5: Dat time, goin get one new king Dat goin stay tight wit his peopo.
Isa 16.5: Dat king, goin come from King David's ohana, An da peopo goin
Isa 16.5: He no goin wase time notting Fo make shua eryting dat happen, stay right.
Isa 16.6: We wen hear dat da Moab peopo get real big head.
Isa 16.9: But now, da peopo no yell dat way no moa Cuz no mo notting fo cut.
Isa 16.12: work plenny hard an stay tired Fo go pray inside da temple dat stay spesho fo dea gods, All dat, no goin do notting fo
Isa 16.12: go pray inside da temple dat stay spesho fo dea gods, All dat, no goin do notting fo dem!
Isa 16.14: Cuz dat time, ony goin get litto bit Moab peopo inside dea.
Isa 16.14: Da ones dat stay back, dey no can do notting, cuz dey no mo powa.
Isa 17.3: But bumbye, da ones dat still stay alive From da Aram peopo an da Israel peopo,
Isa 17.4: Dat time, eryting dat stay awesome now Bout da Israel ohanas,
Isa 17.4: Dat time, eryting dat stay awesome now Bout da Israel ohanas, Dat goin change,
Isa 17.4: time, eryting dat stay awesome now Bout da Israel ohanas, Dat goin change, an dey no goin stay awesome no moa.
Isa 17.7: Dass da time, erybody goin start fo tink Bout da God dat wen make dem.
Isa 17.7: Dey goin start fo look At da One Dat Stay Spesho fo da Israel peopo.
Isa 17.9: Dat time, nobody goin live inside da towns dat get strong
Isa 17.9: Dat time, nobody goin live inside da towns dat get strong walls now.
Isa 17.9: da time da Israel peopo come inside da land, an da peopo dat live dea, go way from dea towns an leave eryting.
Isa 17.10: Fo shua you guys forget bout God No matta he da One dat get you guys outa trouble.
Isa 17.10: You no even rememba Dat he jalike one big rock wea you can hide.
Isa 17.11: plant from da seed you plant, Cuz you goin get one sick dat nobody can make come good, An you goin hurt plenny.
Isa 17.13: But God tell um, “No do dat!
Isa 17.13: from da wheat An jalike da dry weeds in front one storm Dat blow in da wind in da hills.
Isa 17.14: But befo da morning time, Dis wat happen: Da guys dat like steal our stuffs An take eryting, Dey no stay no moa.
Isa 18.1: fo da peopo inside da land Wea da bugs stay dat make noise wit dea wings all da time, Da land mo far from
Isa 18.2: Go fast to dat odda country far away.
Isa 18.2: Get one real strong peopo ova dea Dat stay bus up erybody, Ova dea wea da big rivas cut thru dea
Isa 18.3: God tell dis: “All you peopo dat stay live inside da world, Wen I put up my war flag on top
Isa 18.4: wit da light, But no mo noise notting, An jalike da watta dat stay on top da grass make one cloud Wen come real hot wen
Isa 18.5: fo come ripe litto bit, God goin cut off da small branch dat no mo grape Jalike he use da pruning shear, Den he throw
Isa 18.7: Dat time, peopo goin bring gifs Fo Yahweh, Da God Ova All Da
Isa 18.7: Fo shua, dose same peopo from far place, Da tall guys dat get smooth skin, Dat erybody scared dem.
Isa 18.7: peopo from far place, Da tall guys dat get smooth skin, Dat erybody scared dem.
Isa 18.7: even mo far still yet, Da real strong kine peopo ova dea Dat stay bus up erybody, Ova dea wea da big rivas cut thru dea
Isa 19.4: Dat word come strait from Yahweh Da Boss, Da God Ova All Da
Isa 19.8: All da guys dat try catch fish in da Nile Riva Wit hook an net, dey goin
Isa 19.9: Da guys dat make ready da flax plants Fo make linen thread An da guys
Isa 19.9: make ready da flax plants Fo make linen thread An da guys dat weave da white cotton, Dey goin stay bum out.
Isa 19.10: All da stuff dat stay da mos importan fo da Egypt land Goin all come no
Isa 19.10: All da peopo dat work fo pay, Dey feel real sore inside.
Isa 19.11: tell da Pharaoh guy, “Oua ancesta guys, Dey was smart guys dat know wat fo do erytime, An dey was kings from befo time”?
Isa 19.11: No way you guys can tell him dat!
Isa 19.12: Wea yoa smart guys stay now, Da ones dat erytime know wat fo do?
Isa 19.14: Da Egypt peopo, dey jalike one drunk guy Dat stay fall all ova, even in his puke.
Isa 19.16: Dat time, da Egypt peopo goin come jalike da wahines.
Isa 19.16: Dey stay scared an shaking, wen dey see dat Yahweh, Da God Ova All Da Armies, put up his hand an shake
Isa 19.17: Anyting dat come from da Judah land, goin scare da Egypt peopo plenny.
Isa 19.22: Dat time, goin get five towns Egypt side wea da peopo talk da
Isa 19.22: But one town goin get da name “Da Town Dat All Bus Up.
Isa 19.22: Dat time, goin get one altar fo make sacrifice fo Yahweh
Isa 19.22: Da altar an da stand up stone goin be jalike one sign, dat tell peopo ova an ova inside Egypt bout Yahweh, Da God Ova
Isa 19.22: Yahweh goin let da Egypt peopo know who him, an wen he do dat, dey goin know Yahweh fo real kine.
Isa 19.23: Dat time, goin get one big road go from Egypt to Assyria.
Isa 19.24: Dat time da Israel peopo goin make one deal wit da Assyria
Isa 19.25: happen to my peopo, da Egypt peopo, an to da Assyria peopo dat I wen make, an to da Israel peopo dat goin be mines foeva!
Isa 19.25: to da Assyria peopo dat I wen make, an to da Israel peopo dat goin be mines foeva!
Isa 20.2: Dat time, Yahweh wen tell me, Isaiah, Amoz boy, fo talk fo
Isa 20.2: So I do dat.
Isa 20.4: young o old, dea okole an dea private goin be naked, an dat goin make da Egypt peopo shame.
Isa 20.5: Da Judah peopo dat wen trus da Sudan peopo an talk big bout da Egypt peopo,
Isa 20.6: Dat time, da peopo dat stay live hea nea da Judah coast, dey
Isa 20.6: Dat time, da peopo dat stay live hea nea da Judah coast, dey goin tell, “Eh, us
Isa 20.6: If dat wen come to dem, den how us guys goin get outa dis bad
Isa 21.1: quick thru da Babylon land, Jalike da kine big storm wind dat blow hard Outa da boonies an go thru da south part a
Isa 21.2: God wen show me stuff Dat make me real bum out jalike one bad dream: “Jalike da guy
Isa 21.2: make me real bum out jalike one bad dream: “Jalike da guy dat like set up his bruddas, He goin do um.
Isa 21.2: Da guy dat like bus up eryting, He goin bus um up.”
Isa 21.2: suffa an moan, But I goin make da Babylon guys stop all dat!
Isa 21.10: He wen tell me all dat, fo help you guys.”
Isa 21.11: stay yell to me From Seir Mountain, Edom side: “You dat stay watch ova dea, How much time lef dis nite?
Isa 21.14: You peopo dat stay live inside da Tema land, Go bring watta fo da
Isa 21.14: watta fo da thirsty peopo, An go take food to da peopo Dat stay run away from Babylon.
Isa 21.15: Dey wen run away From da guys dat stay chase um wit swords, An from da guys wit bow an arrow
Isa 21.15: stay chase um wit swords, An from da guys wit bow an arrow dat stay ready fo shoot um, From all da bad kine stuff you get
Isa 21.16: God my boss tell me: “Befo pau one year, jalike one guy dat get work contrack mark how many days moa till da contrack
Isa 21.17: Ony goin get litto bit mo guys from da Kedar army dat know how fo fight good wit bow an arrow, dat still stay
Isa 21.17: da Kedar army dat know how fo fight good wit bow an arrow, dat still stay alive.”
Isa 22.3: Da guys from da town come prisonas too, Even da guys dat run away Wen da army guys still yet stay far away from da
Isa 22.5: Dat time, da army goin broke down da Jerusalem wall.
Isa 22.7: Da army guys dat ride horse Stay watch by da gate fo da town.
Isa 22.8: Dat time, dey ony goin trus da ol stuff fo fight wit Dat dey
Isa 22.8: Dat time, dey ony goin trus da ol stuff fo fight wit Dat dey keep inside da palace dat dey call Da Forest House.
Isa 22.8: da ol stuff fo fight wit Dat dey keep inside da palace dat dey call Da Forest House.
Isa 22.9: But you guys goin see dat get plenny place Wea da wall stay bus up awready All aroun
Isa 22.11: But you guys neva even tink bout Yahweh, Da One dat wen make all dis happen, Cuz he wen plan um from long time
Isa 22.12: My boss, Yahweh Da God Ova All Da Armies, He goin call you dat time Fo cry an stay sore inside, Fo pull out yoa hair, An
Isa 22.14: you guys stay do, I no goin hemo da shame from you guys fo dat Fo all da days you stay alive.
Isa 22.15: Da God Ova All Da Armies, tell: “Go see dis guy Shebna, dat take care all da palace kine business.
Isa 22.18: wea you goin mahke, An dass wea da war wagons goin stay, Dat wen make you look so awesome!
Isa 22.20: Dat time, I goin call my worka guy, Eliakim, Hilkiah boy, fo
Isa 22.23: No mo notting can make him change, Jalike one strong stick Dat stick out from da wall fo hold stuff.
Isa 22.23: fo his fadda ohana, Cuz Eliakim goin be jalike da throne dat hold da king.
Isa 22.25: “Bumbye, [even] Eliakim goin mess up, Jalike wen da stick dat dey wen put one solid place come loose.
Isa 22.25: chop um off, Den da whole load goin fall down An eryting dat hang on top um goin wipe out.”
Isa 22.25: Yahweh, he da One tell all dat.
Isa 23.1: goin happen to da Tyre peopo: All you guys inside da boats dat go Spain side, Cry an yell cuz you stay sore inside.
Isa 23.1: from Spain An stop Cyprus Island, Den somebody tell dem Dat Tyre town stay all bus up awready.
Isa 23.2: You peopo dat live nea da beach, No say notting, cuz you feel so bad!
Isa 23.2: You Sidon guys dat buy stuff an sell um, Was da Tyre peopo Dat go an come on
Isa 23.2: You Sidon guys dat buy stuff an sell um, Was da Tyre peopo Dat go an come on top da boats Dat befo time wen bring you
Isa 23.2: sell um, Was da Tyre peopo Dat go an come on top da boats Dat befo time wen bring you wateva you like.
Isa 23.4: